keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 282/28.07.2009 privind completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Timişoara

28.07.2009

Hotararea Consiliului Local 282/28.07.2009
privind completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2009-15953 /14.07.2009 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, turism, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, actualizată;
Având în vedere Hotărârea guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor;
Având în vedere adresa Ministerului Administraţiei şi Internelor-Direcţia Juridică, înregistrată cu nr.7149R/26.05.2009 la Consiliul Judeţen Timiş, prin care se comunică o serie de reguli necesar a fi respectate în vederea promovării proiectelor de hotărâre a Guvernului;
Având în vedere prevederile art. 36, alin.(2), lit.c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45, alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se însuşeşte completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Timişoara, potrivit Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu-Serviciul Administrare Imobile şi Direcţia Urbanism-Serviciul Banca de Date Urbană din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
MIHAI RITIVOIU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Inventar_dom.public.pdf

Insusita de Consiliul Local Comisia speciala pentru intocmirea inventarului prin Hotararea nr…………/…………… bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului TIMISOARA PRIMARUL MUNICIPIULUI TIMISOARA

Dr.Ing. GHEORGHE CIUHANDU

Bunuri imobile

Adresa Nr.CF. Nr.Top. MP

0 1 2 4 5 6 4807 CAT Teren Calea Lipovei 400276

(conversie din 66088)

30232/1 276 1991 Statul Roman

4808 CAT CO

Teren intravilan Casa

Str. Bujorilor nr. 63 410896 410896-C1 (conversie din 605Ch)

1738 / 635-637 2877 1983 D223/ 1974

Statul Roman -teren Particulari-constr. L112/95

4809 DE Drum de exploatare Str. Tata Oancea (prelungire) DE 370/3/5 1000 Mun.Timisoara in admin.Consiului Local

4810 DE Drum de exploatare Zona Plopi DE 1697/6 Mun.Timisoara in admin.Consiului Local

3

TIMISOARA

Nr. Crt. Cod clasif.

DENUMIREA BUNULUI

ELEMENTE DE IDENTIFICARE Anul dobandi rii sau darii in

fol.

Valoare de

inventar

Situatia juridica actuala Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

JUDETUL TIMIS - MUNICIPIUL TIMISOARA Anexa 1

COMPLETARE LA INVENTARUL BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI

0 1 2 4 5 6 4811 C Teren intravilan cu

casa Str. Herculane nr.49 407288

(conversie din

3660Ch)

1669/635-637/b/1 331 1966 Statul Roman in admin. op. ICRAL

Timisoara

4812 AG Gradina Str. Ovidiu Cotrus 414 Freidorf

718/3 200 1948 Statul Roman

4813 PS Pasune Piata Eliberarii 414 Freidorf

1025-1026/1/1 11187 1948 Statul Roman

4814 A Teren arabil Str. Ovidiu Cotrus 414 Freidorf

785/1 8535 1948 Statul Roman

4815 HC Canal Str. Ovidiu Cotrus 414 Freidorf

785/2 290 1948 Statul Roman

4816 A Teren arabil Str. Karl Brocky 414 Freidorf

500/1 9059 1948 Statul Roman

4817 F Fanete Zona Polona 414 Freidorf

1106/3 5007 1948 Statul Roman

4818 CAT Zona verde si alei pietonale

Str. St.O.Iosif nr.15 70308 30608 843 1992 Statul Roman

4819 CC Casa si curte Str. Scolii nr. 17 23024 7122 225 1974 D223/ 1974

D44/86

Statul Roman -ap1; 2 cota 1/2 si ap. 3

Particular-cota1/2 din ap.1 si2

4820 CAT Teren Str. Diminetii 4152 Chisoda

632/b/3/1 6149 1973 D30/73

Statul Roman drept de folosinta asupra 150 / 6149mp-Particulari

4821 CAT Spatiu verde Al. Citadelei 45227 28420 462 1981 Statul Roman

4822 DS Bulevard Dambovita 45227 28462 19653 1981 Statul Roman

4823 CAT Spatii verzi si alei Al. Veveritei 45227 28467 1024 1981 Statul Roman

4824 DS Alee Veveritei 45227 28474 2817 1981 Statul Roman

3

0 1 2 4 5 6 4825 DS Strada Stiintei 45227 28482 1620 1981 Statul Roman

4826 DS Strada Lacului 45227 28500 3191 1981 Statul Roman

4827 CAT Spatiu verde Str. Lacului 45227 28501 180 1981 Statul Roman

4828 DS Intrarea Cerceilor 45227 28524 1642 1981 Statul Roman

4829 DS Strada Iorgovanului 45227 28527 1300 1981 Statul Roman

4830 CAT Spatii verzi si alei Intr. Cerceilor 45227 28526/1 4917 1981 Statul Roman

4831 CC Casa si curte Str. 1 Mai nr. 1 17364 1070/1/1 1250 1965 Statul Roman adm op. Intr. Regionala Electricitate Banat

4832 CAT Teren Str. Circumvalatiunii 31504 26170/1 32182 1975 Statul Roman in folosinta Consiliului Popular Timisoara

4833 C Teren cu constructii Uranus nr. 10 95656 29073/1/2 23590 1983 Statul Roman -teren folosinta Fundatia Rudolf Steiner-c-tii

4834 C Teren cu constructii Uranus nr. 10 95656 29089/2 1410 1983 Statul Roman -teren folosinta Fundatia Rudolf Steiner-c-tii

4835 CC Casa si curte Str. Kogalniceanu 14663 4628 1308 1956 D511/55

Statul Roman

4836 AG Gradina Str. Kogalniceanu 14663 4629 2763 1956 D511/55

Statul Roman

4837 C Teren intravilan cu scoala

Str. Flacara nr. 63 400832 Ghiroda

conversie din 1121

1208/b/2/136 827 1940 Comitetul Scolar Rural din Com. Ghiroda Noua- teren

Min. Educatiei Nationale- ctii

3

0 1 2 4 5 6 4838 PD Padure, faneata si

gradina 1

Dumbrav 384 3902 2002 Statul Roman

4839 CAT Teren Aleea C.F.R. 1 Dumbrav

386/1 5416 2002 Statul Roman

4840 PD Padure si pasune 1 Dumbrav

388/1/1/1 153858 2002 Statul Roman

4841 PD Padure si pasune cu case

1025 Dumbrav

385 85442 1963 Statul Roman in admin. Sfatului Pop. Timisoara

4842 PD Padure si pasune cu case

1025 Dumbrav

389 115399 1963 Statul Roman in admin. Sfatului Pop. Timisoara

4843 PD Padure, faneata si gradina pt.casa

1 Dumbrav

445/1/1 32019 2002 Statul Roman

4844 DS Strada Carei si parcare

Str.Carei 56618 29711 /1/1/1 13830 1985 Statul Roman

4845 CAT Spatii verzi Str.Carei 56672 29790 240 1985 Statul Roman

4846 C Spaţii verzi şi alei pietonale cu 3 garaje (constr. provizorii)

Bv. Cetăţii 50-60 410138 410138-C1 (conversie

din 137114)

26240 16215 1975 Statul Roman în folosinţa Consliului Popular Timişoara

Particulari asupra construcţiilor provizorii.

4847 Ds Stradă Str. nr.7 (Labirint) 405735 405735-C1 (conversie

din 116508)

26241/1 5392 1975 Statul Roman în folosinţa Consliului Popular Timişoara

Particulari asupra construcţiilor provizorii.

3

0 1 2 4 5 6 4848 C Spaţii verzi şi alei

pietonale cu garaje (constr. provizorii)

Str. nr.7 (Ulmului) 405735 405735-C1 (conversie

din 116508)

26254/1/1 23490 1975 Statul Roman în folosinţa Consliului Popular Timişoara

Particulari asupra construcţiilor provizorii.

4849 CAT Teren Zona Circumvalaţiunii 27634 26224/1/2 190 1974 Statul Roman

4850 CAT Teren Str. Corbului nr. 9 27290 12525/1/1/2/1 530 1974 Statul Roman adm. operativă a Şcolii Gen.

Nr. 10 4851 CAT Teren Str. Ciprian Porumbescu

nr. 26 413959 (conversie

din 5579)

12525/2/1 77 1983 D 223/ 1974

Statul Român adm. ICRAL Timişoara

DIRECTOR URBANISM DIRECTOR PATRIMONIU Ec. CONSTANTIN NICUSOR MIUT

SEF SERVICIU B.D.U. SEF SERVICIU ADMINISTRARE FOND FUNCIAR Ing. DAN ROBESCU Ing. EDITH SAS

CONSILIER SEF SERVICIU ADMINISTRAARE IMOBILE Ing. DIANA ROF Ing. CALIN PIRVA

Arh. SORIN EMILIAN CIURARIU

3

Atasament: Referat_Inventar-dom.public.pdf

PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA APROBAT DIRECTIA URBANISM SERVICIUL BANCA DE DATE URBANE PRIMAR NR.SC2009-15953 / 16.07.2009 Dr.ing. GHEORGHE CIUHANDU

R E F E R A T pentru aprobarea completării inventarului bunurilor care alcătuiesc

domeniul public al municipiului Timişoara

Direcţia Urbanism – Serviciul Banca de Date Urbane a identificat 45 de

imobile situate în municipiul Timişoara care nu au fost cuprinse în Anexa nr. 2

privind inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului

Timişoara atestată prin H.G. 977 / 2002 şi în Anexele nr. 1-23 la H.G. nr. 1016

/ 2005 .

Din imobilele menţionate mai sus, 43 au ca proprietar tabular Statul

Român asupra terenului, iar asupra construcţiilor proprietari particulari, şi nu

fac obiectul unor dosare de revendicare în baza Legii nr.18/1991, a Legii

nr.1/2000, a Legii nr. 10 /2001 şi a Legii nr. 247 /2005. Menţionăm că situaţia

juridică a construcţiilor care au proprietari particulari va rămâne neschimbată.

Drumurile de exploatare de la poziţiile 4809 şi 4810 din anexa 1 nu au

fost înscrise în cărţi funciare, iar pentru a reglementa situaţia lor juridică am

propus includerea lor în domeniul public al municipiului.

Având în vedere Legea 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul

juridic al acesteia, conform art. 3, aliniat (4), domeniul public al municipiului

este alcătuit din bunuri de uz sau interes public. Conform art. 21, alin. (2)

inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţilor administrativ-

teritoriale se însuşeşte de către consiliile locale.

Din analiza extraselor de carte funciară coroborat cu dispoziţiile anexei la

Legea 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia,

rezultă că bunurile propuse spre a fi incluse în domeniul public al municipiului

Timişoara nu sunt de natură a constitui domeniu public al statului sau al

judeţului.

Motivaţia apartenenţei la domeniul public al acestor imobile este

posibilitatea concesionării sau închirierii lor. De asemenea, ele pot fi date în

administrare regiilor autonome ori instituţiilor publice, pot fi date în folosinţă

gratuită instituţiilor de utilitate publică, conform art. 136, aliniat nr. 4 din

Constituţie.

Propunem emiterea unei hotărâri a Consiliului Local prin care se aprobă

completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al

Municipiului Timişoara conform Anexei 1 care face parte integrantă din

proiectul de hotărâre .

DIRECŢIA URBANISM SERVICIU BANCA DE DATE URBANĂ

DIRECTOR ŞEF SERVICIU Arh. EMILIAN SORIN CIURARIU Ing. DAN ROBESCU

CONSILIER

Ing. DIANA ROF

AVIZAT

DIRECŢIA PATRIMONIU SERVICIU ADMINISTRARE IMOBILE

DIRECTOR ŞEF SERVICIU Ec. NICUŞOR CONSTANTIN MIUŢ Ing. CĂLIN PÎRVA

SERVICIUL JURIDIC ŞEF SERVICIU Cons. Jr. MIRELA LASUSCHEVICI

Cod FP53-01, Ver.1