keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 280/31.07.2007 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si realizarea obiectivului de investitie "REABILITARE INFRASTRUCTURA SECTIE PNEUMOLOGIE LA SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE "DR.V.BABES", str.Gh.Adam nr.13, Timisoara

31.07.2007

Hotararea Consiliului Local 280/31.07.2007
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si realizarea obiectivului de investitie "REABILITARE INFRASTRUCTURA SECTIE PNEUMOLOGIE LA SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE "DR.V.BABES", str.Gh.Adam nr.13, Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2007- 15771/09.07.2007 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin (2).lit.b) si alin (4) lit.d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicata;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicata;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba Studiul de Fezabilitate si realizarea obiectivului de investitie "Reabilitare infrastructura sectie pneumologie la Spitalul de boli infectioase "Dr.V.Babes", str.Gh.Adam,nr.13, Timisoara,conform proiectului nr.31/2006 intocmit de P.F.A. Revai Eugen , cu principalii indicatori tehnico-economici prevazuti in Anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Patrimoniu din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
HOREA BĂCANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat-anexa.pdf

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA Aprobat DIRECŢIA PATRIMONIU P R I M A R, SERVICIUL TEHNIC-EDILITATE Nr.SC 2007- 15771/09.07.2007 dr.ing. Gheorghe Ciuhandu

R E F E R A T Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie „Reabilitare infrastructura sectie pneumologie la Spitalul de boli infectioase „dr.V.Babes”,str.Gh.Adam, nr.13,Timisoara Avand in vedere starea generala a cladirii precum si lipsa instalatiilor la standarde sanitare actuale, gradul de confort si functionalitate necorespunzatoare in saloanele pentru pacienti si in grupurile sanitare, lipsa cailor de acces separate , se preconizeaza un complex de lucrari de modernizare si adaptare a patrimoniului existent la cerintele actuale privind modul de functionare a acestei unitati spitalicesti in conditiile cazarii la capacitate de 94% din capacitatea maxima (157 persoane). Este evidenta imposibilitatea functionarii ei in conditii de securitate sanitara in situatia nemodernizarii si in afara conditiilor mentionate de normativul 914/2006 emis de Ministerul Sanatatii. Având în vedere studiul de fezabilitate întocmit si pus la dispozitie, cu titlu gratuit, de către P.F.A. Revai Eugen; P r o p u n e m : 1. Aprobarea Studiului de fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţii „Reabilitare infrastructura sectie pneumologie la Spitalul de boli infectioase „dr.V.Babes”, str.Gh.Adam, nr.13, Timisoara, întocmit de P.F.A.. Revai Eugen, cu principalii indicatori tehnico-economici prevăzuţi în anexa la prezentul .

VICEPRIMAR, DIRECTOR, Ing.Adrian Orza ec. Nicuşor C-tin Miuţ

ŞEF SERVICIU, Ing. Marius Duma Întocmit : Ing.Severina Calinescu

Avizat : SERVICIUL JURIDIC,

Red. SC Dact. SC Ex.2.

ANEXA NR. 1 La referat nr.SC 2007 – 15771/09.07.2007

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI pentru realizarea obiectivului de investiţie „Reabilitare infrastructura sectie peumologie la Spitalul de

boli infectioase „dr.V.Babes”,str.Gh.Adam, nr.13,Timisoara.

Valoarea totală a investiţiei : 1.588.000 RON (adica 470.930 euro)

Eşalonarea investiţiei : 2007-2008

Durata de realizare : 12 luni

Finanţarea investiţiei : Bugetul Local

Avize şi acorduri : Aviz ordonator principal de credite privind necesitatea şi oportunitatea investiţiei. Certificat de urbanism Avize de specialitate. Autorizaţia de construire

Oportunitatea investiţiei : Finalizarea lucrărilor va asigura buna desfasurare a procesului medical.

ÎNTOCMIT, Ing.Severina Calinescu