keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 316/30.05.2013 privind aprobarea cererii de finanţare şi a cheltuielilor aferente proiectului "Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe din municipiul Timişoara, pentru familii cu un venit mediu sub 500 euro/lună"

30.05.2013

Hotararea Consiliului Local 316/30.05.2013
privind aprobarea cererii de finanţare şi a cheltuielilor aferente proiectului "Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe din municipiul Timişoara, pentru familii cu un venit mediu sub 500 euro/lună"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2013 - 15000 din 28.05.2013 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Ghidului solicitantului pentru proiectele ce solicită finanţare în cadrul Axei prioritare 1 a Programului Operaţional Regional 2007-2013, Domeniul major de intervenţie 1.2 " Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe";
Având în vedere Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu completările şi modificările ulterioare;
Având în vedere art.42 şi art.43 din Legea 500/2002 privind finanţele publice cu completările şi modificările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.b) şi alin. (4) lit. d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă cererea de finanţare, prezentată în Anexa 1, necesară realizarii proiectului "Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe din municipiul Timişoara, pentru familii cu un venit mediu sub 500 euro/lună", având un buget total de 7.339.127,92 lei.

Art. 2: Se aprobă cofinanţarea proiectului cu suma de 2.902.928,11 lei, reprezentând cota de 40% din cheltuielile eligibile şi finanţarea tutror costurilor neeligibile inclusiv cele suplimentare, conform Anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3: Se mandatează Primarul Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU, să semneze contractul de finanţare a proiectului " Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe din municipiul Timişoara, pentru familii cu un venit mediu sub 500 euro/lună".

Art. 4: Se aprobă asigurarea resurselor financiare necesare implementării optime a proiectului, în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din fonduri europene.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Biroului Audit;
- Compartimentului Control;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
SIMION MOŞIU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa_2.pdf

VALORI CERERE DE FINANTARE - COTA 30%

NR. CRT.

SURSE DE FINANŢARE VALOARE

I Valoarea totală a cererii de finantare, din care :

7,339,127.92

a. Valoarea neeligibilă, inclusiv TVA aferent

81,807.65

b. Valoarea eligibilă 7,257,320.27

II Contribuţia proprie, din care : 2,984,735.76

a. Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile*

2,902,928.11

b. Contribuţia solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent*

81,807.65

III ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ

4,354,392.16

ŞEF SERVICIU IOAN ZUBAŞCU

Atasament: Anexa_1.pdf

Ghidul Solicitantului

Formular A - Cerere de finanţare

<semnătura>

<ştampila>

Pagina 0 din 46

PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2007-2013 Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere” Domeniul major de intervenţie 1.2 – Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinte”

FORMULARUL CERERII DE FINANŢARE

Ghidul Solicitantului

Formular A - Cerere de finanţare

<semnătura>

<ştampila>

Pagina 0 din 46

Cuprins

Contents  0.  INFORMAŢII PRIVIND TIPUL ASISTENŢEI FINANCIARE NERAMBURSABILE SOLICITATE .................. 1  1.  INFORMAŢII PRIVIND SOLICITANTUL .......................................................................... 1 

1.1.  Solicitantul ................................................................................................ 1  1.2.  Reprezentantul legal al Solicitantului ................................................................ 2  1.3.  Persoana de contact ..................................................................................... 2  1.4.  Persoana responsabilă cu operaţiunile financiare ................................................... 2  1.5.  Banca/Trezoreria ........................................................................................ 2  1.6.  Sprijin primit în prezent sau anterior din fonduri publice şi/sau împrumuturi din partea instituţiilor financiare internaţionale (IFI) .................................................................... 2 

2.  CEREREA DE FINANŢARE ....................................................................................... 3  2.1.  Resursele materiale implicate în realizarea proiectului ........................................... 3  2.2.  Managementul cererii de finanţare ................................................................... 4  2.3.  Proiectele din cadrul cererii de finanţare .......................................................... 12 

3.  DESCRIEREA PROIECTELOR ŞI A ACTIVITĂŢILOR DIN CEREREA DE FINANŢARE ........................ 12  3.1.  Localizarea proiectelor ............................................................................... 12  3.2.  Descrierea proiectelor ................................................................................ 13 

3.2.1.  Obiectivele cererii de finanţare ............................................................... 13 

3.2.2  Contextul proiectelor .............................................................................. 14 

3.2.3  Potenţialii beneficiari ai proiectelor ............................................................. 31 

3.3.  Calendarul activităţilor cererii de finantare ....................................................... 32  3.4.  Durata de implementare a activitatilor prevazute in cererea de finantare ................... 35  3.5.  Indicatori ................................................................................................ 35  3.6.  Sustenabilitatea investitiilor ......................................................................... 36  3.7.  Informare şi publicitate ............................................................................... 36  3.8.  ACHIZIŢIILE PUBLICE ................................................................................... 37 

4.  FINANŢAREA PROIECTELOR .................................................................................. 39  4.1.  Bugetul CERERII DE FINANŢARE ...................................................................... 39  4.2.  SURSE DE FINANŢARE .................................................................................. 44 

5.  CERTIFICAREA CERERII DE FINANŢARE ..................................................................... 44 

Ghidul Solicitantului

Formular A - Cerere de finanţare

<semnătura>

<ştampila>

Pagina 1 din 46

ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANŢARE

Organismul intermediar pentru POR – Agenţia pentru Dezvoltare Regională __________________

Nr: Înregistrată de:

Cod SMIS: Semnătura

Data

TITLUL: Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinte din Municipiul Timisoara, pentru familii cu un venit mediu sub 150 Euro/ luna

0. INFORMAŢII PRIVIND TIPUL ASISTENŢEI FINANCIARE NERAMBURSABILE SOLICITATE

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

1. INFORMAŢII PRIVIND SOLICITANTUL

1.1. Solicitantul

Denumirea solicitantului MUNICIPIUL TIMISOARA

Codul de înregistrare fiscală RO 14756536

Codul unic de înregistrare

Adresa sediului solicitantului Bulevardul C.D. Loga, numarul 1, cod postal 300081, Timisoara, judetul Timis

Email [email protected]

Tipul solicitantului unitate administrativ-teritorială (autoritate a administraţiei publice locale) municipiu reşedinţă de judeţ

unitate administrativ-teritorială (autoritate a administraţiei publice locale) sector al municipiului Bucureşti

Ghidul Solicitantului

Formular A - Cerere de finanţare

<semnătura>

<ştampila>

Pagina 2 din 46

1.2. Reprezentantul legal al Solicitantului

Numele Robu T. Nicolae

Funcţia PRIMAR

Numărul de telefon 0256408300

Numărul de fax 0256490635

Email [email protected]

1.3. Persoana de contact

Numele Georgiu H. Ana

Funcţia CONSILIER

Numărul de telefon 0256408385

Numărul de fax 0256408322

Email [email protected]

1.4. Persoana responsabilă cu operaţiunile financiare

Numele Haracicu M. Smaranda

Funcţia DIRECTOR Directia Economica

Numărul de telefon 0256408468

Numărul de fax 0256293606

Email [email protected]

1.5. Banca/Trezoreria

Denumirea băncii (sucursalei)

TREZORERIA TIMISOARA

Adresa băncii Strada Gheorghe Lazar, numarul 9B, cod postal 300081, Timisoara, judetul Timis

Codul IBAN RO89TREZ62124510220XXXXX

1.6. Sprijin primit în prezent sau anterior din fonduri publice şi/sau împrumuturi din partea instituţiilor financiare internaţionale (IFI)

1.6.1 Aţi mai solicitat sprijin financiar din fonduri publice sau împrumuturi din partea IFI, pentru vreunul din proiectele (fie în întregime, fie parţial, respectiv pentru o parte din activităţile cuprinse în proiect) ce constituie obiectul prezentei Cereri de finanţare?

Da

Nu

Daca da, vă rugăm să specificaţi următoarele informaţii

Ghidul Solicitantului

Formular A - Cerere de finanţare

<semnătura>

<ştampila>

Pagina 3 din 46

Denumirea programului, titlul şi numărul de înregistrare a solicitării de finanţare / proiectului

NA

Valoarea proiectului / finanţării solicitate (lei)

NA

Sursa de finanţare NA

Stadiul la data depunerii Cererii de finanţare Activităţi finanţate

NA

1.6.2 Vreunul din proiectele (integral sau parţial, respectiv activităţi/investiţii din proiect) ce constituie obiectul prezentei Cereri de finanţare a mai beneficiat deja de sprijin financiar din fonduri publice sau împrumuturi din partea IFI?

Da

Nu

Daca da, vă rugăm să prezentaţi detalii referitoare la programul de finanţare, organizaţia finanţatoare / autoritatea contractantă, activităţile finanţare (respectiv acele activităţi care se regăsesc şi în proiectul ce face obiectul prezentei Cereri de finanţare), valoarea finanţării.

2. CEREREA DE FINANŢARE

Prin prezenta Cerere de finanţare se solicită co-finanţarea proiectelor propuse mai jos, în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013 – Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, 1.2. „Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe”.

Ratele de co-finanţare ale autorităţii publice locale şi asociaţiilor de proprietari vor fi: 30% contribuţia autorităţii publice locale şi 10% contribuţia fecăreia din asociaţiile de

proprietari, în condiţiile în care mai mult de 50% dintre familiile - proprietari din fiecare bloc au un venit mediu net lunar pe membru de familie sub 150 Euro;

20% contribuţia autorităţii publice locale şi 20% contribuţia fecăreia din asociaţiile de proprietari, în condiţiile în care mai mult de 50% dintre familiile - proprietari din fiecare bloc au un venit mediu net lunar pe membru de familie sub 350 Euro;

10% contribuţia autorităţii publice locale şi 30% contribuţia fecăreia din asociaţiile de proprietari, în condiţiile în care mai mult de 50% dintre familiile - proprietari din fiecare bloc au un venit mediu net lunar pe membru de familie sub 500 Euro.

2.1. Resursele materiale implicate în realizarea proiectului

Resursele materiale necesare pentru desfasurarea activitatilor din cadrul acestui proiect vor fi cele de care dispune Administratia Locala a municipiului Timisoara. Deoarece membrii echipei de proiect din partea UAT Timisoara fac parte din mai multe departamente din cadrul administratiei, resursele materiale din cadrul acestor departamente vor fi puse la dispozitie pentru desfasurarea activitatilor proiectului. Imobilul ce va fi folosit pentru desfasurarea activitatii echipei de implementare a proiectului este sediul principal al beneficiarului: strada C.D. Loga, nr.1, Municipiul Timisoara, Judetul Timis. In cadrul acestei cladiri membrii echipei de proiect dispun de propriile birouri, dotate cu mobilierul si aparatura necesara. Spatii de birouri:

Ghidul Solicitantului

Formular A - Cerere de finanţare

<semnătura>

<ştampila>

Pagina 4 din 46

Specialistii implicati au la dispozitie propriile birouri cu statii de lucru. Pentru implementare se vor utiliza, de asemenea, consumabilele si resursele existente (telefonie, internet, fax, produse de papetarie). Echipamente:

• 1 server • 8 PC legate in retea • 1 conexiune internet prin fibra optica • 2 copiatoare • 1 ploter • 2 scanner-e • 2 imprimante

2.2. Managementul cererii de finanţare

Data fiind materia specifica proiectelor cu finantare nerambursabila, a chestiunilor tehnice ce tin de implementarea unui proiect avand lucrari de interventii, pentru derularea cu succes a proiectului, la nivelul Primariei Municipiului Timisoara s-a decis contractarea de servicii specializate. Pentru elaborarea cererii de finantare s-a decis contractarea serviciului catre o firma de consultanta, iar pentru realizarea serviciilor de proiectare – e.g. aferente Expertizei tehnice a blocurilor vizate, Auditului Energetic, Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie (DALI), respectiv Proiectului Tehnic si Detaliilor de Executie (PT+DE) - s-a decis contractarea serviciului catre o firma de proiectare. Activitati realizate inainte de semnarea Contractului de finantare Activitatea nr.1. Realizarea dosarului de finantare 1.1 Achizitia serviciilor de elaborare a dosarului de finantare Scopul acestei subactivitati a fost contractarea serviciului de elaborare a dosarului de finantare; Strategia folosita a constat in pregatirea documentatiei specifice derularii procesului de achizitii, finalizata cu incheierea contractelor de servicii. Rezultatul acestei activitati a constat in semnarea contractelor de servicii:

- . Contract nr. 14/24.01.2013 pentru serviciile de Consultanta intocmire Cerere de finantare, incheiat cu SC SIAB Development SRL, din localitatea Cluj-Napoca;

- . Contract nr. 5/14.01.2013 pentru serviciile de Proiectare si inginerie, incheiat cu SC PROIECT C&A SRL, din localitatea Timisoara.

Locatia: aceasta activitate s-a desfasurat in cadrul Primariei Municipiului Timisoara. Resurse utilizate: pentru desfasurarea acestei activitati au fost utilizate resurse umane – personalul de specialitate din cadrul UAT Timisoara – respectiv resurse materiale (sediul si dotarile din cadrul UAT Timisoara); Durata: 6 luni. 1.2 Elaborarea dosarului de finantare Scopul acestei subactivitati a vizat elaborarea dosarului de finantare; Strategia folosita a constat in monitorizarea procesului de elaborare a dosarului, coroborata cu un contact permanent cu echipele firmelor contractate; Rezultatul acestei activitati a constat intr-un dosar de finantare elaborat; Locatia: aceasta activitate s-a desfasurat atat in cadrul Primariei Municipiului Timisoara, cat si la sediile SC SIAB Development SRL, respectiv SC PROIECT C&A SRL. Resurse utilizate: pentru desfasurarea acestei activitati au fost utilizate resurse umane – personalul de specialitate din cadrul UAT Timisoara, SC SIAB Development SRL, respectiv SC PROIECT C&A SRL –

Ghidul Solicitantului

Formular A - Cerere de finanţare

<semnătura>

<ştampila>

Pagina 5 din 46

respectiv resurse materiale (sediul si dotarile din cadrul UAT Timisoara, SC SIAB Development SRL, respectiv SC C&A SRL); Durata: 4 luni Activitati realizate dupa semnarea contractului de finantare Activitatea 1. Managementul de proiect 1.1 Constituirea echipei de proiect, identificarea mecanismelor de lucru Scopul acestei activitati este reprezentat de identificarea personalului ce va fi implicat in implementarea proiectului – din cadrul firmelor ce vor face obiectul contractelor de servicii consultanta - identificarea mecanismelor de lucru, trasarea sarcinilor si responsabilitatilor in cadrul echipei. Strategia folosita: Proiectul va fi coordonat de un Manager de Proiect desemnat de Primăria Municipiului Timisoara. Managerul de proiect este responsabil cu buna implementare a acestui proiect, urmărirea proceselor şi etapelor principale, susţinerea relaţiilor contractuale cu părţile implicate şi avizarea rapoartelor tehnice şi cererilor de prefinantare si rambursare. Echipa de implementare a proiectului va fi constituită din: • 1 Manager de proiect • 1 Responsabil tehnic • 1 Responsabil financiar • 1 Responsabil achiziţii • 1 Asistent proiect • 1 Responsabil arhivare - secretariat • Consultant specializat – implementare proiect

- 1 Expert AT Raportari - 1 Expert AT Rambursari

• Consultant specializat - Asistenta tehnica – servicii de supraveghere a santierului - 1 Expert – Asistenta tehnica – servicii de supraveghere a santierului

1.1. Structura echipei de management, desemnată de către Primăria Timisoara în vederea gestionării proiectului va avea următoarele atribu�ii: 1.1.1 Manager de proiect – principalele atribuţii/responsabilităţi: • supravegherea desfăşurării zilnice a proiectului şi gestionarea echipei proiectului; • gestionarea organizării şi participarea la şedinţele/evenimentele din cadrul proiectului; • asigurarea unui circuit informaţional adecvat, discuţii şi feedback dintre diferiţi actori; • întocmirea planurilor detaliate de lucru şi de monitorizare a respectării implementării acestora; • asigurarea respectării termenelor stabilite; • verificarea şi aprobarea rapoartelor de progres.

1.1.2. Responsabil tehnic – principalele atribuţii/responsabilităţi • participarea la pregătirea documentaţiei de achiziţie publică şi la elaborarea contractelor; • verificarea asigurării calităţii prevăzute în documentaţia tehnică şi în contract; • participarea la recepţia calitativă a lucrărilor, pe categorii de lucrări; • patriciparea la verificarea în fazele determinante şi la întocmirea proceselor verbale.

1.1.3. Responsabil financiar – principalele atribuţii/responsabilităţi: • coordonarea activităţilor necesare pentru buna desfăşurare a activităţii de contabilitate a

proiectului; • completarea şi predarea documentelor financiare legate de proiect; • participarea la implementarea subactivităţilor de achiziţii publice; • relaţionarea cu banca şi trezoreria şi efectuarea plăţilor contractate; • realizarea de rapoarte financiare/ situaţii cerute; • urmărirea bugetului proiectului pe perioada de implementare.

Ghidul Solicitantului

Formular A - Cerere de finanţare

<semnătura>

<ştampila>

Pagina 6 din 46

1.1.4. Responsabil achiziţii publice – principalele atribuţii/responsabilităţi: • realizarea documentaţiei de achiziţie publică de servicii şi lucrări; • participarea la pregătirea procedurilor de achizitii pentru desemnarea executanţilor lucrărilor

de construcţii; • acordarea de asistenţă pentru echipa tehnică la elaborarea contractului de execuţie cu

constructorul; • acordarea de asistenţă pentru responsabilul pentru probleme tehnice la verificarea asigurării

calităţii prevazute în documentaţia tehnică şi în contract; • participarea la recepţia lucrărilor şi întocmirea actelor de recepţie; • colaborarea cu membrii echipei de implementare în realizarea rapoartelor tehnice si financiare. 1.1.5.Asistent de proiect – principalele atribuţii/responsabilităţi: • asistenţă la contractare cu Autoritatea de Management; • coordonarea echipei de proiect propusa de consultant; • managementul riscurilor la nivel de proiect, astfel încât, în eventualitatea materializării

acestora să se pună în lucru planurile de acţiune stabilite; • sprijin in mentinerea unei legaturi permanente intre echipa de proiect UAT Timisoara si

consultant cu ADR Vest, respectiv Autoritatea de Management POR; • managementul publicitatii proiectului; • sprijin la transferul de informatii intre parti; • gestionarea şedinţelor/evenimentelor din cadrul proiectului, din partea echipei consultantului; • asistenta in monitorizarea proiectului/management; • asistenta juridica; • asistenţă acordată Primăriei pentru solicitările Autorităţilor de Management legate de derularea

proiectului; • orice alt tip de asistenţă acordată Primăriei pentru implementarea cu succes a proiectului. 1.1.6.Responsabil arhivare - secretariat – principalele atribuţii/responsabilităţi:

• Îndosariază şi arhivează toate documentele şi materialele, conform procedurii specifice; • Asigură înregistrarea în registrul de intrare-ieşire a întregii corespondenţe privind

Proiectul, pe toată durata de implementare a acestuia; • Convoacă membrii, la solicitarea Managerului de Proiect, şi redactează minuta şedinţelor

interne; • Asigură logistica desfăşurării întâlnirilor/şedinţelor de analiza din cadrul proiectului,

transmiterea Agendei, invitaţiilor, pregătirea/printarea materialelor; • La solicitarea Managerului de Proiect, realizează orice alte activităţi specifice de

secretariat, redactare sau traduceri; • Răspunde pentru îndeplinirea corespunzătoare, întocmai şi la timp, a sarcinilor specifice.

Fişele de post individuale pentru fiecare membru al echipei de implementare a proiectului sunt prezentate în anexa cererii de finaţare. Consultanţa specializată nu va înlocui responsabilitatea Primăriei Municipiului Timisoara de gestiune a proiectului tratat în prezenta cerere de finanţare, ca unic responsabil pentru buna implementare a acestuia, privit ca proiect de dezvoltare a comunităţii locale din Timisoara. 1.2. Pentru alegerea consultantului se urmăreşte acoperirea a cel putin 3 elemente fundamentale: • experienţa în consultanţa de management (pentru implementarea cu succes a tuturor

activităţilor în corelare cu timpul, finanţarea, şi procedurile impuse prin contractul de finanţare)

• expertiza economică şi juridică (pentru realizarea managementului financiar al proiectului şi corelarea bugetului Primăriei, posibilelor surse împrumutate prefinanţării, cererilor de plată etc, precum şi asistenţa, analiza şi răspunsul la eventualele contestaţii etc),

Ghidul Solicitantului

Formular A - Cerere de finanţare

<semnătura>

<ştampila>

Pagina 7 din 46

• expertiza tehnică (monitorizarea implementării tehnice a proiectului, respectarea soluţiilor propuse în proiectul tehnic etc)

Structura echipei de management, desemnată de către consultant în vederea gestionării proiectului va avea următoarele atribu�ii: 1.2.1. Expert Asistenta Tehnica Raportari – principalele atribuţii/responsabilităţi: • realizarea Rapoartelor de progres trimestriale; • asistenta/realizarea de adrese, notificari, solicitari catre ADR Vest, AM POR sau terti; • asistenta la realizarea dosarului cererilor de prefinantare si rambursare; • intocmirea de analize, situatii in acord cu solicitarile Managerului de proiect; • asigurarea unui circuit informaţional adecvat; • asistenta in planificarea si realizarea activitatilor din cadrul proiectului, in acord cu atributiile

desemnate; • suport in asigurarea managementul publicitatii proiectului; • desfasurarea activitatii de secretariat, pentru echipa de proiect; 1.2.2. Expert Asistenta tehnica Rambursari – principalele atribuţii/responsabilităţi: • întocmirea fluxului de numerar al proiectului (cash flow); • intocmirea cererilor de prefinantare; • intocmirea cererilor de rambursare; • asistenta/ intocmire rapoarte de analiza pentru determinarea încadrarii proiectului în limitele

stabilite prin buget; • urmarirea incadrarii in buget a cheltuielilor din proiect, in raport cu luniile bugetare si in acord

cu calendarul activitatilor; 1.3. Consultant specializat - Asistenta tehnica – servicii de supraveghere a santierului Desemnarea firmei de consultanta abilitata sa furnizeze Expertul/ii – Asistenta tehnica - servicii de supraveghere a santierului – se va face in urma unui proces de achizite publica. Expertul/ ii vor fi insarcinat cu asigurarea serviciilor de consultanţă de specialitate pe durata implementării proiectului. Serviciile de consultanţă vor fi solicitate numai pentru activităţile şi ariile de expertiză pentru care solicitantul nu dispune de resurse proprii.

1.3.1 Expert AT – servicii de supraveghere a santierului - principalele atribuţii/responsabilităţi; • clarificarea anumitor soluţii date de proiectant; • punerea în practică şi urmărirea modificărilor proiectului survenite pe parcurs din diferite

motive obiective, etc. • asistenta acordata beneficiarului in activitatile de supervizare şi monitorizare asigurate de către

beneficiar prin intermediul diriginţilor de şantier proprii; Fişele de post individuale pentru fiecare membru al echipei de implementare a proiectului sunt prezentate în anexa cererii de finaţare. Rezultatul acestei activitati este reprezentat de atribuirea de sarcini si responsabilitati in cadrul echipei. Locatia acestei activitati se va regasi la sediul UAT Timisoara, respectiv firma de consultanta contractata. Responsabilul din cadrul acestei activitati este Managerul de proiect, sustinut de echipa de implementare; Resursele utilizate pentru desfasurarea acestei activitati sunt urmatoarele: resurse umane (echipa de implementare), respectiv resurse materiale (sediul si echipamentele aflate in dotarea UAT Timisoara si a firmei). Durata acestei activitati este de 10 zile, din prima luna de implementare. 1.2. Monitorizarea, Evaluarea, Raportare Scopul acestei subactivitati este de a realiza monitorizarea si evaluarea stadiului implementarii

Ghidul Solicitantului

Formular A - Cerere de finanţare

<semnătura>

<ştampila>

Pagina 8 din 46

proiectului de catre echipa de implementare. Strategia urmata consta in monitorizarea activitatilor desfasurate in cadrul proiectului, evaluarea rezultatelor obtinute comparativ cu cele preconizate in cererea de finantare, respectiv raportarea lor catre Organismul Intermediar ADR Vest. Echipa de management a proiectului va prelua responsabilitatea activităţilor de monitorizare şi evaluare a modului de implementare a proiectului. Această activitate va presupune organizarea de şedinţe de lucru periodice, pe toată durata proiectului, pentru a se analiza şi verifica rezultatele etapei în curs. Aceste şedinţe de lucru vor urmări gradul de îndeplinire a obiectivelor şi rezultatelor proiectului prin analiza implementării fiecărei activităţi, a gradului de respectare a graficului de activităţi. În cazul apariţiei unor riscuri care pot periclita îndeplinirea fazei în curs sau a celor următoare, se vor defini măsuri pentru diminuarea acestor riscuri. Se va institui o procedura de management a riscurilor la nivel de proiect. În cazul în care se vor constata abateri de la planul iniţial, se vor evalua cauzele acesteia şi se vor stabili măsuri pentru reîncadrarea în plan. Activitatea de evaluare şi monitorizare va acoperi întreaga durată de implementare a proiectului şi se va realiza pe bază de: • procese verbale de recepţie a lucrărilor • minute a sedintelor evidentiind actiunile de intreprins si responsabilii • rapoarte financiar-contabile • rapoarte periodice de monitorizare, sintetizând concluziile şi recomandările formulate în cadrul

şedinţelor de lucru (cel puţin 3 rapoarte – la iniţierea proiectului; intermediar; la finalizarea proiectului)

• time-sheet-uri lunare intocmite de echipa de implementare O atenţie deosebită va fi acordată monitorizării şi supervizării lucrărilor de construcţie. Această activitate se referă la asigurarea serviciilor de consultanţă de specialitate pe durata implementării proiectului. Serviciile de consultanţă vor fi solicitate numai pentru activităţile şi ariile de expertiză pentru care solicitantul nu dispune de resurse proprii. Activitatea de asistenţă tehnică de specialitate se referă la clarificarea anumitor soluţii date de proiectant, punerea în practică şi urmărirea modificărilor proiectului survenite pe parcurs din diferite motive obiective, etc. Supervizarea şi monitorizarea vor fi asigurate de către beneficiar prin intermediul diriginţilor de şantier proprii, asistat fiind de către consultant. Pentru asigurarea resurselor financiare in cadrul proiectului, se vor depune Cereri de prefinantare. Aspectele tehnice se vor raporta OI prin intermediul raportelor de progres, urmand a fi transmise in acord cu de prevederile contractuale. Pentru asigurarea unui cash flow coerent in cadrul proiectului, se vor transmite OI cereri de rambursare in acord cu graficul de transmitere CR. Responsabilitatea pentru activitatea de monitorizare si evaluare, respectiv raportare, revine Managerului de proiect, respectiv Asistentului de proiect, Expertului tehnic, respectiv expertului financiar, echipei de implementare; Rezultatul acestei activitati se va materializa intr-o implementare corecta a proiectului, in acord cu indicatorii asumati. Locatia acestei activitati se va regasi in cadrul UAT Timisoara, respectiv sediul consultantului. Resurse utilizate pentru desfasurarea acestei activitati vor fi de tipul resurselor umane si resurselor materiale. Durata acestei activitati se intinde pe 12 luni, respectiv intreaga perioada de implementare a proiectului. Activitatea 2. Achizitiile in cadrul proiectului Scopul acestei activitati vizeaza incheierea contractelor de lucrari de interventie pentru obiectivele vizate, respectiv contractarea serviciilor de publicitate, consultanta si asistenta tehnica – servicii de supraveghere a santierului. Strategia folosita consta in elaborarea unei documentatii de achizitii publice care sa respunda perfect nevoilor identificate. Intregul proces de achizitie se va realiza in conformitate cu prevederile „OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii”, actualizata la zi, si normele legale incidente. Pentru

Ghidul Solicitantului

Formular A - Cerere de finanţare

<semnătura>

<ştampila>

Pagina 9 din 46

lucrarile de interventie, operatorii economici vor trebui sa detina certificat de Sistem de Management al calitatii si sa respecte prevederile Legii 10/1995 privind calitatea in constructii. Se vor utiliza criterii care ce reflecta avantaje de natura economica in vederea obtinerii raportului optim intre calitate si pret. Evaluarea ofertelor transmise de operatorii economici se va realiza in cadrul echipei de proiect condusa de Responsabilul achizitii publice, alegerea ofertei castigatoare realizandu-se in baza criteriilor mentionate. Se va proceda la indosarierea si arhivarea tuturor documentelor care deriva din procedura de achizitie. Responsabilitatea pentru activitatea de fata ii revine Managerului de proiect, respectiv responsabilului Achizitii publice, responsabilului financiar, echipei de implementare. Rezultatul acestei activitati se va materializa in semnarea de contracte de lucrari, respectiv servicii pentru obiectivele proiectului. Locatia acestei activitati se va regasi in cadrul UAT Timisoara. Resursele utilizate sunt urmatoarele: resurse umane (echipa de implementare a proiectului) si resurse materiale (echipamentele folosite in cadrul UAT). Durata acestei activitati va fi de 7 luni. Activitatea 3. Lucrari de interventie la obiectivele vizate in proiect Contractarea executării lucrărilor de intervenţie se realizează cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind achiziţiile publice. Executanţii lucrărilor de intervenţie au obligaţia de a respecta prevederile autorizaţiei de construire, proiectul tehnic şi detaliile de execuţie, precum şi de a asigura nivelurile de performanţă prevăzute de legislaţia privind calitatea în construcţii, precum şi calitatea estetică, arhitecturală şi ambientală a clădirilor, în scopul protejării securităţii şi sănătăţii persoanelor, siguranţei utilizării spaţiului public şi calităţii mediului natural şi construit. Materialele şi sistemele izolante utilizate de contractorul executării lucrărilor de intervenţie trebuie să fie însoţite de declaraţiile de conformitate ale producătorilor, prin care să se ateste conformitatea cu specificaţiile tehnice recunoscute în condiţiile legii. 3.1 Executia lucrarilor de interventie la obiectivele vizate in proiect Scopul: Reabilitarea termica a blocurilor vizate prin proiect Strategia urmareste derularea lucrarilor de executie la standardele legale si cele impuse de proiect. Aceasta activitate are un rol foarte important in cadrul proiectului reprezentand punctul central al proiectului. Lucrarile de interventie se vor realiza la obiectivele:

Proiectul 1 (Bulevardul Calea Aradului, nr. 12, Bl. A3)

Proiectul 2 (Bulevardul Calea Aradului, nr. 15, Bl. A3)

Proiectul 3 (Bulevardul Calea Aradului, nr. 27, Bl. 4C2 )

Proiectul 4 (Bulevardul I.C. Bratianu, nr. 5)

Proiectul 5 (Bulevardul Liviu Rebreanu, nr. 150)

Proiectul 6 (Bulevardul Take Ionescu, nr. 11-13, Scara A+B)

Proiectul 7 (Bulevardul Calea Torontalului, nr. 15, scara A+B+C)

Activitatile derulate se vor constitui, astfel: 3.1.1 Organizarea de santier Organizarea de santier pentru lucrarile de interventie se va amplasa pe un teren pus la dispozitie de catre beneficiar, asa incat constructorul sa se racordeze la utilitati, cale de acces provizorie sau existenta. Împreună cu organele locale se vor stabili în primul rând locurile de depozitare a materialelor şi a barăcilor de şantier. Se va realiza un sigur punct de organizare aflat la distanţă convenabilă de limitele lucrării.

Ghidul Solicitantului

Formular A - Cerere de finanţare

<semnătura>

<ştampila>

Pagina 10 din 46

Obiectivele organizarii de santier sunt : - Montarea unei baraci metalice pentru birouri - spatiu pentru muncitori (masa, odihna - 1 buc. tip container, existenta in dotarea executantului) - Alimentarea cu apa potabila (de la sursa existenta) - Alimentarea cu energie electrica pentru iluminat si forta, contorizata; - Montarea de WC - ECU - 1 buc (existent in dotarea executantului)

Organizarea incintei presupune asigurarelor urmatoarelor : - alei pietonale balastate pentru acces la baracamente – existente avand in vedere

amplasamentul in spatiul urban, in zona blocului de locuinte ; - amenajarea spatiului pentru depozitare temporara a materialelor lucrarii - amenajarea zonei pentru utilaje retrase la terminarea programului; - amenajarea zonei/depozit pentru scule/echipamente de lucru; - amenajarea zonei pentru depozitarea diferentiata a deseurilor de materiale, folosite in

santier, transportate in organizare (containere inscriptionate existente in dotarea executantului);

- semnalizare corespunzatoare, acces incinta ; - afisarea de panouri avertizoare pe linie de PM si PSI; - asigurarea acordarii primului ajutor in caz de accidente; - sursa de apa potabila sa intruneasca normele sanitare;

Ca urmare a executarii lucrarilor de reabilitare termica nu rezulta un necesar de utilitati, sau o modificare a celor existente; reabilitarea termica nu afecteaza retelele utilitare din zona. Asociatia de proprietari va asigura: • Necesarul de apa; • Necesarul de energie electica; Acestea vor fi asigurate pe intregul parcurs al derurarii lucrarilor de interventie, fiind suportat in intregime de acestia. Durata estimata: 1 saptamana 3.1.2 Dirigentie de santier Constructorul va trebui să ofere ajutor cu facilităţile, forţă de muncă, utilaje şi materiale pentru construcţie oricând sunt cerute de către Diriginte, având legătură directă sau indirectă cu lucrările.

- constructorul va avea relatii de colaborare fie stabilite prin contract, fie prin legislatia in vigoare; - constructorul are obligatia de a asigura accesul si toate facilitatile in santier, pentru efectuarea inspectiei; - constructorul va fi reprezentant de o persoana autorizata, desemnata de conducere, prin decizie.

Ţinând seama de duratele normale de execuţie, constructorul îşi va întocmi grafice de execuţie ţinând cont de fazele de execuţie în cadrul activităţii şi de condiţiile pentru realizarea fazei, specific lucrării. Lunar, contractorul executării lucrărilor de intervenţie prezintă Managerului de Proiect, până la data de 5 a fiecărei luni pentru luna precedentă, situaţia lucrărilor executate şi situaţia de plată lunară, verificate şi avizate conform legislaţiei specifice în vigoare. Durata estimata: 3 luni 3.1.3 Executia lucrarilor cu investitia de baza Lucrarile de interventii propuse vor consta in : - izolarea termica a peretilor exterior - inlocuirea tamplariei existente neperformante cu tamplarie performanta energetic - inchiderea balcoanelor / logiilor - termoizolarea planseului terasa cu 12 cm polistiren expandat si hidroizolarea acestuia cu membrane bituminoase

Ghidul Solicitantului

Formular A - Cerere de finanţare

<semnătura>

<ştampila>

Pagina 11 din 46

- izolarea termica a planseului peste subsol/intrados acces/intrados balcoane parter - lucrari de izolare conducte incalzire, montare robineti cu cap thermostat - lucrari de reparatii parapet si trotuare - demontarea si remontarea instalatiilor si echipamentelor de pe fatada Durata estimata: 3 luni 3.1.4 Receptia lucrarilor Recepţia lucrarilor constituie o componentă a sistemului calităţii în construcţii şi este actul prin care beneficiarul declară ca acceptă, preia lucrarea cu sau fără rezerve şi că aceasta poate fi dată în folosinţă. Prin actul de recepţie se certifică faptul că executantul şi-a îndeplinit obligaţiile în conformitate cu prevederile contractului şi ale documentaţiei de execuţie. Receptia lucrarilor trebuie intampinata de catre beneficiar printr-o conduita ferma aratandu-se in mod expres ca acesta are obligatia ca intr-un termen rezonabil potrivit naturii lucrarii si uzantelor in domeniu sa verifice lucrarea si sa o receptioneze in masura in care aceasta corespunde conditiilor stabilite prin contract. O consecinta importanta a receptiei este aceea ca determina antrenarea raspunderii antreprenorului pentru viciile constructiei. Comisiile de recepţie pentru construcţii se vor numi de către Managerul de proiect şi vor fi alcătuite din cel puţin 5 membri. Dintre aceştia, obligatoriu vor face parte şi un reprezentant al administraţiei publice locale, si specialişti în domeniu. Proiectantul va întocmi şi va prezenta în faţa comisiei de recepţie punctul său de vedere privind execuţia construcţiei. Recepţiile se vor organiza de către reprezentantii UAT Timisoara/echipa de implementare si reprezentantii asociatiei de proprietari. Durata estimata: pe parcursul lunii a 12-a Recepţia finală este convocată de UAT Timisoara în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanţie. Perioada de garanţie este cea prevăzută în contract. Responsabilul realizarii acestei activitati este responsabilul legal al executantului contractat. Lucrarile vor fi supervizate de Expertul AT - servicii de supraveghere a santierului, de membrii echipei de proiect, cu precadere responsabilul tehnic, coordonati de catre Managerul de proiect. Locatia unde se va implementa aceasta activitate este reprezentata de obiectiv, secundar sediul executantului, respectiv sediul UAT Timisoara. Resursele utilizate sunt urmatoarele: resurse umane (echipa de lucru, echipa de implementare) si resurse materiale (echipamentele folosite in cadrul firmei). 3.2 Monitorizarea derularii lucrarilor de interventie la obiectivele vizate in proiect Scopul: Reabilitarea termica a blocurilor vizate prin proiect; Strategia urmareste monitorizarea atenta a lucrarilor de interventie, in acord cu indicatorii tehnico- financiari asumati prin contractul de lucrari, precum si cu calendarul activitatilor. Aceasta activitate are un rol foarte important in cadrul proiectului reprezentand punctul central al proiectului. Responsabilul realizarii acestei activitati este Expertul AT - servicii de supraveghere a santierului, sprijinit de membrii echipei de proiect, cu precadere responsabilul tehnic, coordonati de catre Managerul de proiect. Locatia unde se va implementa aceasta activitate este sediul UAT Timisoara, respectiv pe teren, la obiectiv. Resursele utilizate sunt urmatoarele: resurse umane (echipa de implementare) si resurse materiale (echipamentele folosite in cadrul firmei). Durata acestei activitati va fi de 3 luni. Activitatea 4. Publicitatea proiectului Scopul acestei activitati este reprezentat de asigurarea vizibilitatii proiectului si a finantatorului. Strategia acestei activitati este dezvoltata in cadrul sectiunii 3.7 Informare si publicitate. Responsabilul: Asistentul de proiect, sprijinit de echipa de implementare din cadrul firmei de consultanta contractate va fi responsabila pentru toate actiunile specifice de publicitate a proiectului, precum si de respectarea conditiilor de identitate vizuala, supervizati de Managerul de

Ghidul Solicitantului

Formular A - Cerere de finanţare

<semnătura>

<ştampila>

Pagina 12 din 46

proiect. Rezultat: publicitate asigurata proiectului Locatia: sediul UAT Timisoara, respectiv sediul firmei de consultanta. Resurse utilizate: resurse umane si resurse materiale (sediul si dotarile). Durata: publicitatea va fi asigurata pe intreaga perioada de implementare a proiectului (12 luni). Activitatea 5. Auditul energetic la finalizarea lucrarilor Scopul acestei activitati vizeaza cuantificarea exacta a indicatorilor propusi in cadrul proiectului si eliberarea unui certificat de performanta energetica care sa reflecte noua situatie a imobilului. Strategia acestei activitati urmareste evaluarea finala a documentatiei de audit, si eliberarea unui certificat de performanta energetica pt incalzire, la terminarea lucrarilor. Responsabilul: SC PROIECT C&A SRL. Rezultat: eliberarea unui certificat de performanta energetica pt incalzire, la terminarea lucrarilor, pentru fiecare din imobilele vizate de proiect; Locatia: sediul SC PROIECT C&A SRL. Resurse utilizate: resurse umane si resurse materiale (sediul si dotarile). Durata: 2 luni de zile.

2.3. Proiectele din cadrul cererii de finanţare

Prezenta cerere de finanţare include următoarele proiecte individuale:

Proiectul 1 (Bulevardul Calea Aradului, nr. 12, Bl. A3)

Proiectul 2 (Bulevardul Calea Aradului, nr. 15, Bl. A3)

Proiectul 3 (Bulevardul Calea Aradului, nr. 27, Bl. 4C2 )

Proiectul 4 (Bulevardul I.C. Bratianu, nr. 5)

Proiectul 5 (Bulevardul Liviu Rebreanu, nr. 150)

Proiectul 6 (Bulevardul Take Ionescu, nr. 11-13, Scara A+B)

Proiectul 7 (Bulevardul Calea Torontalului, nr. 15, scara A+B+C)

3. DESCRIEREA PROIECTELOR ŞI A ACTIVITĂŢILOR DIN CEREREA DE FINANŢARE

3.1. Localizarea proiectelor

Statul: ROMÂNIA

Regiunea de dezvoltare: Vest

Judeţul: Timis

Municipiul / sectorul: Municipiul Timisoara

Cartierul sau zona de intervenţie (după caz) NA

Ghidul Solicitantului

Formular A - Cerere de finanţare

<semnătura>

<ştampila>

Pagina 13 din 46

3.2. Descrierea proiectelor

3.2.1. Obiectivele cererii de finanţare Obiectivul strategic al Programului Operational Regional 2007 – 2013 (POR) constă în sprijinirea unei dezvoltări economice, sociale, durabile şi echilibrate teritorial, a tuturor regiunilor României, potrivit nevoilor şi resurselor specifice, cu accent pe sprijinirea dezvoltării durabile a polilor urbani de creştere, îmbunătăţirea mediului de afaceri şi a infrastructurii de bază, pentru a face din regiunile României, în special cele mai slab dezvoltate, locuri atractive pentru investiţii. Pentru atingerea obiectivului general al dezvoltării regionale se vizeaza atingerea următoarelor obiective specifice (sunt mentionate doar cele cu relevanta pt cazul de fata): • Creşterea rolului economic şi social al centrelor urbane, printr-o abordare policentrică, pentru

a stimula o dezvoltare mai echilibrată a Regiunilor; • Îmbunătăţirea accesibilităţii în regiuni şi în special a acesibilităţii centrelor urbane şi a

legăturilor lor cu ariile înconjurătoare; • Creşterea calităţii infrastructurii sociale a regiunilor.

Obiectivele axei prioritare 1 “Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere” concorda cu politicile comunitare privind creşterea economică şi crearea de noi locuri de muncă promovate de Uniunea Europeană prin Noile Orientări ale Politicii de Coeziune 2007-2013 si vizează crearea premiselor necesare pentru creşterea calităţii vieţii şi crearea de noi locuri de muncă, prin reabilitarea infrastructurii urbane, îmbunătăţirea serviciilor urbane, inclusiv a serviciilor sociale, precum şi prin dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor şi a antreprenoriatului. Urmarind o dezvoltare teritorială echilibrată şi pentru a evita creşterea disparităţilor interne, investiţiile vor fi concentrate în oraşe care acţionează ca poli regionali şi/ sau locali de creştere şi iradiază dezvoltare în zonele adiacente, acordând prioritate polilor de creştere localizaţi în regiunile şi judeţele cu un nivel de dezvoltare mai scăzut în termeni de PIB şi şomaj. Este esenţială sprijinirea oraşelor, pentru ca acestea să-şi îndeplinească funcţiile urbane, mai ales în cazul acelor oraşe polarizatoare, care au legături intense cu arealele înconjurătoare, a căror dezvoltare este dependentă de aceste oraşe. În acelaşi timp, nivelul de dezvoltare al unei regiuni este direct influenţat de nivelul de dezvoltare al oraşelor mari, prin multitudinea de funcţii de grad superior pe care acestea le îndeplinesc, acestea acţionând ca centre de creştere. În cadrul Axei prioritare 1, domeniul major de intervenţie „1.2. Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinte” sunt finanţate investiţii pentru creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe. Proiectul de fata – prin investiile pe care le vizeaza - se pliaza pe obiectivele specifice domeniului major de intervenţie 1.2: crearea de locuri de muncă şi promovarea coeziunii sociale, prin sprijinirea îmbunătăţirii eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din România, în conformitate cu obiectivele Strategiei Europa 2020. Prin proiectul de fata se urmareste imbunatatirea calitatii vietii urbane prin sprijinirea imbunatatirii eficientei energetice a blocurilor de locuinte din municipiul Timisoara. Cresterea performantei energetice la blocurile de locuinte din municipiul Timisoara se va asigura prin realizarea unor lucrari de interventie care sa determine diminuarea consumurilor energetice pentru incalzirea apartamentelor, in conditiile asigurarii si mentinerii climatului termic interior, prin limitarea pierderilor de caldura catre mediul exterior precum si ameliorarea aspectului urbanistic al localitatii. Investiţiile în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe vor contribui la reducerea sărăciei energetice (fuel poverty) în România, prin reducerea costurilor cu încălzirea populaţiei, în special a

Ghidul Solicitantului

Formular A - Cerere de finanţare

<semnătura>

<ştampila>

Pagina 14 din 46

celor cu venituri reduse, ceea ce va ajuta la îmbunătăţirea puterii de cumpărare a categoriilor sociale defavorizate. Acest domeniu major de intervenţie va contribui la coeziunea socială, acordând o atenţie deosebită grupurilor vulnerabile ale populaţiei cu venituri mici. Implementarea măsurilor de eficienţă energetică în blocurile de locuinţe va duce la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale populaţiei, prin:

• Imbunatatirea conditiilor de confort termic interior • Reducerea pierderilor de caldura si a consumurilor energetice • Reducerea costurilor de intretinere pentru incalzire si apa calda de consum; • Reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul si consumul de energie.

Prin solutiile identintificate la nivelul proiectului se creaza premise pt atingerea unor indicatori ce sustin obiectivele primordiale ale domeniului major de interventie 1.2:

• Nr. de apartamente reabilitate pentru creşterea eficienţei energetice : 310 • Economie de energie termica – 1.803.242 kWh/an

Obiectivele specifice, din cadrul proiectului, constau in realibilitarea termica a imobilelor:

Proiectul 1 (Bulevardul Calea Aradului, nr. 12, Bl. A3)

Proiectul 2 (Bulevardul Calea Aradului, nr. 15, Bl. A3)

Proiectul 3 (Bulevardul Calea Aradului, nr. 27, Bl. 4C2 )

Proiectul 4 (Bulevardul I.C. Bratianu, nr. 5)

Proiectul 5 (Bulevardul Liviu Rebreanu, nr. 150)

Proiectul 6 (Bulevardul Take Ionescu, nr. 11-13, Scara A+B)

Proiectul 7 (Bulevardul Calea Torontalului, nr. 15, scara A+B+C)

3.2.2 Contextul proiectelor 3.2.2.1 Context general Sectorul constructiilor este la nivel mondial un consumator major de energie si un generator major de gaze cu efect de sera. In Uniunea Europeana aproximativ 40% din energie este consumata in acest sector. Din acest motiv, imbunătăţirea eficienţei energetice a clădirilor este un obiectiv important la nivelul politicilor UE. O proporţie însemnată de energie consumată in cladirile rezidentiale este pentru încălzire. Acest lucru este observat si în România, datorită unui stoc de locuinţe construite la standarde scăzute în perioada comunistă, mai ales în formă de blocuri de apartamente. Clădirile rezidenţiale domina totalul clădirilor din România, reprezentând aproximativ 95,4% din totalul clădirilor. La nivelul municipiul Timisoara, ca de altfel la nivelul intregii tari, clădirile rezidenţiale existente sunt, în general, vechi, peste jumătate din clădirile rezidenţiale fiind construite înainte de 1970. Aceste clădiri au proprietăţi termice slabe - cu cerinţele medii pentru încălzire. Consumul de energie termică pentru încălzire şi apă caldă în gospodării reprezintă aproximativ 80% din consumul de energie al clădirilor. În medie, potenţialul de economisire a energiei în clădirile rezidenţiale este estimat la aproximativ 38%, ceea ar putea fi tradus în economii semnificative de petrol. Este de asemenea important să fie menţionat şi faptul că în clădirile din tara, consumul specific de căldură şi apă caldă este dublu faţă de cele din Europa de Vest, şi, prin urmare, există o rată ridicată de emisii poluante. Cele mai multe locuinţe au fost trecute în proprietate privată începând cu anul 1995 - un

Ghidul Solicitantului

Formular A - Cerere de finanţare

<semnătura>

<ştampila>

Pagina 15 din 46

proces care a început după 1989 - la nivelul intregii tari si implicit in municipiul Timisoara. In anul 2012, în proprietatea statului mai erau aproximativ 3% din locuinţe în mediul urban şi doar 1% în zonele rurale. Majoritatea locuinţelor noi în România sunt construite cu resurse private şi sunt în proprietate privată. Aproximativ 95% din locuinţele din România sunt ocupate de proprietar, astfel încât majoritatea gospodăriilor acţionează simultan ca proprietari şi utilizatori. Prin proiectul de fata se urmareste imbunatatirea calitatii vietii urbane prin sprijinirea imbunatatirii eficientei energetice a blocurilor de locuinte din municipiul Timisoara, construite in perioada 1963-1990. Cresterea performantei energetice la blocurile de locuinte din municipiul Timisoara se va asigura prin realizarea unor lucrari de interventie care sa determine diminuarea consumurilor energetice pentru incalzirea apartamentelor, in conditiile asigurarii si mentinerii climatului termic interior, prin limitarea pierderilor de caldura catre mediul exterior precum si ameliorarea aspectului urbanistic al localitatii. Îmbunătăţirea eficienţei energetice în clădirile rezidenţiale contribuie la crearea şi menţinerea de locuri de muncă, cu efect asupra contracarării recesiunii economice, prin impulsionarea industriei de construcţii, precum şi a industriilor conexe extrem de afectate de criza economică. 3.2.2.2.Context specific Municipiul Timisoara, atestat documentar de peste 730 de ani, actuala resedinta a judetului Timis, este situata in Campia Timisului, campie strabatuta de raurile Bega si Timis, a caror prezenta a influentat in timp dezvoltarea localitati Populatia Timisoarei este de aproximativÎn 303.708 locuitori, majoritatea romani. Oras studentesc, cu mai mult de 47.000 de studenti in cele 7 mari universitati, Timisoara se bucura de cel mai frumos campus universitar din tara. Municipiul Timişoara se află situat la o distanţă medie de aproximativ 550 km faţă de capitala României – Bucureşti şi cca.170 km şi 300 km faţă de Belgrad şi Budapesta, capitalele celor două ţări învecinate Serbia-Muntenegru şi respectiv Ungaria.

Resurse umane – demografie si piata muncii

In prezent, Timisoara se situeaza pe locul doi pe tara, dupa Bucuresti, in ceea ce priveste volumul total a investitiilor straine atrase, valoarea pe cap de locuitor fiind de cinci ori mai mare decat media pe tara. Mai ales datorita investitiilor straine masive, in ultimul timp mari intreprinderi cu activitate in productia “high tech”, industria producatoare de software, sau telecomunicatii s-au locat si dezvoltat in Timispoara. In jurul acestora s-au dezvoltat IMM-uri autohtone, furnizori sau subcontractori ai acestora. Aceasta dezvoltare, care a cunoscut o dinamica puternica in ultimii ani, a determinat reducerea indicelul de migratie a tinerilor inspre vestul Europei sau continentul american.

Intreaga zona dispune de forta de munca specializata (resurse umane), cu inalta calificare si cu experienta in activitatile industriale, in Timisoara existand un potential ridicat de formare profesionala. Calitatea resurselor umane din Timisoara este unul dintre motivele invocate de catre investitorii straini atunci cand justifica alegerea Timisoarei ca locatie pentru investitiile lor in Romania.

Populatia municipiului este relativ tanara - cca 60% din populatia stabila a Timisoarei este la vasta

Ghidul Solicitantului

Formular A - Cerere de finanţare

<semnătura>

<ştampila>

Pagina 16 din 46

activa. Totodata, fiind unul dintre cele mai mari centre universitare romanesti cu cei peste 47.000 de studenti, orasul are si o rezerva potentiala mare de forta de munca cu pregatire superioara (cca 7-9000 de absoloventi anual).

Structura economica

Timi�oara continuă să furnizeze peste 3% din produc�ia industrială na�ională. Caracteristic economiilor de pia�ă avansate, sectorul serviciilor acoperă un procent tot mai mare din economia timi�oreană.

În ultimii ani, Timi�oara a cunoscut o cre�tere economică semnificativă, datorată investi�iilor străine, în special în sectoare de înaltă tehnologie.

Capitalul străin investit la Timi�oara provine în special din �ări precum Germania, Italia sau Statele Unite. Printre cele mai mari companii stabilite aici se numără producătorul de anvelope Continental, compania americană Solectron (telefonie mobilă, aparatură electronică), Dräxlmaier (componente auto pentru BMW), Linde Gas (gaze tehnice), Procter & Gamble (detergen�i), Nestlé (napolitane), GTM Logistics Europe

Situatie locativa Evolu�ia în timp a oraşului a generat tipologii distincte de ocupare a terenurilor. Acestea sunt vizibile în pozi�ia relativă fa�ă de vecinătă�i a suprafe�elor construite la sol. În prezent, zona de locuinţe şi funcţiuni complementare a municipiului Timişoara se întinde pe o suprafaţă de 2.643,74 ha (adică 53,15 % din teritoriul intravilan), deţinând ponderea cea mai mare în funcţiunile oraşului. Intravilanul Timişoarei este împărţit în 10 cartiere (zone) de locuit, cu un total de 21.837 clădiri de locuit de diverse tipuri – clădiri individuale (15.039 - clădiri cu o locuinţă şi 3.159 - clădiri cu 2 sau mai multe locuinţe), având regim de înălţime P, P+1, P+2 şi clădiri colective (3.639 de clădiri), cu regim de înălţime P+4 – P+10. Fondul locuibil cuprinde 122.195 de apartamente, cu o suprafaţă locuibilă totală de 4.372.696 mp. şi cu 277.944 de încăperi de locuit. Din totalul apartamentelor, 71,3% sunt în clădiri colective de locuit, 28,7% sunt în clădiri individuale, în acestea locuind un număr total de 334.089 de persoane în 115.421 de gospodării. În ceea ce prive�te calitatea locuirii în clădirile colective se disting următoarele aspecte:

- Lipsa posibilităţilor financiare pentru reabilitarea periodică funcţională şi estetică a blocurilor de locuit, situaţia cea mai critică o reprezintă degradarea teraselor de blocuri.

• Incapacitatea posesorilor de apartamente de a face faţă cheltuielilor de intreţinere, in special pentru cele de furnizare a căldurii şi apei calde

La nivelul municipiul Timi�oara, ca de altfel la nivelul intregii tari, clădirile rezidenţiale existente sunt, în general, vechi, peste jumătate din clădirile rezidenţiale au fost construite înainte de 1970. Ca si o caracteristica generala, aceste clădiri au proprietăţi termice slabe - cu cerinţele medii pentru încălzire. Consumul de energie termică pentru încălzire şi apă caldă în gospodării reprezintă aproximativ 80% din consumul de energie al clădirilor.

1. Proiect 1: „Bulevardul Calea Aradului, nr. 12, Bl. A3” 1.1 Regimul de înălţime Regimul de inaltime al blocului de locuinte este : S+P+10.

Ghidul Solicitantului

Formular A - Cerere de finanţare

<semnătura>

<ştampila>

Pagina 17 din 46

Imobilul are un regim de inaltime S+P+10, are forma in plan nesimetrica, este un tronson independent si are o singura scara.

Blocul de locuinţe are un număr de 88 de apartamente , structurate astfel:

- 44 apartamente cu 1 camera

- 33 apartamente cu 3 camere

- 11 apartamente cu o camera

1.2 Stadiul actual de reabilitare termică a blocului Artera principala pe care se gaseste imobilul are forma aproximativ rectilinie si avand orientarea fata de punctele cardinale de la NNV-SSE Fatada principala cu beton riflat. Pe fatada sunt 2 balcoane. Fatada prezinta desprinderi ale betonului in zonele de monolitizare Fatada posterioara este realizata cu beton riflat. Pe fatada sunt 82 balcoane. Fatada prezinta desprinderi ale betonului in zonele de monolitizare

Fatada laterala stanga este realizata cu beton riflat. Pe fatada sunt 2 balcoane. Fatada este fara degradari vizibile Fatada lateral dreapta este realizata cu placaj din caramida aparenta la ultimul nivel si accente locale la etaje. Pe fatada sunt doua balcoane. Fatada este fara degradari vizibile. Peretii exterior sunt realizati din panouri mari tristrat din beton armat (ba) si vata minerala (22cm) avand stratul interior de rezistenta de 9.5cm, termoizolatie vata minerala de 7.5 cm si strat exterior de protectie de 5cm. Termoizolatia este discontinua, cele 2 straturi din beton fiind solidarizate prin nervuri din beton. Punti termice mai apar si la zonele de monolitizare intre panouri. Acoperisul este de tip terasa necirculabila. Invelitoarea este din membrane bituminoasa. Starea tehnica a terasei este precara cu infiltratii rare la ploi abundente. Nu au fost realizate reparatii ale terasei in ultimii ani. Termoizolatia a fost realizata din zgura expandata. Planseul peste subsol nu este prevazut cu termoizolatie. Tamplarii: Usa principala de acces in cladire este din tamplarie metalica. Imobilul nu este prevazut cu un acces secundar. Tamplaria exterioara a ferestrelor a fost initial din lemn cu geam din doua foi de sticla simpla. Majoritatea tamplariei a fost inlocuita cu tamplarie din PVC sau aluminiu cu geam termoizolant. Aria totala a tamplariei(ferestrelor) exclusiv cele de la balcoane este de 473.5 mp, iar aria totala a tamplariei fara geam termoizolant, (exclusiv cele de la balcoane) este de 126.825 mp. In prima etapa dupa preluarea apartamentelor de catre locatari , acestia au inceput inchiderea balcoanelor si logiilor cu tamplarie metalica si geam simplu, aceasta constituind o moda in anii 80-90. Ulterior aceste tamplarii au fost inlocuite cu tamplarii din PVC sau aluminiu cu geam termopan. Totusi inchiderea balcoanelor a creat un aspect eterogen al fatadelor datorate in principal diverselor tipodimensiuni folosite. Imobilul are 88 logii. Aria totala a tamplariei necesare in variant ca toate balcoanele/ logiile ar fi inchise este de 636 mp. Aria necesara de tamplarie pentru inchiderea tuturor balcoanelor este de 371 mp.

1.3 Numărul de apartamente cu destinaţie locuinţă, spaţii comerciale sau spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă per bloc (cu indicarea clară dacă toate fac obiectul proiectului sau se exclud spaţiile comerciale de la parter)

• 87 apartamente de locuit; • Spatiile comerciale existente in bloc (un spatiu comercial) vor suporta cheltuielile de

reabilitare in procent de 100%. Cota din cheltuielile eligibile ce revine proprietarilor de spatii comerciale pentru acest bloc este de 1,90%.

Ghidul Solicitantului

Formular A - Cerere de finanţare

<semnătura>

<ştampila>

Pagina 18 din 46

1.4 Numărul şi proporţia proprietarilor care sunt de acord cu lucrările de reabilitare termică propuse

• 76 familii/proprietari • 87% din total proprietari 1.5 Tipul de lucrari de reabilitare propuse pentru fiecare bloc

- izolarea termica a peretilor exterior - inlocuirea tamplariei existente neperformante cu tamplarie performanta energetic - inchiderea balcoanelor / logiilor - termoizolarea planseului terasa cu 12 cm polistiren expandat si hidroizolarea acestuia cu membrane bituminoase - izolarea termica a planseului peste subsol/intrados acces/intrados balcoane parter - lucrari de izolare conducte incalzire - lucrari de reparatii parapet si trotuare - demontarea si remontarea instalatiilor si echipamentelor de pe fatada 1.6 Gradul de reducere a consumului de energie pentru incalzire. • se va asigura o economie anuala de energie pentru incalzire de 60,68% Valori sumarizate Tabelar :

Nr. crt.

Supr af

utila

Adresa Nr. de aparta mente reabilit

ate

Consumul de energie pentru

incalzire EXISTENT

Consumul de energie

pentru incalzire PROPUS

Economie de energie

termica TOTAL

Economie de

energie termica TOTAL

EFICIEN TA

CLADIRE

mp Nr. kWh/an kWh/an kWh/an kWh/m2a n

%

1

4374

Bloc Calea

Aradulu i, nr.

12, bl. A3

88 599.888,54  235.823,3

3  364.065,00 

83,23 60,68

Prezentul proiect se integreaza in cadrul Cererii de finantare din perspectiva beneficiarilor vizati – familii cu un venit mediu sub 150 Euro/ luna. De asemenea, din perspectiva arealului geografic, proiectul se integreaza in cadrul Cererii de finantare prin faptul ca se implementeaza in Municipiul Timisoara, zona Bulevardul Calea Aradului, zona in care se vor reabilita si alte blocuri care fac obiectul prezentei cereri de finantare. Prezentul proiect nu face parte/ nu se constituie ca parte componenta a unei initiative

Ghidul Solicitantului

Formular A - Cerere de finanţare

<semnătura>

<ştampila>

Pagina 19 din 46

complexe de investitii a Municipiului Timisoara. NU sunt iniţiative complexe / proiecte care depind de realizarea proiectului care face obiectul cererii de finanţare.

2. Proiect 2: „Bulevardul Calea Aradului, nr. 15, Bl. 3A” 2.1 Regimul de înălţime Regimul de inaltime al blocului de locuinte este : S+P+8+ER. Imobilul are un regim de inaltime S+P+8+ER, are forma in plan nesimetrica, este un tronson independent si are o singura scara.

Blocul de locuinţe are un număr de 38 de apartamente , structurate astfel:

- 11 apartamente cu o camera

- 18 apartamente cu 2 camere

- 9 apartamente cu 3 camere

2.2 Stadiul actual de reabilitare termică a blocului Artera principala pe care se gaseste imobilul are forma aproximativ rectilinie si avand orientarea fata de punctele cardinale de la NNV-SSE Fatada principal este realizata cu placaj din caramida aparenta la parter si bordari pe fasii vertical de latime mare la etaje. Pe fatada sunt 2 balcoane. Fatada este fara degradari vizibile. Fatada posterioara este realizata cu placaj din caramida aparenta la parter si bordari pe fasii vertical de latime mare la etaje. Pe fatada sunt 2 balcoane. Fatada prezinta desprinderi placaj/tencuieli pe zone reduse. Fatada laterala stanga este realizata cu placaj din caramida aparenta la parter si bordari pe fasii vertical de latime mare la etaje. Pe fatada sunt 2 balcoane. Fatada prezinta desprinderi placaj/tencuieli pe zone reduse. Fatada lateral dreapta este realizata cu tencuiala de tip strop. Pe fatada nu sunt balcoane sau logii. Fatada prezinta desprinderi placaj/tencuieli pe zone reduse. Peretii exterior sunt realizati din panouri mari tristrat din beton armat (ba) si BCA (27cm) avand stratul interior de rezistenta de 10 cm, termoizolatie BCA de 12 cm si strat exterior de protectie de 5cm. Termoizolatia este discontinua, cele 2 straturi din beton fiind solidarizate prin nervuri din beton. Punti termice mai apar si la zonele de monolitizare intre panouri. Acoperisul este de tip terasa necirculabila. Invelitoarea este din membrane bituminoasa. Starea tehnica a terasei este precara cu infiltratii rare la ploi abundente. Nu au fost realizate reparatii ale terasei in ultimii ani. Termoizolatia a fost realizata din zgura expandata. Planseul peste subsol nu este prevazut cu termoizolatie. Tamplarii: Usa principala de acces in cladire este din tamplarie PVC cu sticla termoizolanta. Usa secundara de acces in cladire este din tamplarie PVC cu sticla termoizolanta. Tamplaria exterioara a ferestrelor a fost initial din lemn cu geam din doua foi de sticla simpla. Majoritatea tamplariei a fost inlocuita cu tamplarie din PVC sau aluminiu cu geam termoizolant. Aria totala a tamplariei(ferestrelor) exclusiv cele de la balcoane este de 125.28 mp, iar aria totala a tamplariei fara geam termoizolant, (exclusiv cele de la balcoane) este de 32.4 mp. In prima etapa dupa preluarea apartamentelor de catre locatari , acestia au inceput inchiderea balcoanelor si logiilor cu tamplarie metalica si geam simplu, aceasta constituind o moda in anii 80-90. Ulterior aceste tamplarii au fost inlocuite cu tamplarii din PVC sau aluminiu cu geam termopan. Totusi inchiderea balcoanelor a creat un aspect eterogen al fatadelor datorate in principal diverselor tipodimensiuni folosite. Imobilul are 42 balcoane. Aria totala a tamplariei necesare in varianta ca toate balcoanele/ logiile ar fi inchise este de 601 mp. Aria necesara de tamplarie pentru inchiderea tuturor balcoanelor este de 295 mp. 2.3 Numărul de apartamente cu destinaţie locuinţă, spaţii comerciale sau spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă per bloc (cu indicarea clară dacă toate fac obiectul proiectului sau se exclud spaţiile comerciale de la parter)

Ghidul Solicitantului

Formular A - Cerere de finanţare

<semnătura>

<ştampila>

Pagina 20 din 46

• 37 apartamente de locuit; • Spatiile comerciale existente in bloc (un spatiu comercial) vor suporta cheltuielile de

reabilitare in procent de 100%. Cota din cheltuielile eligibile ce revine proprietarilor de spatii comerciale pentru acest bloc este de 2,42%.

2.4 Numărul şi proporţia proprietarilor care sunt de acord cu lucrările de reabilitare termică propuse

• 35 familii/proprietari • 99,6 % din total proprietari 2.5 Tipul de lucrari de reabilitare propuse pentru fiecare bloc

- izolarea termica a peretilor exterior - inlocuirea tamplariei existente neperformante cu tamplarie performanta energetic - inchiderea balcoanelor / logiilor - termoizolarea planseului terasa cu 12 cm polistiren expandat si hidroizolarea acestuia cu membrane bituminoase - izolarea termica a planseului peste subsol/intrados acces/intrados balcoane parter - lucrari de izolare conducte incalzire, montare robineti cu cap termostat - lucrari de reparatii parapet si trotuare - demontarea si remontarea instalatiilor si echipamentelor de pe fatada 2.6 Gradul de reducere a consumului de energie pentru incalzire. • se va asigura o economie anuala de energie pentru incalzire de 61,06 % Valori sumarizate Tabelar :

Nr. crt.

Supr af

utila

Adresa Nr. de aparta mente reabilit

ate

Consumul de energie pentru

incalzire EXISTENT

Consumul de energie

pentru incalzire PROPUS

Economie de energie

termica TOTAL

Economie de

energie termica TOTAL

EFICIEN TA

CLADIRE

mp Nr. kWh/an kWh/an kWh/an kWh/m2a n

%

1

2303 Calea Aradulu i, nr.

15, Bl. 3A

38 339.559,17  132.195,4

7  207.364 

90,04 61,06

Prezentul proiect se integreaza in cadrul Cererii de finantare din perspectiva beneficiarilor vizati – familii cu un venit mediu sub 150 Euro/ luna.

Ghidul Solicitantului

Formular A - Cerere de finanţare

<semnătura>

<ştampila>

Pagina 21 din 46

De asemenea, din perspectiva arealului geografic, proiectul se integreaza in cadrul Cererii de finantare prin faptul ca se implementeaza in Municipiul Timisoara, zona Bulevardul Calea Aradului, zona in care se vor reabilita si alte blocuri care fac obiectul prezentei cereri de finantare. Prezentul proiect nu face parte/ nu se constituie ca parte componenta a unei initiative complexe de investitii a Municipiului Timisoara.

NU sunt iniţiative complexe / proiecte care depind de realizarea proiectului care face obiectul cererii de finanţare.

3. Proiect 3: „Bulevardul Calea Aradului, nr. 27, Bl. 4C2” 3.1 Regimul de înălţime Regimul de inaltime al blocului de locuinte este : P+6 Imobilul are un regim de inaltime P+6, are forma in plan, este un tronson de capat si are o singura scara.

Blocul de locuinţe are un număr de 24 de apartamente , structurate astfel:

- 6 apartamente cu o camera

- 6 apartamente cu 2 camere

- 12 apartamente cu 3 camere

3.2 Stadiul actual de reabilitare termică a blocului Artera principala pe care se gaseste imobilul are forma aproximativ rectilinie si avand orientarea fata de punctele cardinale de la NNV-SSE Fatada principala este realizata cu accente locale cu placaj din caramida aparenta. Pe fatada este 1 balcon. Fatada este fara degradari vizibile. Fatada posterioara este realizata cu finisaj strop. Pe fatada nu sunt balcoane sau logii. Fatada este fara degradari vizibile. Fatada laterala stanga este realizata cu placaj din caramida aparenta. Pe fatada sunt 2 balcoane. Fatada este fara degradari vizibile. Fatada laterala dreapta este realizata cu finisaj strop. Pe fatada nu sunt balcoane sau logii. Fatada este fara degradari vizibile. Peretii exterior sunt realizati din zidarie din BCA, fara termoizolatie exterioara, iar pe elementele din beton armat de pe conturul zidariei inramate (stalpi si century) nu s-a prevazut nici o termoizolatie. Desi in camp peretele este omogen, conturul din beton armat reprezinta punti termice de dimensiuni mari. Acoperisul este de tip terasa necirculabila. Invelitoarea este din membrana bituminoasa. Starea tehnica a terasei este precara cu infiltratii rare la ploi abundente. Nu au fost realizate reparatii ale terasei in ultimii ani. Termoizolatia a fost realizata din placi din BCA. Placa suport a pardoselii de la nivelul parterului este fara termoizolatie. Placa planseului de peste parterul commercial este fara termoizolatie. 3.3 Numărul de apartamente cu destinaţie locuinţă, spaţii comerciale sau spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă per bloc (cu indicarea clară dacă toate fac obiectul proiectului sau se exclud spaţiile comerciale de la parter)

• 24 apartamente de locuit; • Nu exista spatii comerciale in cadrul blocului

Ghidul Solicitantului

Formular A - Cerere de finanţare

<semnătura>

<ştampila>

Pagina 22 din 46

3.4 Numărul şi proporţia proprietarilor care sunt de acord cu lucrările de reabilitare termică propuse

• 24 familii/proprietari • 100% din total proprietari

3.5 Tipul de lucrari de reabilitare propuse pentru fiecare bloc - izolarea termica a peretilor exterior - inlocuirea tamplariei existente neperformante cu tamplarie performanta energetic - inchiderea balcoanelor / logiilor - termoizolarea planseului terasa cu 12 cm polistiren expandat si hidroizolarea acestuia cu membrane bituminoase - izolarea termica a planseului peste subsol/intrados acces/intrados balcoane parter - lucrari de izolare conducte incalzire, montare robineti cu cap thermostat - lucrari de reparatii parapet si trotuare - demontarea si remontarea instalatiilor si echipamentelor de pe fatada 3.6 Gradul de reducere a consumului de energie pentru incalzire. • se va asigura o economie anuala de energie pentru incalzire de 57,22 % Valori sumarizate Tabelar :

Nr. crt.

Supr af

utila

Adresa Nr. de aparta mente reabilit

ate

Consumul de energie pentru

incalzire EXISTENT

Consumul de energie

pentru incalzire PROPUS

Economie de energie

termica TOTAL

Economie de

energie termica TOTAL

EFICIEN TA

CLADIRE

mp Nr. kWh/an kWh/an kWh/an kWh/m2a n

%

1

1262

Bloc Calea

Aradulu i, nr.

27, bl. 4C2

24 156.608,43  68.271,43  91.337,00 

72,37 57,22

Prezentul proiect se integreaza in cadrul Cererii de finantare din perspectiva beneficiarilor vizati – familii cu un venit mediu sub 150 Euro/ luna. De asemenea, din perspectiva arealului geografic, proiectul se integreaza in cadrul Cererii de finantare prin faptul ca se implementeaza in Municipiul Timisoara, zona Bulevardul Calea Aradului, zona in care se vor reabilita si alte blocuri care fac obiectul prezentei cereri de finantare. Prezentul proiect nu face parte/ nu se constituie ca parte componenta a unei initiative

Ghidul Solicitantului

Formular A - Cerere de finanţare

<semnătura>

<ştampila>

Pagina 23 din 46

complexe de investitii a Municipiului Timisoara.

NU sunt iniţiative complexe / proiecte care depind de realizarea proiectului care face obiectul cererii de finanţare.

4. Proiect 4: „Bulevardul I.C. Bratianu, nr. 5” 4.1 Regimul de înălţime Regimul de inaltime al blocului de locuinte este : S+P+10. Imobilul are un regim de inaltime S+P+10, are forma in plan simetrica, este un tronson independent si are o singura scara.

Blocul de locuinţe are un număr de 44 apartamente , structurate astfel:

- 44 apartamente cu 4 camere

4.2 Stadiul actual de reabilitare termică a blocului Fatada principala este realizata cu beton riflat. Pe fatada sunt 2 balcoane. Fatada prezinta desprinderi ale betonului in zonele de monolitizare. Fatada posterioara este realizata cu beton riflat. Pe fatada sunt 2 balcoane. Fatada prezinta desprinderi placaj/tencuieli pe zone foarte mari. Fatada laterala stanga este realizata cu beton riflat. Pe fatada sunt 2 balcoane. Fatada prezinta desprinderi placaj/tencuieli pe zone foarte mari. Fatada laterala dreapta este realizata cu placaj din caramida aparenta la ultimul nivel si accente locale la etaje. Pe fatada sunt doua balcoane. Fatada prezinta desprinderi ale betonului in zonele de monolitizare. Peretii exterior sunt realizati din panouri mari tristrat din beton armat (ba) si vata minerala (22cm) avand stratul interior de rezistenta de 9.5cm, termoizolatie vata minerala de 7.5 cm si strat exterior de protectie de 5cm. Termoizolatia este discontinua, cele 2 straturi din beton fiind solidarizate prin nervuri din beton. Punti termice mai apar si la zonele de monolitizare intre panouri. Acoperisul este de tip terasa necirculabila. Invelitoarea este din membrane bituminoasa. Starea tehnica a terasei este precara cu infiltratii rare la ploi abundente. Nu au fost realizate reparatii ale terasei in ultimii ani. Termoizolatia a fost realizata din zgura expandata. Planseul peste subsol nu este prevazut cu termoizolatie. Tamplarii: Usa principala de acces in cladire este din tamplarie metalica. Usa secundara de acces in cladire este din tamplarie metalica. Tamplaria exterioara a ferestrelor a fost initial din lemn cu geam din doua foi de sticla simpla. Majoritatea tamplariei a fost inlocuita cu tamplarie din PVC sau aluminiu cu geam termoizolant. Aria totala a tamplariei(ferestrelor) exclusiv cele de la balcoane este de 395.94 mp, iar aria totala a tamplariei fara geam termoizolant, (exclusiv cele de la balcoane) este de 75.78 mp. In prima etapa dupa preluarea apartamentelor de catre locatari , acestia au inceput inchiderea balcoanelor si logiilor cu tamplarie metalica si geam simplu, aceasta constituind o moda in anii 80-90. Ulterior aceste tamplarii au fost inlocuite cu tamplarii din PVC sau aluminiu cu geam termopan. Totusi inchiderea balcoanelor a creat un aspect eterogen al fatadelor datorate in principal diverselor tipodimensiuni folosite. Imobilul are 88 logii. Aria totala a tamplariei necesare in variant ca toate balcoanele/ logiile ar fi inchise este de 636 mp. Aria necesara de tamplarie pentru inchiderea tuturor balcoanelor este de 432 mp. 4.3 Numărul de apartamente cu destinaţie locuinţă, spaţii comerciale sau spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă per bloc (cu indicarea clară dacă toate fac obiectul proiectului sau se exclud spaţiile comerciale de la parter)

Ghidul Solicitantului

Formular A - Cerere de finanţare

<semnătura>

<ştampila>

Pagina 24 din 46

• 44 apartamente de locuit; • Nu exista spatii comerciale in cadrul acestui bloc

4.4 Numărul şi proporţia proprietarilor care sunt de acord cu lucrările de reabilitare termică propuse

• 44 familii/proprietari • 100% din total proprietari

4.5 Tipul de lucrari de reabilitare propuse pentru fiecare bloc - izolarea termica a peretilor exterior - inlocuirea tamplariei existente neperformante cu tamplarie performanta energetic - inchiderea balcoanelor / logiilor - termoizolarea planseului terasa cu 12 cm polistiren expandat si hidroizolarea acestuia cu membrane bituminoase - izolarea termica a planseului peste subsol/intrados acces/intrados balcoane parter - lucrari de izolare conducte incalzire, montare robineti cu cap thermostat - lucrari de reparatii parapet si trotuare - demontarea si remontarea instalatiilor si echipamentelor de pe fatada 4.6 Gradul de reducere a consumului de energie pentru incalzire. • se va asigura o economie anuala de energie pentru incalzire de 61,87 % Valori sumarizate Tabelar :

Nr. crt.

Supr af

utila

Adresa Nr. de aparta mente reabilit

ate

Consumul de energie pentru

incalzire EXISTENT

Consumul de energie

pentru incalzire PROPUS

Economie de energie

termica TOTAL

Economie de

energie termica TOTAL

EFICIEN TA

CLADIRE

mp Nr. kWh/an kWh/an kWh/an kWh/m2a n

%

1

4432 Bdul I.C.

Bratian u, nr. 5

44 627.996,53  239.437,7

3  388.589,00 

87,67 61,87

Prezentul proiect se integreaza in cadrul Cererii de finantare din perspectiva beneficiarilor vizati – familii cu un venit mediu sub 150 Euro/ luna. De asemenea, din perspectiva arealului geografic, proiectul se integreaza in cadrul Cererii de finantare prin faptul ca se implementeaza in Municipiul Timisoara, zona in care se vor reabilita si alte blocuri care fac obiectul prezentei cereri de finantare.

Ghidul Solicitantului

Formular A - Cerere de finanţare

<semnătura>

<ştampila>

Pagina 25 din 46

Prezentul proiect nu face parte/ nu se constituie ca parte componenta a unei initiative complexe de investitii a Municipiului Timisoara.

NU sunt iniţiative complexe / proiecte care depind de realizarea proiectului care face obiectul cererii de finanţare

5. Proiect 5: „Bulevardul Liviu Rebreanu, nr. 150” 5.1 Regimul de înălţime Regimul de inaltime al blocului de locuinte este : P+4. Imobilul are un regim de inaltime P+4, are forma in plan simetrica, este un tronson de mijloc si are o singura scara.

Blocul de locuinţe are un număr de 8 apartamente , structurate astfel:

- 8 apartamente cu 4 camere

5.2 Stadiul actual de reabilitare termică a blocului Artera principala pe care se gaseste imobilul traverseaza orasul de la est la vest. Aceasta poate fi privita ca fiind formata din 3 segmente aproape rectilinii. Primul segment are orientarea est-vest. Fatada principala este realizata cu beton aparent cu textura rugoasa. Pe fatada sunt 4 balcoane. Fatada este fara degradari vizibile. Fatada posterioara este realizata cu beton aparent cu textura rugoasa. Pe fatada nu sunt balcoane sau logii. Fatada prezinta desprinderi placaj/tencuieli pe zone reduse. In stanga, constructia este separate cu rost fata de cladirea invecinata. In dreapta, constructia este separate cu rost fata de cladirea invecinata, Peretii exteriori sunt realizati din panouri mari tristrat din beton armat (ba) si BCA (27cm) avand stratul interior de rezistenta de 10 cm, termoizolatie BCA de 12 cm si strat exterior de protectie de 5cm. Termoizolatia este discontinua, cele 2 straturi din beton fiind solidarizate prin nervuri din beton. Punti termice mai apar si la zonele de monolitizare intre panouri. Acoperisul este de tip terasa necirculabila. Invelitoarea este din membrane bituminoasa. Starea tehnica a terasei este foarte rea cu infiltratii frecvente dupa orice ploaie. Nu au fost realizate reparatii ale terasei in ultimii ani. Termoizolatia a fost realizata din zgura expandata. Planseul peste subsol nu este prevazut cu termoizolatie. Tamplarii: Usa principala de acces in cladire este din tamplarie metalica. Usa secundara de acces in cladire este din tamplarie metalica. Tamplaria exterioara a ferestrelor a fost initial din lemn cu geam din doua foi de sticla simpla. Majoritatea tamplariei a fost inlocuita cu tamplarie din PVC sau aluminiu cu geam termoizolant. Aria totala a tamplariei(ferestrelor) exclusiv cele de la balcoane este de 54.56 mp, iar aria totala a tamplariei fara geam termoizolant, (exclusiv cele de la balcoane) este de 0 mp. In prima etapa dupa preluarea apartamentelor de catre locatari , acestia au inceput inchiderea balcoanelor si logiilor cu tamplarie metalica si geam simplu, aceasta constituind o moda in anii 80-90. Ulterior aceste tamplarii au fost inlocuite cu tamplarii din PVC sau aluminiu cu geam termopan. Totusi inchiderea balcoanelor a creat un aspect eterogen al fatadelor datorate in principal diverselor tipodimensiuni folosite. Imobilul are 16 balcoane. Aria totala a tamplariei necesare in varianta ca toate balcoanele/ logiile ar fi inchise este de 192 mp. Aria necesara de tamplarie pentru inchiderea tuturor balcoanelor este de 32 mp. 5.3 Numărul de apartamente cu destinaţie locuinţă, spaţii comerciale sau spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă per bloc (cu indicarea clară dacă toate fac obiectul proiectului sau se exclud spaţiile comerciale de la parter)

Ghidul Solicitantului

Formular A - Cerere de finanţare

<semnătura>

<ştampila>

Pagina 26 din 46

• 8 apartamente de locuit; • Nu exista spatii comerciale in cadrul acestui bloc

5.4 Numărul şi proporţia proprietarilor care sunt de acord cu lucrările de reabilitare termică propuse

• 8 familii/proprietari • 100% din total proprietari

5.5 Tipul de lucrari de reabilitare propuse pentru fiecare bloc - izolarea termica a peretilor exterior - inlocuirea tamplariei existente neperformante cu tamplarie performanta energetic - inchiderea balcoanelor / logiilor - termoizolarea planseului terasa cu 12 cm polistiren expandat si hidroizolarea acestuia cu membrane bituminoase - izolarea termica a planseului peste subsol/intrados acces/intrados balcoane parter - lucrari de izolare conducte incalzire, montare robineti cu cap thermostat - lucrari de reparatii parapet si trotuare - demontarea si remontarea instalatiilor si echipamentelor de pe fatada 5.6 Gradul de reducere a consumului de energie pentru incalzire. • se va asigura o economie anuala de energie pentru incalzire de 57,00 % Valori sumarizate Tabelar :

Nr. crt.

Supr af

utila

Adresa Nr. de aparta mente reabilit

ate

Consumul de energie pentru

incalzire EXISTENT

Consumul de energie

pentru incalzire PROPUS

Economie de energie

termica TOTAL

Economie de

energie termica TOTAL

EFICIEN TA

CLADIRE

mp Nr. kWh/an kWh/an kWh/an kWh/m2a n

%

1

894 Bulevar dul

Liviu Rebrea nu, nr.

150

8 127.422,16  54.787,27  72.635,00 

81,24 57,00

Prezentul proiect se integreaza in cadrul Cererii de finantare din perspectiva beneficiarilor vizati – familii cu un venit mediu sub 150 Euro/ luna. De asemenea, din perspectiva arealului geografic, proiectul se integreaza in cadrul Cererii de finantare prin faptul ca se implementeaza in Municipiul Timisoara, zona in care se vor reabilita

Ghidul Solicitantului

Formular A - Cerere de finanţare

<semnătura>

<ştampila>

Pagina 27 din 46

si alte blocuri care fac obiectul prezentei cereri de finantare. Prezentul proiect nu face parte/ nu se constituie ca parte componenta a unei initiative complexe de investitii a Municipiului Timisoara.

NU sunt iniţiative complexe / proiecte care depind de realizarea proiectului care face obiectul cererii de finanţare

6. Proiect 6: „Bulevardul Take Ionescu, nr. 11-13, SC. A+B” 6.1 Regimul de înălţime Regimul de inaltime al blocului de locuinte este : S+P+10. Imobilul are un regim de inaltime S+P+10, are forma in plan simetrica, este un tronson de capat si are doua scari.

Blocul de locuinţe are un număr de 68 apartamente , structurate astfel:

- 4 apartamente cu o camera

- 40 apartamente cu 3 camere

- 24 apartamente cu 4 camere

6.2 Stadiul actual de reabilitare termică a blocului Artera principala pe care se gaseste imobilul are forma aproximativ rectilinie si avand orientarea fata de punctele cardinal de la Est la Vest. Fatada principala este realizata cu similipiatra pe fasiile orizontale dintre ferestre si beton amprentat in rest. Pe fatada sunt 4 balcoane. Fatada prezinta desprinderi placaj/tencuieli pe zone mari. Fatada posterioara este realizata cu similipiatra pe fasiile orizontale dintre ferestre si beton amprentat in rest.. Pe fatada sunt 4 logii. Fatada prezinta desprinderi placaj/tencuieli pe zone foarte mari. Fatada laterala stanga este realizata cu placaj din caramida aparenta. Pe fatada nu sunt balcoane sau logii. Fatada prezinta depsinderi placaj/tencuieli pe zone foarte mari. Fatada laterala dreapta este realizata cu placaj din caramida aparenta. Pe fatada nu sunt balcoane sau logii. Fatada prezinta desprinderi placaj/tencuieli pe zone foarte mari. Peretii exterior sunt realizati din panouri mari tristat din beton armat si BCA (27 cm), avand stratul interior de rezistenta de 10 cm, termoizolatie BCA de 12 cm si strat exterior de protectie de 5 cm. Termoizolatia este discontinua, cele 2 straturi din beton fiind solidarizate prin nervuri din beton. Punti termice mai apar si la zonele de monolitizare intre panouri Acoperisul este de tip terasa necirculabila. Invelitoarea este din membrana bituminoasa. Starea tehnica a terasei este foarte rea, cu infiltratii frecvente dupa orice ploaie. Nu au fost realizate reparatii ale terasei in ultimii ani. Termoizolatia a fost realizata din zgura expandata. Planseul peste subsol nu este prevazut cu termoizolatie. Usa principal de acces in cladire este din tamplarfie PVC cu sticla termoizolanta. Usa secundara de acces in cladire este din tamplarie metalica. Tamplaria exterioara a ferestrelor a fost initial din lemn cu geam din doua foi de sticla simpla. Majoritatea tamplariei a fost inlocuita cu tamplarie din PVC sau aluminiu cu geam termoizolant. Aria totala a tamplariei (ferestrelor) exclusive cele de la balcoane este de 799.44 mp, iar aria totala a tamplariei fara geam termoizolant (exclusive cele de la balcoane) este de 157.14 mp. In prima etapa dupa preluarea apartamentelor de catre locatari , acestia au inceput inchiderea balcoanelor si logiilor cu tamplarie metalica si geam simplu, aceasta constituind o moda in anii 80- 90. Ulterior aceste tamplarii au fost inlocuite cu tamplarii din PVC sau aluminiu cu geam termopan. Totusi inchiderea balcoanelor a creat un aspect eterogen al fatadelor datorate in principal diverselor tipodimensiuni folosite. Imobilul are 84 de balcoane. Aria totala a tamplariei necesare in variant ca

Ghidul Solicitantului

Formular A - Cerere de finanţare

<semnătura>

<ştampila>

Pagina 28 din 46

toate balcoanele / logiile ar fi inchise este de 497 mp. Aria necesara de tamplarie pentru inchiderea tuturor balcoanelor este de 324 mp. 6.3 Numărul de apartamente cu destinaţie locuinţă, spaţii comerciale sau spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă per bloc (cu indicarea clară dacă toate fac obiectul proiectului sau se exclud spaţiile comerciale de la parter)

• 67 apartamente de locuit; • Spatiile comerciale existente in bloc (un spatiu comercial) vor suporta cheltuielile de

reabilitare in procent de 100%. Cota din cheltuielile eligibile ce revine proprietarilor de spatii comerciale pentru acest bloc este de 1,68 %.

6.4 Numărul şi proporţia proprietarilor care sunt de acord cu lucrările de reabilitare termică propuse

• 67 familii/proprietari • 100% din total proprietari

6.5 Tipul de lucrari de reabilitare propuse pentru fiecare bloc - izolarea termica a peretilor exterior - inlocuirea tamplariei existente neperformante cu tamplarie performanta energetic - inchiderea balcoanelor / logiilor - termoizolarea planseului terasa cu 12 cm polistiren expandat si hidroizolarea acestuia cu membrane bituminoase - izolarea termica a planseului peste subsol/intrados acces/intrados balcoane parter - lucrari de izolare conducte incalzire, montare robineti cu cap thermostat - lucrari de reparatii parapet si trotuare - demontarea si remontarea instalatiilor si echipamentelor de pe fatada 6.6 Gradul de reducere a consumului de energie pentru incalzire. • se va asigura o economie anuala de energie pentru incalzire de 60,84% Valori sumarizate Tabelar :

Nr. crt.

Supr af

utila

Adresa Nr. de aparta mente reabilit

ate

Consumul de energie pentru

incalzire EXISTENT

Consumul de energie

pentru incalzire PROPUS

Economie de energie

termica TOTAL

Economie de

energie termica TOTAL

EFICIEN TA

CLADIRE

1 mp Nr. kWh/an kWh/an kWh/an kWh/m2a n

%

5853 Bdul Take

68 775.051,14 303.465,2 4

471.586,00 80,57 60,84

Ghidul Solicitantului

Formular A - Cerere de finanţare

<semnătura>

<ştampila>

Pagina 29 din 46

Ionescu , nr.11- 13, sc. A+B

Prezentul proiect se integreaza in cadrul Cererii de finantare din perspectiva beneficiarilor vizati – familii cu un venit mediu sub 150 Euro/ luna. De asemenea, din perspectiva arealului geografic, proiectul se integreaza in cadrul Cererii de finantare prin faptul ca se implementeaza in Municipiul Timisoara, zona Take Ionescu, zona in care se vor reabilita si alte blocuri care fac obiectul prezentei cereri de finantare. Prezentul proiect nu face parte/ nu se constituie ca parte componenta a unei initiative complexe de investitii a Municipiului Timisoara.

NU sunt iniţiative complexe / proiecte care depind de realizarea proiectului care face obiectul cererii de finanţare

7. Proiect 7: „Calea Torontalului, nr. 15, sc. A+B+C” 7.1 Regimul de înălţime Regimul de inaltime al blocului de locuinte este : S+P+4. Imobilul are un regim de inaltime S+P+4, are forma in plan simetrica, este un tronson de capat- mijloc-capat si are 3 scari.

Blocul de locuinţe are un număr de 40 apartamente , structurate astfel:

- 31 apartamente cu 3 camere

- 9 apartamente cu 4 camere

7.2 Stadiul actual de reabilitare termică a blocului Artera principala pe care se gaseste imobilul are forma aproximativ rectilinie si avand orientarea fata de punctele cardinal de la NV-SE. Fatada principala este realizata cu beton aparent cu textura rugoasa. Pe fatada sunt 2 logii. Fatada este fara degradari vizibile. Fatada posterioara este realizata cu beton aparent cu textura rugoasa. Pe fatada sunt 6 logii. Fatada este fara degradari vizibile. Fatada laterala stanga este realizata cu beton aparent cu textura rugoasa. Pe fatada nu sunt balcoane sau logii. Fatada este fara degradari vizibile. Fatada laterala dreapta este realizata cu beton aparent cu textura rugoasa. Pe fatada nu sunt balcoane sau logii. Fatada este fara degradari vizibile. Peretii exterior sunt realizati din panouri mari tristat din beton armat si vata minerala (22 cm), avand stratul interior de rezistenta de 9.5 cm, termoizolatie vata minerala de 7.5 cm si strat exterior de protectie de 5 cm. Termoizolatia este discontinua, cele 2 straturi din beton fiind solidarizate prin nervuri din beton. Punti termice mai apar si la zonele de monolitizare intre panouri Acoperisul este de tip terasa necirculabila. Invelitoarea este din membrana bituminoasa. Starea tehnica a terasei este fara degradari vizibile si fara infiltratii. Nu au fost realizate reparatii ale terasei in ultimii ani. Termoizolatia a fost realizata din zgura expandata. Planseul peste subsol nu este prevazut cu termoizolatie. Usa principala de acces in cladire este din tamplarie metalica. Usa secundara de acces in cladire este din tamplarie metalica. Tamplaria exterioara a ferestrelor a fost initial din lemn cu geam din doua foi de sticla simpla. Majoritatea tamplariei a fost inlocuita cu tamplarie din PVC sau aluminiu cu geam termoizolant. Aria totala a tamplariei (ferestrelor) exclusive cele de la balcoane este de 330.24 mp, iar aria totala a tamplariei fara geam termoizolant (exclusive cele de la balcoane) este de 51.24 mp.

Ghidul Solicitantului

Formular A - Cerere de finanţare

<semnătura>

<ştampila>

Pagina 30 din 46

In prima etapa dupa preluarea apartamentelor de catre locatari , acestia au inceput inchiderea balcoanelor si logiilor cu tamplarie metalica si geam simplu, aceasta constituind o moda in anii 80- 90. Ulterior aceste tamplarii au fost inlocuite cu tamplarii din PVC sau aluminiu cu geam termopan. Totusi inchiderea balcoanelor a creat un aspect eterogen al fatadelor datorate in principal diverselor tipodimensiuni folosite. Imobilul are 40 de logii. Aria totala a tamplariei necesare in varianta ca toate balcoanele / logiile ar fi inchise este de 320 mp. Aria necesara de tamplarie pentru inchiderea tuturor balcoanelor este de 32 mp. 7.3 Numărul de apartamente cu destinaţie locuinţă, spaţii comerciale sau spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă per bloc (cu indicarea clară dacă toate fac obiectul proiectului sau se exclud spaţiile comerciale de la parter)

• 40 apartamente de locuit; • Spatiile comerciale existente in bloc nu exista

7.4 Numărul şi proporţia proprietarilor care sunt de acord cu lucrările de reabilitare termică propuse

• 32 familii/proprietari • 80% din total proprietari

7.5 Tipul de lucrari de reabilitare propuse pentru fiecare bloc - izolarea termica a peretilor exterior - inlocuirea tamplariei existente neperformante cu tamplarie performanta energetic - inchiderea balcoanelor / logiilor - termoizolarea planseului terasa cu 12 cm polistiren expandat si hidroizolarea acestuia cu membrane bituminoase - izolarea termica a planseului peste subsol/intrados acces/intrados balcoane parter - lucrari de izolare conducte incalzire, montare robineti cu cap thermostat - lucrari de reparatii parapet si trotuare - demontarea si remontarea instalatiilor si echipamentelor de pe fatada 7.6 Gradul de reducere a consumului de energie pentru incalzire. • se va asigura o economie anuala de energie pentru incalzire de 57,12 % Valori sumarizate Tabelar :

Nr. crt.

Supr af

utila

Adresa Nr. de aparta mente reabilit

ate

Consumul de energie pentru

incalzire EXISTENT

Consumul de energie

pentru incalzire PROPUS

Economie de energie

termica TOTAL

Economie de

energie termica TOTAL

EFICIEN TA

CLADIRE

mp Nr. kWh/an kWh/an kWh/an kWh/m2a n

%

Ghidul Solicitantului

Formular A - Cerere de finanţare

<semnătura>

<ştampila>

Pagina 31 din 46

1

2945 Calea Toronta lului,

nr. 15, sc.

A+B+C

40 363.535,19  155.869,3

6  207.666,00 

70,51 57,12

Prezentul proiect se integreaza in cadrul Cererii de finantare din perspectiva beneficiarilor vizati – familii cu un venit mediu sub 150 Euro/ luna. De asemenea, din perspectiva arealului geografic, proiectul se integreaza in cadrul Cererii de finantare prin faptul ca se implementeaza in Municipiul Timisoara, zona in care se vor reabilita si alte blocuri care fac obiectul prezentei cereri de finantare. Prezentul proiect nu face parte/ nu se constituie ca parte componenta a unei initiative complexe de investitii a Municipiului Timisoara.

NU sunt iniţiative complexe / proiecte care depind de realizarea proiectului care face obiectul cererii de finanţare

3.2.3 Potenţialii beneficiari ai proiectelor Grupul tinta direct identificat este reprezentat de locuitorii Municipiului Timisoara, care

locuiesc sau isi desfasoara activitatea in cadrul blocurilor vizate de proiect, si care vor beneficia direct de lucrarile de reabilitare termica ce se vor efectua. Conditiile noi, create prin proiect, vor avea un impact direct asupra acestora, cu rezultate in cresterea nivelului de trai, prin scaderea costurilor implicate de incalzire si canalizarea lor catre alte nevoi. Investiile in eficienta energetica a blocurilor de locuinte vor contribui la reducerea saraciei energetice (fuel poverty) in Romania, prin reducerea costurilor cu incalzirea populatiei, in special a celor cu venituri reduse, ceea ce va ajuta la imbunatatirea puterii de cumparare a categoriilor defavorizate. Beneficiarii indirecti ai proiectului sunt executantii de lucrari, ce se vor contracta in cadrul proiectului, furnizorii de materii prime, prestatorii de servicii din cadrul proiectului (i.e. proiectare, consultanta, audit, publicitate), furnizorii de servicii conexe (e.g. colectare deseuri etc.), diversi colaboratori ai operatorilor economici implicati, care prin diverse activitati au contact cu acestia. Beneficiarii finali ai proiectului sunt toti locuitorii Municipiului Timisoara, atat rezidenti cat si cei aflati in transit, care vor beneficia de locuinte reabilitate, cu „amprenta verde”, moderne, avand o estetica primitoare.

Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere Domeniul major de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană Sub-domeniul: Poli de dezvoltare urbană

Ghidul Solicitantului

Formular standard B - Cerere de finanţare proiect

Pagina 32 din 46

3.3. Calendarul activităţilor cererii de finantare

Nr. Crt. (Sub)Activitatea Responsabil Anul 1

Luna 1*

Luna 2

Luna 3

Luna 4

ACTIVITĂŢI DERULATE ÎNAINTEA SEMNĂRII CONTRACTULUI DE FINANŢARE

Activ. 1 1. Realizarea dosarului de finantare

Ana Georgiu – consilier – UAT Timisoara

16 .1

1. 20

12

30 .0

5. 20

13

Subactiv. 1.1

Achizitia serviciilor de elaborare a dosarului de finantare

Ana Georgiu – consilier – UAT Timisoara

16 .1

1. 20

12

24 .0

1. 20

13

Subactiv. 1.2.1

Elaborarea dosarului de finantare (CF)

Reprezentant legal SC SIAB Development SRL

16 .0

2. 20

13

30 .0

5. 20

13

Subactiv. 1.2.2

Elaborarea dosarului de finantare (PT, RAE, DALI, PT + DE)

Reprezentant legal SC PROIECT C&A SRL

16 .0

2. 20

13

30 .0

5. 20

13

Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere Domeniul major de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană Sub-domeniul: Poli de dezvoltare urbană

Ghidul Solicitantului

Formular standard B - Cerere de finanţare proiect

Pagina 33 din 46

Nr. Crt. (Sub)Activitatea Responsabil Luna 1

Luna 2

Luna 3

Luna 4

Luna 5

Luna 6

Luna 7

Luna 8

Luna 9

Luna 10

Luna 11

Luna 12

ACTIVITĂŢI DERULATE DUPA SEMNAREA CONTRACTULUI DE FINANŢARE

Activ. 1 Managementul de proiect

Manager de proiect, echipa de implementare

Subactiv. 1.1

Constituirea echipei de proiect, identificarea mecanismelor de lucru

Manager de proiect, echipa de implementare

Subactiv. 1.2

Monitorizarea, evaluarea, raportarea si auditul

Manager de proiect, Asistent de proiect, Expert tehnic, Expert financiar, echipa de implementare

Activ. 2 Achizitiile din cadrul proiectului

Responsabil achizitii, manager de proiect, responsabil financiar, echipa de implementare

Activ. 3 Demararea lucrarilor de interventie la obiectivele vizate prin proiect

Expertul AT - servicii de supraveghere a santierului, Manager proiect, echipa de implementare, responsabil legal executant lucrari de interventie

Subactiv. 3.1.

Executia lucrarilor de interventie la obiectivele

Expertul AT - servicii de supraveghere a santierului, Manager proiect, responsabil tehnic, echipa de implementare,

Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere Domeniul major de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană Sub-domeniul: Poli de dezvoltare urbană

Ghidul Solicitantului

Formular standard B - Cerere de finanţare proiect

Pagina 34 din 46

vizate in proiect responsabil legal executant lucrari de interventie

Subactiv. 3.2.

Monitorizarea derularii lucrarilor de interventie la obiectivele vizate in proiect

Expertul AT - servicii de supraveghere a santierului, Manager proiect, responsabil tehnic, echipa de implementare

Activ. 4 Publicitatea proiectului

Asistent de proiect, Manager proiect, echipa de implementare

Activ. 5 Audit energetic la finalizarea lucrarilor

Reprezentant legal SC PROIECT C&A SRL

*) Anul 1, luna 1 = luna în care s-a realizat prima activitate/ subactivitate din cadrul proiectului. OBS: ** se va detalia cu ultimul an de implementare a activitatilor cererii de finantare, ex n =2, anul 2. Nu se vor inlocui cu anul si luna calendaristica decat pentru activitatile derulate inaintea semnarii contractului de finantare. Subactivitatile trebuie sa fie in stransa corelare cu activitatile si trebuie sa fie cat mai conc

Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere Domeniul major de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană Sub-domeniul: Poli de dezvoltare urbană

Ghidul Solicitantului

Formular standard B - Cerere de finanţare proiect

Pagina 35 din 46

3.4. Durata de implementare a activitatilor prevazute in cererea de finantare

Durata proiectului este de 12 luni de zile de la data semnarii Contractului de finantare POR.

3.5. Indicatori

Beneficiarul este obligat ca, în termen de maxim 30 (treizeci) zile lucrătoare de la semnarea contractului (lor) de lucrări, să notifice OI privind completarea secţiunii 3.5. din Cererea de finanţare cu locurile de muncă temporare sau/ permanente, menţinute şi/sau nou create, pe perioada de execuţie a lucrărilor şi/ sau perioda de implementare a activitatilor prevazute in cererea de finantare.

INDICATORI Valoare la începutul perioadei de implementare

Valoare la sfârşitul perioadei de implementare

Rezultat imediat (direct)

Nr. de apartamente reabilitate pentru creşterea eficienţei energetice

0 310

Economie de energie termica (kWh/m2an)

0 565,66

Rezultate induse (indirecte)

(impact pe termen mediu/lung)

Consumul de energie pentru incalzire (kWh/an)

2.993.061,16  1.189.849,83 

Economie de energie termica (kWh/an)

0 1.803.242,00 

Eficienta (medie) dupa reabilitare (%)

0 59,40

Locuri de munca create prin proiect 0 0

Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere Domeniul major de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană Sub-domeniul: Poli de dezvoltare urbană

Ghidul Solicitantului

Formular standard B - Cerere de finanţare proiect

Pagina 36 din 46

3.6. Sustenabilitatea investitiilor

Conceptul de sustenabilitate se referă la o formă de dezvoltare care răspunde nevoilor actuale fără a compromite posibilitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile cerinţe. Este menită să îmbunătăţească condiţiile de viaţă ale indivizilor prezervând mediul în care trăiesc pe termen scurt, mediu şi – mai ales – pe termen lung. Obiectivul este atingerea unei dezvoltări care să fie eficientă din punct de vedere economic, care să respecte mediul social şi care să fie durabilă din punct de vedere al mediului înconjurător. Investiile in eficienta energetica a blocurilor de locuinte vor contribui la reducerea saraciei energetice (fuel poverty) in Romania, prin reducerea costurilor cu incalzirea populatiei, in special a celor cu venituri reduse, ceea ce va ajuta la imbunatatirea puterii de cumparare a categoriilor defavorizate. Asa cum rezulta si din Proiectul tehnic proiectul propus este perfect sustenabil, investitiile in eficienta energetica avand un impact direct, exprimat in economii de energie de peste 40%. Proiectul este sustenabil prin insasi specificul obiectivelor propuse. Prin solutiile identificate se realizeaza Investiile in eficienta energetica a blocurilor prin apel la tehnologii cu mare durabilitate/rezistenta in timp, si delor intruzive pentru mediul inconjurator. Astfel, proiectul o data finalizat furnizeaza imobile de locuinte ce nu mai necesita interventii ulterioare, avand 0 costuri de intretinere pentru investitia data.

3.7. Informare şi publicitate

Scopul acestei activitati este reprezentat de asigurarea vizibilitatii proiectului si a finantatorului. Strategia acestei activitati se va concretiza printr-o serie de actiuni: pe de-o parte Primaria Municipiului Timisoara va achizitiona servicii de publicitate - in scopul unei informari si publicitati eficiente, pe de alta parte va intreprinde actiuni proprii. Se va asigura publicitatea proiectului si a Programului Operational Regional POR 2007 – 2013, prin urmatoarele actiuni:

• Se va publica un anunt de presa in media regionala, la inceputul proiectului, respectiv un anunt in media regionala si nationala la finalul proiectului; anunturile vor contine informatii referitoare la proiect, la rezultatele acestuia, la program si finantator, in concordanta cu regulile de identitate vizuala specifice Programului Operational Regional 2007 – 2013.

• Se va amplasa la sediul Primariei Municipiului Timisoara, pe toata perioada, un panou continand informatii despre proiect si despre finantator;

• Se va realiza un o pagina web in cadrul websiteului Primariei Municipiului Timisoara care va contine informatii despre proiect si finantator, un link catre website-ul Instrumentelor Structurale in Romania, respectandu-se toate regulile de vizibilitate impuse de Manualului de Identitate Vizuala Regio;

• Se va asigura publicitatea proiectului si a Programului Operational Regional POR 2007 – 2013 prin amplasarea de autocolate pe elementele reabilitate in proiect, acolo unde este posibil (e.g. usi intrare blocuri samd)

• Se vor monta panouri de informare temporare pe toata durata de implementare a proiectului la locatiile vizate (3 m x 2 m);

• Se vor monta panouri permanente – dupa finalizarea proiectului - la toate locatiile vizate; panourile vor fin confectionate conform Manualului de Identitate Vizuala Regio.

Responsabili: echipa de implementare proiect va fi responsabila pentru toate actiunile specifice de publicitate a proiectului, precum si de respectarea conditiilor de identitate vizuala. Rezultat: publicitate asigurata proiectului

Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere Domeniul major de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană Sub-domeniul: Poli de dezvoltare urbană

Ghidul Solicitantului

Formular standard B - Cerere de finanţare proiect

Pagina 37 din 46

Locatia: la sediul firmei de consultanta contractate, respectiv sediul Primariei Municipiului Timisoara; Resurse utilizate: resurse umane si resurse materiale (sediul si dotarile firmei). Durata: publicitatea va fi asigurata pe intreaga perioada de implementare a proiectului. Dupa finalizarea proiectului vor fi montat panouri permantente, in acord cu prevederile Manualului de Identitate Vizuala Regio.

Activitatea de informare şi publicitate Durata estimată / Perioada de

desfăşurare Costuri estimate

(lei) 1 anunt de presa in media regionala la

inceputul proiectului 1 zi/ Prima luna de implementare ;

500,00

1 anunt de presa in media regionala si nationala la finalul proiectului

1 zi/ ultima luna de implementare 500,00

1 panou continand informatii despre proiect si despre finantator, postat la

UAT Timisoara

Pe toata durata de implementare a proiectului

300,00

1 subpagina web in cadrul websiteului UAT Timisoara

Pe toata durata de implementare a proiectului

0,00

350 autocolate Pe toata durata de implementare a

proiectului 350,00

7 panouri de informare temporara Pe toata durata de implementare a

proiectului 2.850

7 panouri permanente – dupa finalizarea proiectului

Dupa implementarea proiectului, Permanent

6.000

Total 10.500

3.8. ACHIZIŢIILE PUBLICE

Achiziţii publice demarate/ efectuate până la depunerea cererii de finanţare

Nr. crt. Obiectul contractului

Valoarea contractului (Lei,

fara TVA)

Data începerii

procedurii

Data finalizării procedurii

Procedura urmată

1 Achizitie servicii de consultanta pentru scrierea cererii de finantare

67.156,48 16.11.2012 24.01.2013 Achizitie directa

2 Achizitie servicii de proiectare

64.112,90 11.12.2012 14.01.2013 Achizitie directa

Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere Domeniul major de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană Sub-domeniul: Poli de dezvoltare urbană

Ghidul Solicitantului

Formular standard B - Cerere de finanţare proiect

Pagina 38 din 46

Achiziţii publice preconizate după depunerea cererii de finanţare

Nr. crt. Obiectul contractului

Valoarea estimată a contractului (Lei, fara TVA)

Data estimativă a

începerii procedurii (ex: sem. /

anul 1)

Data estimativă a

finalizării procedurii (ex:sem. I/

anul 1)

Procedura propusă

1 Achizitii servicii de publicitate

10.500,00 Luna 1 de implementar e a proiectului

Luna 1 de implementar e a proiectului

Achizitie directa

2 Achizitii de lucrari de interventii 5.481.721,75

Luna 1 de implementar e a proiectului

Luna 7 de implementar e a proiectului

Cerere de oferta (pe loturi a cate un bloc)

3 Achizitii servicii de asistenta tehnica – servicii de supraveghere a santierului

75.741,30 Luna 1 de implementar e a proiectului

Luna 7 de implementar e a proiectului

Cerere de oferta

4 Achizitii servicii de consultanta management de proiect

67.500,00 Luna 1 de implementar e a proiectului

Luna 2 de implementar e a proiectului

Achizitie directa

4 Achizitii servicii de audit energetic

7.000 Luna 11 de implementar e a proiectului

Luna 12 de implementar e a proiectului

Achizitie directa

Achizitiile publice derulate sau care se vor derula ca o singura procedura pentru toate proiectele componente ale cererii de finantare se vor evidentia in tabel, cu mentiuni corespunzatoare.

INFORMAŢII PRIVIND ELABORAREA DOCUMENTAŢIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII

Data lansării procedurii de achiziţie pentru elaborarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii 11.12.2012

Data elaborării documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii 17.12.2012

Data ultimei actualizări a documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii 17.12.2012

Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere Domeniul major de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană Sub-domeniul: Poli de dezvoltare urbană

Ghidul Solicitantului

Formular standard B - Cerere de finanţare proiect

Pagina 39 din 46

4. FINANŢAREA PROIECTELOR

4.1. Bugetul CERERII DE FINANŢARE

Nr. crt

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor

CHELTUIELI NEELIGIBILE , inclusiv TVA

CHELTUIELI ELIGIBILE TOTAL ELIGIBIL TOTAL Baza TVA eligibila

1 2 3 4 5 6=4+5 7

1 Cap.1 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

1.1 Obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii 39.21 4,516.38 1,083.93 5,600.31 5,639.52

1.2 Proiectare şi inginerie 1,966.68 139,563.67 33,495.28 173,058.95 175,025.63

1.3 Consultanţă 291.35 20,676.04 4,962.25 25,638.29 25,929.64

1.4 Asistenţă tehnică 1,075.10 74,874.28 17,969.83 92,844.11 93,919.21

TOTAL CAPITOL 1 3,372.34 239,630.37 57,511.29 297,141.66 300,514.00

2 Cap.2 - Cheltuieli pentru investiţia de bază

2.1 Construcţii şi instalaţii 71,639.61 5,222,052.12 1,253,292.

51 6,475,344.6

3 6,546,984.24

2.1.1

Proiectul 1 (Bulevardul Calea Sagului, nr. 21)

27,165.03 1,131,107.72 271,465.85 1,402,573.57 1,429,738.60

2.1.2 Proiectul 2 (Bulevardul Calea Sagului, nr. 31-33) 18,192.95 591,598.27 141,983.58 733,581.85 751,774.80

2.1.3 Proiectul 3 (Bulevardul Calea Sagului, nr. 54, Bl. 17A)

0.00 325,564.00 78,135.36 403,699.36 403,699.36

2.1.4 Proiectul 4 (Bulevardul

Sagului, nr. 55A) 0.00 1,163,773.00 279,305.52 1,443,078.5

2 1,443,078.52

2.1.5 Proiectul 5 (Bulevardul

Sagului, nr. 140, Bl. B3) 0.00 175,062.00 42,014.88 217,076.88 217,076.88

2.1.6 Proiectul 6 (Bulevardul Liviu Rebreanu, 1/1-1/2) 26,281.63 1,240,404.14 297,696.99

1,538,101.1 3 1,564,382.76

2.1.7 Proiectul 7 (Bulevardul Liviu Rebreanu, 1/3, scara A+B)

0.00 594,543.00 142,690.32 737,233.32 737,233.32

TOTAL CAPITOL 2 71,639.61 5,222,052.12 1,253,292.51 6,475,344.6

3 6,546,984.24

Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere Domeniul major de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană Sub-domeniul: Poli de dezvoltare urbană

Ghidul Solicitantului

Formular standard B - Cerere de finanţare proiect

Pagina 40 din 46

3 Cap.3 - Cheltuieli privind organizarea de şantier

3.1 Organizarea de şantier 2,562.52 199,829.20 47,959.01 247,788.21 250,350.73

3.1.1 Construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier

1,790.99 130,551.40 31,332.34 161,883.74 163,674.73

3.1.2 Cheltuieli conexe organizării de şantier 771.53 69,277.80 16,626.67 85,904.47 86,676.00

3.2 Cote legale 4,121.58 180,755.95 43,381.43 224,137.37 228,258.95

TOTAL CAPITOL 3 6,684.10 380,585.15 91,340.44 471,925.58 478,609.68

4 Cap.4 - Cheltuieli pentru informare şi publicitate

4.1 Informare şi publicitate 111.60 10,410.00 2,498.40 12,908.40 13,020.00

TOTAL CAPITOL 4 111.60 10,410.00 2,498.40 12,908.40 13,020.00

5 Cap.5 – Alte cheltuieli neeligibile

5.1 Alte cheltuieli neeligibile, inclusiv diverse şi neprevăzute

0.00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 5 81,807.65 5,852,677.64 1,404,642.63 7,257,320.

27 7,339,127.

92

Detalierea cheltuielilor neeligibile:

Nr. crt

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor

CHELTUIELI NEELIGIBILE, inclusiv TVA

CHELTUIELI ELIGIBILE TOTAL ELIGIBIL TOTAL

Baza TVA eligibila

1 2 3 4 5 6=4+5 7

1 Cap.1 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

1.1 Obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii 39.21

1.1.1 Proiectul 1 (Bulevardul Calea Aradului, nr. 12, Bl. A3) 0.00

1.1.2 Proiectul 2 (Bulevardul Calea Aradului, nr. 15, Bl. 3A) 0.00

Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere Domeniul major de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană Sub-domeniul: Poli de dezvoltare urbană

Ghidul Solicitantului

Formular standard B - Cerere de finanţare proiect

Pagina 41 din 46

1.1.6 Proiectul 6 (Bulevardul Take Ionescu, nr. 11-13, sc. A+B) 39.21

1.2 Proiectare şi inginerie 1,966.68

1.2.1 Proiectul 1 (Bulevardul Calea Aradului, nr. 12, Bl. A3) 784.76

1.2.2 Proiectul 2 (Bulevardul Calea Aradului, nr. 15, Bl. 3A) 495.53

1.2.6 Proiectul 6 (Bulevardul Take Ionescu, nr. 11-13, sc. A+B) 686.39

1.3 Consultanţă 291.35

1.3.1. Proiectul 1 (Bulevardul Calea Aradului, nr. 12, Bl. A3) 116.27

1.3.2 Proiectul 2 (Bulevardul Calea Aradului, nr. 15, Bl. 3A) 73.40

1.3.6 Proiectul 6 (Bulevardul Take Ionescu, nr. 11-13, sc. A+B) 101.68

1.4 Asistenţă tehnică 1,075.10

1.4.1 Proiectul 1 (Bulevardul Calea Aradului, nr. 12, Bl. A3) 440.03

1.4.2 Proiectul 2 (Bulevardul Calea Aradului, nr. 15, Bl. 3A) 279.16

1.4.6 Proiectul 6 (Bulevardul Take Ionescu, nr. 11-13, sc. A+B) 355.91

TOTAL CAPITOL 1 3,372.34

2 Cap.2 - Cheltuieli pentru investiţia de bază

2.1 Construcţii şi instalaţii 71,639.61

2.1.1 Proiectul 1 (Bulevardul Calea Aradului, nr. 12, Bl.

27,165.03

Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere Domeniul major de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană Sub-domeniul: Poli de dezvoltare urbană

Ghidul Solicitantului

Formular standard B - Cerere de finanţare proiect

Pagina 42 din 46

A3)

2.1.2 Proiectul 2 (Bulevardul Calea Aradului, nr. 15, Bl. 3A)

18,192.95

2.1.6 Proiectul 6 (Bulevardul Take Ionescu, nr. 11-13, sc. A+B)

26,281.63

TOTAL CAPITOL 2 71,639.61

3 Cap.3 - Cheltuieli privind organizarea de şantier

3.1 Organizarea de şantier 2,562.52

3.1.1 Construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier

1,790.99

3.1.1. 1

Proiectul 1 (Bulevardul Calea Aradului, nr. 12, Bl. A3)

679.13

3.1.1. 2

Proiectul 2 (Bulevardul Calea Aradului, nr. 15, Bl. 3A)

454.83

3.1.1. 6

Proiectul 6 (Bulevardul Take Ionescu, nr. 11-13, sc. A+B)

657.04

3.1.2 Cheltuieli conexe organizării de şantier 771.53

3.1.2. 1

Proiectul 1 (Bulevardul Calea Aradului, nr. 12, Bl. A3)

282.72

3.1.2. 2

Proiectul 2 (Bulevardul Calea Aradului, nr. 15, Bl. 3A)

270.07

3.1.2. 6

Proiectul 6 (Bulevardul Take Ionescu, nr. 11-13, sc. A+B)

218.74

3.2 Cote legale 4,121.58

3.2.1 Proiectul 1 (Bulevardul Calea Aradului, nr. 12, Bl. A3)

2,532.56

3.2.2 Proiectul 2 (Bulevardul 1,589.02

Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere Domeniul major de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană Sub-domeniul: Poli de dezvoltare urbană

Ghidul Solicitantului

Formular standard B - Cerere de finanţare proiect

Pagina 43 din 46

Calea Aradului, nr. 15, Bl. 3A)

3.2.6 Proiectul 6 (Bulevardul Take Ionescu, nr. 11-13, sc. A+B)

0.00

TOTAL CAPITOL 3 6,684.10

4 Cap.4 - Cheltuieli pentru informare şi publicitate

4.1 Informare şi publicitate 111.60

4.1.1 Proiectul 1 (Bulevardul Calea Aradului, nr. 12, Bl. A3)

35.34

4.1.2 Proiectul 2 (Bulevardul Calea Aradului, nr. 15, Bl. 3A)

45.01

4.1.6 Proiectul 6 (Bulevardul Take Ionescu, nr. 11-13, sc. A+B)

31.25

TOTAL CAPITOL 4 111.60

5 Cap.5 – Alte cheltuieli neeligibile

5.1 Alte cheltuieli neeligibile, inclusiv diverse şi neprevăzute

0.00

TOTAL CAPITOL 5 0.00

TOTAL GENERAL 81,807.65

Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere Domeniul major de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană Sub-domeniul: Poli de dezvoltare urbană

Ghidul Solicitantului

Formular standard B - Cerere de finanţare proiect

Pagina 44 din 46

4.2. SURSE DE FINANŢARE

Prezentaţi detalierea surselor de finanţare, conform tabelului:

NR. CRT. SURSE DE FINANŢARE VALOARE

I Valoarea totală a cererii de finantare, din care :

7,339,127.92

a. Valoarea neeligibilă, inclusiv TVA aferent 81,807.65

b. Valoarea eligibilă 7,257,320.27

II Contribuţia proprie, din care : 2,984,735.76

a. Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile*

2,902,928.11

b. Contribuţia solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent*

81,807.65

III ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ

4,354,392.16

*(inclusiv contributia Asociatiei de proprietari)

5. CERTIFICAREA CERERII DE FINANŢARE

Confirm că informaţiile incluse în această cerere şi detaliile prezentate în documentele anexate sunt corecte şi asistenţa financiară pentru care am aplicat este necesară proiectelor de mai sus pentru a se derula conform descrierii.

De asemenea, confirm că nu am la cunoştinţă nici un motiv pentru care proiectele ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziate.

Înţeleg că dacă cererea de finanţare nu este completă cu privire la toate detaliile şi aspectele solicitate, inclusiv această secţiune, ar putea fi respinsă.

Prezenta cerere a fost completată având cunoştinţă de prevederile Codului Penal.

Data:28.05.2013

Prenumele şi numele

ROBU T. NICOLAE

Semnătura

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA APROBAT MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR DIRECŢIA TEHNICĂ NICOLAE ROBU SERVICIUL ENERGETIC ŞI MONITORIZAREA SERVICIILOR DE UTILITĂŢI PUBLICE COMPARTIMENTUL AFICIENTIZARE ENERGETICĂ CLĂDIRI Nr. SC2013- 15.000/28.05.2013

REFERAT

privind aprobarea cererii de finanţare şi a cheltuielilor aferente proiectului „ Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe din municipiul Timişoara,

pentru familii cu un venit mediu sub 500 de euro/lună” În vederea respectării priorităţilor europene şi naţionale, Primăria Municipiului Timişoara a demarat procedura pentru elaborarea proiectelor finanţate în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.2. „Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe”, respectiv a cererilor de finanţare aferente acestor proiecte.

Având în vedere prevederile Ghidului solicitantului, pentru proiectele care solicită finanţare în cadrul Axei prioritare 1 a Programului Operaţional Regional (POR) 2007-2013, „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.2. „Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe”, un proiect poate fi considerat eligibil şi conform, adică poate fi co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare (FEDR), dacă îndeplineşte toate criteriile impuse de ghid.

În conformitate cu Secţiunea II din Ghidul solicitantului – cap.II.1.2 Criteriile privind conformitatea administrativă şi eligibilitatea cererii de finanţare şi a proiectelor individuale ce o compun, este necesară aprobarea cererii de finanţare şi a cheltuielilor aferente, prin Hotărâre a Consiliului Local.

Drept urmare, propunem aprobarea cererii de finanţare, Anexa nr.1, necesare realizării proiectului „Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe din municipiul Timişoara, pentru familii cu un venit mediu cuprins între sub 500 euro/lună”, având un buget total în cuantum de 7.339.127,92 lei.

De asemenea, propunem co-finanţarea proiectului cu suma de 2.902.928,11 lei, reprezentând cota de 30% din costurile eligibile, finanţarea tutror costurilor neeligibile inclusiv cele suplimentare, conform Anexei nr.2 şi asigurarea resurselor financiare necesare implementării optime a proiectului, în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din fonduri europene.

Primarul Municipiului Timişoara, este persoana mandatată să semneze contractul de finanţare a proiectului " Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe din municipiul Timişoara, pentru familii cu un venit mediu sub 500 euro/lună"

DIRECTOR DIRECŢIA TEHNICĂ ŞEF SERVICIU

CULIŢĂ CHIŞ IOAN ZUBAŞCU DIRECTOR DIRECTIA ECONOMICA CONSILIER SMARANDA HARACICU ANA GEORGIU

AVIZAT JURIDIC Red/Dact A.G. Ex.1