keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 299/29.07.2010 privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii si realizarea obiectivului de investitie Reabilitare anexe Spitalul Clinic Municipal, sectiile Dermatologie si Radioterapie, str. Marasesti nr. 5, Timisoara

29.07.2010

Hotararea Consiliului Local 299/29.07.2010
privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii si realizarea obiectivului de investitie Reabilitare anexe Spitalul Clinic Municipal, sectiile Dermatologie si Radioterapie, str. Marasesti nr. 5, Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2010- 13859/09.06.2010 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avand in vedere avizul nr.101/27.04.2010 al Comisiei Tehnico-Economice;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin.2, lit.(b) şi (c) şi alin.4 lit.(d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii şi realizarea obiectivului de investiţii "REABILITARE ANEXE SPITAL CLINIC MUNICIPAL, SECTIILE DERMATOLOGIE SI RADIOTERAPIE, str. MARASESTI NR.5, TIMISOARA" , în valoare de 3.265.934 lei (inclusiv TVA) întocmit de SC’ MC & V CONSTRUCT"SRL cu principalii indicatori tehnico-economici prevăzuţi în Anexa la prezenta hotarare.

Art.2: Termenul de executie a lucrarilor este de 24 luni, pe parcursul anilor 2011 - 2012.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa.pdf

ANEXĂ LA HOTĂRÎREA NR……….

Indicatori Tehnico- economici pentru realizarea investiţiei „REABILITARE ANEXE SPITAL CLINIC MUNICIPAL SECTIILE DERMATOLOGIE SI RADIOTERAPIE, STR.. MARASESTI NR. 5,

TIMISOARA"

DEVIZUL GENERAL REABILITARE ANEXE SPITALUL CLINIC MUNICIPAL SECTIILE DERMATOLOGIE SI

RADIOTERAPIE, STR. MARASESTI NR.5, TIMISOARA

1 Valoarea totala a investitiei : 3.265.934 lei (inclusiv TVA) 2 Esalonarea investitiei : 24 luni 3 Durata de realizare a investitiei se va face pe parcursul a 24 luni

DIRECTOR ŞEF SERVICIU Ec. Nicuşor C-tin Miuţ ing. Lucian Ciobanu Intocmit ing. Pavleac Silvia

Atasament: Referat.pdf

MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA PATRIMONIU APROBAT SERVICIUL TEHNIC EDILITATE Dr.ing. GHEORGHE CIUHANDU Nr. SC2010- 13859/09.06.2010 REFERAT Privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii si realizarea obiectivului de investitie Reabilitare anexe Spitalul Clinic Municipal, sectiile Dermatologie si Radioterapie, str. Marasesti nr. 5,

Timisoara Imobilul din str. Marasesti nr.5 apartinand Primariei Municipiului Timisoara, conform extrasului de carte funciara nr. 400295 cu nr. topo 221, este situat in centrul istoric al orasului Timisoara in care functioneaza sectiile de Radioterapie si Dermatologie din cadrul Spitalului Clinic Municipal Timisoara. Cladirea principala a spitalului a avut inca de la finalizarea constructiei in anul 1745 functiunea de spital pastrandu-si acest caracter pana in prezent. Anexele amplasate in curtea interioara a constructiei principale deservesc la ora actuala sectiile de Radioterapie si Dermatologie din cadrul Spitalului Clinic Municipal si cuprind trei corpuri de cladire: - Corp anexa 1 cu destinatia de sala de mese, sala de cursuri, magazine de efecte si bucatarie: la acest corp

au fost adaugate in timp o serie de anexe parazitare, cu sistem constructiv diferit. - Corp anexa 2: magazii, depozitari dezinfectanti si reactivi, atelier tamplarie, arhiva si grupuri sanitare

pentru muncitori. - Corp anexa 3; atelier mecanic la parter, arhiva la etajul partial

Datorita faptului ca anexe mai sus mentionate prezinta pericol in exploatare si sunt intr-un stadiu avansat de uzura atat din cauza vechimii constructiilor, lipsei lucrarilor de intretinere curenta sau a reparatiilor capitale, a sistemului constructiv precum si datorita actiunilor agentilor externi, a infiltratiilor si igrasiei s-a intocmit Expertiza Tehnica a cladiriilor anexe, Auditul Energetic si Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii pentru reabilitarea si conservarea lor ca monument si in acelasi timp transformarea lor intr-o cladire care sa corespunda normelor actuale romanesti si europene tehnice si sanitare. Pe baza concluziilor expertizei tehnice a cladiriilor analizate s-au propus urmatoarele interventii:

Corp anexa 1: (P+S partial), S=539,5 mp - Consolidare, hidroizolare si igienizare subsol; consolidari cu structura metalica integrata in structura din zidarie existenta la parter, refacerea acoperisului si construirea unui planseu din beton cu cofraj din tabla pierdut; se vor realiza inchideri din sticla si se va reface acoperisul prin consolidarea elementelor structurale si schimbarea invelitorii; demolarea anexelor parazitare si inlocuire cu anexe din sticle rezemate pe radiere din beton armat.; - amenajare sali de mese, magazine de efecte si bucatarie.

Corp anexa 2: (P+1E), S=220 mp - demolare completa si realizarea unei structuri P+1E noi din cadre metalice transversale si longitudinale

legate cu grinzi de fundare, planseu din beton armat cu cofraj din tabla pierdut: inchiderile se vor executa cu panouri sandwich si cortina din sticla; cladirea va fi echipata cu lift pentru accesul persoanelor cu dizabilitati;

- amenajare spatii pentru magazii, pentru depozitare dezinfectanti si reactivi, atelier tamplarie, arhiva, grupuri sanitare

Corp anexa 3: (P+1E), S=62 mp - demolare etaj, consolidarea structurii existente de la parter, desfacerea sarpantei si consolidarea

volumetrica a corpului la fel ca si anexa nr. 1 - amenajare atelier mecanic si o arhiva.

Suprafata construita in urma proiectului va fi de: Sc=1250 mp si Sd=1500 mm. La cele trei corpuri de anexa se vor executa lucrari de instalatii incalzire, alimentare cu apa – canal, instalatii electrice si incendiu si se vor monta rampe pentru persoane cu dizabilitati. Se vor executa lucrari de amenajari exterioare (pavaje, iluminat public, montare banci de odihna).

Reabilitarea si consolidarea anexelor din curtea imobilului se vor realiza mentinandu-se toate

elementele arhitectonice existente.

Conform Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii asupra anexelor din curtea imobilului din str. Marasesti nr. 5 care deservesc la ora actala sectiile de Radioterapie si Dermatologie din cadrul Spitalului Clinic Municipal rezulta reabilitarea şi consolidarea anexelor precum si reorganizarea spatiilor interioare in concordanta cu necesitatile actuale din punct de vedere sanitar si functional impuse constructiilor care deservesc unitati sanitare. Având în vedere Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii pentru “reabilitare anexe Spital Clinic Municipal sectiile Radioterapie si Dermatologie, str. Marasesti nr. 5, Timisoara” intocmita de SC MC & V CONSTRUCT SRL, conform contractului de prestare de servicii nr.182/14.10.2009, finantarea investitiei se va face din bugetul local la cap. 66.02.06, Sanatate, Spitale.

Eşalonarea investiţiei : 2011-2012 Durata de realizare a investiţiei: 24 luni P r o p u n e m: 1. Aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii şi realizarea obiectivului de investiţii „REABILITARE ANEXE SPITAL CLINIC MUNICIPAL, SECTIILE DERMATOLOGIE SI RADIOTERAPIE, str. MARASESTI NR.5, TIMISOARA " , în valoare de 3.265.934 lei (inclusiv TVA) întocmit de SC’ MC & V CONSTRUCT”SRL cu principalii indicatori tehnico-economici prevăzuţi în anexa la prezentul . 2. Realizarea lucrărilor pe parcursul anilor 2011 - 2012.

3. Promovarea unui Proiect de Hotărâre ce se va înainta Consiliului Local în vederea aprobării Documentatiei de avizare a Lucrarilor de Interventii si a investiţiei.

VICEPRIMAR, DIRECTOR, Ing. Adrian Orza ec. Nicuşor C-tin Miuţ DIRECTIA ECONOMICA ŞEF SERVICIU, DIRECTOR ing. Lucian Ciobanu Ec. Smaranda Haraciu Intocmit, ing.Pavleac Silvia

Avizat: SERVICIUL JURIDIC