keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 199/18.04.2006 Privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator al manifestarii "Marsul Invierii", organizata de Asociatia Evanghelista si de Caritate "Isus Speranta Romaniei"

18.04.2006

Hotararea Consiliului Local 199/18.04.2006
Privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator al manifestarii "Marsul Invierii", organizata de Asociatia Evanghelista si de Caritate "Isus Speranta Romaniei"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2006- 003106/ 06.03.06 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 45/ 2003 privind finanţele publice locale, aprobată prin Legea nr.108/ 2004;
Având în vedere art. 38, lit (d) şi (p) din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală, modificată;
În conformitate cu art.46 din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală, modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de de coorganizator al manifestarii "Marsul Invierii", organizata de Asociatia Evanghelista si de Caritate "Isus Speranta Romaniei" ce va avea loc in data de 24 aprilie 2006.

Art.2: Se aprobă alocarea sumei de 10.000 RON de la bugetul local, din cap.67.02. "Cultură, recreere şi religie" (67.02.50 Altele), pentru susţinerea activităţii prevăzute la art.1.
Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea acestei manifestări se vor realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică şi Biroul Relaţii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Poliţia Comunitară
- Biroului Control Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Centrul de Consiliere pentru Cetăţeni;
- Asociatiei Evangheliste si de Caritate "Isus Speranta Romaniei"
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
CONSTANTIN CATANĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat_-_Marsul_invierii.pdf

Red. 2ex L.P.

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA BIROUL RELAŢII PUBLICE SC2006- 003106/ 06.03.06

APROBAT PRIMAR, GHEORGHE CIUHANDU

Bd. C.D. Loga nr. 1, Timişoara, tel/fax: +40 256 -204886, e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

REFERAT Privind participarea Consiliului Local în calitate de coorganizator al manifestarii

„Marsul Invierii”, organizata de Asociatia Evanghelista si de Caritate „Isus Speranta Romaniei”

Asociatia Evanghelista si de Caritate „Isus Speranta Romaniei” din Timisoara a depus

solicitarea nr. SC2006- 003106/ 20.02.2006 privind susţinerea financiară a manifestarii „Marsul Invierii” in data de 24 aprilie 2006.

Anul acesta „Marsul Invierii” va fi organizat pentru a XIV-a oara, cu ocazia Pastelui. Manifestarea este recunoscuta si apreciata pe plan national si international, fiind singurul eveniment de acest gen din Romania. Prin acesta actiune, in spiritul ecumenic si cultural, sunt reunite toate cultele crestine.

Propunem, în conformitate cu prevederile art.38, lit. (d) şi (p) şi art. 46 din legea nr.215/ 2001 privind administraţia publică locală, precum şi în conformitate cu OUG nr. 45/2003 privind Finanţele publice locale, sprijinirea acestei manifestări cu suma de 5.000 RON, din cap.67.02. „Cultură, recreere şi religie” (67.02.50 Altele ).

Detalii referitoare la această manifestare se află în materialul anexat. Proiectul are acordul Comisiei de cultură, învăţământ, turism, sport şi culte din cadrul

Consiliului Local si a fost inclus în programul de proiecte finantate de la bugetul local in 2006.

Adrian Bodo Smaranda Haracicu Director Economic Şef Serviciu Buget- Investiţii Adrian Bragea Lavinia Simion Sef Birou Relaţii Publice Consilier de specialitate

Mirela Lasuschevici Avizat Juridic