keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 277/06.06.2006 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Reabilitare reţea termică secundară Zona Steaua"

06.06.2006

Hotararea Consiliului Local 277/06.06.2006
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Reabilitare reţea termică secundară Zona Steaua"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2006 - 8014/27.04.2006 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economice, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat servicii publice şi comerţ , regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa nr. RE2006-915 /18.04.2006 a S.C. COLTERM S.A. prin care se înaintează spre aprobare studiul de fezabilitate "Reabilitare reţea termică secundară Zona Steaua";
Având în vedere prevederile art. 40 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 45/2003 privind finanţele publice locale, aprobată de Legea nr. 108/2004;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit. (c),(d),(f),(m) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată;
În temeiul art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Studiul de fezabilitate "Reabilitare reţea termică secundară Zona Steaua", potrivit Proiectului nr. 04-2006 întocmit de S.C. COLTERM S.A., având indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Finanţarea investiţiei prevăzute la art.1 se face din bugetul local.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Control Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Centrului de Consiliere pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
LELICA CRIŞAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat_-_Retea_termica_Steaua.pdf

ROMÂNIA SE APROBĂ JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR, MUNICIPIULUI TIMIŞOARA GHEORGHE CIUHANDU PRIMĂRIA DIRECŢIA EDILITARĂ Nr. __________________/____.____.2006

REFERAT privind aprobarea Studiului de Fezabilitate

"Reabilitare reţea termică secundară zona Zona Steaua”

În urma deselor avarii apărute pe reţelele termice secundare din Zona Steaua, a depăşirii duratei normate de viaţă a acestora, precum şi a stării de degradare în care se află aceste reţele, se impune înlocuirea reţelelor termice secundare. Consumatorii care vor beneficia de înlocuirea reţelei termice au următoarele adrese:

- Str. Arh. Victor Vlad - bl. : 11 , 12 , 14 ,15 ,16 , 34 , 39 , 48 - Str. Eternităţii - bl. : 52 , 53 - Str. Izlaz -bl . : 46A , 51 , 58 - Str. Martir Herman Sporer – bl. : 38 , 43 , 46B , 428 - Str.. Bujorilor – bl. : 33 , 36 - Str. Florilor – bl. : 49 , 50 - Str. Steaua – bl. : 40 , 41 , 42 , 44 , 47

- Str. Dudu Marcu – bl. : 7 , 9 , 13 Înlocuirea conductelor din canalul termic clasic se va realiza cu conducte preizolate, datorită

caracteristicilor tehnice superioare faţă de soluţia clasică: pierderi de energie termică mai mici, rezistenţă la acţiunea agenţilor externi, o mai bună monitorizare a eventualelor pierderi de agent termic, durata de utilizare mai mare, durata de execuţie mai mică, etc.

Reţeaua termică actuală este realizată din conducte de oţel izolate cu vată minerală , pozate în canal termic din profile prefabricate. Conductele preizolate au izolaţia termică realizate din spumă poliuretanică rigidă şi mantaua de protecţie din polietilenă de înaltă densitate. Asamblarea conductelor se va face numai prin sudare, asigurarea continuităţii izolaţiei efectuându-se prin mufarea zonelor de îmbinare. Valoarea totală a investiţiei "Reabilitare reţea termică secundară zona Zona Steaua” conform devizului general din studiul de fezabilitate întocmit de SC COLTERM SA este de 5,237,809.61 lei reprezentând 1,496,517.03 EURO la cursul de 3.5 lei/EURO. Durata execuţie a lucrării este de 3 ani şi finanţarea se va face din bugetul local.

Având în vedere cele expuse mai sus precum şi studiul de fezabilitate depus de SC COLTERM SA cu nr. RE2006-915/18.04.2006, propunem aprobarea Studiului de Fezabilitate "Reabilitare reţea termică secundară zona Zona Steaua”. DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ DIRECTOR ECONOMIC, DUMITRU ANDOR ADRIAN BODO AVIZAT JURIDIC, MIRELA LASUSCHEVICI

RED. MM DACT. MM EX. 3

ROMÂNIA SE APROBĂ JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR, MUNICIPIULUI TIMIŞOARA GHEORGHE CIUHANDU PRIMĂRIA DIRECŢIA EDILITARĂ Nr. __________________/____.____.2006

REFERAT privind aprobarea Studiului de Fezabilitate

"Reabilitare reţea termică secundară zona Zona Steaua”

În urma deselor avarii apărute pe reţelele termice secundare din Zona Steaua, a depăşirii duratei normate de viaţă a acestora, precum şi a stării de degradare în care se află aceste reţele, se impune înlocuirea reţelelor termice secundare. Consumatorii care vor beneficia de înlocuirea reţelei termice au următoarele adrese:

- Str. Arh. Victor Vlad - bl. : 11 , 12 , 14 ,15 ,16 , 34 , 39 , 48 - Str. Eternităţii - bl. : 52 , 53 - Str. Izlaz -bl . : 46A , 51 , 58 - Str. Martir Herman Sporer – bl. : 38 , 43 , 46B , 428 - Str.. Bujorilor – bl. : 33 , 36 - Str. Florilor – bl. : 49 , 50 - Str. Steaua – bl. : 40 , 41 , 42 , 44 , 47

- Str. Dudu Marcu – bl. : 7 , 9 , 13 Înlocuirea conductelor din canalul termic clasic se va realiza cu conducte preizolate, datorită

caracteristicilor tehnice superioare faţă de soluţia clasică: pierderi de energie termică mai mici, rezistenţă la acţiunea agenţilor externi, o mai bună monitorizare a eventualelor pierderi de agent termic, durata de utilizare mai mare, durata de execuţie mai mică, etc.

Reţeaua termică actuală este realizată din conducte de oţel izolate cu vată minerală , pozate în canal termic din profile prefabricate. Conductele preizolate au izolaţia termică realizate din spumă poliuretanică rigidă şi mantaua de protecţie din polietilenă de înaltă densitate. Asamblarea conductelor se va face numai prin sudare, asigurarea continuităţii izolaţiei efectuându-se prin mufarea zonelor de îmbinare. Valoarea totală a investiţiei "Reabilitare reţea termică secundară zona Zona Steaua” conform devizului general din studiul de fezabilitate întocmit de SC COLTERM SA este de 5,237,809.61 lei reprezentând 1,496,517.03 EURO la cursul de 3.5 lei/EURO. Durata execuţie a lucrării este de 3 ani şi finanţarea se va face din bugetul local.

Având în vedere cele expuse mai sus precum şi studiul de fezabilitate depus de SC COLTERM SA cu nr. RE2006-915/18.04.2006, propunem aprobarea Studiului de Fezabilitate "Reabilitare reţea termică secundară zona Zona Steaua”.

ŞEF SERVICIU ENERGETIC, CONSILIER, IOAN ZUBAŞCU MALAC MARCEL RED. MM DACT. MM EX. 3

Atasament: Anexa_-_Retea_termica_Steaua.pdf

Anexă la Hotărârea nr. ____/________

"Reabilitare reţea termică secundară Zona Steaua” Indicatorii tehnico-economici ai investiţiei

Denumirea investiţiei: "Reabilitare reţea termică secundară zona Zona Steaua” Amplasament: Municipiul Timişoara: Str. Arh. Victor Vlad , Str. Eternităţii , Str. Izlaz , Str. Martir Herman

Sporer, Str.. Bujorilor, Str. Florilor, Str. Steaua, Str. Dudu Marcu Beneficiar: Consiliul Local al Municipiului Timişoara Ordonator principal de credite: Primarul Municipiului Timişoara Valoarea investiţiei: 5.237.809,61 lei reprezentând 1.496.517,03 EURO la cursul de 3,5 lei/EURO din

care C+M: 5.187.891,36 lei, reprezentând 1.482.254,67 EURO la cursul de 3,5 lei/EURO

Finanţarea investiţiei: 5.237.809,61 lei reprezentând 1.496.517,03 EURO la cursul de 3,5 lei/EURO din bugetul local

Lungime reţea: - traseu 1: 1079 m - traseu 2: 1830 m

- traseu 3: 1454 m Durata de execuţie : 36 luni