keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 20/25.01.2011 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 431/30.11.2010 privind caietele de sarcini întocmite pentru licitaţiile publice organizate de Primăria Municipiului Timişoara

25.01.2011

Hotararea Consiliului Local 20/25.01.2011
privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 431/30.11.2010 privind caietele de sarcini întocmite pentru licitaţiile publice organizate de Primăria Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2011 - 1065/18.01.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 431/30.11.2010 - privind caietele de sarcini întocmite pentru licitaţiile publice organizate de Primăria Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Prin excepţie de la prevederile art. 1, 2 şi 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 431 / 30.11.2010, pentru proiectele finanţate din fonduri europene nerambursabile pentru care studiile de fezabilitate şi documentaţiile de atribuire se întocmesc de către consultanţi angajaţi de către alte entităţi, factorii de evaluare se stabilesc conform legii şi cerinţelor finanţatorului.

Art. 2: Se modifică Art.1 al Hotărârii Consiliului Local nr. 431/30.11.2010, care va avea următorul cuprins:
"Art1: Pentru toate licitaţiile publice organizate de Primăria Municipiului Timişoara, care vizează lucrări edilitare de infrastructură: apă-canalizare, lucrări rutiere aflate în proprietatea municipalităţii, lucrări la spaţiile verzi ca lucrări de investiţii în infrastructură şi toate lucrările care înseamnă investiţii în infrastructură, se instituie obligativitatea întocmirii Caietelor de Sarcini, în sensul evaluării ofertelor, conform legii, după cum urmează:
- 60% preţul;
- 35% durata;
- 5% garanţia execuţiei."

Art. 3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
PETRU EHEGARTNER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI VEZI NOTA

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA APROBAT, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA GHEORGHE CIUHANDU PRIMĂRIA SC2011-

REFERAT privind modificarea şi completarea HCL 431/30.11.2010 privind privind caietele de sarcini

întocmite pentru licitaţiile publice organizate de Primăria Municipiului Timişoara

Pentru proiectul "Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană", master planul, studiul de fezabilitate şi documentaţia de atribuire au fost întocmite de către consorţiul Ramboll conform cerinţelor Ministerului Mediului şi au fost transmise Primăriei Municipiului Timişoara şi SC Colterm SA spre aprobare în varianta finală în iunie 2010 înainte de apariţia HCL 431/30.11.2010. În data de 22.11.2010 a fost semnat Contractul de finaţare nr. 10283/22.11.2010 în baza Deciziei de Aprobare nr. C(2010)4768/08.07.2010 a Comisiei Europene şi Ordinului MMP nr. 1711/18.10.2010. În Contractul de finaţare la art. 14 aliniat 1, Municipiul Timişoara se obligă să respecte prevederile din Anexa II – Monitorizare şi control. În Anexa II la Contractul de finaţare se specifică: - beneficiarului îi revine responsabilitatea de a derula procedura de achiziţie publică pentru atribuirea contractelor de furnizare/servicii/lucrări din cadrul proiectului, cu respectarea legislaţiei naţionale în vigoare. - beneficiarul aprobă documentaţia de atribuire (DA) elaborată de consultant, atât din punct de vedere procedural, dar şi din punct de vedere tehnic/calitativ, anterior demarării procedurii de atribuire, respectiv anterior publicării Anunţului de Participare. - beneficiarul va transmite Autoritatii de Management o Declaraţie semnată de către persoana autorizată (aceeaşi care a aprobat şi documentaţia de atribuire), prin care se atestă faptul că documentaţia de atribuire:respectă legislaţia în vigoare pentru achiziţiile publice, este în concordanţă cu Cererea de Finanţare şi toate documentele suport (studiu de fezabilitate, analiza economico-financiară, strategie locală de încălzire, alte avize şi acorduri, etc.), documentaţia a fost verificată şi aprobată. Declaraţie va fi transmisă AM POS Mediu anterior demarării procedurii şi va avea ataşat documentul de aprobare a Documentaţiei de Atribuire. Ţinând seama de prevederile contractelor de finantare pentru proiectele finantate din fonduri europene nerambursabile si de prevederile OUG 34/2006 şi HG 925/2006, modificate şi completate,

PROPUNEM:

Modificarea şi completarea HCL 431/30.11.2010 prin introducerea unui nou articol cu următorul conţinut:

FP 53-01, Ver. 1

1

Prin excepţie de la prevederile art. 1, 2 şi 3 din HCL 431 / 30.11.2010, pentru proiectele finanţate din fonduri europene nerambursabile pentru care studiile de fezabilitate şi documentaţiile de atribuire se întocmesc de către consultanţi angajaţi de către alte entităţi, factorii de evaluare se stabilesc conform legii şi cerinţelor finanţatorului.

VICEPRIMAR SORIN GRINDEANU

DIRECTOR DIRECŢIA TEHNICĂ ŞEF SERVICIU ENERGETIC CULIŢĂ CHIŞ IOAN ZUBAŞCU

AVIZAT JURIDIC, RED. MM Ex. 1

FP 53-01, Ver. 1

2