keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 280/06.06.2006 privind aprobarea Proiectului în faza studiu de fezabilitate "Pod peste canalul Bega", strada Bobâlna din Timişoara, întocmit de S.C. MAXIDESIGN S.R.L.

06.06.2006

Hotararea Consiliului Local 280/06.06.2006
privind aprobarea Proiectului în faza studiu de fezabilitate "Pod peste canalul Bega", strada Bobâlna din Timişoara, întocmit de S.C. MAXIDESIGN S.R.L.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, republicată;
În conformitate cu prevederile art. 38 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Proiectul în faza studiu de fezabilitate "Pod peste canalul Bega", strada Bobâlna din Timişoara, întocmit de S.C. MAXIDESIGN S.R.L. cu valoarea de 22,937,318 RON reprezentând 6,255,108 euro la valoarea 1 euro = 3,65, din data de 1 decembrie 2005 la cursul BNR, în conformitate cu Devizul General care face parte integrantă din documentaţie

Art. 2: Finanţarea obiectivului prevăzut la art.1 se face din bugetul local şi din fonduri atrase (credite, granturi, etc).

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciul Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Direcţiei Poliţia Comunitară;
-Biroului Control Intern;
-Biroului Relaţii Publice;
-Centrului de Consiliere pentru Cetăţeni;
-SC MAXIDESIGN SRL.;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
LELICA CRIŞAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Deviz_general001.pdf

ANEXĂ LA HG Th, 280 06,06. 2006 cl t POD PESTE CANALUL BEGA PE STRADA BOBALNA DIN TIMISOARA DEVIZ GENERAL conf HG 1178/2002 Preturi la 1 dec. 2005 curs BNR 1EUR= 365 lei taie: Valoare totala Bin sare supusa licitatiei RON EURO RON EURO T 7 E 3 5 Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului T-1 Obfinerea terenului 1,137587.63)_811,250.00 -Z Amenajarea ferenului 1562600| 15626.00 [1-3 Amenajari pentru protectia medului, Inclusiv refacerea cadrului nalural dupa [inalizarea lucrarilor 41262000) 4.275:36 Capitolul 1 total|1,565,833.63| 331,151.36 |Capitolui 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatitor necesare obiectivului Capitolur Tm Tm |Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 3.1 Studii de teren 10,847,84 2,968.08| (3.2 Cheltuleli pentru avize, acorduri, autorizatii 2528751] 6918.80) 3 Proiectare si engineering: fazele SF, PT, caiefe de sarcini si DE SEM _161,527.40 [3.4 Cheltuieli privind organizarea lictatiilor pentru executia lucrarilor 300000) 820.82 [3.5 Consultanta si asistenta tehnica: din partea proiectantului. supravegherea prin asta) aroma iriginti de santier, referatul proiectantului la terminarea lucrarilor Capitolul 3 fofal| 875,067.35| 230,423.06 [Capitolul 4- Cheltuieli pentru investitia de baza 4-1. Cladiri si constructii speciale inclusiv instalatiile aferente peniru 411 Construciie, modernizarea, repararea de drumuri Inclusiv alte |ucrari care fac parte din drum 18,665,671.91| 5,107,02671| 18.685.671 51| 5,107,02671 Montare tehnologic, inclusiv racordurile aferente acestor echipamente 4.3. Utilaje si echipamente de franspori [4.4 Echipamenie cu montaj |£5. Ecfipamenie si dolari independente cu durata mare dE exploalare [151 Dotari mijloace fire |4-5-2. Achizitii de mijloace informatice si software pentru monitorizarea proceselor de si controlul calitatii acestora Capitolul 1 tofal| 14,665,671.51| 5,107,026.71| 18,565,671.91] 5,107,026.71 |Capitoiul 5 - Alte cheltuieli |5.1. Organizare de santier 466.641.80) 204,281.07| 465,541.50| 204,281.07| (5.2. Comision, taxe; 5.2.1 Controlul calitatii prin inspectia de stat în constructii (07%) 13065870] 35749.18, 522 Comision pentru Casa Sociala = Constructorior (0.55) 0832836| 2553513) 523 Ale Taxe (0.1%) 18.66567| 5107.03 [6.3 Chelluieli diverse si neprevazule 5% (12,13 2,351 4) 90844976) 273181.01 Capitolul 5 tofall 1,707,74480[ 543855.42| _466,641.80| 204281.07| |Capitolul 6 - Cheltuieli pentru darea în exploatare [5.1. Pregatirea personalului de exploatare 62. Probe Tefinologice, incercari, rodaje, experiize Ia receptie T2300000| 3385345) Capitolul 6 tofal| _123,000.00| 33653.45 TOTAL CAPITOLE 1-8 22,937,317.68| 6.255,108.00| 19.132,313.71| 5311,307.77| din care C+M 20559,008.97| 5,604,390.14| 1213217, 4251553) PARTEA ll 'aloarea ramasa actualizata a mijloacelor fixe existente, incluse in costul obiectivului PARTEA IIl |Fondul de rulment necesar pi primul ciclu de productie TOTAL GENERAL 22,937,317 66 |/625510800| 19.13251371| 5,311,30777| din care C+M 20,559,008.97 | e Nota: Prezentul Deviz General a fosi Intocmii la data de 1 dec. 2005 si are în componenta un TVA de 19% BENEFICIAR

Atasament: Plan_situatie.pdf

i 7 sas pa a Sa N E pan Pon ia Ea si PROIECTANT GENERAL h , BENEFICIAR S.C. MAXIDESIGN S.R.L. ep PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA PROIECTANT DE SPECIALITATE = FAZA DE PROIECTARE sr. |DATA 2005 BRIDGE CONSULT S.R.L. Pod peste canalul Bega pe strada Bobalna din Timisoara Proiectat: ing. Dimonu i Sef proiect: ing]. Dimon i PLAN Nr. CONTRACT Nr. SCARA PLAN DE SITUATIE — PROIECTAT 1:500 Redactat: ing.L. Dragan Aprobat: ing.0. Barbier| 003.01

Atasament: Plan_amplasament.pdf

= a soma qi e Str. Bobal POD PROIECTAT PESTE CANALUL BEGA. STRADA BOBALNA TIMISOARA ra 7 : NA PROIECTANT GENERAL BENEFICIAR — S.C. MAXIDESIGN S.R.L. A PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA PROIECTANT DE SPECIALITATE > FAZA DE PROIECTARE SF. [DATA 2005 BRIDGE CONSULT S.R.L. (Es RA Pod peste canalul Bega PLAN DE AMPLASAMENT în pe strada Bobalna din Timisoara STRADA BOBALNA MUNICIPIUL TIMISOARA Proiectat: ing. Dimonu Ă Sef proiect: Dimonu RA PLAN Nr. Redaciat: ing. Pragari Bg Aprobat: ing.0. Barbier| Boku 0 001.01

Atasament: Deviz.pdf

1. Denumirea investiţiei: POD PESTE CANALUL BEGA PE STRADA BOBALNA DIN TIMISOARA 2. Elaborator: Proiectant General: MAXIDESIGN S.R.L. Proiectant de Specialitate: BRIDGE CONSULT S.R.L. 3. Ordonatorul principal de credite: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA 4. Autoritatea contractanta: PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA 5. Amplasament: JUDETUL TIMIS, MUNICIPIUL TIMISOARA, STRADA BOBALNA IN DREPTUL CANALULUI BEGA ZONA CUPRINSA INTRE CALEA BUZIASULUI SI CALEA LUGOJULUI Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei RON EURO 5.1. Valoarea totala a investitiei 22,937,318 6,255,108 din care constructii-montaj: 20,559,009 5,604,390 Preturi la 1 dec. 2005 curs BNR 1euro= 3.65 lei 5.2. Esalonarea investitiei: anul | N 9,174,927 2,502,043 anul Il 6,881,195 1,876,532 anul III 6,881,195 .1,876,532 5.3. Durata de realizare a investitii: nl 8) 5.4. Capacitati: 5.4.1. Tipul lucrarii de arta: | Pod II 5.4.2. Obstacolul traversat: | Canalul Bega ] 54.3. Localitatea: [ Timisoara | 5.44. Categoria drumului | Categoria | denumire I pozitionare ]| pe care este amplasat: [| Strada | Bobalna | Timisoara ] 5.4.5. Anul intocmirii Studiului de Fezabilitate: | 2005 ] 5.4.6 Schema statica: grinda continua pe intreaga lungime 5.4.7 Structura de rezistenta: beton armat 548. Modul de executie: monolit 5.4.9. Numarul deschiderilor si lungimea lor: 2x24.00+3x30.00+2x24.00 m | 54.10. Numarul de grinzi in sectiune: 3 ] 5.411. Modul de realizare a structurii: tabliere independente cu infrastructuri proprii | 5.4.11. Tipul aparatelor de reazem: | Neopren cu placute metalice si tacheti ] ] 54.12. Tipul fundatiilor: [ fundare indirecta pe coloane intocmit, Ing. lon DIMONU

Atasament: Referat001.pdf

ROMANIA JUDETUL TIMIS PRIMARIA TIMISOARA Dr.Ing.Ghgori DIRECTIA URBANISM SE APROBA: REFERAT privind aprobarea Proiectului în faza studiu de fezabilitate "Pod peste canalul Bega Timişoara, întocmit de SC MAXIDESIGN SRL strada Bobâlna din Către Comisiile Consiliului Loacal al Municipiului Timişoara Primăria Timişoara a întocmit în cursul anului 2005 Studiul de Fezabilitate pentru „Pod peste Canalul Bega pe strada Bobâlna” Timişoara, în conformitate cu Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara 7 Studiul de Fezabilitate a fost întocmit de către S.C. „MAXIDESIGN” SRL Bucuresti în calitate de proiectant general şi SC „BRIDGE CONSULT” SRL proiectant de specialitate, în urma licitaţiei care a avut loc pentru acest obiectiv. Beneficiar: Municipiul Timisoara. NECESITATE ŞI OPORTUNITATE Necesitatea realizării de poduri peste canalul Bega a constituit o permanentă preocupare pentru autoritățile locale încă de la începutul secolului XX. Propunerile din “Harta și planul de sistematizare a oraşului liber şi regal Timişoara, întocmit între 1901-1903 de câtre ing. Szesztay Laszlo, profesor universitar” au constituit punctul de plecare pentru ceea ce administrația locală din 1905 a numit “PROGRAMUL CELOR ŞASE PODURI”. În urma studiilor asupra circulației auto întocmite în 2004 a rezultat nevoia construirii a 4 poduri peste Bega şi, în directă legătură cu acestea, a 5 traversări noi şi 2 lârgiri ale câii ferate pentru a lega inelele de circulaţie din nord cu cele din sud. Ca urmare a creşterii traficului în regim exponențial în Municipiul Timişoara şi din dorința de a scoate traficul greu din oraş, este necesară realizarea unei soluții tehnice menite a degreva zona centrală şi care să facă posibil accesul dinspre Calea Şagului, Calea Aradului, CalcaTorontalului şi Calea Lipovei spre Drumul European E60. Zona cuprinsă în studiu este situata între E 70 şi Calea Buziaşului. Podul proiectat este din beton armat şi va fi realizat în soluţie statică de grindă continuă pe întreaga lungime a suprastructurii cu 4 benzi de circulatie, piste pentru biciclişti, trotuare pietonale şi un sistem de iluminat modern. Lungimea totală a suprastructurii va fi de 186 m. Date Tehnice - Lungimea podului cu rampe = 470m; - Lungime între zidurile întoarse = 195,10 ; - Lungime suprastructură = 186,30 m; - Inalțime suprastructură = 1,41 m; - Laţime cale: -parte carosabilă = 7,80 m trotuare = 1,35 m -piste bicicletă = 1,15 m lă a devizului gencral în prețuri decembrie 2005 (1 EURO=3,65 lei) este de VICE) , DIRECȚIA ECONOMICA, Ing, Ec. Adrian BODO Cr 7 / a DIRECȚIA PATRIMONIU ŞEF SERVICIU ACC, Ec. Nicuşor MIUȚ Ing. Terez KOLOZSI AL pt Rp CONSIL AVIZAT JURIDIC, Arh. PĂLĂLĂU Ir. Mire NS