keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 256/04.12.2012 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 211/24.04.2012 privind actualizarea Studiului de fezabilitate "Amenajare strada Gheorghe Cotoşman"

04.12.2012

Hotararea Consiliului Local 256/04.12.2012
privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 211/24.04.2012 privind actualizarea Studiului de fezabilitate "Amenajare strada Gheorghe Cotoşman"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul Nr.SC2012 - 27719/19.11.2012 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit. b) şi c) şi alin.(4) lit. d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 211/24.04.2012 privind actualizarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare strada Gheorghe Cotoşman" întocmit de S.C. BETARMEX S.R.L., conform Contractului de prestare de servicii nr. 26/22.01.2010, aşa cum este prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1 se va face din bugetul local.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa.pdf

Anexa HCL nr............. din.............

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI ,,Amenajare str. Gheorghe Cotoşman”

Studiul de fezabilitate întocmit de S.C. BETARMEX S.R.L., aferent obiectivului de

investiţii ,, Amenajare str. Gheorghe Cotoşman”, conform contractului de proiectare nr. 26 din data de 22.01.2010 are principalii indicatori tehnico - economici ai investiţiei: Durata de realizare a investiţiei: 3 luni Varianta cu investiţie medie: Valoare de investitie (INV) 1.324,04 mii lei (inclusiv TVA)

303,83 mii euro (inclusiv TVA) Din care constructii montaj C+M 1.209,90 mii lei (inclusiv TVA)

277,64 mii euro (inclusiv TVA) Capacităţi: • Lucrări de terasamente 1.132 mc • Structură rutieră parte carosabilă 354 ml • Structură rutieră trotuar 354 ml • Structură rutieră pistă de ciclişti 354 ml • Rigolă carosabilă prefabricată 720 ml • Borduri beton 20x25 pe fundaţie de beton 720 ml • Borduri beton 10x15 pe fundaţie de beton 720 ml • Marcaje rutiere 453 mp • Indicatoare rutiere 10 buc • Stâlpi protecţie pistă 240 buc • Canalizare 354 ml • Canal tehnic 354 ml • Amenajare spaţiu verde 400 mp

DIRECTOR DIRECŢIA TEHNICĂ, ŞEF SERVICIU DRUMURI ŞI PODURI, CHIŞ CULIŢĂ IOAN GANCIOV CONSILIER,

VIOLA DUMITRU

Atasament: Referat.pdf

România SE APROBĂ Judeţul Timiş PRIMAR, Municipiul Timişoara NICOLAE ROBU Direcţia Tehnică Serviciul Drumuri şi Poduri Nr. SC 2012 –

REFERAT privind modificarea Anexei la HCL 211/24.04.2012 privind actualizarea Studiului de fezabilitate

,,Amenajare strada Gheorghe Cotoşman”

Direcţia Tehnică are în programul de investiţii pe anul 2012 obiectivul de investiţii ,, Amenajare strada Gheorghe Cotoşman”.

Strada Gheorghe Cotoşman este amplasată în zona de sud a municipiului Timişoara fiind delimitată de strada Mureş şi strada Musicescu. Lungimea acestei străzi este de 354,0 m.

În prezent, strada Gheorghe Cotoşman nu are o structură rutieră definită din punct de vedere tehnic, ea fiind realizată din amestec de piatră spartă cu balast, fără delimitări între partea carosabilă şi trotuare. Platforma străzii nu are un profil transversal conturat între fronturile clădite fapt ce duce la acumulări de ape pe toată suprafaţa, motiv pentru care circulaţia rutieră şi pietonală este îngreunată.

Strada are canalizare la nivel de canal colector fiind pe mijlocul părţii carosabile, dar nu sunt prevăzute guri de scurgere pentru colectarea apelor de pe suprafaţa străzii.

Strada Gheorghe Cotoşman beneficiază de utilităţi edilitare având realizată reţeaua de alimentare cu apă potabilă, gaze naturale şi reţeaua de alimentare cu energie electrică.

Datorită denivelărilor împietririi existente traficul în zonă se desfăşoară anevoios, fără să asigure condiţiile de confort şi siguranţă pentru vehicule şi pietoni.

Prin HCL nr. 211 / 24.04.2012 a fost aprobată documentaţia tehnico-economică aferentă acestui obiectiv, cu o valoare totală (fără TVA) a investiţiei estimată la 1.067,78 mii lei, reprezentând 245,03 mii euro, conform devizului general. În Anexa HCL nr.211/24.04.2012 la PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI la Valoarea de investiţie (INV) respectiv Din care construcţii montaj C+M s-a omis specificaţia „mii”pentru lei respectiv pentru euro. Valoarea de investiţie (INV) cu TVA respectiv Din care construcţii montaj C+M cu TVA a fost preluată din Devizul General unde TVA-ul a fost calculat cu 19%. Valoarea investiţiei de 1.067,78 mii lei fără TVA aprobată în HCL 211 / 24.04.2012 nu se modifică. Din aceste motive, în vederea lansării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică pentru execuţia de lucrări, în conformitate cu HG 28/2008, art.5 este necesară adoptarea unei noi hotărâri de consiliu pentru modificarea Anexei la HCL 211/24.04.2012 privind actualizarea Studiului de fezabilitate ,,Amenajare strada Gheorghe Cotoşman”

VICEPRIMAR, DIRECTOR DIRECŢIA TEHNICĂ, SORIN GRINDEANU CHIŞ CULIŢĂ DIRECTOR ECONOMIC, ŞEF SERVICIU DRUMURI ŞI PODURI, ec. SMARANDA HARACICU IOAN GANCIOV

AVIZAT JURIDIC, CONSILIER VIOLA DUMITRU FP 53-01, Ver.1