keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 261/20.12.2016 privind constituirea Comisiei de analiză a spaţiilor temporar disponibile situate în imobilele instituţiilor şcolare şi medicale aflate în proprietatea Municipiului Timişoara

20.12.2016

Hotararea Consiliului Local 261/20.12.2016
privind constituirea Comisiei de analiză a spaţiilor temporar disponibile situate în imobilele instituţiilor şcolare şi medicale aflate în proprietatea Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016-029212/28.11.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art.14, art.15 şi art.16 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă constituirea Comisiei de analiză a spaţiilor temporar disponibile situate în imobilele instituţiilor şcolare şi medicale aflate în proprietatea Municipiului Timişoara cu următoarea componenţă:
- Preşedinte: - Dan Diaconu - viceprimar;
-Membri: - Adrian Faur- şef Birou Şcoli-Spitale; membru supleant: Anca Lăudatu- consilier;
- Mihaela Mircea - şef Birou Managementul Calităţii; membru supleant: Bălănescu Alina - consilier;
- Steliana Stanciu - Şef Serviciu Buget; membru supleant: Mariana Sandu Andrei - consilier;
- Ştefan Daniela- consilier juridic; membru supleant: Stoica Alin - consilier juridic;
- Boncea Mihai - Şef Birou Locuinţe; membru supleant: Bandi Marinela- consilier;
- TÎRZIU ADELINA - LARISSA - consilier local;
- POPOVICI GABRIELA - consilier local;
- MARIŞ DANIELA - MIRELA - consilier local.
- Secretar: Ioana Ciucur - consilier; membru supleant: Daniela Adam- consilier.

Art. 2: Se aprobă competenţa Comisiei de analiză a spaţiilor temporar disponibile situate în imobilele instituţiilor şcolare şi medicale, aflate în proprietatea Municipiului Timişoara constând în:
a. analizează solicitările privind închirierea/ administrarea / folosinţa gratuită a spaţiilor temporar disponibile, în condiţiile legii;
b. analizează şi propune (dacă este cazul ) demararea procedurii de schimbare a destinaţiei din spaţiu pentru învăţământ/ sănătate în spaţiu cu alte destinaţie, în condiţiile legii;
c. stabileşte activităţile ce se vor desfăşura în spaţiile temporar disponibile;
d. analizează solicitările de asociere între Municipiul Timişoara şi alte persoane juridice/persoane fizice;
e. stabileşte perioada de închiriere;
f. stabileşte modificarea contractelor de închiriere/contractelor de administrare/contractelor de comodat prin acte adiţionale, în condiţiile legii;
g. propune modificarea tarifelor pentru închirierea spaţiilor temporar disponibile;
h. analizează solicitările de prelungire a contractelor de închiriere/ contractelor de administrare /contractelor de comodat.
Propunerile Comisiei de analiză a spaţiilor temporar disponibile situate în imobilele instituţiilor şcolare şi medicale aflate în proprietatea Municipiului Timişoara vor fi supuse spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

Art. 3: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se revoca Hotărârea Consiliului Local nr.186/29.03.2013, Hotărârea Consiliului Local nr.510/22.10.2013 şi Hotărârea Consiliului Local nr. 385/01.08.2014.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredintează Biroul Şcoli Spitale-Compartiment Şcoli, Direcţia Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse şi Comisia de analiză a spaţiilor temporar disponibile situate în imobilele din reţeaua şcolară si medicală aflate în proprietatea Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Biroul Şcoli-Spitale;
- Biroul Sport-Cultură;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Membrilor Comisiei;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

ROMĂNIA APROBAT, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA BIROUL ŞCOLI-SPITALE, Nicolae Robu COMPARTIMENT SPITALE Nr.SC2016-029212/28.11.2016

REFERAT

Privind constituirea Comisiei de analiză a spaţiilor temporar disponibile situate în imobilele

instituţiilor şcolare şi medicale aflate în proprietatea Municipiului Timişoara Se supune spre analiză Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara materialul întocmit de Biroul Şcoli-Spitale, privind constituirea Comisiei de analiză a spaţiilor temporar disponibile situate în imobilele instituţiilor şcolare şi medicale aflate în proprietatea Municipiului Timişoara. Imobilele- clădiri şi terenuri în care îşi desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi spitalele fac parte din domeniul public al municipiului Timişoara. Asupra imobilelor în care se desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ preuniversitar îşi exercită dreptul de administrare Consiliul Local al Municipiului Timişoara iar asupra imobilelor în care se desfăşoară activitatea medicală îşi exercită dreptul de administrare Unităţile sanitare - Spital, drept de administrare transmis prin hotărârii ale consiliului local, emise în baza art. nr.1 din O.G. nr.70/2002 actualizată, privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local. Având în vedere că în imobilele mai sus menţionate pot rămâne spaţii temporar disponibile, care pot fi închiriate, date în administrare sau folosinţă gratuită către persoane fizice sau juridice;

PROPUNEM : Emiterea unei hotărâri de consiliul local care să aprobe:

1. Constituirea Comisiei de analiză a spaţiilor temporar disponibile situate în imobilele instituţiilor şcolare şi medicale aflate în proprietatea Municipiului Timişoara cu următoarea componenţă: - Preşedinte: - Dan Diaconu – viceprimar; -Membri: - Adrian Faur- şef Birou Şcoli-Spitale; membru supleant: Anca Lăudatu- consilier; - Mihaela Mircea - şef Birou Managementul Calităţii; membru supleant: Bălănescu Alina - consilier; - Steliana Stanciu - Şef Serviciu Buget; membru supleant: Mariana Sandu Andrei – consilier; - Ştefan Daniela- consilier juridic; membru supleant: Stoica Alin - consilier juridic; - Boncea Mihai – Şef Birou Locuinţe; membru supleant: Bandi Marinela- consilier - ….……………………… …………………….– consilier local;

-…………………………………………………. – consilier local; - …………………………………………………. – consilier local.

- Secretar: Ioana Ciucur – consilier; membru supleant: Daniela Adam– consilier. 2. Aprobarea competenţei Comisiei de analiză a spaţiilor temporar disponibile situate în imobilele instituţiilor şcolare şi medicale aflate în proprietatea Municipiului Timişoara constând în:

Cod FO 53-01, ver.1

a. analizează solicitările privind închirierea/ administrarea / folosinţa gratuită a spaţiilor temporar disponibile, în condiţiile legii; b. analizează şi propune (dacă este cazul ) demararea procedurii de schimbare a destinaţiei din spaţiu pentru învăţământ/ sănătate în spaţiu cu alte destinaţie, în condiţiile legii; c. stabileşte activităţile ce se vor desfăşura în spaţiile temporar disponibile; d.analizează solicitările de asociere între Municipiul Timişoara şi alte persoane juridice/persoane fizice; e. stabileşte perioada de închiriere; f. stabilesc modificarea contractelor de închiriere/contractelor de administrare/contractelor de comodat prin acte adiţionale, în condiţiile legii; g. propune modificarea tarifelor pentru închirierea spaţiilor temporar disponibile; h.analizează solicitările de prelungire a contractelor de închiriere/ contractelor de administrare /contractelor de comodat. Propunerile Comisiei de analiză a spaţiilor temporar disponibile situate în imobilele instituţiilor şcolare şi medicale aflate în proprietatea Municipiului Timişoara vor fi supuse spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

VICEPRIMAR, Dan Diaconu ŞEF BIROU ŞCOLI-SPITALE, Adrian Faur

CONSILIER, Anca Lăudatu

SERVICIUL JURIDIC, Daniela Ştefan

Cod FO 53-01, ver.1