keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 256/14.05.2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a criteriilor şi obiectivelor de performanţă pentru anul 2013 ale Regiei Autonome de Transport Timişoara

14.05.2013

Hotararea Consiliului Local 256/14.05.2013
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a criteriilor şi obiectivelor de performanţă pentru anul 2013 ale Regiei Autonome de Transport Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2013 - 11208/19.04.2013 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa Regiei Autonome de Transport Timişoara cu nr. RE2013-002480/15.04.2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi criteriile şi obiectivele de performanţă pentru anul 2013 aprobate de către Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome de Transport Timişoara prin Hotărârea nr. 70/09.04.2013, respectiv Hotărârea nr. 66/09.04.2013, Nota de fundamentare a proiectului Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2013 şi estimări pe anii 2014-2015 cu nr. 5230/09.04.2013;
Având în vedere prevederile Ordinului Ministrului Finanţelor nr. 214/15.02.2013 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli intocmit de catre unii operatori economici, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia;
În baza prevederilor art. 3 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările si completările ulterioare;
În conformitate cu Legea nr. 5/2013 a bugetului de stat pe anul 2013;
Având în vedere Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;
Având în vedere prevederile art. 36, alin. (2), lit. a) şi d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2013 al Regiei Autonome de Transport Timişoara, prevăzut în Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se aprobă criteriile şi obiectivele de performanţă pentru anul 2013 ale Regiei Autonome de Transport Timişoara, prevăzute în Anexa 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3: Aprecierea gradului de îndeplinire a fiecărui criteriu şi obiectiv de performanţă din Anexa 2 se face la nivelul realizării efective a indicatorilor, iar cel minim se va limita la nivelul de 0%.

Art. 4: Formulele de calcul ale criteriilor şi obiectivelor de performanţă sunt cuprinse în Anexa 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţia Şcoli, Spitale, Baze Sportive şi Instituţii Culturale;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direciei Dezvoltare;
- Direcţiei Poliţia Locală
- Compartimentului Control;
- Biroului Management al Calităţii;
- Biroului Audit;
- Regiei Autonome de Transport Timişoara;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
SIMION MOŞIU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Nota_fundamentare.pdf

1

REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT TIMIŞOARA

B-dul Take Ionescu nr.56, 300124, Timişoara;

Tel: 0040-356-8037100; Fax: 0040-356-003901

Cod unic de înregistrare:RO2490570; C.A.E.N.:4931

Nr.___________/_________________

NOTA DE FUNDAMENTARE A PROIECTULUI BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELIPENTRU ANUL 2013 ŞI ESTIMĂRI PE ANII 2014-2015

Alaturat va supunem spre aprobare proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome de Transport Timisoara pe anul 2013, intocmit conform Ordinului 214/15.02.2013, privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli intocmit de catre unii operatori economici, precum si a anexelor de fundamentare a acestora. In proiectia bugetului pe anul 2013 si estimarile pentru anul 2014 si 2015 , s-a tinut cont de principalele prevederi ale actelor normative in vigoare (O.U.G.79/2008, Legea nr.5 a bugetului de stat pe 2013,L.571/2003, ;OUG 109/2011; OUG.94/2011 etc), Prin Proiectul Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013, ca instrument de echilibru financiar, regia îşi propune asigurarea resurselor financiare necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor către terţi, atât din punct de vedere dimensional, pe total venituri şi cheltuieli, cât şi in structura, pe fiecare categorie de venituri şi cheltuieli .

În Bugetul anului 2013, obiectivele principale sunt de a genera profit, de a-şi onora obligaţiile anuale si diminuarea arieratelor, precum şi de a reduce rata creanţelor.

A. INDICATORII FIZICI PROGRAMAŢI PENTRU ANUL 2013 În fundamentarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 o importanţă deosebită o are bugetul cantitativ care reprezintă tabloul principalilor indicatori fizici la nivelul regiei, prezentaţi în tabelul următor:

Nr. crt.

Denumirea indicatorului U.M. 2010 2011 2012 2013

1. Călătorii, din care: tramvaie troleibuze autobuze metropolitane

mii călătorii

141.505 72.571 33.472 34.572

890

101.945 50.835 24.620 25.281

1.209

75.789 36.209 18.902 19.337

1.341

85.000 40.610 21.199 21.687

1.504 2. Călători transportaţi, din care:

abonamente bilete

mii călători

140.615 128.806 11.809

100.736 91.321

9.415

74.448 66.485

7.963

83.496 74.565

8.931 3. Kilometri parcurşi în exploatare,

din care: tramvaie troleibuze autobuze metropolitane

mii km 9.274

3.356 2.174 3.467

277

8.700

3.045 2.141 3.263

251

8.349

2.897 2.023 3.195

234

8.615

3.012 2.054 3.294

255 4. Ore în circulaţie, din care:

tramvaie troleibuze autobuze metropolitane

ore 642.329 240.000 175.000 215.000 12.329

587.047 220.817 166.347 199.883 10.746

567.021 209.404 153.927 193.460 10.230

585.620 215.548 156.704 202.724 10.644

1869

Ab: ISO 14001

2

5. Parc inventar, din care: tramvaie troleibuze autobuze

buc. 258 95 50

113

256 93 50

113

256 93 50

113

256 93 50

113 8. Număr mediu personal persoan

e 1.436 1.076 919 910

9. Realizări investiţii, (surse)din care: surse proprii R.A.T.T. surse de la bugetul local rambursari rate credite investitii

mii lei 8416 923 557

6.936

9.901 233

27 9.641

3.710 907

0 2.803

13.371 8.150 5.220

În estimarea indicatorilor fizici au fost luate în considerare cantităţile realizate pe

anii 2010 si 2011, realizatul anului 2012 , precum si pe baza datelor din primele 3 luni ale anului 2013. S-a estimat o crestere a numarului de kilometri parcursi, datorita obiectivelor Municipiul Timisoara, privind dezvoltarea retelei de transport si cresterea frecventei transportul in comun. Numărul mediu de personal programat pentru anul 2013 este de 910 angajati. B. INDICATORII VALORICI PROPUŞI PENTRU ANUL 2013

Pentru fundamentarea indicatorilor valorici cuprinşi în Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 s-au avut în vedere următoarele elemente:

-inflaţia prognozată pe anul 2013 de 3,0 %; -cursul mediu valutar de 4,5 lei/1 euro; -necesarul de combustibil, apă, energie electrică şi termică, ce se preconizează să se consume în anul 2013;

-preţurile actuale la apă, energie şi combustibil; -nivelul mediu al veniturilor obţinute din prestaţiile prevazute a fi efectuate; -normativul de personal de 892 persoane la sfarsitul anului si un numar mediu de 910 persoane.

-indicatorii valorici preliminati pe anul 2012. Cap.I. „VENITURI TOTALE, prognozate la nivelul de 74.118 mii lei sunt formate din veniturile de exploatare şi din veniturile din activitatea financiară, cu o creştere de 11% faţă de preliminatul pe anul 2012.

Cap. II. CHELTUIELI TOTALE programate in anul 2013 sunt de 72.963 mii lei,

aproximativ cu 1,1 % sub nivelul preliminatului din anul 2012 Cap. III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) este estimat pe anul 2013 un profit minim de1.154 mii lei, cu o crestere fata de de rezultatul preliminat pe anul 2012, cand a fost inregistrata pierdere. Au fost estimate cheltuieli nedeductibile fiscal in suma de 3.200 mii lei si cuprind in principal cheltuieli cu dobanzi si penalitati la bugetul general consolidat in suma de 3.000 mii lei ; Repartizarea profitului a fost programata in conformitate cu OUG nr.64/2001, pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti. In domeniul investiţiilor, „Sursele de finanţare a investiţiilor sunt estimate la 13.370 mii

lei si „Cheltuieli pentru investiţii, sumele programate pe anul 2013 sunt de 13.301 mii lei, dupa cum urmează:

1. Surse proprii 8.150 mii lei -din sursa proprie reprezentand amortizarea contabila a fost scazuta contravaloarea amortizarii reluata la venituri

3

a mijloacelor fixe din alocatii bugetare. 2. Alocaţii de la buget, total, din care: 5.221 mii lei a) Alocatii bugetare aferente aniilor precedentii (Sistem integrat de eficientizare incasari si tramvaie folosite) 3.420 mii lei -

Indicatorii de performanţă programati prin Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2013

1. Indicatorul aferent productivitatii muncii in unitati fizice pe anul 2013 este calatori

transportati. Productivitatea muncii propusă pentru anul 2013 (rd.180) este de 93.407 mii

cal/persoana ( OUG nr.79/2008), fiind calculată ca raport intre indicatorul fizic si numarul mediu de personal,

2. Cheltuiala totală la 1000 lei venituri totale pentru anul 2013 este de 984 lei, faţă de 1.103 lei preliminat pe anul 2012.

3. Creanţele restante programate in anul 2013 sunt de 5.600 mii lei, cu o reducere a acestora la aprox.48 % lei faţă de preliminatul pe anul 2012.

Creanţele restante se vor recupera prin: -notificarea Municipiului Timisoara pentru plata subventiilor si a altor venituri (pentru

transport persoane cu handicap etc ) -notificarea lunară a celor care au depăşit termenul de scadenţă, urmată de sistarea

furnizării serviciilor in cazul neachitării (conform clauzelor contractuale); -acţionarea in instanţă a debitorilor care au depăşit termenul de scadenţă cu mai mult

de 90 de zile. 4. Platile restante se vor diminua conform programului de reducere a arieratelor , in

principal prin obtinerea esalonarii la plata obligatiilor fiscale si plata din incasarea creantelor.

Modificarea indicatorilor in structura in cursul anului, vor determina necesitatea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli in cursul anului 2013 de cate ori situatia o impune. Director general Contabil sef, Dr. ing. IOAN GOIA LASCUT FELICIA

Atasament: Anexa_3.pdf

ANEXA 3

Formule de calcul ale criteriilor de performanţă pentru anul 2013

1, 2, 3. Randamentul la tramvaie, troleibuze şi autobuze [ căl/km ] =

4. Pondere ture realizate [ % ] = x 100

5. Pondere km de transport urban realizaţi [ % ] = x 100

6. Modul de rezolvare a petiţiilor, inclusiv cele referitoare la comportarea faţă de publicul călător [ % ] = x 100

7. Gradul de curăţenie şi dezinfecţie zilnică al mijloacelor de transport în comun [ % ] = x 100

8, 9, 10. Viteza medie comercială la tramvaie, troleibuze şi autobuze [ km/h ] =

11. Coeficientul de stare tehnică a parcului [ % ] = x 100

12. Respectarea graficului de circulaţie [ nr/lună ]

= total minute întârziere din vina regiei, în medie / 1 semicursa / 1 lună

13. Numărul incidentelor de circulaţie din vina proprie a angajaţilor regiei [ număr/an ]

14. Numărul de reclamaţii cu privire la atitudinea personalului RATT / 1 lună [ număr/lună]

Nr. de călători transportaţi Km. realizaţi

Nr. ture realizate zilnic . Nr. ture planificate zilnic

Nr. km. transport urban realizaţi zilnic . Nr. km. transport urban programaţi zilnic

Nr. petiţii care au fost rezolvate în termen legal . Nr. total petiţii

Nr. autovehicule curate controlate la ieşire din depou . Nr. autovehicule controlate

Km. lunar realizaţi traseu . Ore circulaţie realizate lunar în traseu, exclusiv staţionările la capete de linie

Nr. vehiculelor bune de circulaţie zilnic . Nr. vehicule inventar

Formule de calcul ale obiectivelor de performanţă

pentru anul 2013

1. Gradul de îndeplinire a criteriilor de performanţă [ % ] 2. Productivitatea muncii [ lei/pers ] =

3. Achitarea obligaţiilor în termenele legale:[ % ] = x 100 4. Cheltuieli la 1000 lei venituri [ lei ] = x 1000 5. Indice de creştere venituri raportat la cheltuieli = x

V1 – veniturile perioadei realizate cumulat V0 – veniturile perioadei similare an anterior cumulat Ch1 – cheltuielile perioadei realizate cumulat Ch0 – cheltuielile perioadei similare an anterior cumulat

6. Cresterea cifrei de afaceri [ % ] 7. Perioada de recuperare a creanţelor [ zile] = x nr.zile de la începutul anului * Creanţele se vor diminua cu valoarea T.V.A. de recuperat şi subvenţii de încasat. 8. Grad de îndatorare [ % ] = x 100 *Datoriile se vor diminua cu valoarea datoriilor la furnizori, ce urmează a fi onorate din alocaţii bugetare şi valoarea creditelor pe termen lung.

9. Ponderea cheltuielilor cu salariile în cheltuieli totale [ % ] = x 100

10. Menţinerea şi îmbunătăţirea sistemului de management integrat calitate-mediu-sănătate şi securitate în muncă în vederea respectării standardelor europene în vigoare [ % ]

= x 100

11. Implementarea şi dezvoltarea sistemului de control intern/managerial [ % ]

=

Cifra de afaceri . Nr. salariaţi

Cheltuieli cu salariile . Cheltuieli totale

Nr.zile calend. cumulate de la începutul anului cu certificare SMI. Nr.zile calend. cumulate de la începutul anului

Total obligaţii la bugete şi fonduri speciale – penalităţi şi majorări . Total obligaţii la bugete şi fonduri speciale

Total creanţe* . Cifra de afaceri

Datorii totale* . Total active

Suma gradelor de implementare a standardelor de control intern/managerial. Numărul standardelor de control intern/managerial

Cheltuieli totale . Venituri totale

V 1 .

V0

Ch 0 .

Ch1

Atasament: Anexa_2.pdf

ANEXA 2

PROPUNERE R.A.T.TIMIŞOARA PRIVIND CRITERIILE ŞI OBIECTIVELE DE PERFORMANŢĂ PENTRU ANUL 2013

1. CRITERII DE PERFORMANŢĂ SPECIFICE Nr. Crt. Denumire criteriu U.M.

Propunere, nivel de referinţă

2012

Realizat

2012

Propunere, nivel de referinţă

2013

Coeficient de

pondere

1. Randamentul la tramvaie: (călători transportaţi/kilometru)

căl/km

min 8,5

12,45

min 11,0 0,04

2. Randamentul la troleibuze: (călători transportaţi/kilometru)

căl/km 9,38

min 8,5 0,03

3. Randamentul la autobuze: (călători transportaţi/kilometru)

căl/km 6,07

min 6,0 0,03

4. Pondere ture realizate: (nr. de ture realizate zilnic/nr. de ture palnificate zilnic)x100

% min 93 98,38 min 93,8 0,10

5. Pondere km de transport urban realizaţi: (nr. km transport urban realizaţi zilnic/nr. km transport urban programaţi zilnic)x100

% min 93 98,94 min 94,2 0,06

6. Modul de rezolvare a petiţiilor, inclusiv cele referitoare la comportarea faţă de publicul călător: (nr. petiţii care au fost rezolvate în termen legal/nr. total petiţii)x100

% 100 100 100 0,10

7. Gradul de curăţenie şi dezinfecţie zilnică al mijloacelor de transport în comun: (nr. de autovehicule curate controlate la ieşirea din depou/nr. autovehicule controlate)x100

% 100 100 100 0,05

8. Viteza medie comercială la tramvaie

Km/h 14,5 14,77 14,51 0,10

9. Viteza medie comercială la troleibuze

Km/h 14 15,07 14,25 0,10

10. Viteza medie comercială la autobuze

Km/h 16,5 18,87 16,58 0,10

11. Coeficientul de stare tehnică a parcului (nr.vehicule bune de circulaţie/ nr.vehicule inventar) x100

% min 61 63,68 min 61 0.05

12. Respectarea graficului de circulaţie: (total minute întârziere din vina regiei, în medie pentru un autovehicul pentru una lună)

nr/lună 1250 [min] în

1 lună/1 vehicul

1392,35 - -

Respectarea graficului de circulaţie: (total minute

minute/ semicursa

- 1,84 max 3 0,06

întârziere din vina regiei, în medie lunară pentru o semicursa)

13. Numărul incidentelor de circulaţie din vina proprie a angajaţilor regiei: (450 incidente/an)

nr/an 450 349 376 0,09

14. Numărul de reclamaţii cu privire la atitudinea personalului RATT: (nr. reclamaţii pentru una lună)

nr/lună 25 11 12 0,09

1,00

2. OBIECTIVE DE PERFORMANŢĂ

Nr. Crt. Denumire criteriu U.M.

Propunere, nivel de referinţă

2012

Realizat 2012

Propunere, nivel de referinţă

2013

Coeficient de pondere

1. Gradul de îndeplinire a criteriilor de performanţă

% 100 110,74 100 0,50

2. Productivitatea muncii: (cifra de afaceri/nr. salariaţi)

lei/per s

min 58.000 71.346

min 61.000 0,05

3. Achitarea obligaţiilor în termenele legale: [(total obligaţii – penalităţi şi majorări)/total obligaţii la bugete şi fonduri speciale]x100

% 100 69,52 70 0,05

4. Cheltuieli la 1000 lei venituri lei max 999,48 1105,48 max 999,48 0,05 5. Indicele de creştere venituri

raportat la cheltuieli – reducere pierderi:(indicele de crestere a veniturilor sa fie mai mare decat indicele de crestere a cheltuielilor).

- min 1 0.88 min 1 0,05

6. Cresterea cifrei de afaceri % - 65.567 Min.67.500 0.05

7. Perioada de recuperare a creanţelor: (total creanţe/cifra de afaceri) x nr. zile de la începutul anului

zile max 30 45,74 max 30 0,05

8. Gradul de îndatorare: (datorii totale/total active)x100

% max 60 19,03 max 60 0,05

9. Ponderea cheltuielilor cu salariile în cheltuieli totale: (cheltuieli cu salariile/cheltuieli totale)x100

% max 53 44,12 max 53 0,05

10. Menţinerea şi îmbunătăţirea sistemului de management integrat calitate-mediu- securitate şi sănătate în muncă în vederea respectării standardelor europene în

% 100 100 100 0,05

vigoare. 11. Implementarea şi dezvoltarea

sistemului de control intern/managerial.

% - - 100 0,05

Gradul global de îndeplinire a obiectivelor 100,00 103,40 100,00 1,00 La calcularea obiectivelor şi criteriilor specifice de performanţă se va ţine seama de următoarele:

1. Creanţele se vor diminua cu valoarea T.V.A. de recuperat şi subvenţii de încasat. Nivelul subvenţiilor de încasat în totalul creanţelor influenţeaza semnificativ obiectivul ,,Perioada de recuperare a creanţelor”.

2. Datoriile se vor diminua cu valoarea datoriilor la furnizori, ce urmează a fi onorate din alocaţii bugetare şi valoarea creditelor pe termen lung.

3. Creanţele şi datoriile se vor diminua cu sumele stabilite prin Decizia de impunere 69/28.01.2010, întrucât sumele sunt în litigiu.

4. La obiectivul ,,Achitarea obligaţiilor în termenele legale”, propunem diminuarea indicatorului la 70%, prin eşalonarea obligaţiilor de plată solicitate la ANAF sau contractarea unui credit bancar pentru stingerea obligatiilor cu condiţia obţinerii garanţiilor necesare.

5. Propunerile vizând indicatorii de exploatare au ţinut cont de condiţiile de trafic existente şi de influenţa datelor generate de „Sistemul de eficientizare a veniturilor şi cheltuielilor RATT”.

6. Indicatorii „viteză medie comercială”, „respectarea graficului de circulaţie” şi „nr. de reclamaţii cu privire la atitudinea personalului RATT” şi „Coeficientul de stare tehnică” se vor calcula lunar, distinct.

7. Înlocuirea criteriului de performanţă „Randamentul” având valoare de 8,5 căl/km prevăzută pe anul 2012” cu „Randamentul la tramvaie” cu propunere nivel de referinţă 2013 de min 11,0 căl/km, „Randamentul la troleibuze” cu propunere nivel de referinţă 2013 de min 8,5 căl/km şi „Randamentul la autobuze” cu propunere nivel de referinţă 2013 de min 6,0 căl/km.

8. Schimbarea modului de calcul a criteriului de performanţă „Respectarea graficului de circulaţie”, prin modificarea limitei de 1.250 total minute întârziere din vina regiei în medie/ 1 vehicul/1 lună în maxim 3 minute întârziere din vina regiei în medie/ 1 semicursă /1 lună.

9. S-au propus suplimentar obiectivele de performanţă „Implementarea şi dezvoltarea sistemului de control intern/managerial” si „ Cresterea cifrei de afaceri” .

DIRECTOR D. TEHNICĂ, ŞEF SERVICIU T.S.C., CULIŢĂ CHIŞ ADRIAN COLOJOARĂ

Atasament: Anexa_1.pdf

ANEXA Nr.1

lei

9=7/5 10=8/7

0 3 4 5 6 = 5/4 7 8 9 10 1. 1 66 900 203 74 118 000 110,79% 76 341 540 78 250 079 103,00% 102,50%

1 2 66 893 397 74 110 000 110,79% 76 333 300 78 241 633 103,00% 102,50% 2 3 6 806 8 000 117,54% 8 240 8 446 103,00% 102,50% 3 4 0 0 0 0

II 5 73 800 999 72 963 580 98,87% 75 152 487 77 031 300 103,00% 102,50%

1 6 71 657 381 72 808 580 101,61% 74 992 837 76 867 658 103,00% 102,50% A. 7 21 334 160 20 879 500 97,87% 21 505 885 22 043 532 103,00% 102,50% B. 8 432 922 5 140 000 1187,28% 5 294 200 5 426 555 103,00% 102,50% C. 9 32 873 232 35 589 080 108,26% 36 656 752 37 573 171 103,00% 102,50%

C1 ch. cu salariile 10 24 737 410 24 737 000 100,00% 25 479 110 26 116 088 103,00% 102,50% C2 bonusuri 11 696 310 2 587 000 371,53% 2 664 610 2 731 225 103,00% 102,50% C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 12 307 152 900 000 293,01% 927 000 950 175

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

13 307 152 900 000 293,01% 927 000 950 175

C4 cheltuieli aferente contractului de mandat 14 66 096 154 080 233,12% 158 702 162 670 103,00% 102,50% C5 cheltuieli cu asigurările si protectla socială, fondurile

speciale şi alte obligaţii legale 15 7 066 264 7 211 000 102,05% 7 427 330 7 613 013 103,00% 102,50%

D. 16 16 587 142 11 200 000 67,52% 11 536 000 11 824 400 103,00% 102,50% 2 17 2 143 618 155 000 7,23% 159 650 163 641 103,00% 102,50% 3 18 0 0 0 0

III 19 -6 900 796 1 154 420 -16,73% 1 189 053 1 218 779 103,00% 102,50%

IV 20 330 463 696 707 210,83% 717 608 735 549 103,00% 102,50%

V 21 -7 231 259 457 713 -6,33% 471 444 483 230 103,00% 102,50%

1 22 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 2 23 0 0 0 0

3 24 0 457 713 0,00% 471 444 483 230 103,00% 4 25 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0,00%

5 26 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 8 27 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0,00%

7 28 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0,00%Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mal mult de nivelul unul salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: Rezerve legale Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plata dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi Alte repartizări prevăzute de lege Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22. 23, 24, 25 şi 26.

alte cheltuieli de exploatare Cheltuieli financiare Cheltuieli extraordinare

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

IMPOZIT PE PROFIT

Venituri din exploatare Venituri financiare Venituri extraordinare

Cheltuieli de exploatare, din care: cheltuieli cu bunuri si servicii cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate cheltuieli cu personalul, din care:

CH E LTUIELI TOTALE (Rd.5= Rd.6+Rd .17+Rd .18)

%

1 2

INDICATORI Nr. rd.

Realizat/ Preliminat

an precedent

(2012)

Propuneri an curent (2013)

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)

pe anul 2013

% Estimări

an 2014

Estimări an 2015

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

8 29 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0,00%

a) 30 0 0 0 0 9 31 0 0 0 0

VI 32 0 0 0 0 VII 33 0 0 0 0

a) 34 0 0 0 0 b) 35 0 0 0 0 c) 36 0 0 0 0 d) 37 0 0 0 0 e) 38 0 0 0 0

VIII 39 8 325 639 13 370 730 160,60% 23 200 000 22 300 000 173,51% 96,12% 1 40 0 5 220 730 14 700 000 13 800 000 281,57% 93,88%

alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii precedenti

40 bis

3 420 130

IX 41 3 710 729 13 300 898 358,44% 16 569 000 15 200 000 124,57% 91,74% X 42

1 43 910 892 98,02% 892 892 100,00% 100,00% 2 44 919 910 99,02% 892 892 98,02% 100,00% 3 45 25 433 720 27 324 000 107,43% 28 143 720 28 847 313 103,00% 102,50%

a) 46 24 737 410 24 737 000 100,00% 25 479 110 26 116 088 103,00% 102,50%

b) 47 696 310 2 587 000 371,53% 2 664 610 2 731 225 103,00% 102,50% 4 48 2 243 2 265 100,99% 2 333 2 392 103,00% 102,50%

5 49 2 306 2 502 108,49% 2 629 2 695 105,08% 102,50%

6 50 72 797 81 448 111,88% 85 585 87 724 105,08% 102,50%

7 51 76 407 84 951 111,18% 88 152 89 917 103,77% 102,00%

8 52 82 469 93 407 113,26% 90 797 92 165 97,21% 101,51%

9 53 1 103 984 89,24% 984 984 100,00% 100,00%

10 Plăti restante, în preturi curente 54 10 594 995 6 949 665 65,59% 2 049 665 0 29,49% 0,00%

11 Creanţe restante, în preţuri curente 55 11 435 000 5 600 000 48,97% 2 000 000 0

DIRECTOR D. TEHNICA ING. CULITA CHIS

SEF SERVICIU T.S.C., ING. ADRIAN COLOJOARA

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (Rd.46/Rd.44)/12*1000

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influentat de bonificaţiile si bonusurile in lei si sau natura

(Rd.45/Rd.44)/12*1000

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu in preţuri curente (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44)

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu in preţuri comparabile ( lei/persoană) (Rd.1/Rd.44*ICP)

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/ persoana)

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd5/Rd.1)x1000

DATE DE FUNDAMENTARE Nr. de personal prognozat la finele anului Nr.mediu de salariaţi total Cheltuieli de natura salariala (a+b), din care: chetuieli cu salariile

bonusuri

cheltuieli privind prestările de servicii cheltuieli cu reclama si publicitate

Alocaţii de la buget, din care:

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

alte cheltuieli SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care cheltuieli materiale cheltuieli cu salariile

Minimum 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naflonale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, dupa caz Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.22 -Rri.29 se

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA TEHNICĂ SERVICIUL TRANSPORT ŞI SIGURANŢA CIRCULAŢIEI BIROUL TRANSPORT SC2013-11208/19.04.2013

APROBAT PRIMAR

NICOLAE ROBU

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 493 017 e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

R E F E R A T privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a criteriilor şi obiectivelor de

performanţă pentru anul 2013 ale Regiei Autonome de Transport Timişoara

Având în vedere adresa Regiei Autonome de Transport Timişoara cu numărul RE2013- 002480/15.04.2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi criteriile şi obiectivele de performanţă pentru anul 2013 aprobate de către Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome de Transport Timişoara prin Hotărârea nr. 70/09.04.2013, respectiv Hotărârea nr. 66/09.04.2013; În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finanţelor nr. 214/15.02.2013 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli intocmit de catre unii operatori economici, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia;

PROPUNEM:

1. Aprobarea prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timişoara a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Regiei Autonome de Transport Timişoara;

2. Aprobarea prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timişoara a criteriilor şi obiectivelor de performanţă pe anul 2013 ale Regiei Autonome de Transport Timişoara, precum şi formulele de calcul ale criteriilor şi obiectivelor de performanţă pentru anul 2013.

Cod FP53-01, ver. 1

DIRECTOR , DIRECTOR D. ECONOMICĂ, CULIŢĂ CHIŞ SMARANDA HARACICU

ŞEF SERVICIU, ŞEF BIROU, ADRIAN COLOJOARĂ CRISTINA GAVRA

CONSILIER, AVIZAT JURIDIC, NASTASIA MIRCEA