keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 206/23.11.2012 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2012

23.11.2012

Hotararea Consiliului Local 206/23.11.2012
privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2012


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având in vedere Referatul nr. SC2012 - 28160/23.11.2012 al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minorităţilor si Comisiei pentru cultura, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport si culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Legea nr.293/21.12.2011 a bugetului de stat pe anul 2012 ;
În conformitate cu prevederile art.1, art.4, alin.1, art.5, art.19, alin.1 şi 2 si art. 20, alin.1, art.22 alin.1 şi art.23 alin.1 şi 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit.b) si alin.(4), lit.a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata ;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2012 conform Anexei nr. 1 - Bugetul Local pe anul 2012, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: La data intrării in vigoare a prezentei hotărâri, se modifica in mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local nr. 168/02.11.2012 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2012.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economica, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Urbanism , Direcţia Comunicare, Direcţia Dezvoltare, Direcţia de Mediu, Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Compartimentului Control Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Administraţiei Financiare a Municipiului Timisoara;
- Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Timiş;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa_1.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA TIMIS BUGET LOCAL ANEXA 1 DENUMIREA INDICATORILOR puei po POD ure1604d ejuenguț WesBold SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE TOTAL VENITURI 00.01 957.936,36 4.431,94 962.368,30 VENITURI PROPRII 48.02 490.831,16 5.743,94 495.575,10 i. VENITURI CURENTE 00.02 784.382,82 4.431,94 788.814,78 A. VENITURI FISCALE 00.03 700.849,29 3.581,94 704.431,23 Ai. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 00.04 306.466,7$ 4.843,94 311.310,73 A11, iMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE 00.05 1.479,47 500,00 1.978,47 impozit pe profit 01.02 1.479,47 500,00 1.979,47 Impozit pe profit de la agentii economici m || OI TO OO 01.02.01 1.479,47 500,00 1.979,47 A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE a 00.06 304.203,99 4.243,94 308.447,93 impozit pe venit o = 03.02 11.937,57 0,00 11.837,57 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal —_ = 03.02.18 11.837,57 0,00 11.837,57 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit N _ 04.02 292.265,42 4.243,94 296.510,36 Cote defalcate din impozitul pe venit m 04.02.01 291.235,42 4.212,94 295.448,36 Sume alocate de la consiliul judetean pentru echilibarea bugetelor locale 04.02.04 1.031,00 31,00 1.062,00 A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 0 00.07 783,33 100,00 883,33 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital o a 05.02 783,33 100,00 883,33 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital = << 05.02.50 783,33 100,00 883,33 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE no _ 00.09 101.620,47 0,00 101.620,47 m _—_ 07.02 101.620,47 0,00 101.620,47 Impozite si taxe pe proprietate impozit pe cla e N 07.02.01 83.498,02 0,00 83.498,02 Impozit pe cladiri - PF — N 07.02.01.01 19.254,13 0,00 19.254,13 Impozit pe cladiri - PJ N N 07.02.01.02 64.243,89 0,00 64.243,89 impozit pe terenuri n N 07.02.02 9.178,80 0,00 3.178,80 Impozit pe terenuri - PF < a) 07.02.02.01 3.687,83 0,00 3.687,63 Impozit pe terenuri - Pi V N 07.02.02.02 5.238,43 0,00 5.238,43| Pag. 1/29

DENUMIREA INDICATORILOR pue1 po JOJBDIPUI POI ue1Bold BJUONyUI impozit pe terenurile extravilane 07.02.02.03 252,74 0,00 252,74 Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante an anteriori = 27 07.02.03 8.887,01 0,00 8.887,01 Alte impozite si taxe de proprietate 28 07.02.50 56,84 0,00 56,64 A4, IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 29 00.10 287.067,19 -1.262,00 285.805,19 Sume defalcate din TVA 30 11.02 251.018,45 -1.312,00 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata peniru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti 31 11.02.02 136.164,00 -1.317,00 249.705,45 = 134.847,00 Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 32 11.02.06 114.854,45 5,00 114.859,45 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 33 12.02 539,63 50,00 589,63 Taxe hoteliere 34 12.02.07 539,63 50,00 589,63 Taxe pe servicii specifice 35 15.02 212,18 0,00 212,16 impozit pe spectacole 36 15.02.01 212,13 0,00 212,13| Alte taxe pe servicii specifice 37 15.02.50 0,03 0,00 0,03| Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 38 16.02 35.296,95 0,00 35.298,95 Taxa asupra mijloacelor de transport 39 16.02.02 26.544,86 0,00 26.544,86 Taxa asupra mijloacelor de transport - PF 40 16.02.02.01 13.208,87 0,00 13.208,87 Taxa asupra mijloacelor de transport - Pi 41 16.02.02.02 13.336,19 0,00 13.336,19 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 42 16.02.03 0,11 0,00 0,11 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 43 16.02.50 8.751,98 0,00 8.751,98 AS. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 44 00,11 5.694,84 0,00 5.694,84 Alte impozite si taxe fiscale 45 18.02 5.694,84 0,00 5.694,84 Alte impozite si taxe 46 18.02.50 5.694,84 0,00 5.694,84, C. VENITURI NEFISCALE 47 00.12 83.533,53 850,00 84.383,53| Ci. VENITURI DIN PROPRIETATE 48 00.13 18.166,50 300,00 18.466,50| 49 30.02 18.145,08 300,00 18.445,08 Venituri din proprietate Venituri îi in concesiuni 50 30.02.05 17.443,42 0,00 17.443,42 Venituri din dividende 51 30.02.08 701,86 300,00 1.001,66 Venituri din dividende de la alti platitori 52 30.02.08.02 701,66 300,00 1.001,86 Venituri din dobanzi 53 31.02 21,42 0,00 21,42 Pag. 2/29

DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 J0JeDIpu! poS Alte venituri din dobanzi 31.02.03 21,42 0,00 21,42 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 55 00.14 65.367,03 550,00 65.917,03 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 56 33.02 248,64 0,00 248,64 Venituri din prestari de servicii 57 33.02.08 0,20 0,00 0.20| Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 58 33.02.12 242,57 0,00 242,57 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 59 33.02.28 5,87 0,00 5,87 Venituri din taxe administrative, eliberari de permise 60 34.02 2.309,28 500,00 2.809,28 Taxe extrajudiciare de timbru s1 34.02.02 2.309,28 500,00 2.809,28 Amenzi, penalitati si confiscari 62 35.02 12.113,03 0,00 12.113,03 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale 63 35.02.01 12.111,90 0,00 12.111,90 Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe 64 35.02.02 1,00 0,00 1,00 Alte amenzi, penalitati si confiscari 65 35.02.50 0,13 0,00 0,13 Diverse venituri 66 36.02 6.669,85 50,00 6.719,85 Taxe speciale 67 36.02.06 4.380,30 50,00 4.430,30 Alte venituri 68 36.02.50 2.289,55 0,00 2.289,55 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 69 37.02 44.026,23 0,00 44.026,23 Donatii si sponsorizari 70 37.02.01 2,50 0,00 2,50| Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 71 37.02.03 -113.981,20 0,00 -113.881,20 Varsaminte din sectiunea de functionare 72 37.02.04 113.981,20 0,00 113.981,20 Alte transferuri voluntare 73 37.02.50 44.023,73 0,00 44.023,73 IL VENITURI DIN CAPITAL TA 00.15 1.493,02 0,00 1.493,02 Venituri din valorificarea unor bunuri 75 39.02 1.493,02 0,00 1.493,02 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 76 39.02.01 0,14 0,00 0,14 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului m 39.02.03 478,15 0,00 478,15 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 78 38.02.07 827,80 0,00 827,80 Depozite speciale pentru constructii de construinte 79 39.02.10 186,93 0,00 186,93 IV. SUBVENTII 80 00.17 72.648,24 0,00 72.849,24 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 81 00.18 72.649,24 0,00 72.648,24 Subventii de la bugetul de stat 82 42.02 72.649,24 0,00 72.649,24 Pag. 3/29

DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 pod Iegiuj wei6oid Jeonosi A. De capital 68.908,11 0,00 68.908,11 Subventii pentru finantarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodarire a apelor 84 42.02.13 1.103,31 0,00 1.103,31 Suventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sanatate 85 42.02.16 2.000,00 0,00 2.000,00 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor invesi sanatate 86 42.02.16.03 2.000,00 0,00 2.000,00 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare 87 42.02.20 65.804,80 0,00 65.804,80 B. Curente 38 3.741,13 0,00 3.741,13 Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 89 42.02.41 3.741,13 0,00 3.741,13 Sume FEN postaderare în contul platilor efectuate 90 45.02 99.411,28 0,00 9.411,28 Fondul European de Dezvoltare regionala 91 45.02.01 28.000,55 0,00 28.000,55 tei Sume pril contul platilor efectuate in anul curent 92 5.02.01.01 18.681,56 0,00 19.681,56 Sume primite in contul platilor efectuate în anii anteriori 93 45.02.01.02 8.318,99 0,00 8.318,99 Fondul Social European 94 45.02.02 2.448,45 0,00 2.448,45 Sume primite in contul platitor efectuate În anul curent 95 45.02.02.01 1.461,75 0,00 1.461,75 Sume primite in contul platitor efectuate în anii anteriori 96 45.02.02.02 986,70 0,00 986,70 Fondul de Coeziune 97 45.02.03 68.796,91 0,00 68.796,91 Sume primite in coniul platilor efectuate in anul curent 98 45.02.03.01 59.783,77 0,00 59.783,77, Sume primite in contul platilor efectuate în anii anteriori 99 45.02.03.02 8.419,34 0,00 8.419,34| Prefinantari 100 45.02.03.03 593,80 0,00 593,80) instrumentul de Asistenta pentru Preaderare 101 45.02.07 110,53 0,00 110,53) contul platilor efectuate în anul curent Sume primite i 102 45.02.07.01 110,53 0,00 110,53, Programe comunitare finantate în perioada 2007-2013 103 45.02.15 54,84 0,00 54,84| Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 104 45.02.15.01 54,84 0,00 54,84| TOTAL CHELTUIELI 105 50.02 987.575,87 4.431,94 992.007,81 CHELTUIELI CURENTE 106 01 844.915,58 4.431,94 849.347,52 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 107 10 178.291,30 -2.175,00 177.116,30 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 108 20 220.025,42 1.094,00 221.119,42 TITLUL III DOBANZI 109 30 18.481,77 -2.500,00 16.881,77 Dobanzi aferente datoriei publice interne 110 30.01 13.841,88 -2.500,00 11.341,86 Dobanzi aferente datoriei publice externe 111 30.02 2.460,25 0,00 2.460,25 Pag. 4/29

DENUMIREA ÎNDICATORILOR puei po9 pod Wesfoly WUBIBOII Alte dobanzi 112 30.03 3.179,66 0,00 3.179,66 TITLUL IV SUBVENTII 113 40 203.224,55 8.012,94 211.237,49 Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif 114 40.03 203.224,55 8.012,94 211.237,49 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 115 51 8.941,72 0,00 8.941,72 Transferuri curente 116 51.01 4.639,52 0,00 4.639,52 Transferuri catre institutii publice 17 51.01.01 2.441,00 0,00 2.441,00 Transferuri din bugetele consiliilor locale si judetene pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale 118 51.01.39 1.760,52 0,90 1.760,52 Transferuri de la bugetele locale catre institutii publice si activitati finantate integral sau partial din venituri proprii pentru finantarea sanata 51.01.46 438,00 0,00 438,00 Transferuri de capital 51.02 4.302,20 0,00 4.302,20 Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii 51.02.28 4.302,20 0,00 4.302,20| TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 55 17,51 0,00 17,51 A. Transferuri interne 55.01 17,51 0,00 17,51 Titlul VI PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 56 194.118,01 0,00 194.118,01 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 125 57 16.303,30 0,00 18.303,30 Ajutoare sociale 126 57.02 16.303,30 0,00 16.303,30 Ajutoare sociale în numerar 127 57.02.01 16.303,30 0,00 16.303,30 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 28 59 3.512,00 0,00 3.512,00 Burse 29 59.01 2.212,00 0,00 2.212,00 Ajutoare pentru daune provocate de calamitatile naturale 30 59.02 0,00 0,00 0,00 Despagubiri civile 131 59,17 1.300,00 0,00 1.300,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 32 70 114.985,40 0,90 114.995,40 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 33 T1 114.995,40 0,00 114.995,40 Active fixe 134 71.01 114.995,40 0,0 114.995,40 Constructii 135 71.01.01 91.934,92 0,00 91.934,92 Masini, echipamente si mijloace de transport 36 71.01.02 11.357,83 0,00 11.357,83 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 37 71.01.03 1.294,05 0,00 1.294,05 Alte active fixe 38 71.01.30 10.408,60 0,00 10.408,60 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 39 81 27.664,89 0,00 27.664,89 Rambursari de credite externe 40 81.01 7.437,59 0,00 7.437,59 Pag. 5/29

DENUMIREA INDICATORILOR pue1 pod 1oyeolput po) requ Rambursari de credite interne 141 81.02 20.227,30 0,00 20.227,30 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 142 50.02 72.241,22 -2.500,00 69.741,22 Autoritati publice si actiuni externe 143 51.02 45.685,88 0,00 45.885,88 CHELTUIELI CURENTE 144 01 42.932,18 0,00 42.932,18 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 145 10 27.811,34 0,00 27.811,34 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 146 20 13.820,84 0,00 13.820,84 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 147 59 1.300,00 0,00 1.300,00 Despagubiri civile 148 59.17 1.300,00 0,00 1.300,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 148 70 2.753,70 0,00 2.753,70 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 150 71 2.753,70 0,00 2.753,70 Active fixe 151 71.01 2.753,70 0,00 2.753,70 Masini, echipamente si mijloace de transport 152 71.01.02 800,00 0,00 800,00 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 153 71.01.03 353,75 0,00 353,75 Alte active fixe 154 71.01.30 1.599,95 0,00 1.599,95 Din total capitol Autoritati executive si legislative 155 51.02.01 45.685,88 0,00 45.685,88 Autoritati executive 156 51.02.01.03 45.685,88 0,00 45.685,88 Alte servicii publice generale 157 54.02 7.073,57 0,00 7.073,57 CHELTUIELI CURENTE 158 o 5.615,00 0,00 5.615,00 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 159 10 850,00 0,00 850,00 TITLUL If BUNURI SI SERVICII 160 20 2.312,00 0,00 2.312,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 161 51 2.453,00 0,00 2.453,00 Transferuri curente 162 51.01 2.453,00 0,00 2.453,00 Transferuri catre institutii publice 163 51.01.01 2.441,00 0,00 2.441,00 Transferuri din bugetele consi r locale si judetene pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale 164 51.01.38 12,00 0,00 120| CHELTUIELI DE CAPITAL 165 70 0,00 0,00 0,00 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 186 81 1.458,57 0,00 1.458,57 Rambursari de credite externe 187 81.01 1.458,57 0,00 1.458,57 Din total capitol Pag.6/29

DENUMIREA INDICATORILOR pue: po3 po femur UeI6OIA Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administratiile publice locale 168 54.02.07 92,82 0,00 92,82 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 169 54.02.10 2.441,00 0,00 2.441,00 Alte servicii publice generale 170 54.02.50 4.538,75 0,00 4.539,75 Tranzactii privind datoria publica si împrumuturi 171 55.02 18.481,77 -2.500,00 16.881,77 CHELTUIELI CURENTE 172 01 19.481,77 -2.500,00 16.881,77 TITLUL IH DOBANZI 173 30 19.481,77 -2.500,00 16.981,77 Dobanzi aferente datoriei publice interne 174 30.01 13.841,86 -2.500,00 11.341,86 Dobanzi aferente datoriei publice externe 175 30.02 2.460,25 0,00 2.460,25 Alte dobanzi 176 30.03 3.179,86 0,00 3.179,86 CHELTUIELI DE CAPITAL 177 70 0,00 0,00 0,00 Din tota! capitol Partea a l-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 178 59.02 13.326,38 0,00 13.326,39 Ordine publica si siguranta nationala 178 61.02 13.326,38 0,00 13.326,38 CHELTUIELI CURENTE 180 01 13.023,61 0,00 13.023,61 TITLUL E CHELTUIELI DE PERSONAL 181 10 10.160,00 0,00 10.160,00 TITLUL If BUNURI SI SERVICII 182 20 2.863,61 0,00 2.863,61 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 183 59 0,00 0,00 0,00 Ajutoare pentru daune provocate de calamitatile naturale 184 58.02 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 185 70 302,78 0,00 302,78 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 186 71 302,78 0,00 302,78 Active fixe 187 71.01 302,78 0,00 302,78 Masini, echipamente si mijloace de transport 188 71.01.02 277,38 0,00 277,38 Alte active fixe 189 71.01.30 25,40 0,00 25,40 Din total capitol Ordine publica 190 61.02.03 12.664,09 0,00 12.664,09 Politie comunitara 191 51.02.03.04 12.664,09 0,00 12.664,09 Protectie civila si protectia contra incendiilor 192 61.02.05 662,30 0,00 862,30 a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE Partea a 193 63.02 287.265,62 -1.081,00 286.184,62 invatamant 194 65.02 158,472,88 -2.323,00 156.149,88| Pag. 7/29

DENUMIREA INDICATORILOR puei JOJBIIPUI po wuesBoiqd HELTUIELI CURENTE 195 01 155.893,97 -2.323,00 153.570,97 TLUL E CHELTUIELI DE PERSONAL 196 10 108.618,00 -3.087,00 105.552,00 TLUL Il BUNURI SI SERVICII 197 20 42.491,71 744,00 43.235,71 lul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 198 56 1.498,96 0,00 1.498,96 TLUL IX ASISTENTA SOCIALA 199 57 1.072,30 0,00 1.072,30 OIFIEEIEI< utoare sociale 200 57.02 1.072,30 0,00 1.072,30 = utoare sociale în numerar 201 57.02.01 1.072,30 0,00 1.072,30) TLUL X ALTE CHELTUIELI 202 59 2.212,00 0,00 2.212,00 o n = 3 —a 203 58.01 2.212,00 0,00 2.212,00 HELTUIELI DE CAPITAL 204 70 2.578,91 0,00 2.578,81 TLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 205 71 2.578,91 0,00 2.578,91 OI-IT ctive fixe 206 71.01 2.578,91 0,00 2.578,91 o onstructii 207 71.01.01 2.480,00 0,00 2.480,00 obitier, aparatura birotica si alte active corporale 208 71.01.03 14,24 0,90 44,24 =|< te active fixe 209 71.01.30 54,67 0,00 54,67 Din total capitol Invatamant prescolar si primar 210 65.02.03 50.163,88 -829,71 59.533,97 Invatamant prescolar 211 65.02.03.01 32.783,43 -373,71 32.409,72 Invatamant primar 212 65.02.03.02 27.380,25 -256,00 27.124,25 Invatamant secundar 213 85.02.04 97.525,54 -1.893,29 95.832,25 Invatamant secundar inferior 214 65.02.04.01 26.480,23 0,00 26.480,23| Invatarnant secundar superior 215 65.02.04.02 71.045,31 -1.893,29 69.352,02| Invatamant postliceal 216 65.02.05 783,66 000| 783,6) Sanatate 217 66.02 16.161,40 0,00] 16.161,40| CHELTUIELI CURENTE 218 01 15.042,54 0,00 15.042,54 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 218 10 4.050,00 0,00 4.050,00 TITLUL il BUNURI SI SERVICII 220 20 4.263,13 0,00 4.263,13 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 221 51 4.740,20 0,00 4.740,20 Transferuri curente 222 51.01 438,00 0,00 438,00 Pag. 8/29

DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 JoţeOIpul POI jeniuț ue16oig yeoryDo1 Transferuri de la bugetele locale catre institutii publice si activitati finantate integral sau partial din venituri proprii pentru finantarea sanatatii 223 51.01.46 438,00 0,00 438,00 Transferuri de capital 224 51.02 4.302,20 0,00 4.302,20 Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii 225 51.02.28 4.302,20 0,00 4.302,20 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 226 56 1.989,21 0,00 1.989,21 CHELTUIELI DE CAPITAL 227 70 1.118,86 0,00] 1.118,86 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 228 71 1.118,86 0,00 1.118,86 Active fixe 229 71.01 1.118,86 0,00 1.118,86 Constructii 230 71.01.01 360,54 0,00 360,54 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 231 71.01.03 200,00 0,00 200,00 Alte active fixe 232 71.01.30 558,32 0,00 558,32 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 233 66.02.06 11.920,27 0,00 11.820,27 Spitale generale 234 86.02.06.01 11.820,27 0,00 11.820,27 Servicii de sanatate publica 235 56.02.08 4.241,13 0,00 4.241,1 Cultura, recreere si religie 236 67.02 71.242,87 236,00 71.478,87 CHELTUIELI CURENTE 237 01 60.239,24 236,00 60.475,24 TITLUL I CHELTUIELI! DE PERSONAL 238 10 13.183,00 -114,00 13.078,00 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 239 20 42.495,00 350,00 42.845,00 Tittul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 240 56 4.551,24 0,00 4.551,24 CHELTUIELI DE CAPITAL 241 70 11.003,83 0,00 11.003,83 TITLUL Xi ACTIVE NEFINANCIARE 242 71 11.003,63 0,00 11.003,63 Active fixe 243 71.01 11.003,83 0,00 11.003,63 Construciii 244 71.01.01 9.887,37 0,00 9.887,37 Masini, echipamente si mijloace de transport 245 71.01.02 172,87 0,00 172,87 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 246 71.01.03 548,94 0,00 548,94 Alte active fixe 247 71.01.30 394,45 0,00 394,45 Din total capitol Servicii culturale 248 67.02.03 22.162,31 236,00 22.398,31 Institutii publice de spectacole si concerte 249 67.02.03.04 17.588,62 -14,00 17.574,82 Pag. 9/29

DENUMIREA INDICATORILOR puel po3 posi we16o1d Case de cultura 250 67.02.03.06 4.573,89 250,00| 4.823,69 Servicii recreative si sportive 251 67.02.05 48.114,86 0,00 48.114,66 Sport 252 67.02.05.01 11.791,65 0,00 11.791,65 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 253 67.02.05.03 36.323,01 0,00 36.323,01 Alte servi domeniile culturii, recreerii si religiei 254 67.02.50 965,90 0,00 965,90 Asigurari si asistenta sociala 255 68.02 41.388,47 1.006,00 42.394,47 CHELTUIELI CURENTE 256 01 41.228,09 1.006,00 42.234,09 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 257 10 14.571,96 1.006,00 15.577,96 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 258 20 6.094,41 0,00 6.094,41 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 259 51 1.748,52 0,00 1.748,52 Transferuri curente 260 51.01 1.748,52 0,00 1.748,82 Transferuri din bugetele consiliilor locale si judetene pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale 261 51.01.39 1.748,52 0,00 1.748,52 Titlul VI PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 262 56 3.582,20 0,00 3.582,20 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 263 57 15.231,00 0,00 15.231,00 Ajutoare sociale 264 57.02 15.231,00 0,00 15.231,00 Ajutoare sociale in numerar 265 57.02.01 15.231,00 0,00 15.231,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 266 70 160,38 0,00 160,38 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 267 71 160,38 0,00 160,38 Active fixe 268 71.01 160,38 0,00 160,38 Masini, echipamente si mijloace de transport 269 71.01.02 66,16 0,00 66,16 Alte active fixe 270 71.01.30 94,22 0,00 94,22 Din total capitol Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 271 68.02.05 9.661,79 0,00 9.661,79 Asistenta sociala in caz de invaliditate 272 68.02.05.02 9.661,79 0,00 9.661,78 Asistenta sociala pentru familie si cop 273 68.02.06 4.880,13 0,00 4.880,13 Crese 274 58.02.11 1.312,73 0,00 1.312,73 Prevenirea excluderii sociale 275 68.02.15 24.189,82 1.006,00 25.195,82 Ajutor social 276 68.02.15.01 21.050,62 1.006,00 22.056,62 Cantine de ajutor social 277 68.02.15.02 3.138,20 0,00 3.139,20 Alte cheltuieli în domeniul asigurarilor si asistentei sociale 278 68.02.50 1.344,00 0,00 1.344,00 Pag. 10/29

DENUMIREA INDICATORILOR puei JoyesIpul po) IenIUI ejuonțiul Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 279 69.02 209.596,62 0,00 209.596,62 Locuinte, servi i dezvoltare publica 280 70.02 104.014,08 0,00 104.014,08 CHELTUIELI CURENTE 281 01 54.797,81 0,00 54.797,61| TITLUL II BUNURI Si SERVICII 282 20 34.003,78 0,00 34.003,78| TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 283 55 17,51 0,00 17,51 A. Transferuri interne 284 55.01 17,51 0,00 17,51 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 285 56 20.776,32 0,00 20.776,32 CHELTUIELI DE CAPITAL 286 70 32.509,30 0,00 32.509,30 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 287 71 32.509,30 0,00 32.509,30 Active fixe 288 71.01 32.509,30 0,00 32.509,30 Constructii 289 71.01.01 26.808,10| 0,00 26.808,10 Alte active fixe 290 71.01.30 5.701,20| 0,00 5.701,20 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 291 81 16.707,17| 0,00 18.707,17 Rambursari de credite externe 292 81.01 5.979,02 9,00 5.979,02 Rambursari de credite interne 293 81.02 10.728,15 9,00 10.728,15 Din total capitol Locuinte 294 70.02.03 4.250,07 0,00 4.250,07 Dezvoltarea sistemului de tocuinte 295 70.02.03.01 4.250,07 0,00 4.250,07 Alte cheltuieli în domeniul locuintelor 296 70.02.03.30 0,00 0,00 0,00 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 297 70.02.05 15.542,62 0,00 15.542,62 Alimentare cu apa 298 70.02.05.01 15.542,62 0,00 15.542,62 luminat public si electrificari rurale 299 70.02.06 17.138,29 0,00 17.138,29 Alte servi n dome locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 300 70.02.50 67.082,10 0,00 67.082,10 Protectia mediului 301 74.02 105.582,54 0,00 105.582,54 CHELTUIELI CURENTE 302 01 61.715,81 0,00 61.715,81 TITLUL il BUNURI SI SERVICII 303 20 22.562,88 0,00 22.582,88 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 304 56 39.152,93 0,00 39.152,93 CHELTUIELI DE CAPITAL 305 70 43.866,73 0,00 43.866,73 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 306 71 43.866,73 0,00 43.886,73 Pag. 11/29

DENUMIREA INDICATORILOR puei po9 po3 wue15o1d yeoyooi We15oid Active fixe 307 71.01 43.886,73 0,90 43.866,73 Constructii 308 71.01.01 43.866,73 0,00 43.866,73 Din total capitoi Salubritate si gestiunea deseurilor 309 74.02.05 22.582,88 0,00 22.562,88 Salubritate 310 74.02.05.01 14.099,88 0,00 14.099,88 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 311 74.02.05.02 8.463,00 0,00 8.463,00 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 312 74.02.06 83.019,66 0,00 83.019,66 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 313 73.02 405.146,02 8.012,94 413.158,96 Combustibili si energie 314 81.02 210.531,49 8.012,94 218.544,43 CHELTUIELI CURENTE 315 01 208.422,65 8.012,94 216.435,59 TITLUL KV SUBVENTII 316 40 100.293,10 8.012,94 108.306,04 Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif 317 40.03 100.293,10 8.012,94 108.306,04 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 318 56 108.129,55 0,00 108.129,55 CHELTUIELI DE CAPITAL 318 70 2.108,84 0,00 2.108,84 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 320 71 2.108,84 0,00 2.108,84 Active fixe 321 71.01 2.108,84 0,00 2.108,84 Constructii 322 71.01.01 2.065,36 0,00 2.085,36! Alte active fixe 323 71.01.30 43,48 9,00 43.48 Din total capitol Energie termica 324 81.02.06 210.531,49 8.012,94 218.544,43 Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare 325 83.02 45,00 0,00 45,00| CHELTUIELI CURENTE 326 01 45,00 0,00 45.00) TITLUL i CHELTUIELI DE PERSONAL 327 10 36,00 0,00 36,00| TITLUL If BUNURI SI SERVICII 328 20 9,00 0,00 9,00| CHELTUIELI DE CAPITAL 329 70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Agricultura 330 83.02.03 45,00 0,00 45,00 Alte cheltuieli in domeniul agriculturii 331 83.02.03.30 45,00 0,00 45,00 Transporturi 332 84.02 194.569,53 0,00 194.569,53 Pag. 12729

DENUMIREA INDICATORILOR ejuonţul JOJESIPUI POI puei po we1boid CHELTUIELI CURENTE 333 [01 166.478,11 0,00 166.478,11 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 334 [20 49.109,06 0,00 49.109,06 TITLUL IV SUBVENTII 335 |40 102.931,45 0,00 102.931,45 Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif 336 (40.03 102.931,45 0,00 102.931,45 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 337 [56 14.437,80 0,00 14.437,60 CHELTUIELI DE CAPITAL 338 [70 18.592,27 0,00 18.592,27 TITLUL ACTIVE NEFINANCIARE 339 [71 18.592,27 0,00 18.592,27 Active fixe 340 (71.01 18.592,27 0,00 18.592,27 Constructii 341 [71.01.01 6.466,82 0,00 5.466,82 Masini, echipamente si mijloace de transport 342 (71.01.02 10.041,42 0,00 10.041,42 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 343 [71.01.03 147,12 0,00) 147,12 Alte active fixe 344 |71.01.30 1.936,91 0,00 1.936,91 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 345 [81 9.499,15 0,00 9.499,15 Rambursari de credite interne 346 [81.02 9.499,15 0,00 9.499,15 Din total capitol Transport rutier 347 [84.02.03 192.115,58 0,00 192,115,58 Drumuri si poduri 348 (84.02.03.01 3.532,42 0,00 3.532,42 Transport în comun 349 |84.02.03.02 122.688,54 0,00 122.688,54| Strazi 350 [84.02.03.03 65.894,62 0,00 5.894,62) Alte cheftuieli in domeniul transporturilor 351 [84.02.50 2.453,95 0,00 2.453,95 Partea a VIl-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 352 [96.02 0,00 0,00 0,00 REZERVE 353 [97.02 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 354 [98.02 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 355 [99.02 29.639,51 0,00 29.639,51 SECTIUNEA FUNCTIONARE SECTIUNEA FUNCTIONARE TOTAL VENITURI VENITURI PROPRII ÎL. VENITURI CURENTE 674.142,75 4.431,94 678.574,69 00.01 674.142,75 4.431,94 678.574,69 48.02 489.338,14 5.743,94 495.082,08 00.02 670.401,62 4.431,94 574.833,56 —_— | i) | E Pag. 13/29

DENUMIREA INDICATORILOR po 40JeDIPUL POD ue1601d A. VENITURI FISCALE 00.03 700.849,28 3.581,94 704.431,23 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 00.04 306.466,79 4.843,94 311.310,73 A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE 00.05 1.479,47 500,00 1.979,47 Impozit pe profit | Wii 01.02 1.479,47 500,00 1.978,47 Impozit pe profit de la agentii economici 01.02.01 1.479,47 500,00 1.978,47 A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, Si CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 10 00.06 304.203,99 4.243,94 308.447,53 Impozit pe venit 11 03.02 11.937,57 0,00 11.937,57 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 12 03.02.18 11.937,57 0,00 11.937,57 Cote si sume defalcate din împozitul pe venit 13 04.02 292.266,42 4.243,94 296.510,36 Cote defalcate din impozitul pe venit 14 04.02.01 291.235,42 4.212,94 295.448,36 Sume alocate de la consiliul judetean pentru echilibarea bugetelor locale 15 04.02.04 1.031,00 31,00 1.082,00 A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 16 00.07 783,33 100,00 883,33 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 17 05.02 783,33 100,00 383,33 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 18 05.02.50 783,33 100,00 883,33 A3. IMPOZITE Si TAXE PE PROPRIETATE 19 00.09 101.620,47 0,00 101.620,47 impozite si taxe pe proprietate 20 07.02 101.620,47 0,00 101.620,47 impozit pe cladiri 21 07.02.01 33.498,02 0,00 83.498,02 impozit pe cladiri - PF 22 07.02.01.01 19.254,13 0,00 18.254,13 impozit pe cladiri - PJ 23 07.02.01.02 64.243,89 0,00 64.243,89 impozit pe terenuri 24 07.02.02 9.178,80 0,00 9.178,80 impozit pe terenuri - PF 25 07.02.02.01 3.887,63 0,00 3.887,63 impozit pe terenuri - PJ 26 07.02.02.02 5.238,43 0,00 5.238,43 impozit pe terenurile extravilane 27 07.02.02.03 252,74 0,00 252,74 Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii anteriori = 28 07.02.03 8.887,01 0,00 8.887,01 Alte impozite si taxe de proprietate 29 07.02.50 56,64 0,00 56,84 Ad. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 30 00.10 287.067,19 -1.262,00 285.805,19| Sume defalcate din TVA 31 11.02 251.018,45 -1.312,00 249.706,45 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti 32 11.02.02 136.164,00 -1.317,00 | 134.847,00 Pag. 14/29

DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 POS jegtur uresBo1d Jeoyrțoei We1B01d Sume defalcate din TVA pt eci brarea bugetelor locale 1.02.06 114.854,45 5,00 114.858,45 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 34 2.02 539,63 50,00 589,63) Taxe hoteliere 35 12.02.07 539,63| 50,00 589,63 Taxe pe servicii specifice 36 15.02 212,16 0,00 212,18 Impozit pe spectacole 37 5.02.01 212,13| 0,00 212,13 Alte taxe pe servicii specifice 38 5.02.50 003| 0,00 0,03 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 39 5.02 35.296,95 0,00 35.296,95 Taxa asupra mijloacelor de transport 40 16.02.02 26.544,86 0,00 26.544,86 Taxa asupra mijloacelor de transport - PF 41 6.02.02.01 13.208,67 0,90 13.208,67 Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ 42 6.02.02.02 13.336,19 0,00 13.336,19 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 43 16.02.03 0,11 0,00 0,11 Alie taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 44 16.02.50 8.751,98 0,00 8.751,98 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 45 00.11 5.694,84 0,00 5.694,84 Alte impozite si taxe fiscale 45 8.02 5.694,84 0,00 Alte impozite si taxe 47 8.02.50 5.694,84 0,00 5.694,84, 5.694,84| C. VENITURI NEFISCALE 48 00.12 -30.447,67 850,00 -29.597,87| C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 49 00.13 18.166,50 300,00 18.466,50 Venituri din proprietate 50 30.02 18.145,08 300,00 18.445,08 Venituri din concesiuni si inchirieri 51 30.02.05 17.443,42 0,00 17.443,42 Venituri din dividende 52 30.02.08 701,66 300,00 1.001,66 Venituri din dividende de la alti platitori 53 30.02.08.02 701,86 300,00 1.001,66 Venituri din dobanzi 54 31.02 21,42 0,00 21,42 Alte venituri din dobanzi 55 31.02.03 21,42 0,00 21,42 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 56 00.14 48.614,17 550,00 -48.064,17 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 57 33.02 248,64 0,00 248,84| Venituri din prestari de servi 58 33.02.08 0,20 0,00 0,20 Cantributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 59 33.02.12 242,57 0,00 242,57 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 80 33.02.28 5,87 0,00 5,87 Venituri din taxe administrative, eltberari de permise 61 34.02 2.309,28 500,00 2.809,28 Taxe extrajudiciare de timbru 82 34.02.02 2.308,28 500,00 2.809,28 Pag. 15/29

DENUMIREA INDICATORILOR pues po3 POI ueiBo1d EJUoN ul Jeoygdat Amenzi, penalitati si confiscari 35.02 12.113,03 0,00 12.113,03 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale 64 35.02.01 12.111,90 0,00 12.111,90 Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe 65 35.02.02 1,00 0,00 1,00 Alte amenzi, penalitati si confiscari 66 35.02.50 9,13 0,00 0,13 Diverse venituri 87 36.02 5.689,85 50,00 6.719,85 Taxe speciale 68 36.02.06 4.380,30 50,00 4.430,30 Alte venituri 69 36.02.50 2.289,55 0,00 2.289,55 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 70 37.02 -69.954,97 0,00 -69.954,97 Donaiii si sponsorizari 71 37.02.01 2,50 0,00 2,50 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 72 37.02.03 -113.981,20 0,00 -113.981,20 Alte transferuri voluntare 73 37.02.50 44.023,73 0,00 44.023,73 IV. SUBVENTII 74 00.17 3.741,13 0,00 3.741,13 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 75 00.18 3.741,13 0,00 3.741,13 Subventii de la bugetul de siat 76 42.02 3.741,13 0,00 3.741,13 B. Curente 7” 3.741,13 0,00 3.741,13 Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanata 78 42.02.41 3.741,13 0,00 3.741,13 TOTAL CHELTUIELI 75 50.02 674.142,75 4.431,94 678.574,65 CHELTUIELI CURENTE 80 01 646.477,86 4.431,94 650.909,80 TITLUL CHELTUIELI DE PERSONAL 81 10 179.291,30 -2.175,00 177.116,30 TITLUL îf BUNURI SI SERVICII 82 20 220.025,42 1.094,00 221.119,42 TITLUL IN DOBANZI 83 30 19.481,77 -2.500,00 16.981,77 Dobanzi aferente datoriei publice interne 84 30.01 13.841,86 -2.500,00 11.341,86 Dobanzi aferente datoriei publice externe 85 30.02 2.460,25 0,00 2.460,25 Alte dobanzi 86 30.03 3.179,66 0,00 3.179,66 TITLUL IV SUBVENTII 87 40 203.224,55 8.012,94 211.237,49 Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif 88 40.03 203.224,55 8.012,94 211.237,49 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 89 51 4.639,52 0,00 4.639,52 Transferuri curente 90 51.01 4.639,52 0,00 4.639,52 Transferuri catre institutii publice 91 51.01.01 2.441,00 0,00 2.441,00 Pag. 16/29

DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 po eyuonpul Transferuri din bugetele consiliilor locale si judetene pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale 51.01.38 1.760,52 0,00 1.760,52 Transferuri de la bugetele locale caire institutii publice si activitati finantate integral sau partial din venituri proprii pentru finantarea sanatatii 93 51.01.46 438,00 0,00 438,00 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 94 57 16.303,30 0,00 16.303,30 Ajutoare sociale 95 57.02 16.303,30 0,00 16.303,30 Ajutoare sociale in numerar 96 57.02.01 16.303,30 0,00 18.303,30 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 97 59 3.512,00 0,00 3.512,00 Burse 98 58.01 2.212,00 0,00 2.212,00 Ajutoare pentru daune provocate de calamitatile naturale 98 58.02 0,00 0,00| 0,00| Despagubiri civile 00 59.17 1.300,00 0,00 1.300,00 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 81 27.664,89 0,00 27.664,89 Rambursari de credite externe 02 81.01 7.437,59 0,00 7.437,59 Rambursari de credite interne 03 81.02 20.227,30 0,00 20.227,30 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 104 50.02 69.487,52 -2.500,00 66.987,52 Autoritati publice si actiuni externe 105 51.02 42.932,18 0,00 42.932,18 CHELTUIELI CURENTE 08 01 42.932,18 0,00 42.932,18 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 27.811,34 0,00 27.811,34 TITLUL II BUNURI Si SERVICII 08 20 13.820,84 0,00 13.820,84 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 09 59 1.300,00 0,00 1.300,00 Despagubiri civile 10 59.17 1.300,00 0.00 1.300,00 Din total capitol Autoritati executive si legislative 11 51.02.01 42.932,18 0,00 42.932,18 Autoritati executive 12 51.02.01.03 42.932,18 0,00 42.932,18 Alte servicii pubiice generale 13 54.02 7.073,57 0,00 7.073,57 CHELTUIELI CURENTE 14 01 5.615,00 0,00 5.615,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 15 10 850,00 0,00 850,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 116 20 2.312,00 0,00 2.312,00 TITLUL Vi TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 17 51 2.453,00 0,00 2.453,00 Transferuri curente 18 51.01 2.453,00 0,00 2.453,00 Transferuri catre institutii publice 119 51.01.01 2.441,00 0,00 2.441,00 Pag. 17/29

DENUMIREA INDICATORILOR puei po9 pOD wesBo1d yeoygoes Transferuri din bugetele consiliilor locale si judetene pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale 120 51.01.38 12,00 0,00 12,00 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 121 81 1.458,57 0,00 1.458,57 Rambursari de credite externe 122 81.01 1.458,57 0,00 1.458,57) Din total capitol Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administratiile publice locale 123 54.02.07 92,82 0,00 92,82 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 124 54.02.10 2.441,00 0,00 2.441,00 Alte servicii publice generale 125 54.02.50 4.539,75 0,00 4.539,75 Tranzactii privind datoria publica si împrumuturi 126 55.02 19.481,77 -2.500,00 16.981,77 CHELTUIELI CURENTE 127 01 18.481,77 -2.500,00 16.981,77 TITLUL Il DOBANZI 128 30 18.481,77 -2.500,00 16.981,77 Dobanzi aferente datoriei publice interne 129 30.01 13.841,86 -2.500,00 11.341,86 Dobanzi aferente datoriei publice externe 130 30.02 2.460,25 0,00 2.460,25) Alte dobanzi 131 30.03 3.179,66 0,00 3.179,86 Din total capitol Partea a l-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 132 59.02 13.023,61 0,00 13.023,61 Ordine publica si siguranta nationala 133 61.02 13.023,61 0,00 13.023,61 CHELTUIELI CURENTE 134 01 13.023,61 0,00 13.023,81 TITLUL | CHELTUIELI DE PERSONAL 135 10 10.160,00 0,00 10.160,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 136 20 2.863,61 0,00 2.863,61 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 137 58 0,00 0,00 0,00| Ajutoare pentru daune provocate de calamnitatile naturale 138 58.02 0,00 0,00 Din total capitol 0,00| | j Ordine publica 138 81.02.03 12.381,31 0,00 12.361,31| Politie comunitara 140 61.02.03.04 12.361,31 0,00 12.361,31| Protectie civila si protectia contra incendiilor 141 61.02.05 662,30 0,00 662,50 | Partea a ili-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 142 63.02 256.480,03 -1.081,00 255.399,03| invatamant 143 565.02 154.395,01 -2.323,00 CHELTUIELI CURENTE 144 01 154.395,01 -2.323,00 152.072,01 152.072,01 TITLUL i CHELTUIELI DE PERSONAL 145 10 108.618,00 -3.087,00| 105.552,00| Pag. 18/29

DENUMIREA INDICATORILOR pusi po9 pod uresfioly TIFLUL II BUNURI SI SERVICII 146 20 42.491,71 744,00 43.235,71 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 147 57 1.072,30 0,00 1.072,30 Ajutoare sociale 148 57.02 1.072,30 0,00 1.072,30 Ajutoare sociale in numerar 149 57.02.01 1.072,30 0,00 1.072,30 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 150 59 2.212,00 0,00 2.212,00 Burse 151 59.01 2.212,00 0,00 2.212,00 Din total capitol invatamant prescolar si primar 152 65.02.03 58.270,92 -629,71 57.641,21 Invatamant prescolar 153 65.02.03.01 30.890,67 -373,71 30.516,96 Invatamant primar 154 65.02.03.02 27.380,25 -258,00 27.124,25 Invatamant secundar 155 65.02.04 95.340,43 -1.893,29 93.647,14 Invatamant secundar inferior 156 65.02.04.01 26.480,23 0,00 26.480,23 Invatamant secundar superior 157 65.02.04.02 58.860,20 -1.693,29 67,166,91 Invatamant postliceal 158 65.02.05 783,66 0,00 783,66) Sanatate 159 66.02 8.751,13 0,00 8.751,13) CHELTUIELI CURENTE 160 01 8.751,13 0,00 8.751,13 TITLUL i CHELTUIELI DE PERSONAL 161 10 4.050,00 0,00 4.050,00 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 162 20 4.263,13 0,00 4.263,13 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 163 51 438,00 0,00 438,00 Transferuri curente 164 51.01 438,00 0,00 438,00 Transferuri de la bugetele locale catre institutii publice si activitati finantate integral sau partial din venituri proprii pentru finantarea sanatatii 165 51.01.46 438,00 0,00 438,00 Din iotal capitol Servi medicale in unitati sanitare cu paturi 166 66.02.06 4.510,00 0,00 4.510,00 Spitale generale 167 566.02.06.01 4.510,00 0,00 4.510,00 Servicii de sanatate publica 168 66.02.08 4.241,13 0,00 4.241,13 Cultura, recreere si religie 169 67.02 55.688,00 236,00 55.924,00 CHELTUIELI CURENTE 170 01 55.688,00 236,00 55.924,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 171 10 13.193,00 -114,00 13.079,00 TITLUL IF BUNURI SI SERVICII 172 20 42.495,00 350,00 42.845,00 Pag. 19/29

DENUMIREA INDICATORILOR puBI po3 Joyeolput po3 Ie eyuenpui WUBIBOIY Din totat capitol Servicii culturale 73 87.02.03 20.456,49 238,00 20.692,49 Însiitutii publice de spectacole si concerte 57.02.03.04 15.882,80 -14,00 15.868,80 Case de cultura 75 67.02.03.06 4.573,89 250,00 4.823,69 Servicii recreative si sportive 76 67.02.05 34.265,61 0,00 34.265,61 Sport 177 67.02.05.01 10.832,61 0,00 10.832,61 178 67.02.05.03 23.433,00 0,00 23.433,00 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement Alte servici recreerii si rel 79 67.02.50 965,90 0,00 965,90 Asigurari si asistenta sociala 180 58.02 37.645,89 1.006,00 38.651,8$ CHELTUIELI CURENTE 181 01 37.645,89 1.006,00 38.651,89 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 82 10 14.571,96 1.006,00 15.577,96 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 6.094,41 5,00 6.094,41 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 84 51 1.748,52 0,00 1.748,52| Transferuri curente 85 51.01 1.748,52 0,00 1.748,52) Transferuri din bugetele consiliiţor locale si judetene pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale 51.01.38 1.748,52 0,00 1.748,52) TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 87 57 15.231,00 0,00 15.231,00 Ajutoare sociale 88 57.02 15.231,00 0,00 15.231,00 Ajutoare sociale în numerar 89 57.02.01 15.231,00 0,00 15.231,00 Din total capitol Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 90 58.02.05 9.661,79 0,00 9.661,78 Asistenta sociala în caz de invaliditate 91 58.02.05.02 5.661,79 0,00 9.661,78 Asistenta sociala pentru familie si copii 92 88.02.06 2.641,93 0,00 2.641,93 Crese 93 68.02.11 1.312,73 0,00 1.312,73 Prevenirea excluderii sociale 94 68.02.15 24.029,44 1.006,00 25.035,44 Ajutor social 95 68.02.15.01 20.981,00 1.006,00 21.987,00| Cantine de ajutor social 96 58.02.15.02 3.048,44 0,00 3.048,44 Alte cheltuieli în domeniul asigurarilor si asistentei sociale 97 68.02.50 0,00 0,00 0,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 198 69.02 73.273,83 0,00 73.273,83 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 199 70.02 50.710,95 0,00 50.710,95 Pag. 20/29

DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 pOZ we1boig Bjuonguj 182291 CHELTUIELI CURENTE 200 01 34.003,78 0,00 34.003,78 TITLUL If BUNURI SI SERVICII 201 20 34.003,78 0,00 34.003,78 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 202 81 16.707,17 0,00 16.707,17 Rambursari de credite externe 203 81.01 5.979,02 0,00 5.979,02 Rambursari de credite interne 204 81.02 10.728,15 0,00 10.728,15 Din total capitol Locuinte 205 70.02.03 600,00 0,00 600,00 Dezvoltarea sistemului de locuinte 206 70.02.03.01 600,00 0,00 600,00 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 207 70.02.03.30 0,00 0,00 0,00 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 208 70.02.05 12.323,07 0,00 12.323,07 Alimentare cu apa 209 70.02.05.01 12.323,07 0,00 12.323,07 minat public si electrificari rurale 210 70.02.06 9.302,00 0,00 9.302,00 Alte servi lor si dezvoltarii comunale n domeniile locuintelor, servi 211 70.02.50 28.485,88 0,00 Protectia mediului 212 74.02 22.562,88 0,00 22.562,88 CHELTUIELI CURENTE 213 01 22.562,88 0,00 22.562,88 TITLUL IE BUNURI SI SERVICII 214 20 22.562,88 0,00 22.582,88 Din tota! capitol Salubritate si gestiunea deseurilor 215 74.02.05 22.562,88 0,00 22.582,88 Salubritate 216 74.02.05.01 14.099,88 0,00 14.089,88 Colectarea, tratarea si distrugerea deseuri 217 74.02.05.02 8.463,00 0,00 8.463,00 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 218 74.02.06 0,00 0,00 0,00 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 219 73.02 261.877,76 8.012,94 269.890,70 Combustibili si energie 220 81.02 100.293,10 8.012,94 108.308,04 CHELTUIELI CURENTE 221 01 100.293,10 8.012,94 108.306,04 TITLUL IV SUBVENTII 222 40 100.293,10 8.012,94 108.306,04 Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif 223 40.03 100.293,10 8.012,94 108.306,04 Din total capitol Energie termica 224 81.02.06 100.283,10 8.012,94 108.306,04 Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare 225 83.02 45,00 0,00 45,00 Pag. 21/29

DENUMIREA INDICATORILOR POI puei po3 weiBoiqd Bjuonuj eaynoa CHELTUIELI CURENTE 226 [01 45,00 0,00 45,00 TITLUL i CHELTUIELI DE PERSONAL 227 (10 36,00 0,00 36,00 TITLUL ff BUNURI SI SERVICII 228 [20 9,00 0,00 5,00 Din total capitol Agricultura 229 [83.02.03 45,00 0,00 45,00 Alte cheltuieli in domeniul agriculturii 230 |83.02.03.30 45,00 0,00 45,00 Transporturi 231 [84.02 161.539,66 0,00 181.539,66 CHELTUIELI CURENTE 232 01 152.040,51 0,00 152.040,51 TITLUL IE BUNURI SI SERVICII 233 (20 49.109,06 0,00 49.109,06 TITLUL IV SUBVENTH 234 |40 102.931,45 0,00 102.931,45 Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif T 235 |40.03 102.931,45 0,00 102.931,45 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 236 [81 9.499,15 0,00 9.499,15 Rambursari de credite interne 237 (81.02 9.499,15 0,00 9.499,15 Din total capitol Transport rutier 238 (84.02.03 161.538,66 0,00 161.539,66 Drumuri si poduri 239 (84.02.03.01 0,00 0,00 0,00 Transport in comun 240 [84.02.03.02 114.078,87 0,00 114.079,87 Strazi 241 [84.02.03.03 47.459,79 0,00 47.459,79 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor 242 [84.02.50 0,00 0,00 0,00 Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 243 [96.02 0,00 0,00 0,00 REZERVE 244 [97.02 0,00 0,00 0,00| EXCEDENT 245 [98.02 0,00 0,06 DEFICIT 246 [99.02 0,00 0,00 0,00 0,00| SECTIUNEA DEZVOLTARE SECTIUNEA DEZVOLTARE 283.793,61 0,06 283.793.61) TOTAL VENITURI 00.01 283.793,61 0,00 283.793,51 VENITURI PROPRII 48.02 1.493,02 0,00 1.493,02 Il, VENITURI CURENTE 00.02 113.981,20 000| 113.981,20 C. VENITURI NEFISCALE | NM TO 00.12 113.981,20 0,00] 113.881,20 Pag. 22/29

DENUMIREA INDICATORILOR puei POD ures6osy C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 00.14 113.981,20 0,00 113.981,20 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 37.02 113.981,20 0,00 113.981,20 Varsaminte din sectiunea de functionare | 00 37.02.04 113.981,20 0,00 113.981,20 HI. VENITURI DIN CAPITAL 00.15 1.493,02 0,00 1.493,02 Venituri din valorificarea unor bunuri 10 39.02 1.493,02 0,00 1.493,02 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 11 38.02.01 0,14 0,00 0,14 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 12 39.02.03 478,15 0,00 478,15 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 13 38.02.07 827,80 0,00 827,80| Depozite speciale pentru constructii de construinte 14 38.02.10 186,93 0,90 186,93 IV. SUBVENTII 15 00.17 68.908,11 0,00 68.908,11 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 16 00.18 568.908,11 000| 68.908,11 Subventii de la bugetul de stat 17 42.02 68.908,11 0,00) 568.908,11 A. De capital 18 68.908,11 0,06 Subventii pentru finantarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodarire a apelor 19 42.02.13 1.103,31 0,00| 1.103,31 Suventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate 20 42.02.16 2.000,00 0,00 2.000,00 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate 21 42.02.16.03 2.000,00 0,00 2.000,00 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiecteior finantate din FEN postaderare 22 42.02.20 65.804,80 0,00 65.804,80 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 23 45.02 99.411,28 0,00 99.411,28 Fondul European de Dezvoltare regionala 24 45.02.01 28.000,55 0,00 28.000,55 Sume primite in contul platilor efectuate în anul curent 25 45.02.01.01 19.681,56 0,00 19.681,56 Sume primite în contul platilor efectuate in anii anteriori 26 45.02.01.02 8.318,98 0,00 8.318,99 Fondul Social European 27 45.02.02 2.448,45 0,00 2.448,45 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 28 45.02.02.01 1.461,75 0,00 1.461,75 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 29 45.02.02.02 986,70 0,00 988,70 Fondul de Coeziune 30 45.02.03 68.796,91 0,00 68.756,91 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 31 45.02.03.01 59.783,77 0,00 59.783,77 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 32 45.02.03.02 8.419,34 0,00 8.419,34 Prefinantari 33 45.02.03.03 593,80 0,00 593,80 instrumentul de Asistenta pentru Preaderare 34 45.02.07 110,53 0,00 110,53 Pag. 23/29

DENUMIREA INDICATORILOR puei POD weibo1y WeIbOIJ Sume prirnite în contul platilor efectuate În anul curent 45.02.07.01 110,53 0,00 110,53 Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 36 45.02.15 54,84 0,00 54,84 Sume primite in contul piatilor efectuate in anul curent 37 45.02.15.01 54,84 0,00 54,84 TOTAL CHELTUIELI 38 50.02 313.433,12 0,00 313.433,12 CHELTUIELI CURENTE 38 01 198.437,72 0,00 198.437,72 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 40 51 4.302,20 0,00 4.302,20 Transferuri de capital 41 51.02 4.302,20 0,00 4.302,20 Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii 42 51.02.28 4.302,20 0,00 4.302,20 TITEUL VII ALTE TRANSFERURI 43 55 17,51 0,00 17,51 A, Transferuri interne 44 55.01 17,51 0,00 17,51 Tittul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 45 56 194.118,01 0,00 194.118,01 CHELTUIELI DE CAPITAL 46 70 114.995,40 0,00 114.995,40 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 47 71 114.995,40 0,00 114.995,40 < cilve fixe 48 71.01 114.995,40 0,00 114.995,40 onstructii 48 71.01.01 91.934,92 0,00 91.934,92 OZ asini, echipamente si mijloace de transport 50 71.01.02 11.357,83 0,00 11.357,83 obilier, aparatura birotica si alte active corporale 51 71.01.03 1.294,05 0,00 1.294,05 te active fixe 52 71.01.30 10.408,60 0,00 10.408,60 < ja artea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 53 50.02 2.753,70 0,00 2.753,79 utoritati publice si actiuni externe 54 51,02 2.753,70 0,00 2.753,70 HELTUIELI CURENTE 55 01 0,00 0,00 0,00 HELTUIELI DE CAPITAL 56 70 2.753,70 0,00 2.753,70 TLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 57 71 2.753,70 0,00 2.753,70 ctive fixe 58 71.01 2.753,70 0,00 2.753,70 = asini, echipamente si mijloace de transport 59 71.01.02 800,00 0,00 800,00 obilier, aparatura birotica si alte active corporale 60 71.01.03 353,75 0,00 353,75 Alte active fixe 61 71.01.30 1.599,95 0,00 1.599,95 Din total capitol Autoritati executive si legi 62 51.02.01 2.753,70 0,00 2.753,70) Pag. 24/29

DENUMIREA INDICATORILOR pusi po POD eu weifioi Autoritati executive 53 51.02.01.03 2.753,70 0,00 2.783,70 Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 64 59.02 302,78 0,00 302,78 Ordine publica si siguranta nationala 65 61.02 302,78 0,00 302,78 CHELTUIELI CURENTE 66 01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 67 70 302,78 0,00 302,78 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 88 71 302,78 0,00 302,78 Active fixe 68 71.01 302,78 0,00 302,78 Masini, echipamente si mijloace de transport 70 71.01.02 277,38 0,00 277,38 Alte active fixe 71 71.01.30 25,40 0,00 25,40 Din total capitol Ordine publica 72 61.02.03 302,78 0,00 302,78 Politie comunitara 73 81.02.03.04 302,78 0,00 302,78 Protectie civila si protectia contra incendiilor 74 81.02.05 0,00 0,00 0,00 Partea a Ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 75 63.02 30.785,59 0,00 30.785,59 invatamant 76 65.02 4.077,87 0,00 4.077,87 CHELTUIELI CURENTE m 01 1.498,96 0,00 1.498,96 Titlul VII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 78 56 1.498,96 0,00 1.498,96 CHELTUIELI DE CAPITAL 79 70 2.578,91 0,00 2.578,91 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 80 7 2.578,91 0,00 2.578,91 Active fixe 81 71.01 2.578,91 0,00 2.578,91 Constructii 82 71.01.01 2.480,00 0,00 2.480,00 Mol er, aparatura birotica si alte active corporale 83 71.01.03 44,24 0,00 44,24 Alte active fixe 84 71.01.30 54,67 0,00 54,67 Din total capitol 1 Invatamant prescolar si primar 85 65.02.03 1.892,76 0,00 1.892,78 Invatamant prescolar 86 65.02.03.01 1.892,76 0,00 1.892,76 Invatamant primar 87 65.02.03.02 0,00 0,00 0,00 Invatamant secundar 88 65.02.04 2.185,11 0,00 2.185,11 invatarnant secundar inferior 89 65.02.04.01 0,00 0,00 0,00 Pag. 25/29

DENUMIREA INDICATORILOR puei poa pod EJUSngu| pr 291 UeISOIY , invatamant secundar superior 65.02.04.02 2.185,11 0,00 2.185,11 invatamant postliceal 91 85.02.05 0,00 0,00 0,00 Sanatate 92 66.02 7.410,27 0,00 7.410,27 CHELTUIELI CURENTE 93 01 6.291,41 0,00 6.291,41 TITLUL Vi TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 94 51 4.302,20 0,00 4.302,20 Transferuri de capital 95 51.02 4.302,20 0,00 4.302,20 Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii 96 51.02.28 4.302,20 0,00 4.302,20| Titlul Vii PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 97 56 1.989,21 0,00 1.988,21 CHELTUIELI DE CAPITAL 98 70 1.118,86 0,00 1.118,86 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 99 71 1.118,86 0,00 1.118,86 Active fixe 100 71.01 1.118,86 0,00 1.118,86 Constructii 01 71.01.01 360,54 0,00 360,54 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 02 71.01.03 200,00 0,00 200,00 Alte active fixe 03 71.01.30 558,32 0,00 558,32 Din tota! capitol Servicii medicale în unitati sanitare cu paturi 66.02.06 7.410,27 0,00 7.410,27 Spitale generale 56.02.06.01 7.410,27 0,00 7.410,27 Servicii de sanatate publica 66.02.08 0,00 0,00 0,00 Cultura, recreere si religie 67.02 15.554,87 0,00 15.554,87 CHELTUIELI CURENTE 01 4.551,24 0,00 4.551,24 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 56 4.551,24 0,00 4.551,24 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 11.003,83 0,00 11.003,83 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 71 11.003,63 0,00 11.003,83 Active fixe 71.01 11.003,83 0,00 11.003,63 Constructii 71.01.01 9.887,37 0,00 9.887,37 Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 172,87 0,00 172,87 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03 548,94 0,00 548,94 Alte active fixe 71.01.30 394,45 0,00 394,45 Din total capitol Pag. 26/29

DENUMIREA INDICATORILOR puei po 10JeDIpUI po3 ieniuț iue16o1q Ejuențul tWRI6OIJ culturale 117 67.02.03 1.705,82 0,00 1705,82| institutii publice de spectacole si concerte 18 67.02.03.04 1.705,82 0,00 1.705,82 Case de cultura 119 67.02.03.06 0,00 0,00 0,00 Servicii recreative si sportive 67.02.05 13.849,05 0,00 13.849,05 Sport 867.02.05.01 959,04 0,00 959,04 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 67.02.05.03 12.880,01 0,00 12.890,01 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 67.02.50 0,00 0,00 0,00 Asigurari si asistenta sociala 58.02 3.742,58 0,00 3.742,58 CHELTUIELI CURENTE 01 3.582,20 0,00 3.582,20 Titlul VII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 56 3.582,20 0,00 3.582,20 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 160,38 0,00 160,38 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 71 160,38 0,00 160,38 Active fixe 129 71.01 160,38 0,00 160,38 Masini, echipamente si mijloace de transport 130 71.01.02 86,16 0,00 86,16 Alte active fixe 31 71.01.30 94,22 0,00 94,22 Din total capitol Asistenta sociala in caz de boli si învaliditati 68.02.05 0,00 0,00 0,00 Asistenta sociala in caz de invaliditate 58.02.05.02 0,00 0,00 0,00 Asistenta sociala pentru familie si copii 68.02.06 2.238,20 0,00 2.238,20 Crese 68.02.11 0,00 0.00) 0,00 Prevenirea excluderii sociale 68.02.15 160,38 0,00 180,38 Ajutor social 68.02.15.01 69,62 0,00 69,62 Cantine de ajutor social 68.02.15.02 90,76 0,00 90,76 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 68.02.50 1.344,00 0,00 1.344,00 Partea a IV-a SERVICII Si DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 69.02 136.322,7$ 0,00 136.322,78 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 70.02 53.303,13 0,00 53.303,13 CHELTUIELI CURENTE 01 20.793,83 0,00 20.793,83 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 143 55 17,51 0,00 17,51 A. Transferuri interne 144 55.01 17,51 0,00 17,51] Pag. 27/28

DENUMIREA INDICATORILOR puei POI eyuenţul Wueibold ui VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 56 20.778,32 0,00 20.776,32 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 32.509,30 0,00 32.509,30 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 71 32.509,30 0,00 32.509,30 Active fixe 71.01 32.509,30 0,00 32.509,30 Constructii 71.01.01 26.808,10 0,00 26.808,10 Alte active fixe 71.01.30 5.701,20 0,00 5.701,20 Din total capitol Locuinte 70.02.03 3.650,07 0,00 Dezvoltarea sistemului de locuinte 70.02.03.01 3.650,07 0,00 3.650,07| Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 70.02.03.30 0,00 0,00 0,00 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 70.02.05 3.219,55 0,00 3.219,55 Alimentare cu apa 70.02.05.01 3.219,55 0,00 3.219,55 iluminat public si electrificari rurale 70.02.06 7.837,28 0,00 7.837,28 lor si dezvoltarii comunale in domeniile locuintelor, servi 70.02.50 38.596,22 0,00 38.596,22 Protectia mediului 74.02 83.019,66 0,00 33.013,66 CHELTUIELI CURENTE 01 39.152,93 0,00 39.152,93 Tittul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 56 39.152,93 0,00 39.152,93 CHELTUIELI DE CAPITAL 161 70 43.886,73 0,00 43.886,73 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 62 71 43.866,73 0,00 43.886,73 Active fixe 71.01 43.886,73 0,00 43.866,73| Constructii 64 71.01.01 43.866,73 0,00 43.866,73| ţ Din total capitol Salubritate si gestiunea deseurilor 65 74.02.05 0,00 0,00 0,00) Salubritate 66 74.02.05.01 0,00 0,00 0,00 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 67 74.02.05.02 0,90 0,00 0,00 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 68 74.02.06 83.019,66 0,00 83.019,66 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 169 79.02 143.268,26 0,00 143.288,25 Combustibili si energie 170 81.02 110.238,39 0,00 110.238,39| CHELTUIELI CURENTE 171 01 108.129,55 0,00 108.129,55 Pag. 28/29

DENUMIREA INDICATORILOR POD puei pog jeni IUDA PUI Jeoyqoe: Titlul VI PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 172 [56 108.129,55| 0,00 108.129,55 CHELTUIELI DE CAPITAL 173170 2.108,84 0,00 2.108,84 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 174 [71 2.108,84 0,00 2.108,84 Active fixe 175 [71.01 2.108,84 0,00) 2.108,84 Constru 176 [71.01.01 2.065,36 0,00 2.065,36, Alte active fixe 177 |71.01.30 43,48 0,00 43,48) Din total capitol Energie termica 178 [81.02.06 110.238,39| 110.238,39 Transporturi 84.02 33.023,87 33.029,87, CHELTUIELI CURENTE 180 [01 14.437,80 14.437,60 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 181 [56 14.437,60 14.437,60| CHELTUIELI DE CAPITAL 182 |70 18.592,27 18.592,27 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 183 [71 | 18.592,27| 18.592,27 Active fixe 184 |71.01 18.592,27 18.592,27 Constructii 185 |71.01.01 6.466,82 6.466,82 Masini, echipamente si mijloace de transport 186 TI 01.02 10.041,42 10.041,42 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 187 [71.01.03 147,12 147,12 [Alte active fixe 188 (71.01.30 1.936,91 1.836,91 Din total capitol Transport rutier 189 [84.02.03 30.575,92 5,00 30.575,82 Drumuri si poduri 190 [84.02.03.01 3.532,42 0,00 3.532,42 Transport în comun 191 |84.02.03.02 8.608,67 0,00 1 8.608,67| Strazi 192 [84.02.03.03 18.434,83 0,00 18.434,83 Alte chel domeniul transportu | 193 [84.02.50 2.453,95 0,00 2.453,95) Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 194 [96.02 0,00 0,00 0,00 REZERVE 195 [97.02 0,00 09,00 500| EXCEDENT | 196 [98.02 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 197 [99.02 29.639,51 0,00 29.839,51 DIRECTOR EC Smaranda HARAȚI U DT PRIMARI, Nicolae ROBU SERVICI BUGET i STANCIU Ba

Atasament: Referat.pdf

7 A MUNICIPIUL TIMISOARA , Ă | APROBAT DIRECTIA ECONOMICĂ / ) | PRIMAR SERVICIUL BUGET nr) | NICOLAE ROBU Nr. SC2012 -,. n 2012 N fl al 1 ARN REFERAT privind rectificarea bugetului local al municipiului Timişoara pe anul 2012 Având în vedere: e Adresa Direcţiei Generale a Finanțelor Publice Timiş nr. 943/13.11.2012 de modificare a unor indicatori bugetari; e Dispoziția Primarului nr. 1384/14.11.2012, respectiv Decizia Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Timiş cu nr. 1706/13.11,2012 conform 0.U.G. nr. 61/2012 în valoare de 57.604,63 mii lei; e Dispoziția Primarului nr. 1408/16.11.2012 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2012; Analizând execuţia de casă şi în funcție de evoluţia încasărilor la data de 20.10.1012 estimăm o realizare a veniturilor după cum urmează: - mii lei- INITIAL INFLUENȚE RECTIFICAT TOTAL VENITURI 957.936,36 4.431,94 962.368,30 CHELTUIELI 553.02 — „Tranzacţii privind 19.841,77 -2.500,00 16.981,77 datoria publică şi împrumuturi 158.472,88 -2.323,00 156.149,88 65.02. — Învăţământ” 67.02 — „Cultură, recreere și 71.242,87 +236 71.478,87 religie” 68.02 — „Asigurări și asistență 41.388,47 +1.006,00 42.394,47 socială” N 81.02 — Combustibili şi energie” 210.531,49 +8.012,94 218.544,43 TOTAL CHELTUIELI 987.575,87 4.431,94 992.007,81

Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr.293/21.12.2011; în conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale art. 1, art. 4 alin.1, art.5, art.19, alin] si art. 20 alin.1; precum şi OUG 47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare şi Legea 215/2001 privind administrația publică locală art. 36, alin. 2, lit, b şi alin. 4 lit. a, art, 45, alin.2, lit. a, art.63 alin.1, lit. c şi alin. 4, lit. b, Primarul, prin Serviciul Buget propune modificarea la Anexa nr. | — Bugetul Local pe anul 2012, celelalte anexe ale bugetului consolidat rămânând nemodificate. DIRECTOR ECONOMIC ŞEF SERVICIU BUGET EC, SMARANDA HARACICU EC. STELIANA STANCIU 7 AVIZAT URIDIC, elf A Cod FP 53-01, Ver, ]

Atasament: anexa_206.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA CU AMENDAMENTE TIMIS BUGET LOCAL bit, 25/53 5 5 e 8 5 £ 5 a —, —- = o DENUMIREA INDICATORILOR > g E 3 E 8 3 2 E s s E 3 a SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE TOTAL VENITURI 1 00.01 957.936,36 4.431,94 962.368,30 VENITURI PROPRII 2 (48.02 490.831,16 5.743,94 496.575,10| l. VENITURI CURENTE 3 784.382,82 4.431,94 788.814,76 A. VENITURI FISCALE 4 (00.03 700.849,29 3.581,94 704.431,23 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 5 |00.04 306.466,79 4.843,94 311.310,73 /A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE & |00.05 1.479,47 500,00 1.979,47 |Impozit pe profit 7 |01.02 1.479,47 500,00 1.979,47 Impozit pe profit de la agentii economici 8 |01.02.01 1.479,47 500,00 1.979,47 /A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 9 |00.06 304.203,99| 4.243,94 308.447,93 Impozit pe venit 10 [03.02 11.937,57| 0,00 11.937,57 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 11 [03.02.18 11.937,57 0,00 11.937,57 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 12 [04.02 292.266,42 4.243,94 296.510,36 Cote defalcate din impozitul pe venit 13 [04.02.01 291.235,42 4.212,94 295.448,36 Sume aiocate de la consiliul judetean pentru echilibarea bugetelor locale 14 |04.02.04 1.031,00 31,00 1.062,00 /A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 15 (00.07 783,33 100,00 883,33 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 16 (05.02 783,33 100,00 883,33 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 17 [05.02.50 783,33 100,00 883,33 /A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 18 [00.09 101.620,47 0,00 101.620,47 Impozite si taxe pe proprietate 19 (07.02 101.620,47 0,00 101.620,47 Impozit pe cladiri 20 j07.02.01 83.498,02 0,00 83.498,02 Impozit pe cladiri - PF 21 |07.02.01.01 19.254,13 0,00 19.254,13 Impozit pe cladiri - PJ 22 |07.02.01.02 64.243,89 0,00 64.243,89 Impozit pe terenuri 23 [07.02.02 9.178,80 0,00 9.178,80 Impozit pe terenuri - PF 24 |07.02.02.01 3.687,63 0.00| 3.687,63 Impozit pe terenuri - PJ 25 |07.02.02.02 5.238,43 0,00| 5.238,43 Pag. 1/28

= 5 5 g 5 E 3 au 2 = = BD DENUMIREA INDICATORILOR > eg 5 Ss E 5 3 3 = 5 o a a Impozit pe terenurile extravilane 26 |07.02.02.03 252,74 0,00 252,74 Taxe ludiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii 27 07.02.03 8.887,01 0,00 8.887,01 Alte impozite si taxe de proprietate 28 |07.02.50 56,64 000| 56,64 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 29 |00.10 287.067,18 -1.262,00| 285.805,19 Sume defalcate din TVA 30 [11.02 251.018,45 -1 .312,00| 249.706,45 Sume defalcate din taxa pe Valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, 31 |11.02.02 136.164,00 -1317,00 134.847,00 municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 32 |11.02.06 114.854,45 500| 114.859,45 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 33 |12.02 539,63 50,00 589,63 Taxe hoteliere 34 |12.02.07 | 539,83 50,00 589,63 Taxe pe servicii specifice 35 |15.02 | 212,16 0,00 212,16 Impozit pe spectacole 36 [15.02.01 212,13 0,00 212,13 Alte taxe pe servicii specifice 37 |15.02.50 0,03 0,00 0,03 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 38 |16.02 35.296,95 0,00 35.296,95 Taxa asupra mijloacelor de transport 39 |16.02.02 26.544,86 0,00 26.544,86 Taxa asupra mijloacelor de transport - PF 40 |16.02.02.01 13.208,87 0,00 13.208,67 Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ 41 |16.02.02.02 13.336,19 0,00 13.336,19 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 42 |16.02.03 0,11 0,00 0,11 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 43 [16.02.50 8.751,98 0,00 8.751,98 ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 44 |00.11 5.694,84 0,00 5.694,84 Alte împozite si taxe fiscale 45 |18.02 5.694,84 0,00 5.694,84 Alte impozite si taxe ] 46 [18.02.50 5.694,84 0,00 5.694,84 C. VENITURI NEFISCALE 47 |00.12 83.533,53 850,00 84.383,53 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 48 |00.13 18.166,50 300,00 18.466,50 Venituri din proprietate 49 |30.02 18.145,08 300,00 18.445,08 Venituri din concesiuni si inchirieri 50 [30.02.05 17.443,42 0,00 17.443,42 Venituri din dividende 51 [30.02.08 701,66 300,00 1.001,66 Venituri din dividende de la alti platitori 52 |30.02.08.02 | 701,66 300,00 1.001,86 Venituri din dobanzi 53 [31.02 | 21,42 0,00 21,42 Pag.2/28

s 5 2 = sg 8 s 8 —- = e DENUMIREA INDICATORILOR = 8 5 s E s 5 3 £ o e 9 a Alte venituri din dobanzi 54 |31.02.03 21,42 0,00| 21,42 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII | 55 [00.14 65.367,03 550,00) _65.917,03| Venituri din prestari de servicii si alte activitati 56 [33.02 248,64 0,00 248,64| Venituri din prestari de servicii 57 |33.02.08 0,20 0,00 0,20| Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 58 |33.02.12 242,57 0,00| 242,57 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 59 [33.02.28 5,87 0,00, 5,87 Venituri din taxe administrative, eliberari de permise 60 [34.02 2.309,28 500,00 2.809,28 [Taxe extrajudiciare de timbru 61 |34.02.02 2.309,28 500,00 2.809,28 Amenzi, penalitati si confiscari 62 [35.02 12.113,03 0,00 12.113,03 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale | 63 [35.02.01 12.111,90 0,00 12.111,80 Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe | 64 [35.02.02 1,00 0,00 1,00 Alte amenzi, penalitati si confiscari | 65 [35.02.50 0,13 0,00 0,13 Diverse venituri | 66 [36.02 6.669,85 50,00 6.719,85 Taxe speciale 67 [36.02.06 4.380,30 50,00 4.430,30 Alte venituri | 68 [36.02.50 2.289,55 0,00 2.289,55 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 69 j37.02 44.026,23 0,00 44.026,23 Donatii si sponsorizari 70 [37.02.01 2,50 0,00 2,50 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 71 137.02.03 -113.981,20 0,00| -113.981,20 Varsaminte din sectiunea de functionare 72 [37.02.04 113.981,20 0,00 113.981,20 Alte transferuri voluntare 73 |37.02.50 44.023,73 0,00 44.023,73 II. VENITURI DIN CAPITAL | 74 |00.15 1.493,02 0,00 1.493,02 Venituri din valorificarea unor bunuri 75 |39.02 1.493,02 0,00 1.493,02 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 76 |39.02.01 0,14 0,00 0,14 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 77 (39.02.03 478,15 0,00 478,15 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 78 |39.02.07 827,80 0,00 827,80 Depozite speciale pentru constructii de construinte 79 |39.02.10 186,93 0,00 186,93 IV. SUBVENTII 80 |00.17 72.649,24 0,00 72.649,24 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 81 |00.18 72.649,24 0,00 12.649,24 Subventii de la bugetul de stat 82 |42.02 72.648,24 0,00 12.649,24 Pag.3/28

_ & Ss s 2 DENUMIREA INDICATORILOR = 5 S E 5 3 3 E S a a A. De capital 83 | 68.908,11 0,00 68.908,11 Subventii pentru finantarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodarire a apelor 84 |42.02.13 | 1.103,31 0,00 1.103,31 Suventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate 85 |42.02.16 | 2.000,00 0,00 2.000,00 Subveniii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate 86 |42.02.16.03 2.000,00 0,00 2.000,00 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare 87 |42.02.20 65.804,80 0,00 65.804,80 B. Curente 88 3.741,13 0,00 3.741,13 Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 89 |42.02.41 3.741,13 0,00 3.741,13 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 90 |45.02 99.411,28 0,00 99.411,28 Fondul European de Dezvoltare regionala 91 |45.02.01 28.000,55 0,00 28.000,55 |Sume primite in contul platilor efectuate în anul curent 92 |45.02.01.01 19.681,56 0,00 19.681,56 Sume primite in contul platilor efectuate în a nteriori 93 |45.02.01.02 8.318,99 0,00 8.318,99 Fondul Social European 34 [45.02.02 2.448,45 9,00 2.448,45 Sume primite in contul platilor efectuate în anul curent 95 |45.02.02.01 1.461,75 0,00 1.461,75 Sume primite în contul platilor efectuate in anii anteriori 96 |45.02.02.02 986,70 0,00 986,70 Fondul de Coeziune 97 |45.02.03 68.796,91 0,00 58.796,91 Sume primite în contul platilor efectuate in anul curent 98 |45.02.03.01 59.783,77 0,00 59.783,77 Sume primite în contul platilor efectuate in anii anteriori 99 |45.02.03.02 8.419,34 0,00 8.419,34 Prefinantari 100 |45.02.03.03 593,80 0,00 593,80 Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare 101 45.02.07 110,53 0,00 110,53 Sume primite în contul platilor efectuate in anul curent 102 |45.02.07.01 110,53 0,00 110,53 Programe comunitare finantate în perioada 2007-2013 103 (45.02.15 54,84 0,00 54,84 Sume primite în contul ptatilor efectuate in anul curent 104 (45.02.15.01 54,84 0,00 54,84 TOTAL CHELTUIELI 105 [50.02 987.575,87 4.431,94 992.007,81 CHELTUIELI CURENTE 106 [01 844.915,58 4.431,94 849.347,52 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 107 [10 179.291,30 -2.175,00 177.116,30 TITLUL IE BUNURI SI SERVICII 108 |20 220.025,42 1.094,00 221.119,42 TITLUL III DOBANZI 109 |30 19.481,77 -2.500,00 16.981,77 TITLUL IV SUBVENTII 110 |40 203.224,55 8.012,94 211.237,49 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 111 [51 8.941,72 0,00 8.941,72 Pag. 4/28

5 ş 5 ! DENUMIREA INDICATORILOR = e 5 3 E 8 3 > E o a 8 a TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 112 [55 17,51 0,00 17,51 Titiul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 113 [56 194.118,01 0,00 194.118,01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR ) 114 [56.01 41.831,82 0,00 41.831,82 Finantarea nationala 115 [56.01.01 21 .998,04| 0,00 21.998,04 Finantarea Uniunii Europene 116 [56.01.02 18.709,71 | 0,00 18.709,71 Cheltuieli neeligibile 117 |56.01.03 1.124,07 0,00 1.124,07 Programe din Fondul Social European (FSE) 118 |56.02 4.848,71 0,00 4.848,71 Finantarea nationala 119 |56.02.01 1.520,97 0,00 1.520,97 Finantarea Uniunii Europene 120 |56.02.02 3.263,64 0,00 3.263,64 Cheltuieli neeligibile 121 |56.02.03 64,10 0,00 64,10 Programe din Fondul de Coeziune (FC) 122 56.03 147 282,48 0,00 147.282,48 Finantarea nationala 123 [56.03.01 58.590,47 0,00 58.590,47 Finantarea Uniunii Europene 124 |56.03.02 88.540,34 0,00 88.540,34 Cheltuieli neeligibile 125 |56.03.03 151,67 0,00 151,87 Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA) 126 |56.07 30,00 0,00 30,00 Finantarea nationala 127 [56.07.01 8,00 0,00 8,00 Finantarea Uniunii Europene 128 [56.07.02 22,00 0,00 22,00 Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 129 [56.15 125,00 0,00 125,00 , Finantarea nationala *) 130 56.15.01 70,16 0,00 70,16 Finantarea de la Uniunea Europeana *) 131 [56.15.02 54,84 0,00 54,84 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 132 [57 16.303,30 0,00 16.303,30| TITLUL X ALTE CHELTUIELI 133 [59 3.512,00 0,00 3.512,00| CHELTUIELI DE CAPITAL 134 [70 114.995,40 0,00 114.995,40 TITLUL XE ACTIVE NEFINANCIARE 135171 114.995,40 0,00 114.995,40 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 136 |81 27.664,89 0,00 27.664,89 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 137 |50.02 72.241,22 -2.500,00 69.741,22 Autoritati publice si actiuni externe 138 [51.02 | 45.685,88 0,00 45.685,88 CHELTUIELI CURENTE 139 (01 | 42.932,18 0,00 42.932,18 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 140 [10 | 27.811,34 0,00 27.811,34 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 141 (20 l 13.820,84 0,00 13.820,84 Pag. 5/28

= 5 > 3 5 5 2 = = o DENUMIREA INDICATORILOR = e 5 s E 8 2 ? E 5 o a 2 a TITLUL X ALTE CHELTUIELI 142 [59 1.300,00 0,00 1.300,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 143 |70 2.753,70 0,00 2.753,70 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 144 [71 2.753,70 0,00 2.753,70 Din total capitol Autoritati executive si legislative 145 51.02.01 45.685,88 0,00 45.685,88 Autoritati executive 146 |51.02.01.03 45.685,88 0,00 45.685,88 Alte servicii publice generale 147 |54.02 7.073,57 0,00 7.073,57 CHELTUIELI CURENTE 148 [01 5.615,00 0,00 5.615,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 149 [10 850,00 0,00 850,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 150 [20 2.312,00 0,00 2.312,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 151 [51 2.453,00 0,00 2.453,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 182 |70 0,00 0,00 0,00 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 153 |81 1.458,57 0,00 1.458,57 Din total capitol Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administra publice locale 154 [54.02.07 92,82 0,00 92,82 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 155 [54.02.10 2.441,00 0,00 2.441,00 Alte servicii publice generale 156 [54.02.50 1.539,75| 0,00 4.539,75 Tranzactii privind datoria publica si împrumuturi 157 |55-02 19.481 m) -2.500,00 16.981,77 CHELTUIELI CURENTE 158 |01 19.481,77 -2.500,00 16.981,77 TITLUL III DOBANZI 159 |so 19.481,77 -2.500,00 16.981,77 CHELTUIELI DE CAPITAL 160 [70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Partea a li-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 161 [59.02 13.326,39 0,00 13.326,39 Ordine publica si siguranta nationala 162 [61.02 13.326,39 0,00 13.326,39 CHELTUIELI CURENTE 163 |01 13.023,61 0,00 13.023,61 TITLUL ! CHELTUIELI DE PERSONAL 184 (10 10.160,00 0,00 10.160,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 185 [20 2.863,61 0,00 2.863,61 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 166 [59 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 167 |70 302,78 0,00 302,78 Pag. 6/28

= E = E s 5 a o = c o DENUMIREA INDICATORILOR > g 5 Ss E s 3 8 £ 3 a s a TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 168 [71 | 302,78 0,00 302,78 Din total capitol Ordine publica 169 [61.02.03 _ 12.664.09| 0,00 12.664,08 Politie comunitara 170 [61.02.03.04 | 12.664,09] 0,00 12,664,08 Protectie civila si protectia contra incendiilor 171 [61.02.05 | 662,30 0,00 662,30 Partea a Ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 172 |63.02 287.265,62 -1.281,00 285.984,62 Invatamant 173 [65.02 158.472,88 -3.023,00 155.449,88 CHELTUIELI CURENTE 174 |01 155.893,97 -3.023,00 152.870,97 TITLUL i CHELTUIELI DE PERSONAL 175 [10 108.619,00 -3.067,00 105.552,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 176 |20 42.491,71 44,00 42.535,71 [Titlul VII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 177 |56 1.498,96 0,00 1.498,96 [Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR ) 178 |56.01 389,96 0,00 389,96 Finantarea nationala 179 |56.01.01 183,92 0,00 183,92 Finantarea Uniunii Europene 180 [56.01.02 208,04 0,00 206,04 Programe din Fondul Social European (FSE) 181 [56.02 1.079,00 0,00 1.079,00 Finantarea nationala 182 |56.02.01 151,79 000| 151,79 Finantarea Uniunii Europene 183 [56.02.02 883,01 000| 883,01 Cheltuieli neeligibile 184 |56.02.03 44,20 0,00 44,20 Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA) 185 |56.07 30,00 0,00 30,00 Finantarea nationala 186 [56.07.01 8,00 0,00 8,00 Finantarea Uniunii Europene 187 [56.07.02 22,00 0,00 22,00 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 188 |57 1.072,30 0,00 1.072,30 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 189 |59 2.212,00 0,00 2.212,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 190 |70 2.578,91 0,00 2.578,91 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 191 |71 2.578,91 0,00 2.578,91 Din total capitol Nu Invatamant prescolar si primar 192 [65.02.03 60.163,68 -629,71 59.533,97 Invatamant prescolar 193 |65.02.03.01 32.783,43 -373,71 32.409,72 invatamant primar 194 |65.02.03.02 27.380,25 -256,00 27.124,25 Invatamant secundar 195 [65.02.04 97.525,54 -2.393,29 95.132,25 Pag. 7/28

= 5 2 5 € 8 5 S o = c o DENUMIREA INDICATORILOR = < 5 Ss E S 3 e E o a e a Invatamant secundar inferior 196 |65.02.04.01 26.480,23 0,00 26.480,23 Invatamant secundar superior 197 |65.02.04.02 71.045,31 -2.393,29 68.652,02 Invatamant postliceal 198 [65.02.05 783,66 0,00 783,66 Sanatate 199 [66.02 16.161,40 0,00 16.161,40 CHELTUIELI CURENTE 200 |01 15.042,54 0,00 15.042,54 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 201 |10 4.050,00 0,00 4.050,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 202 |20 4.263,13 0,00] 4.263,13 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 203 |51 4.740,20 0,00| 4.740,20 Titlul VIN PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 204 |56 1.989,21 000| 1.989,21 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR ) 205 [56.01 1.989,21 0,00 1.989,21 Finantarea nationala 206 |56.01.01 375,52 0,00 375,52 Finantarea Uniunii Europene 207 |56.01.02 1.606,04 0,00 1.606,04 Cheltuieli neeligibile 208 |56.01.03 7,85 0,00 7,65 CHELTUIELI DE CAPITAL 209 |70 1.118,86 0,00 1.118,86 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 219 |71 1.118,86 0,00 1.118,86 Din total capitol Servicii medicale în unitati sanitare cu paturi 211 |68.02.06 11.920,27 0,00 11.920,27 Spitale generale 212 |66.02.06.01 11.920,27 0,00 11.820,27 Servicii de sanatate publica 213 [66.02.08 4.241,13 0,00 4.241,13 Cultura, recreere si religie 214 [67.02 71.242,87 736,00 71.978,87 CHELTUIELI CURENTE 215 |01 60.239,24 736,00 60.975,24 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 216 j10 13.193,00 -114,00 13.079,00 TITLUL îl BUNURI SI SERVICII 217 |20 42.495,00 850,00 43.345,00 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 218 [56 4.551,24 0,00 4.551,24 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR ) 215 [5607 4.238,73 0,00 4.238,73 Finantarea nationala 220 [56.01.01 1.859,38 0,00 1.859,38 Finantarea Uniunii Europene 221 (56.01.02 2.369,83 0,00 2.369,83 Cheltuieli neeligibile 222 |56.01.03 9,52 0,00 9,52 Programe din Fondul Social European (FSE) 223 [56.02 187,51 0.00| 187,51 Pag.8/28

= 8 5 £ 3 5 a 2 = E o DENUMIREA INDICATORILOR = e = Ss E Ss 3. 3 E 5 S a a Finantarea nationala 224 56.02.01 33,18 0,00 33,18 Finantarea Uniunii Europene 225 (56.02.02 154,33 0,00 154,33 Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 226 [56.15 125,00 0,00 125,00 Finantarea nationala *) 227 |56.15.01 70,16 0,00 70,16 Finantarea de la Uniunea Europeana *) 228 |56.15.02 54,84 0,00 54,84 CHELTUIELI DE CAPITAL 229170 11.003,63 0,00 11.003,63 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 230 |71 11.003,63 0,00 11.003,83 Din total capitol |Servicii culturale 231 |67.02.03 22.162,31 236,00 22.398,31 Institutii publice de spectacole si concerte 232 |67.02.03.04 17.588,62 -14,00 17.574,62 Case de cultura 233 |67.02.03.06 4.573,69 250,00 4.823,69 |Servicii recreative si sportive 234 |67.02.05 48.114,66 500,00 48.614,66 Sport 235 |67.02.05.01 11.791,65 500,00 12.291,65 Intretinere gradini publice, parcuri, Zone verzi, baze sportive si de agrement 236 |67.02.05.03 36.323,01 0,00 36.323,01 Alte servi domeniile culturii, recreerii si religii 237 |67.02.50 965,90 0,00 965,90 Asigurari si asistenta sociala 238 |68.02 41.388,47 1.008,00 42.394,47 CHELTUIELI CURENTE 239 |01 41.228,09 1.006,00 42.234,09 TITLUL i CHELTUIELI DE PERSONAL 240 |10 14.571,96 1.006,00 15.577,96 TITLUL il BUNURI SI SERVICII 241 |20 6.094,41 0,00 6.094,41 TITLUL Vi TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 242 |51 1.748,52 0,00 1.748,52 Titlul VIN PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 243 |56 3.582,20 0,00 3.582,20 Programe din Fondul Social European (FSE) 244 [56.02 3.582,20 0,00 3.582,20 Finantarea nationala 245 [56.02.01 1.336,00 0,00 1.336,00 Finantarea Uniunii Europene 1 246 [56.02.02 Un 2.226,30 0,00 2.226,30 Cheltuieli neeligibile 247 [56.02.03 19,90 0,00 19,90 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 248 [57 15.231,00 0,00 15.231,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 249 |70 160,38 0,00 160,38 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 250 [71 160,38 0,00 160,38 Din total capitol Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 251 |68.02.05 9.661,79 0,00 9.661,79 Pag.9/28

5 8 E 5 = s 5 DENUMIREA INDICATORILOR 5 > E 5 e £ a 2 E ă 2 3 £ S o a 9 a Asistenta sociala in caz de invaliditate 252 |68.02.05.02 9.661,79 0,00 9.661,79 Asistenta sociala pentru familie si copii 253 |68.02.06 4.880,13 0,00 4.880,13 Crese 254 |68.02.11 1.312,73 0,00 1.312,73 Prevenirea excluderii sociale 255 |68.02.15 24.189,82 1.006,00 25.195,82 Ajutor social 256 |68.02.15.01 21.050,62 1.006,00 22.056,62 Cantine de ajutor social 257 |68.02.15.02 3.139,20 0,00 3.139,20 Alte cheltuieli în domeniul asigurarilor si asistentei sociale 258 |68.02.50 1.344,00 0,00 1.344,00 Partea a IV-a SERVICII SI! DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 259 [69.02 209.596,62 200,00 209.796,62 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 260 |70.02 104.014,08 -400,00 103.614,08 CHELTUIELI CURENTE 261 |01 54.797,61 -400,00 54.397,61 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 262 |20 34.003,78 -400,00 33.603,78 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 5 17,51 0,00 17,51 Titlul VIN PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 264 |56 20.776,32 0,00 20.776,32 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR ) 265 156.01 20.776,32 0,00 20.776,32 Finantarea nationala 266 [56.01.01 12.377,33 0,00 12.377,33 Finantarea Uniunii Europene 267 56.01.02 8.036,85 0,00 8.036,85 Cheltuieli neeligibile 268 ]56.01.03 362,14 0,00 362,14 CHELTUIELI DE CAPITAL 269 [70 32.509,30 0,00 32.509,30 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 270 |71 32.509,30 0,00 32.509,30 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 271 |81 16.707,47 0,00 16.707,17 Din total capitol Locuinte 272 |70.02.03 4.250,07 0,00| 4.250,07 Dezvoltarea sistemului de locuinte 273 |70.02.03.01 4.250,07 0,00| 4.250,07| Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 274 |70.02.03.30 0,00 0,00 0.00| Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 275 |70.02.05 15.542,62 0,00 15.542,62| Alimentare cu apa 276 |70.02.05.01 15.542,82 0,00 15.542,62 Iluminat public si electrificari rurale 277 (70.02.06 17.139,29 0,00 17.139,29 Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 278 (70.02.50 67.082,10 400,00 66.682,10 Protectia mediului 279 (74.02 105.582,54 600,00 106.182,54 Pag. 10/28

= = 5 z 3 € s 3 2 = = o DENUMIREA îNDICATORILOR > 2 5 E E 3 8 E 5 o a og a CHELTUIELI CURENTE 280 |01 61.715,81 600,00 82.315,81 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 281 |20 22.562,88 600,00 23.162,88 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 282 [56 39.152,93 0,00 39.152,93 Programe din Fondul de Coeziune (FC) 283 |56.03 39.152,93 0,00 39.152,93 Finantarea nationala 284 |56.03.01 5.872,94 0,00 5.872,94 (Finantarea Uniunii Europene 285 [56.03.02 33.279,99 0,00 33.279,99 CHELTUIELI DE CAPITAL 286 |70 43.866,73 0,00 43.866,73 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 287 [71 43.866,73 0,00 43.866,73 Din total capitol [ Salubritate si gestiunea deseurilor 288 (74.02.05 22.562,88 600,00 23.162,88 Salubritate 289 |74.02.05.01 14.099,88 400,00 14.499,88 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 290 |74.02.05.02 8.463,00 200,00 8.663,00 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 291 |74.02.06 83.019,66 0,00 83.019,66 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 292 [79.02 405.146,02 8.012,94 413.158,96 Combusti si energie 293 |81.02 210.531,49 8.012,94 218.544,43 CHELTUIELI CURENTE 294 |01 208.422,65 8.012,94 216.435,59 TITLUL IV SUBVENTII 295 |40 100.293,10 8.012,94 108.306,04 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 296 |56 108.129,55 0,00 108.129,55 Programe din Fondul de Coeziune (FC) 297 [56.03 108.129,55 0,00 108.129,55 Finantarea nationala 298 |56.03.01 52.717,53 0,00 52.717,53 Finantarea Uniunii Europene 299 [56.03.02 55.260,35| 0,00 55.260,35 Cheltuieli neeligibile 300 [56.03.03 151,87 0,00 151,67 CHELTUIELI DE CAPITAL 301 [70 2.108,84 0,00 2.108,84 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 302 |71 2.108,84 0,00 2.108,84 Din tota! capitol | Energie termica 303 [81.02.06 210.531,49 8.012,94 218.544,43 Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare 304 [83.02 45,00 0,00 45,00 CHELTUIELI CURENTE 305 |01 45,00 0,00 45,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 306 (10 36,00 0,00 36,00 Pag. 11/28

5 E 8 2 5 £ 3 am & E o DENUMIREA INDICATORILOR > € 5 s E s 3 e E 5 o a 9 a TITLUL II BUNURI SI SERVICII 307 |20 9,00 0,00 9,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 308 |70 0.00 0,00 0,00 Din total capitol Agricultura 309 [83.02.03 45,00 0,00 45,00 Alte cheltui domeniul agriculturii 310 |83.02.03.30 45,00 0,00 45,00 Transporturi 311 [84.02 194.569,53 0,00 194.569,53 CHELTUIELI CURENTE 312 |01 166.478,11 0,00 166.478,11 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 313 |20 49.109,06 0,00| 49.109,06 TITLUL IV SUBVENTII 314 |40 102.931,45 0,00) 102.931,45 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 315 [56 14.437,60 0,00 14.437,60 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR ) 316 56.01 14.437,60 0,00 14437,60| Finantarea nationala | 317 7.201,89 0,00 7.201 „89| Finantarea Uniunii Europene 318 |56.01.02 6.490,95 0,00 6.490,95 Cheltuieli neeligibile 319 [56.01.03 744,76 0,00 744,76 CHELTUIELI DE CAPITAL 320 |70 18.592,27 0,00 18.592,27 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 321 |71 18.592,27 0,00 18,592,27 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 322 181 9.499,15 0,00 9.499,15 Din total capitol 'Transport rutier 323 [84.02.03 192.115,58 0,00 192.115,58 Drumuri si poduri 324 |84.02.03.01 3.532,42 0,00 3.532,42 Transport in comun 325 |84.02.03.02 122.688,54 0,00 122.688,54 Strazi 326 |84.02.03.03 5.894,62 0,00 65.894,62 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor 327 |84.02.50 2.453,95 0,00 2.453,95 Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 328 |96.02 0,00 0,00 0,00 REZERVE 329 |97.02 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 330 [98.02 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 331 [99.02 29.639,51 0,00 29.639,51 SECTIUNEA FUNCTIONARE SECTIUNEA FUNCTIONARE 1 674.142,75 4.431,94 678.574,69 Pag. 12/28

— s 3 e 8 e ș Ă 5 2 = E o DENUMIREA INDICATORILOR > e E Ss E 5 3 ? E e o a e a TOTAL VENITURI 2 |00.01 674.142,75 4.431,94 678.574,69 VENITURI PROPRII 3 |48.02 489.338,14 5.743,94 495.082,08 VENITURI CURENTE 4 |00.02 670.401,62 4.431,94 674.833,56 A. VENITURI FISCALE 5 |00.03 700.849,29 3.581,94 704.431,23 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL S |00.04 306.466,79 4.843,94 311.310,73 /A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE 7 |00.05 1.479,47 500,00 1.979,47 Impozit pe profit | 8 [01.02 1.479,47 500,00 1.979,47 Impozit pe profit de la agentii economici | 9 01.02.01 1.479,47 500,00 1.979,47 A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE | 10 (00.06 304.203,99 4.243,94 308.447,93 Impozit pe venit 11 (03.02 11.937,57 0,00 11.937,57 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 12 (03.02.18 11.937,57 0,00 11.937,57 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 13 [04.02 292.266,42 4.243,94 296.510,36 Cote defalcate din impozitul pe venit 14 |0402.01 291.235,42 4.212,94 295.448,36 Sume alocate de la consiliul judetean pentru echilibarea bugetelor locale 15 |04.02.04 1.031,00 31,00 1.062,00 A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CASTIGURI DIN CAPITAL 16 |00.07 783,33 100,00 883,33 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 17 |05.02 783,33 100,00 883,33 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 18 [05.02.50 783,33 100,00 883,33 /A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 19 [00.08 101.620,47 0,00 101.620,47 Impozite si taxe pe proprietate 20 |07.02 101.620,47 0,00 101.620,47 Impozit pe cladiri 21 [07.02.01 83.498,02 0,00 83.498,02 Impozit pe cladiri - PF 22 (07.02.0101 19.254,13 0,00 19.254,13 impozit pe cladiri - PJ 23 |07.02.01.02 64.243,89 0,00 64.243,89 Impozit pe terenuri 24 (07.02.02 9.178,80 0,00 9.178,80 Impozit pe terenuri - PF 25 |07.02.02.01 3.687,63 0,00 3.687,63 Impozit pe terenuri - PJ 26 |07.02.02.02 5.238,43 0,00 5.238,43 Impozit pe terenurile extravilane 27 |07.02.02.03 252,74 0,00 252,74 Ta Jusiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii 28 07.02.03 8.887,01 0.00 8.887,01 Alte impozite si taxe de proprietate 29 |07.02.50 56,64 0,00 56,64 /A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 30 [00.10 287.067,19 -1.262,00 285.805,19 Pag. 13/28

= 5 5 > a E 8 5 5 = = e DENUMIREA INDICATORILOR 5 2 5 Ss E Ss 3 a E 5 o a e n Sume defalcate din TVA 31 [11.02 251.018,45 1.312,00 249.706,45| Sume defalcate din taxa pe Valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, 32 |11.02.02 136.164,00 1.317,00 134.847,00 or, sectoarelor si Municipiului Bucuresti Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 33 [11.02.06 114.854,45 5,00 114.859,45 Alte împozite si taxe generale pe bunuri si servicii 34 |12.02 539,63 50,00 589,63 Taxe hoteliere 35 |12.02.07 539,63 50,00 589,63 Taxe pe servicii specifice 36 [15.02 212,16 0,00 212,16 impozit pe spectacole 37 [15.02.01 212,13 0,00 212,13 Alte taxe pe servicii specifice 38 [15.02.50 0,03 0,00 0,03 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 39 |16.02 35.296,95 0,00 35.296,95 Taxa asupra mijloacelor de transport 40 |16.02.02 26.544,86 0,00 26.544,86 Taxa asupra mijloacelor de transport - PF 41 |16.02.02.01 13.208,67 0,00 13.208,67 Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ 42 |16.02.02.02 13.336,19 0,00 13.336,19 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 43 (16.02.03 0,11 0,00 0,11 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 44 |16.02.50 8.751,98 0,00 8.751,98 /A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 45 |00.11 5.694,84 0,00 5.694,84 Alte impozite si taxe fiscale 46 |18.02 5.694,84 0,00 5.694,84 Alte impozite si taxe 47 |18.02.50 5.694,84 0,00 5.694,84 C. VENITURI NEFISCALE 48 |00.12 -30.447,67 850,00 -29.597,67 Ci. VENITURI DIN PROPRIETATE 49 |00.13 18.166,50 300,00 18.466,50 Venituri din proprietate 50 [30.02 18.145,08 300,00 18.445,08 Venituri din concesiuni si inchirieri 51 |30.02.05 17.443,42 0,00 17.443,42 Venituri din dividende 52 |30.02.08 701,66 300,00 1.001,66 Venituri din dividende de la alti platitori 53 |30.02.08.02 701,66 300,00 1.001,66 Venituri din dobanzi 54 [31.02 21,42 0.00[ 21,42 Alte venituri din dobanzi | 55 [31.02.03 21,42 000| 21,42 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII m 56 |00.14 -48.614,17 550,00 -48.064,17 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 57 |33.02 248,64 0,00 248,64 Venituri din prestari de servicii 58 33.02.08 09,20 0,00 0,20 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 59 [33.02.12 242,57 0,00 242,57 Pag. 14/28

s 5 > € s 5 2 —_ = e DENUMIREA INDICATORILOR > 2 5 Ss E s 2 2 E 5 G ac s a Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri | 60 [33.02.28 5,87 0,00 5,87 Venituri din taxe administrative, eliberari de permise 61 [34.02 2.309,28 500,00 2.809,28 Taxe extrajudiciare de timbru 62 |34.02.02 2.309,28) 500,00 2.809,28 Amenzi, penalitati si confiscari 63 (35.02 12.113,03 0,00 12.113,03 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale 64 |35.02.01 12.111,90 0,00 12.111 „90| Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe 65 |35.02.02 1,00 0,00 1,00| Alte amenzi, penalitati si confiscari 66 [35.02.50 0,13 0,00 0,13 Diverse venituri 67 |36.02 6.669,85 50,00 6.719,85 Taxe speciale 68 [36.02.06 4.380,30 50,00| 4.430,30 Alte venituri 69 |36.02.50 2.289,55 000| 2.289,55 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 70 |37.02 -59.954,97 0,00| -69.954,97 Donatii si sponsorizari 71 [37.02.01 2,50 0,00 2,50 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 72 |37.02.03 -113.981,20 0,00j -113.981,20 Alte transferuri voluntare 73 |37.02.50 44.023,73 0,00 44.023,73 IV. SUBVENTII 74 |00.17 3.741,13 0,00 3.741,13 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 75 [00.18 3.741,13 0,00 3.741,13 Subventii de la bugetul de stat 76 |42.02 3.741,13 0,00 3.741,13 B. Curente T 3.741,13 0,00 3.741,13 Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatai 78 [42.02.41 3.741,13 0,00 3.741,13 TOTAL CHELTUIELI 79 |50.02 674.142,75 4.431,94 678.574,69 CHELTUIELI CURENTE 80 |o1 646.477,86 4.431,94 650.909,80 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 81 [10 179.291,30 -2.175,00 177.116,30 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 82 |20 220.025,42 1.094,00 221.119,42 TITLUL III DOBANZI 83 |30 19.481,77 -2.500,00 16.981,77 TITLUL IV SUBVENTII 84 |40 203.224,55 8.012,94 211 237,49| TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 85 |51 4.639,52 0,00 4.639,52| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 86 |57 16.303,30 0,00 16.303,30 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 87 |39 3.512,00 0,00 3.512,00 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 88 |8t1 27.664,89 0,00 27.664,89 Pag. 15/28

5 g E DENUMIREA INDICATORILOR > € 5 Ss E & | & = g s £ s a Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 89 |50.02 69.487,52 -2.500,00 66.987,52 Autoritati publice si actiuni externe 90 |51.02 42.932,18 0,00 42.932,18 CHELTUIELI CURENTE 91 [01 42.932,18 0,00 42.932,18 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 92 |10 27.811,34 0,00 27.811,34 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 93 j20 13.820,84 0,00 13.820,84 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 94 |59 1.300,00 0,00 1.300,00 Din total capitol Autoritati executive si legislative 95 |51.02.01 42.932,18 0,00 42.932,18 Autoritati executive 96 |51.02.01.03 42.932,18 0,00 42.932,18 Alte servicii publice generale 97 54.02 7.073,57 9,00 7.073,57 CHELTUIELI CURENTE 98 |01 5.615,00 0,00 5.615,00 TITLUL i CHELTUIELI DE PERSONAL 99 [10 850,00 0,00 850,00 TITLUL IE BUNURI SI SERVICII 100 |20 2.312,00 0,00 2.312,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 101 |51 2.453,00 0,00 2.453,00 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 102 |81 1.458,57 0,00 1.458,57 Din total capitol 1 Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administratiile publice locale 103 [54.02.07 92,82 0,00 92,82 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 104 j54.02.10 2.441 „DO 0,00 2.441,00 Alte servicii publice generale 105 [54.02.50 4.539,75 0,00 4.539,75 Tranzactii privind datoria publica si împrumuturi 106 [55-02 19.481,77| -2.500,00 16.981,77 CHELTUIELI CURENTE 107 |01 19.481,77 -2.500,00 16.981,77 TITLUL HI DOBANZI 108 [30 19.481,77 -2.500,00 16.981,77 Din total capitol Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 109 [59.02 13.023,61] 0,00 13.023,61 Ordine publica si siguranta nationala 110 [61.02 13.023,61 0,00 13.023,61 CHELTUIELI CURENTE 111 [01 13.023,81 0,00 13.023,61 TITLUL i CHELTUIELI DE PERSONAL 112 [10 10.160,00 0,00 10.160,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 113 |20 2.863,61 0,00 2.863,61 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 114 [59 0,00 0,00 0,00 Pag. 16/28

5 8 z 3 £ s 3 s o = = o DENUMIREA INDICATORILOR = e 5 s E s 3 a £ 5 o a s a Din total capitol Ordine publica 115 |61.02.03 12.361,31 0,00 12.361,31 Politie comunitara 116 |61.02.03.04 12.361,31 0,00 12.361,31 Protectie civila si protectia contra incendiilor 117 [61.02.05 662,30 0,00 662,30 Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 118 63.02 256.480,03 -1.281,00 255.199,03 Invatamant 119 [65.02 154.395,01 -3.023,00 151.372,01 CHELTUIELI CURENTE 120 [01 154.395,01 -3.023,00 151.372,01 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 121 (10 108.619,00 -3.067,00 105.552,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 122 |20 42.491,71| 44,00 42.535,71 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 123 [57 1.072,30| 0,00 1.072,30 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 124 [59 2.212,00 0,00 2.212,00 Din total capitol Invatamant prescolar si primar 125 [65.02.03 58.270,92 -629,71 57.641,21 Invatamant prescolar 126 |65.02.03.01 30.890,67 -373,71 30.516,96 Invatamant primar 127 |65.02.03.02 27.380,25 -256,00 27.124,25 Invatamant secundar 128 |65.02.04 95.340,43 -2.393,29 92.947,14 Invatamant secundar inferior 129 |65.02.04.01 26.480,23 0,00 26.480,23 Invatamant secundar superior 130 |65.02.04.02 68.860,20 -2.393,29 66.466,91 Invatamant postliceal 131 j65.02.05 783,66 0,00 783,66 Sanatate 132 [66-02 8.751,13 0,00 8.751,13 CHELTUIELI CURENTE 133 [or 8.751,13 0,00 8.751,13 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 134 [10 4.050,00 0,00 4.050,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 135 |20 EEE 0,00 4.263,13 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 136 [51 438,00 0,00 438,00 Din total capitol |Servicii medicale în unitati sanitare cu paturi 137 [66.02.06 4.510,00 0,00 4.510,00 Spitale generale 138 |66.02.06.01 4.510,00 0,00 4.510,00 Servicii de sanatate publica 139 [66.02.08 4.241,13 0,00 4.241,13) Cultura, recreere si religie 140 |67.02 55.688,00 736,00 56.424,00| Pag. 17/28

— a 5 5 E DENUMIREA INDICATORILOR = < 5 s E s 3 2 E s s & s a CHELTUIELI CURENTE 141 [01 55.688,00 736,00 56.424,00 TITLUL E CHELTUIELI DE PERSONAL 142 [10 13.193,00 -114,00 13.079,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 143 |20 42.495,00 850,00 43.345,00 Din total capitol Servicii culturale 144 |67.02.03 20.456,49 236,00 20.892,49 Institutii publice de spectacole si concerte 145 |67.02.03.04 15.882,80 -14,00 15.868,80 Case de cultura 146 |67.02.03.06 4.573,89 250,00 4.823,89 Servicii recreative si sportive 147 [67.02.05 34.265,61 500,00 34.765,61 Sport 148 |67.02.05.01 10.832,61 500,00 11.332,61 Intretinere gradini publice, parcuri, Zone verzi, baze sportive si de agrement 149 |67.02.05.03 23.433,00 0,00 23.433,00 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 150 |67.02.50 965,90 0,00 965,90 Asigurari si asistenta sociala 151 (68.02 37.645,89 1.006,00 38.651,89 CHELTUIELI CURENTE 152 |01 37.645,89 1.008,00 38.651,89 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 153 |10 14.571,96 1.006,00 15.577,96 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 154 |20 6.094,41 0,00 6.094,41 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | 155 [51 1.748,52 0,00 1.748,52 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 156 (57 15.231,00 0,00 15.231,00 Din total capitol | Asistenta sociala în caz de boli si invaliditati 157 [68.02.05 9.661,79 0,00 9.661,79 Asistenta sociala in caz de invaliditate 158 |68.02.05.02 9.661,79 0,00 9.661,79 Asistenta sociala pentru familie si copii 159 [68.02.06 2.641,93 0,00| 2.641,93 Crese 160 [68.02.11 1.312,73 000| 1.312,73 Prevenirea excluderii sociale 161 [68.02.15 24.029,44 1.006,00, 25.035,44 Ajutor social 162 |68.02.15.01 20.981,00 1 .006,00| 21.987,00 Cantine de ajutor social 1863 |68.02.15.02 3.048,44 0,00| 3.048,44 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 164 |68.02.50 0,00 0,00 0,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 165 [69.02 73.273,83 200,00 73.473,83 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 166 |70.02 50.710,95 -400,00 50.310,95 CHELTUIELI CURENTE 167 |01 34.003,78 -400,00 33.603,78 Pag. 18/28

= 5 5 m £ = I 8 s e = = o DENUMIREA INDICATORILOR = £ 5 S E s E 3 < 5 o g a TITLUL II BUNURI SI SERVICII 188 |20 34.003,78 -400,00 33.603,78 ȚITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 169 |81 16.707,17 0,00 16.707,17 Din total capitol Locuinte 170 (70.02.03 600,00 0,00 600,00 Dezvoltarea sistemului de locuinte 171 |70.02.03.01 600,00 0,00 600,00 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 172 |70.02.03.30 0,00 0,00 0,00 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 173 [70.02.05 12.323,07 0,00 12.323,07 Alimentare cu apa 174 |70.02.05.01 12.323.07 0,00 12.323,07 Ilurninat public si electrificari rurale 175 ]70.02.06 9.302,00 0,00 9.302,00 Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 176 |70.02.50 28.485,88 -400,00 28.085,88 Protectia mediului 177 [14.02 22.562,88 500,00 23.162,88 CHELTUIELI CURENTE 178 [01 22.562,88 500,00 23.162,88 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 179 [20 22.562,88 600,00 23.162,88 Din total capitol Salubritate si gestiunea deseurilor 180 |74.02.05 22.562,88 600,00 23.162,88 Salubritate 181 |74.02.05.01 14.099,88 400,00 14.499,88 Colectarea, tratarea si distrugerea deseu 182 |74.02.05.02 8.463,00 200,00 8.663,00 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 183 |74.02.06 0,00 0,00 0,00 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 184 |79.02 261.877,76 8.012,94 269.890,70 Combustibili si energie 185 [81.02 100.293,10 8.012,94 108.306,04 CHELTUIELI CURENTE 186 |01 100.293,10 8.012,94 108.306,04 TITLUL IV SUBVENTII 187 |40 100.293,10 8.012,94 108.306,04 Din total capitol Energie termica 188 [81.02.06 100.293,10 8.012,94 108.306,04 Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare 189 [83.02 45,00 0,00 45,00 CHELTUIELI CURENTE 190 (01 45,00 0,00 45,00 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 191 [10 36,00 0,00 36,00 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 192 |20 9,00 0,00 9.00 Din total capitol Pag. 19/28

= 5 5 > 3 £ 8 5 m 2 = = e DENUMIREA INDICATORILOR = 8 5 s E 8 3 2 E 5 S = > a Agricultura 193 [83.02.03 45,00 0,00 45,00 Alte cheltuieli in domeniul agriculturii 194 |83.02.03.30 45,00 0,00 45,00 Transporturi 195 j84.02 161.539,66 0,00 161.539,66 CHELTUIELI CURENTE 196 (01 152.040,51 0,00 152.040,51 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 197 |20 49.109,06 0,00 49.109,06 TITLUL IV SUBVENTII 198 |40 102.931,45 0,00 102.931,45 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 199 [81 9.499,15 0,00 9.499,15 [Din total capitol [Transport rutier 200 [84.02.03 161.539,66 0,00) 161.539,66 Drumuri si poduri 201 |84.02.03.01 0,00 000| 0,00 pn in comun 202 |84.02.03.02 114.079,87 0,00 114.079,87 |Strazi 203 |84.02.03.03 47.459,79 0,00 47.459,79 [Alte cheltuieli in domeniul transporturilor 204 |84.02.50 0,00 0,00 0,00 |Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT . 205 |96.02 0,00 0,00 0,00 REZERVE | 206 |97.02 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT | 207 [98.02 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 208 [99.02 0,00 0,00 0,00 SECTIUNEA DEZVOLTARE SECTIUNEA DEZVOLTARE 1 | 283.793,61 0,00 283.793,61 TOTAL VENITURI 2 00.01 | 283.793,61 0,00 283.793,61 VENITURI PROPRII 3 [48.02 1.493,02 0,00 1.493,02 I. VENITURI CURENTE 4 |00.02 113.881,20 0,00 113.981,20 C. VENITURI NEFISCALE 5 |00.12 113.881,20 0,00 113.981,20 VANZARI DE BUNURI SI SERVICII & |00.14 113.981,20 0,00 113.881,20 Transferuri voluntare, altele decat subventiile T |37.02 113.981,20 0,00 113.981,20 Varsaminte din sectiunea de functionare 8 |37.02.04 113.981,20 0,00 113.981,20 il. VENITURI DIN CAPITAL 9 |00.15 1.493,02 0,00 1.493,02 Venituri din valorificarea unor bunuri 10 |39.02 1.493,02 0,00 1.493,02 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice i 11 [39.02.01 0,14 0,00 0,14 Pag. 20/28 !

3 5 E > a E s 5 as £ = = o DENUMIREA INDICATORILOR 3 2 5 Ss E ă 3 3 = 5 o & a a Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 12 |39.02.03 478,15 0,00 478,15| Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 13 |39.02.07 827,80 0,00 827.80 Depozite speciale pentru constructii de construinte 14 |39.02.10 186,93 0,00 186,93 IV. SUBVENTII 15 [00.17 68.908,11 0,00 68.908,11 |SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 16 |00.18 68.908,11 0,00 68.908,11 Subventii de la bugetul de stat 17 |42.02 68.908,11 0,00 68.908,11 A. De capital 18 68.908,11 0,00 68.808,11 | |Subventii pentru finantarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodarire a apelor 19 |42.02.13 1.1 03,31| 0,00 1.103,31 | |Suventi de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate 20 |42.02.16 2.000,00 0,00 2.000,00| Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii în sanatate 21 |42.02.16.03 2.000,00 0,00 2.000,00 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare 22 [42.02.20 65.804,80 0,00 65.804,80 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 23 |45.02 99.411,28 0,00 99.411,28 Fondul European de Dezvoltare regionala 24 |45.02.01 28-000,55 0,00 28.000,55 Sume primite în contul platilor efectuate'in anul curent 25 |45.02.01.01 19.681,56 0,00 19.681,56 Sume primite în contul platilor efectuate in anii anteriori 26 |45.02.01.02 8.318,99 0,00 8.318,99 Fondul Social European 27 |45.02.02 2.448,45 0,00 2.448,45 Sume primite în contul platilor efectuate in anul curent 28 |45.02.02.01 1.461,75 0,00 1.461,75 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 29 |45.02.02.02 986,70 0,00 66.70) Fondul de Coeziune 30 |45.02.03 68.796,91 0,00 68.796,91 Sume primite în contul platilor efectuate in anul curent 31 |45.02.03.01 59.783,77 0,00 59.783,77 Sume primite în contul platilor efectuate in anii anteriori 32 |45.02.03.02 8.419,34 0,00 8.419,34 Prefinantari 33 |45.02.03.03 593,80 0,00 593,80 Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare 34 |45.02.07 110,53 0,00 110,53 Sume primite in contut platilor efectuate in anul curent 35 |45.02.07.01 110,53 0,00 110,53 Programe comunitare finantate în perioada 2007-2013 36 |45.02.15 54,84 0,00 54,84 Sume primite in contul ptatilor efectuate in anul curent 37 |45.02.15.01 54,84 0,00 54,84 TOTAL CHELTUIELI 38 |50.02 313.433,12 0,00 313.433,12 CHELTUIELI CURENTE 39 [01 198.437,72 0,00| 198.437,72 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 40 |51 4.302,20 0,00| 4.302,20 Pag.21/28

—_ = 3 = = 5 8 £ E DENUMIREA INDICATORILOR 5 g 5 5 E 5 3 9 E 5 o a s a TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 41 |55 17,51 0,00 17,51 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 42 |56 194.118,01 0,00 194.118,01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR ) 43 |56.01 41.831,82 0,00 41.831,82 Finantarea nationala 44 |56.01.01 21.998.04 0,00 21.998,04 Finantarea Uniunii Europene 45 56.01.02 18.709,71 0,00 18.709,71 Cheltuieli neeligibile 46 56.01.03 1.124,07 0,00 1.124,07 Programe din Fondul Social European (FSE) 47 |56.02 4.848,71 0,00 4.848,71 Finantarea nationala 48 |56.02.01 1.520,97 0,00 1.520,97 Finantarea Uniunii Europene 49 |56.02.02 3.263,64 0,00 3.263,64| Cheltuieli neeligibile 50 |56.02.03 64,10 0,00 64,10| Programe din Fondul de Coeziune (FC) 51 |56.03 147.282,48 0,00 147.282,48 Finantarea nationala 52 56.03.01 58.590,47 0,00 58.590,47 Finantarea Uniunii Europene 53 [56.03.02 88.540,34 0,00 88.540,34 Cheltuieli neeligibile | 54 [56.03.03 151,67 0,00 151,67 Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA) | 55 [56.07 30,00 0,00 30,00 Finantarea nationala | 56 [56.07.01 8.00 0,00 8,00 Finantarea Uniunii Europene 57 [56.07.02 22,00 0,00 22,00 Alte programe comunitare finantate în perioada 2007-2013 58 [56.15 125,00 0,00 125,00 Finantarea nationala *) 59 [56.15.01 70,16 0,00 70,16 Finantarea de la Uniunea Europeana *) | 60 56.15.02 54,84 0,00 54,84 CHELTUIELI DE CAPITAL 61 j70 114.995,40 0,00 114.995,40 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 62 [71 114.995,40 0,00 114.995,40 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 63 [50.02 2.753,70] 0,00 2.753,70 Autoritati publice si actiuni externe 64 51.02 2.753,70| 000| 2.753,70 CHELTUIELI CURENTE 65 [01 0,00] 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 6 |70 2.753,70 0,00 2.753,70 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 67 |71 2.753,70 0,00| 2.753,70 Din total capitol | Autoritati executive si legislative 68 [51.02.01 2.753,70 0,00 2.753,70 Autoritati executive 69 |51.02.01.03 2.753,70 0,00 2.753,70 Pag.22/28

5 8 z 5 € s 5 s 2 = = o DENUMIREA INDICATORILOR = 8 & s € 8 3 2 < E o a Ş a Partea a Il-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 70 [59-02 302,78 0,00 302,78 Ordine publica si siguranta nationala 71 [61.02 302,78 0,00 302,78 CHELTUIELI CURENTE 72 |01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 73 |70 302,78 0,00 302,78 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 74 [71 302,78 0,00 302,78 Din totat capitol Ordine publica 75 |61.02.03 302,78 0,00 302,78 Politie comunitara 76 |61.02.03.04 302,78 0,00 302,78 Protectie civila si protectia contra incendiilor 77 (61.02.05 0,00 0,00 0,00 Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 78 |63.02 30.785,59 0,00 30.785,59 invatamant 79 |65.02 4.077,87 0,00 4.077,87 CHELTUIELI CURENTE 80 |01 1.498,96 0,00 1.498,96 Titlul VIN PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 81 |56 1.498,96 0,00 1.498,96 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR ) 82 |56.01 389,96 0.00 389,96 Finantarea nationala 83 |56.01.01 183,92 0,00 183,92 Finantarea Uniunii Europene 84 |56.01.02 206,04 0,00 206,04 Programe din Fondul Social European (FSE) ” 85 |56.02 1.079,00 0.00 1.079,00 Finantarea nationala 86 |56.02.01 151,79 0,00 151,79 Finantarea Uniunii Europene 87 |56.02.02 883,01 0,00 883,01 Cheltuieli neeligibile 88 [56.02.03 44,20 0,00 44,20 Programe instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA) 89 [56.07 30,00 0,00 30,00 Finantarea nationala 90 [56.07.01 8,00 0,00 8,00 Finantarea Uniunii Europene 91 |56.07.02 22,00 0,00 22,00) CHELTUIELI DE CAPITAL 92 |70 2.578,91 0,00 2.578,91 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 93 |71 2.578,91 0,00 2.578,91 Din total capitol Invatamant prescolar si primar 94 [65.02.03 1.892,76 0,00 1.892,76 Invatamant prescolar 95 165.02.03.01 1.892,76 0,00 1.892,76 Invatamant primar 96 165.02.03.02 0,00 0,00 0,00 Pag. 23/28

_ % 5 € E z 5 £ 3 m £ = D DENUMIREA INDICATORILOR = 2 5 Ss E s z 2 E E =) a Ş a Invatamant secundar 97 |65.02.04 2.185,11 0,00 2.185,11 Invatamant secundar inferior 98 |65.02.04.01 0,00 0,00 0,00 Invatamant secundar superior 99 [65.02.04.02 2.185,11 0,00 2.185,11 invatamant postliceal 100 [65.02.05 0,00 0,00 0,00 Sanatate 101 [86.02 7.410,27 0,00 7.410,27 CHELTUIELI CURENTE 102 |01 6.291,41 0,00 6.291,41 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 103 |51 4.302,20 0,00 4.302,20 Titlul VII PROIECTE CU FINANTARE DiN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 104 [56 1.989,21 0,00 1.989,21 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR ) 105 [56.01 1.989,21 0,00 1.989,21 Finantarea nationala 106 [56.01.01 375,52 0,00 375,52 Finantarea Uniunii Europene 107 [56.01.02 1.806,04 0,00 1.606,04 Cheltuieli neeligibile [108 [56-01 03 7,65 0,00 7,85 CHELTUIELI DE CAPITAL 109 [70 1.118,86 0,00 1.118,86 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 110 [71 1.118,86 0,00 1.118,86 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 111 |66.02.06 7.410,27 0,00 7.410,27 Spitale generale 112 |66.02.06.01 7.410,27 0,00 7.410,27 Servicii de sanatate publica 113 j66.02.08 0,00 0,00 0,00 Cultura, recreere si religie 114 [67.02 15.554,87 0,00 15.554,87 CHELTUIELI CURENTE 115 |01 4.551,24 0,00 4.551,24 Titul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 116 [56 4.551,24 0,00 4.551,24 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR ) 117 [56.01 4.238,73 CT 4.238,73 Finantarea nationala 118 [56.01.01 1.859,38 0,00 1.859,38 Finantarea Uniunii Europene 119 |56.01.02 2.369,83 0,00 2.369,83 Cheltuieli neeligibile 120 [56.01.03 9,52 0,00 9,52 Programe din Fondul Social European (FSE) 121 [56.02 187,51 0,00 187,51 Finantarea nationala 122 [56.02.01 33,18 0,00 33,18 Finantarea Uniunii Europene 123 [56.02.02 154,33 0,00 154,33 Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 | 124 [56.15 125,00 0,00 125,00 Pag. 24/28

—_ 5 £ = DENUMIREA INDICATORILOR > 8 Ss E 5 3 8 = o a a Finantarea naţionala *) 125 [56.15.01 70,16 0,00 70,16 Finantarea de la Uniunea Europeana *) 126 [56.15.02 54,84 0,00 54,84 CHELTUIELI DE CAPITAL 127 |70 11.003,63 0,00 11.003,63 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 128 [71 11.003,63 0,00 11.003,63 Din total capitol Servicii culturale 129 [67.02.03 1.705,82 0,00 1.705,82 institutii publice de spectacole si concerte 130 |67.02.03.04 1.705,82 0,00 1.705,82 Case de cultura a 31 |67.02.03.06 0,00 0,00 0,00 Servicii recreative si sportive 132 [67.02.05 13.849,05 0,00 13.849,05 Sport 133 |67.02.05.01 959,04 0,00 959,04 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 134 |67.02.05.03 12.890,01 0,00 12.890,01 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 135 |67.02.50 0,00 0,00 0,00 Asigurari si asistenta sociala 136 [68.02 3.742,58 0,00 3.742,58 CHELTUIELI CURENTE 137 [01 3.582,20 0,00 3.582,20 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 138 |56 3.582,20 0,00 3.582,20 Programe din Fondul Social European (FSE) 139 [56.02 3.582,20 0,00 3.582,20 Finantarea nationala 140 |56.02.01 1.336,00 0,00 1.336,00 Finantarea Uniunii Europene 141 56.02.02 2.226,30 0,00 2.226,30 Cheliuieli neeligibile 142 [56.02.03 19,90 0,00 19,90 CHELTUIELI DE CAPITAL 143 |70 160,38 0,00 160,38 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 144 |71 160,38 0,00| 160,38 Din total capitol Asistenta sociala in caz de boli si inv: 145 [68.02.05 0,00 0,00 0,00 Asistenta sociala în caz de invaliditate 146 |68.02.05.02 0,00 0,00 0,00 Asistenta sociala pentru familie si copii 147 [68.02.06 2.238,20 0,00 2.238,20 Crese 148 |68.02.11 soc 0,00 0,00 Prevenirea excluderii sociale 149 [68.02.15 160,38 0,00 160,38 Ajutor social 150 [68.02.15.01 69,82 0,00 69,62 Cantine de ajutor social [151 68.02.15.02 90,76 0,00 90,76 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 152 [68.02.50 1.344,00 0,00 1.344,00 Pag.25/28

= 3 z 3 € g 5 m 2 c o DENUMIREA INDICATORILOR => e E Ss E s 3 3 £ o a e a Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 153 [69.02 136.322,79 0,00 136.322,78 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 154 |70.02 53.303,13 0,00 53.303,13 CHELTUIELI CURENTE 155 |01 20.793,83 0,00 20.793,83 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 156 |55 17,51 0,00 17,51 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 157 |56 20.776,32 0,00 20.776,32 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR ) 158 [56.01 20.776,32 0,00 20.776,32 Finantarea nationala 159 [56.01.01 12.377,33 0,00 12.377,33 Finantarea Uniunii Europene 160 [56.01.02 8.036,85 0,00 8.036,85 Cheltuieli neeligibile 161 |56.01.03 362,14 0,00 382,14 CHELTUIELI DE CAPITAL 162 |70 32.509,30 0,00 32.509,30 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 163 |71 32.509,30 0,00 32.509,30 Din total capitol Locuinte 164 [70.02.03 3.650,07 0,00 3.650,07 Dezvoltarea sistemului de locuinte 165 |70.02.03.01 3.650,07 0,00 3.650,07 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 166 |70.02.03.30 0,00 0,00 0,00 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 167 |70.02.05 3.219,55 0,00 3.219,55 Alimentare cu apa 188 |70.02.05.01 3.219,55 0,00 3.219,55 Iluminat public si electrificari rurale 169 [70.02.06 7.837,29 0,00 7.837,29 Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 170 |70.02.50 38.596,22 0,00 38.596,22 Protectia mediului 171 |74.02 83.019,66 0,00 83.019,66 CHELTUIELI CURENTE 172 [01 39.152,93 0,00 39.152,93 Titlul VIN PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 173 [56 39.152,93 0,00 39.152,93 Programe din Fondul de Coeziune (FC) 174 156.03 39.152,93 0,00 39.152,93 Finantarea nationala 175 [56.03.01 5.872,94 0,00 5.872,94 Finantarea Uniunii Europene 176 [56.03.02 33.279,99 0,00 33.279,99 CHELTUIELI DE CAPITAL 177 |70 43.866,73 0,00 43.866,73 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 178 [71 43.866,73 0,00 43.866,73 Din total capitol Salubritate si gestiunea deseurilor 179 |74.02.05 0,00 0,00 0,00 Pag. 26/28

5 3 2 â = 8 5 Ss o = £ D DENUMIREA INDICATORILOR > 8 5 Ss E ă 2 3 £ 5 o m e a Salubritate 180 |74.02.05.01 0,00 0,00 0,00 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 181 |74.02.05.02 0,00 0,00 0,00 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 182 |74.02.06 83.019,66 0.001 83.019,66 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 183 |79.02 143.268,26 0,00 143.268,26 Combustibili si energie 184 [81.02 110.238,39 0,00 110.238,39 (CHELTUIELI CURENTE 185 01 108.129,55 0,00 108.129,55 Titlul VII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 186 [56 108.129,55 0,00 108.129,55 Programe din Fondul de Coeziune (FC) 187 |56.03 108.129,55 0,00 108.129,55 Finantarea nationala 188 |56.03.01 52.717,53 0,00 52717,53 Finantarea Uniunii Europene 189 [56.03.02 55.260,35 0,00 55.260,35 Cheltuieli neeligibile 190 [56.03.03 151,67 0,00 151,67 CHELTUIELI DE CAPITAL 191 [70 2.108,84 0,00 2.108,84 [TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 192 [71 2.108,84 0,00 2.108,84 [Din total capitol Energie termica 193 81.02.06 110.238,39| 0,00 110.238,39 Transporturi 194 [84.02 33.029,87 0,00 33.029,87 CHELTUIELI CURENTE 195 [01 14.437,60 0,00 14.437,60 Titlul VIH PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 196 |56 14.437,60 0,00 14.437,60 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR ) 197 [56.01 14.437,80 0,00] 14.437,60 Finantarea nationala 198 |56.01.01 7.201,89 0,00 7.201,89 Finantarea Uniunii Europene 199 [56.01.02 6.490,95 0,00 6.490,95 Cheltuieli neeligibile 200 [56.01.03 744,76 0,00 744,76 CHELTUIELI DE CAPITAL 201 |70 18.592,27 0,00 18.592,27 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 202 [71 18.592,27 0,00 18.592,27 Din total capitol Transport rutier 203 [84.02.03 30.575,92 0,00 30.575,92| Drumuri si poduri 204 |84.02.03.01 3.532,42 0,00 3.532,42 "Transport in comun 205 [84.02.03.02 8.608,67 0,00 8.608,67 Strazi 206 |84.02.03.03 18.434,83 0,00 18.434,83 Pag.27/28

= 5 s = = 3 = $ DENUMIREA INDICATORILOR > E 5 5 E Q > 5 = s O S Ss _ & S E s a Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 207 [84.02.50 2.453,95 0,00 2.453,95 -] Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT | 208 [96.02 0,00 0,00 0,00 REZERVE 209 |97.02 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 210 (98.02 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 211 [99.02 29.639,51 0,00 29.639,51 PRIMAR, 5 Director Economic, Sef Serviciu Buget, Nicolae ROBU, / ţ Smaranda HARACICU, Stelian NCIU, e ( | a ET a N MI fi Pag. 28/28