keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 265/29.06.2010 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru amenajarea unui loc de joacă pe strada Intr. Iorgovanului nr. 1 din Timişoara

29.06.2010

Hotararea Consiliului Local 265/29.06.2010
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru amenajarea unui loc de joacă pe strada Intr. Iorgovanului nr. 1 din Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2010 - 14560/17.06.2010 al Primarului Municipiului Timişoara, GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome, societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi problemele minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu Legea nr. 213/17.11.1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, modificată;
Având în vedere Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), litera b) şi c) şi alin. (4), litera d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru amenajarea unui loc de joacă pe strada Intr. Iorgovanului nr. 1 din Timişoara, conform proiectului întocmit de S.C. DRUFEC CONS CF SRL TIMIŞOARA, cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Mediu - Serviciul Administrare Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Serviciul Audit Public Intern;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
PETRU EHEGARTNER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Deviz_general.pdf

DEVIZ GENERAL Privind cheltuielile referitoare la Amenajarea unui loc de joaca în str.Intr.lorgovanului nr.1-3 din Timisoara, jud.Timis mii lei / mii euro la cursul BNR din 26.02.2010 1 euro = 4,1073 lei Denumire capitole si Valoare faraTVA Valoare inclusiv TVA A subcapitole Mii euro | Miilei | Miilei [Mii curo | [CAPITOLUL 1] , : 0.000 5 1 teren TGS Ț D505 ŢI PS DO Amenajare teren- 12 reamenajare spatiu verde 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Amenajare pentru 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 protectia mediului si aducere la starea initiala | | TOTAL CAPITOL 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2 ERIE E str ae ra Ha 0,000 0,000 Cheltuieli pentru 0,000 0,000 0,000 asigurarea utilitatilor obiectivului —_ Hora onprrot 2 [2.000 [0000 Ț 0000] 0000 0 000— 3 [caprroruL 37] Cheltuieli pentru proiectare si asistenta Studii de teren(geologice, 31 topografice, hidrologice) 0,800 0,195 0,152 0,952 0,232 Taxe pentru obtinerea de 6,465 Organizarea procedurilor _35 0060 00000000 ŢI 000] 0.000 Asistenta tehnica prin |] TOTAL CAPITOL 3 27,982 | 6813 [5,317 | 33.299” | 8,107 CAPITOLUL 4 [4 | Cheltuieli pentru nasti | — a si stati | 287511 Ț 55367 Ț 5155 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 cu montaj 101,562 | 24825 | 19,573 [121335 [25.541] Utilaje fara montaj si echipamente de transport |_45 [Dotari 1

46 Active necorporale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 TOTAL CAPITOL 4 386,873 94,192 73,506 460,379 112,088 5 CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli Organizare de santier: 5.1 5.1.1.Lucrari de constructii 9,672 2,355 1,838 11,509 2,802 5.1.2.Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5.2 Comisioane,taxe 5.2.1.Cota Inspectiei de stat in constructii (0,8%) 2:357 0,574 0,000 2,357 0,574 5.2.2.Fond Casa soc.a constr. (0,5%) 1,473 0,359 0,000 1,473 0,359 Cheltuieli diverse si TOTAL CAPITOL 5 28,231 6,873 4,636 32,867 8,002 1) CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar Pregatirea personalului de exploatare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Probe tehnologice si teste TOTAL CAPITOL 6 TOTAL GENERAL Din careC+ M 0,000 0,000 0,000 0,000 443,086 107,878 294,583 71,722 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 83,459 526,544 128,197 55,971 350,554 85,349 SC DRUFEC CONS CF SRL Director general Ing. Doda Sorin

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA APROBAT, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA DR. ING. GHEORGHE CIUHANDU NR. SC 2010-14560/17.06.2010

REFERAT

În conformitate cu prevederile legislaţiei actuale, a OUG nr. 195/2005 privind protecţia

mediului, modificată, completată şi aprobată prin LEGEA nr. 265/2006, art. 70, autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de refacere peisagistică şi ecologică a zonelor deteriorate, să adopte măsuri pentru întreţinerea spaţiilor verzi, a arborilor şi arbuştilor decorativi.

Înfiinţarea de spaţii de joacă derivă dintr-o acută necesitate de avea mai multe locuri de joacă, agrement şi recreere şi vine în întâmpinarea doleanţelor cetăţenilor materializate prin nu mai puţin de 74 de solicitări de amenajare de noi locuri de joacă în anii 2008, respectiv 2009.

Primăria Municipiului Timişoara a întocmit în cursul lunilor ianuarie - martie 2010 Studiul de Fezabilitate pentru „Amenajarea unui loc de joacă pe strada Intr. Iorgovanului nr. 1”, realizat de S.C. DRUFEC CONS CF SRL TIMIŞOARA, aviz favorabil al Comisiei CTE nr. 92/13.04.2010. Locaţia este situată în careul format de strada Intr. Iorgovanului nr. 1 - 3, cu str. Lacului nr. 36 - 34, str. Cerceilor şi Bl. Dâmboviţa nr. 59 – 63, la sud faţă de Canalul Bega având o suprafaţă de 1480 mp.

PROPUNEM:

Având în vedere starea actuală a zonei precum şi numeroasele cereri de înfiinţare a unui loc de

joacă, care s-au primit în ultimii ani, propunem Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Timişoara aprobarea Studiului de Fezabilitate „Amenajarea unui loc de joacă pe strada Intr. Iorgovanului nr. 1”, în valoare de 443086,00 plus T.V.A. conform Devizului general întocmit de S.C. DRUFEC CONS CF SRL Timişoara.

VICEPRIMAR ADRIAN ORZA

DIRECTOR DIRECŢIA DE MEDIU, ŞEF SERVICIU ADMINISTRARE MEDIU, VASILE CIUPA VICTOR CĂLIN FIAT

CONSILIER Avizat juridic MARIUS ILIE SUCIU RED./DACT.: M.I.S Cod FP53-01, Ver. 1

Atasament: Anexa.pdf

ANEXA: La Studiului de Fezabilitate pentru amenajarea unui loc de joacă pe strada Intr. Iorgovanului nr. 1 din Timişoara Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei (valori în LEI fără TVA) sunt: 1) Valoare totală 443.086,00 Din care construcţii-montaj 294.583,00 2) Eşalonarea investiţiei: Pe parcursul a 3 luni; 3) Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică: Total 27.982,00 5) Cheltuieli pentru investiţia de bază: Total 386.873,00 6) Alte cheltuieli: Total 41.464,36

DIRECTOR DIRECŢIA DE MEDIU SEF SERVICIU ADMINISTRARE MEDIU VASILE CIUPA CĂLIN FIAT

CONSILIER MARIUS ILIE SUCIU

RED./ DACT.: MIS