keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 240/31.07.2007 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli si a criteriilor si obiectivelor de performanta pentru anul 2007 ale Regiei Autonome de Transport Timişoara

31.07.2007

Hotararea Consiliului Local 240/31.07.2007
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli si a criteriilor si obiectivelor de performanta pentru anul 2007 ale Regiei Autonome de Transport Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2007-11381/02.07.2007- al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă , învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa Regiei Autonome de Transport Timişoara cu nr. RE2007-000460 /08.03.2007 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2007 de către Consiliul de Administraţie al regiei;
În conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico - financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar;
Având în vedere Hotărârea nr.1/02.02.2006 a Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de Transport Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36 aliniat (2) litera b) şi d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2007 al Regiei Autonome de Transport Timişoara prevăzut în Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: Se aprobă Criteriile si Obiectivele de performanta pentru anul 2007 ale Regiei Autonome de Transport Timişoara prevăzute în Anexa 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Drumuri şi Transporturi şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Regiei Autonome de Transport Timişoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
HOREA BĂCANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: ANEXA1BVCRATT.pdf

REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT TIMIŞOARA ANEXA 1 B-dul Take Ionescu nr. 56

mii lei(RON) INDICATORI BVC PREVEDERE

APROBAT an 2007 2006

0 2 3 I VENITURI TOTALE, din care:

(rd.02+rd.12+rd.13) 01 65.833,00 72.539,00 1. Venituri din exploatare,total 2 65.633,00 72.339,00

din care: a).Venit.activ.de bază 3 37.983,00 40.288,00 b).Venit.din alte activ. 4 4.120,00 4.320,00 c)Venit.din surse buget.din care: 5 23.530,00 27.731,00 subv.pe prod.şi activit. 6 subv.ptr.acoperirea dif.de preţ şi tarif. 7 23.530,00 27.731,00 transferări 8 prime acord.de la bugetul de stat 9 alte sume primite de la buget.stat 10 d)Venituri din fond.speciale 11

2. VENITURI FINANCIARE 12 200,00 200,00 3. VENITURI EXTRAORDINARE 13 II CHELTUIELI TOTALE,din care:(rd.15+rd.35+rd.36) 14 65.728,00 72.429,00 1. Chelt.pt. Exploatare,total din care: 15 62.728,00 69.429,00

a).cheltuieli materiale 16 21.405,00 18.700,00 b).chelt.cu personalul,din care: 17 25.061,00 31.422,00

- salarii brute 18 18.600,00 24.020,00 contrib.asig.soc.de stat L 76/2002 L.487/2006 19 4.116,00 4.684,00 ajutor şomaj L.76/2002 L 487/2006 20 465,00 480,00 contrib.asig.soc.sănăt.cf.L.95/2006 21 1.302,00 1.441,00 alte chelt.cu pers.,din care: 22 578,00 797,00 fond special.de solid.soci.pt.pers.cu handicap.cf. L.448/2006 23 fond risc si accidente L.346/2002 24 c)Cheltuieli cu amortizarea 25 1.316,00 3.000,00 d).chelt.prevăz.Lege buget L.571/2003 26 372,00 480,00 transferuri sau subvenţii 27 e).Cheltuieli protocol L.571/2003 28 2,00 2,00 f)Chelt.reclamă şi publicitate 29 17,00 20,00 g).Chelt.sponsorizare L.32/1994 modif. 30 100,00 250,00 h).Tichete de masă L.142/1999 , L.193/2006 31 3.000,00 3.000,00 i).Alte cheltuieli, din care: 32 11.455,00 12.555,00 - taxa ptr.activ.de expl.a resurs.minerale 33 - redevenţ.din concesion.bunuri.publice 34

2. Cheltuieli financiare 35 3.000,00 3.000,00 3. Cheltuieli extraordinare 36 III. REZULTAT BRUT(profit/pierdere) 37 105,00 110,00 IV. ALTE SUME DEDUCT.STABIL.POTRIV.LEGII,din care: 38

1.fond de rezervă 39 V. ACOPERIREA PIERD.DIN ANII PRECEDENŢII 40 VI. IMPOZIT PE PROFIT 41 17,00 18,00 VII. PROFIT.DE REPARTIZ.(potriv.OG nr.64/2001)din care: 42 88,00 92,00

a).Rezerve legale 43 b).Acop.pierd.contab.din anii preced. 44 88,00 92,00 c)Alte rezerve constit.ca surse proprii 45 de finanţ.aferente prof.rezult.din vânz. activ.respectiv aferent facilităţilor fiscale la impozitul pe profit.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AN 2007

d).Alte repartiz.prevăz.de lege 46 e)Pama la 10% ptr.particip.salariaţilor 47 la profit. f).Minim 50% vărsăminte la bugetul 48 de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividente în cazul societ.naţionale,compani.naţionale şi societ.cu capital integral sau majoritar de stat. g).Profit nerepartiz.pe destinaţii prev.la lit.a-f 49

VIII. SURSE DE FINANŢ.A INVESTIŢIILOR 50 86.066,00 94.525,00 din care: 1.Surse proprii 51 1.316,00 3.000,00 2.Alocaţii de la buget 52 30.750,00 14.875,00 3.Credite bancare 53 54.000,00 76.650,00 interne 54 54.000,00 76.650,00 externe 55 4.Alte surse 56

IX. CHELT.PTR.INVESTIŢII, din care: 57 86.066,00 94.525,00 1.Invest.inclusiv invest.în curs de finele anului 58 86.066,00 94.525,00 2.Rambursări rate aferente credit. 59 pentru investiţii interne 60 externe 61

X. REZERVE, din care: 62 I.Rezerve legale 63 II.Rezerve statutare 64 III.Alte rezerve 65

XI. DATE DE FUNDAMENTARE 66 1.Venituri totale 67 65.833,00 72.539,00 2.Costuri aferente volumului de activit. 68 65.728,00 72.429,00 3.Nr.prognozate de pers.la finele anului 69 1.432,00 1.450,00 4.Nr.mediu pers.total, din care: 70 1.465,00 1.508,00 5.Fond de salarii, din care: 71 18.600,00 24.020,00 a).fond de salarii aferent.post.blocate 72 b). Fond de salarii aferente conducăt. agentului economic, potrivit art.7(1) 73 108,00 123,00 din OUG nr.79/01, din care: sporuri, adausuri, premii şi alte 74 drepturi de natură salarială, potrivit 22,00 25,00 art.7(2) din OUG nr.79/2001. premiul anual, potrivit art.7(4) din 75 43,00 4,10 OUG nr.79/2001 c). Fond de salarii aferente personal. 76 18.548,00 23.961,00 angajat pe bază de contract individual de muncă. 6.Castigul mediu lunar pe salarii 77 1.079,00 1.377,00 7.Productivitatea muncii pe total 78 personal mediu (mii lei/persoană) 45,00 50,00 (rd.67/rd.70)în preţuri curente 8.Productivitatea muncii pe total 79 personal mediu (mii lei/persoană) 47,00 48,00 (rd.67/rd.70)în preţ.comparabile 9.Productivit.muncii pe total pers. 80 mediu (unităţi fizice / număr 54.608,00 56.435,00 persoană) 9.Chelt.totale la 0,1 lei venituri 81 totale 81 0,10 0,10 cheltuieli totale x 0,1 venituri totale

10.Plăţi restante total 82 10.000,00 10.000,00 preţuri curente 83 10.000,00 10.000,00 preţuri comparabile (rd.83 x indicele 84 10.500,00 105.000,00 de creştere a preţurilor prognozate) 11.Creanţe restante, totale 85 10.000,00 10.000,00 preţuri curente 86 10.000,00 10.000,00 preţuri comparabile(rd.86 x indicele 87 10.500,00 10.500,00 de creştere a preţurilor prognozate)

NOTĂ În cheltuielile cu salariile pe anul 2006, se cuprind şi: - suma de 59 mii lei, reprezentând indemnizaţiile membrilor

consiliului de administraţie ; - suma de 123 mii lei, reprezentând drepturile băneşti ale

managerului, administratorului sau directorului;

DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR FINANCIAR, Ing. Eugen STANESCU Ec. Sorina BOLDURA

restructurare ??????

Atasament: Referat_-_Buget_RATT.pdf

MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR DIRECŢIA DRUMURI ŞI TRANSPORTURI Nr. SC2007-11381/16.05.2007

REFERAT Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2007 al Regiei Autonome de

Transport Timişoara

Având în vedere adresa Regiei Autonome de Transport Timişoara cu nr. RE2007-000460 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2007 de către Consiliul de Administraţie al Regiei;

Propunem: Aprobarea Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2007 al Regiei Autonome de Transport Timişoara.

DIRECTOR , DIRECŢIA DRUMURI ŞI TRANSPORTURI CONSILIER SUPERIOR,

CULIŢĂ CHIŞ OVIDIU RĂDULESCU

CONSILIER PRINCIPAL, ŞEF SERVICIU JURIDIC,

VIOREL FLOREA MIRELA LASUSCHEVICI RED/DACT: V..F.

Aprobat PRIMAR

Dr. Ing. Gheorghe CIUHANDU

Atasament: Criterii_performanta_-_RATT.pdf

ANEXA 2

CRITERII DE PERFORMANŢĂ propuneri R.A.T.T. anul 2007

Nr.crt. Denumirea indicatorului U.M. Prevederi 2006 Realizări

2006 Propuneri

2007

Coefic. de

ponderare

0 1 2 3 4 5 6

1 Randamentul: ( călători transportaţi / kilometru ) căl / km minim 8,5 7,94 minim

8,5 0,15

2 Grad de acoperire a cheltuielilor din venituri proprii: (venituri proprii/cheltuieli totale)x100 % 95 104,98 95 0,15

3 Productivitatea muncii: ( cifra de afaceri/nr salariati ) lei/pers 35.000 38635 38.000 0,15

4

Ponderea cheltuielilor cu salariile în cheltuieli de exploatare: (cheltuieli cu salariile/total cheltuieli exploatare)x100

% max. 45 48,52 max. 52 0,15

5 Indice de creştere venituri raportat la cheltuieli min. 1 0,94 min. 1 0,15

6 Solvabilitate patrimonială: (capital propriu/capital propriu + total credite)x100 % min. 40 73,93 min. 40 0,05

7 Grad de îndatorare: ( datorii totale/total active)x100 % max 60 9,59 max 50 0,05

8 Perioada de recuperare a creanţelor: ( total creanţe/cifra de afaceri) x nr.zile de la înc.anului

zile max. 30 10,42 max. 25 0,05

9 Perioada de rambursare a datoriilor: ( total datorii/cifra de afaceri) x nr zile de la înc.anului

zile max. 120 94,55 max. 110 0,05

10 Lichiditate:[ (Total active circulante - stocuri materiale)/total datorii pe termen scurt] x 100 % min 50 22,26 min 25 0,05

Gradul global de îndeplinire a criteriilor 99,17 1,00

Obs: - La calculul realizării criteriilor şi obiectivelor de performanţă s-a ţinut seama de următoarele: 1.Creanţele au fost diminuate cu valoarea T.V.A. de recuperat şi subvenţii de încasat.

2.Datoriile au fost diminuate cu valoarea datoriilor la furnizori, ce urmează a fi onorate din alocaţii bugetare. 3.Solvabilitatea patrimonială a fost calculată doar în funcţie de patrimoniul propriu, neluându-se în calcul şi

patrimoniul public.

4. Randamentul propus pentru 2007 a fost stabilit, ţinându-se seama de influenţa derulării in continuare a proiectului de modernizare la infrasctructura reţelei de tramvaie, care prin suspendările şi devierile de trasee impuse de lucrări, va afecta major numărul călătorilor transportaţi.

OBIECTIVE DE PERFORMANŢĂ

propuneri R.A.T.T. anul 2007

Nr. crt. Denumirea indicatorului U.M.

Prevederi 2006

Realizari 2006

Propuneri 2007

Coefic. de

ponderare

0 1 2 3 5 6 1 Gradul de îndeplinire a criteriilor de performanţă % 100 99,17 100 0,50

2 Achitarea obligaţiilor în termenele legale: [(Total obligaţii - penalit. şi majorări) /total oblig. la bugete şi fonduri speciale]x100

% 100 78,1 100 0,02

3

Modul de rezolvare a scrisorilor, sesizărilor, şi reclamaţiilor venite din partea populaţiei, inclusiv cele referitoare la comportarea faţă de publicul călător: (nr.sesizări şi reclamaţii care au fost rezolvate favorabil şi în totalitate/nr total de sesizări şi reclamaţii)x100

% 100 100 100 0,01

4

Gradul de curăţenie şi dezinfecţie zilnică al mijl.de transport în comun: (nr.zilnic de autoveh.curate şi dezinfectate din circulaţie /nr total de autoveh.scoase în circulaţie cf. graficelor de circulaţie)x100

% 100 100 100 0,05

5 Pondere km nerealizaţi din vina regiei : ( km.nerealizaţi/km planificaţi)x100 % max 0,8 0,67 max 0,8 0,05

6 Pondere ture nerealizate : ( Nr.de ture realizate zilnic/Nr.de ture planificate zilnic)x100

% min 98 97,56 min 98 0,05

7 Ponderea km de transport urban: ( Nr. km transp.urban realizaţi zilnic/ Nr. km transp.urban programaţi zilnic)x100

% min 98 98,3 min 98 0,05

8 Implementarea studiului de rentabilizare şi modernizare a activităţii RATT în vederea armonizării cu standardele europene, cf. HCL nr.36/31.01.2006

% 100 100 100 0,10

9 Respectarea graficelor de circulaţie: (Ore de circulaţie realizate/ Ore de circulaţie programate)x100

% min 98 98,64 min 98 0,05

10 Vit.de expl.medie pe linii pt zile lucr. şi nelucrăt. la tramvai va fi de minim 15 km/h km/h 100 98,6

(14,79km/h) 100 0,03

11 Vit.de expl.medie pe linii pt zile lucr. şi nelucrăt. la troleibuz va fi de minim 13 km/h km/h 100 98

(12,74km/h) 100 0,03

12 Vit.de expl.medie pe linii pt zile lucr. şi nelucrăt. la autobuz va fi de minim 17 km/h km/h 100 94,24

(15,77km/h) 100 0,03

13 Coeficientul de utilizare a parcului % min 60 55 min 61 0,03

Gradul global de îndeplinire a obiectivelor 99,16 1,00