keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 92/20.09.2016 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a imobilului din Timişoara , strada Romulus nr.32, etaj parter , ap.Magazii cu destinatia Spatiu alimentatie publica ,înscris în C.F. nr.413788-C1-U7, nr.topo 413788-C1-U7, la preţul de vânzare de 60.000 euro

20.09.2016

Hotararea Consiliului Local 92/20.09.2016
privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a imobilului din Timişoara , strada Romulus nr.32, etaj parter , ap.Magazii cu destinatia Spatiu alimentatie publica ,înscris în C.F. nr.413788-C1-U7, nr.topo 413788-C1-U7, la preţul de vânzare de 60.000 euro


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2016 - 22659/16.09.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa nr. SC2016-021960 din 08.09.2016, înregistrată la Direcţia Comunicare de către Petromaneanţ Daniel Gheorghe , Bîlc Manuela- Delia şi Bîlc Marin în calitate de coproprietari ai imobilului din Timişoara, strada Romulus nr.32,etaj parter, nr.ap. Magazii, înscris în C.F. nr.413788-C1-U7 nr.topo 413788-C1-U7 prin care solicită Primăriei Municipiului Timişoara să se pronunţe asupra dreptului de preemţiune la intenţia de înstrăinare pentru preţul de 60.000 euro.
Având în vedere Adresa cu nr.2243 din 16.08.2016, emisă de către Direcţia Judeţeană pentru Cultură-Timiş;
Având în vedere Adresa cu nr. SC2016-021960 din 13.09.2016 a Biroului Spaţii cu altă Destinaţie din cadrul Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
Având în vedere Adresa cu nr. SC2016-021960 din 12.09.2016 a Biroului Şcoli-Spitale,Compartiment Şcoli ;
Având în vedere Adresa cu nr. SC2016-021960 din 13.09.2016 a Biroului Sport-Cultură,Compartiment Cultură;
În conformitate cu art.4, alin.4 din Legea nr.422/2001privind protejarea monumentelor istorice, modificată;
În baza prevederilor art.36,alin.2, lit(c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Consiliul Local al Municipiului Timişoara nu îşi exercită dreptul de preemţiune la intenţia de înstrăinare a imobilului din Timişoara, strada Romulus nr.32, etaj parter , ap.Magazii cu destinatia Spatiu alimentatie publica ,înscris în C.F. nr.413788-C1-U7, nr.topo 413788-C1-U7, la preţul de vânzare de 60.000 euro .

Art.2: Se abroga Hotărârea Consiliului Local nr.207/ 27.05.2016- privind exercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă -Spaţiu alimentatie publică - Restaurant , situat în strada Romulus nr.32 , înscris în C.F nr.413788-C1-U1 nr.topo 11876/V.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Cabinetul Viceprimar 2 prin Compartimentul Monumente din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Domnilor Petromaneanţ Daniel Gheorghe , Bîlc Manuela- Delia şi Bîlc Marin în calitate de coproprietari;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: IMOBIL_ROMULUS32-AP.MAAGAZII-60.000_EURO.pdf

ROMÂNIA APROBAT: JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR, MUNICIPIUL TIMIŞOARA NR. NICOLAE ROBU

REFERAT

Cu privire la neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a imobilului din Timişoara , strada Romulus nr.32, etaj parter , ap.Magazii cu destinatia Spatiu alimentatie publica înscris în C.F. nr.413788-C1-U7, nr.topo 413788-C1-U7, la preţul de vânzare de 60.000 euro .

Având în vedere adresa nr. SC2016-021960 din 08.09.2016, înregistrată la Direcţia Comunicare de către Petromaneanţ Daniel Gheorghe , Bîlc Manuela- Delia şi Bîlc Marin în calitate de coproprietari ai imobilului din Timişoara, strada Romulus nr.32,etaj parter, nr.ap. Magazii, înscris în C.F. nr.413788-C1-U7 , nr.topo 413788-C1-U7 prin care solicită Primăriei Municipiului Timişoara să se pronunţe asupra dreptului de preemţiune la intenţia de înstrăinare cu preţul de 60.000 euro.

Din extrasul de carte funciară rezultă că Spaţiul Alimentaţie Publică –Magazii , are o suprafaţă utilă de aproximativ 100.53 m.p şi este compartimentat astfel: 6 magazii şi Dus , cu 146/1250mp teren în proprietate 11.68% p.c.i generale şi 14.66 % p.c.i ale Corpului A.

Având în vedere adresa nr. 2243 din 16.08.2016 ,emisă de către Direcţia Judeţeană pentru Cultură-Timiş prin care ne informează că nu îşi exercită dreptul de preemţiune asupra imobilului situat pe strada Romulus nr.32, etaj parter, nr.ap. Magazii , Timişoara, jud.Timiş înscris în C.F. nr.413788-C1-U7 , nr.topo 413788-C1-U7, cod TM-II-s-B- 06098, poziţia 63 în Lista Monumentelor Istorice-2015;

Biroul Spaţii cu altă Destinaţie din cadrul Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse ne comunică prin adresa cu nr.SC2016-021960 din13.09.2016 că spaţiul mai sus menţionat nu prezintă interes pentru domeniul public/privat al Municipiului Timişoara.                   

Conform adresei cu nr.SC2016-021960 din 12.09.2016 , Biroul Şcoli -Spitale ne

face cunoscut că acest imobil nu prezintă interes pentru desfăşurarea unor activităţi de interes public (sănătate, învăţământ) , ce aparţin de birou.

Prin adresa cu nr.SC2016-021960 din 13.09.2016 , Biroul Sport-Cultură ne face cunoscut că acest imobil nu prezintă interes pentru desfăşurarea unor activităţi de interes public (sănătate,cultură )ce aparţin de birou.   

            Cod FO 53‐01, ver.2 

                

Având în vedere prevederile art.2, din Hotărârea nr.67/26.02.2008 a Consiliului Local al Municipiului Timişoara;                                                                         

PROPUNE:

Emiterea unei Hotărâri, prin care Consiliul Local Timişoara nu îşi exercită dreptul de preemţiune privitor la cumpărarea imobilului din Timişoara , strada Romulus nr.32, etaj parter , ap.Magazii cu destinatia Spatiu alimentatie publica , înscris în C.F. nr.413788- C1-U7, nr.topo 413788-C1-U7, la preţul de vânzare de 60.000 euro .

VICEPRIMAR, FARKAS IMRE     P. DIRECTOR D.C.T.D.D. LAURA KOSZEGI

     CONSILIER, LUMINIŢA MIRICĂ

                               SERVICIUL JURIDIC  

                         Cod FO 53‐01,ver.2