keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 190/22.04.2008 privind aprobarea indicatorilor de performanţă pentru serviciul public de management al populaţiei canine, animalelor de companie şi activităţii de ecarisaj, pentru aprecierea activităţii S.C. "DANYFLOR" S.R.L.

22.04.2008

Hotararea Consiliului Local 190/22.04.2008
privind aprobarea indicatorilor de performanţă pentru serviciul public de management al populaţiei canine, animalelor de companie şi activităţii de ecarisaj, pentru aprecierea activităţii S.C. "DANYFLOR" S.R.L.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2008-6806/31.03.2008 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe,Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, omisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Legii nr. 101/25.04.2006 - privind serviciul de salubrizare al localităţilor , modificată;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 94/28.03.2006 - privind aprobarea Studiului de Oportunitate, Caietului de Sarcini, Instrucţiunilor privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de delegare a gestiunii şi Regulamentului serviciului public de management a populaţiei canine, animalelor de companie şi activităţii de ecarisaj din municipiul Timişoara şi numirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de management a populaţiei canine, animalelor de companie şi activităţii de ecarisaj din municipiul Timişoara;
Având în vedere prevederile art. 16 şi 17 din Contractul nr. SC2006-15384/31.07.2006 privind delegarea gestiunii serviciilor publice de management al populaţiei canine, animalelor de companie şi activităţii de ecarisaj în municipiul Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 litera (d) şi alin. 6 litera (a) pct. 14 din Legea nr. 215/23.04.2001 privind administraţia publică locală - republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală - republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă indicatorii de performanţă pentru serviciul public de management al populaţiei canine, animalelor de companie şi activităţii de ecarisaj, pentru aprecierea activităţii S.C. "DANYFLOR" S.R.L. Timişoara, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Biroului Control Intern si Managementul Calităţii;
- S.C. "DANYFLOR" S.R.L.;
- Mass - media locale.
Presedinte de sedinta
EUGENIA TONENCHI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: ANEXA.pdf

ANEXĂ la Hotărârea Consiliului Local

nr. din data de ___.___.2008

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ ŞI DE EVALUARE A SERVICIULUI PUBLIC DE MANAGEMENT AL POPULAŢIEI CANINE, ANIMALELOR DE COMPANIE ŞI ACTIVITĂŢII DE ECARISAJ ÎN MUNICIPIUL TIMIŞOARA, PENTRU APRECIEREA ACTIVITĂŢII S.C. „DANYFLOR” S.R.L. ÎN ANUL 2007

TRIMESTRUL INDICATORI I II III IV

TOTAL AN

1. INDICATORI GENERALI 1.1. Contractarea serviciilor de management al populaţiei canine, animalelor de companie şi activităţii de ecarisaj a) numărul de contracte încheiate, pe categorii de utilizatori (asociaţii de proprietari, societăţi comerciale, instituţii, persoane fizice, etc.) raportat la numărul de solicitări;

100% 100% 100% 100% 100%

b) numărul de solicitări de îmbunătăţire a parametrilor de calitate ai serviciului de management al populaţiei canine, animalelor de companie şi activităţii de ecarisaj, raportat la numărul de contracte încheiate;

0 0 0 0 0

1.2. Măsurarea şi gestiunea cantităţii serviciilor de management al populaţiei canine, animalelor de companie şi activităţii de ecarisaj prestate; a) numărul de operaţiuni management al populaţiei canine, animalelor de companie şi activităţii de ecarisaj ca urmare a solicitărilor, raportat la numărul total de solicitări;

100% 100% 100% 100% 100%

b) numărul anual de sesizări din partea agenţiilor de protecţie a mediului;

0 0 0 0 0

c) numărul anual de sesizări din partea agenţiilor de sănătate publică;

0 0 0 0 0

d) numărul de reclamaţii privind valorile facturate, pe tipuri de activităţi;

0 0 0 0 0

e) valoarea totală a facturilor încasate, raportată la valoarea totală a facturilor emise;

95% 95% 95% 95% 95%

f) numărul de contracte reziliate pentru neplata serviciilor prestate, pe categorii de utilizatori şi pe tipuri de activităţi;

0 0 0 0 0

1.3. Calitatea serviciilor de management al populaţiei canine, animalelor de companie şi activităţii de ecarisaj prestate; a) numărul de reclamaţii privind parametrii de calitate ai serviciului, pe tipuri de utilizatori şi tipuri de activităţi;

104 92 70 61 327

b) numărul de reclamaţii la care s-a răspuns în termenul legal, din total număr de reclamaţii;

100% 100% 100% 100% 100%

c) valoarea despăgubirilor plătite de operator pentru nerespectarea condiţiilor şi a parametrilor de calitate stabiliţi prin contract, raportată la valoarea facturată, pe categorii de utilizatori şi pe tipuri de activităţi;

0 0 0 0 0

d) valoarea despăgubirilor plătite de utilizatori pentru daune provocate prin nerespectarea condiţiilor şi clauzelor contractuale;

0 0 0 0 0

2. INDICATORI GARANTAŢI 2.1. Indicatori garantaţi prin licenţa de prestare a serviciului management al populaţiei canine, animalelor de companie şi activităţii de ecarisaj; a) numărul de sesizări scrise privind nerespectarea de către operator a obligaţiilor din licenţă;

0 0 0 0 0

b) numărul de încălcări ale obligaţiilor operatorului rezultate din analizele şi controalele direcţiei sanitar – veterinare şi Gărzii de Mediu, modul de soluţionare pentru fiecare caz de încălcare a acestor obligaţii;

0 1 0 1 2

2.2. Indicatori a căror nerespectare atrage penalităţi contractuale: a) numărul de utilizatori care au primit despăgubiri datorate nerespectării condiţiilor de aplicare de către operator a activităţilor de management al populaţiei canine, animalelor de companie şi activităţii de ecarisaj sau dacă s-au îmbolnăvit din cauza nerespectării condiţiilor de prestare a serviciului de management al populaţiei canine , animalelor de companie şi activităţii de ecarisaj;

0 0 0 0 0

b) numărul de cereri pentru care s-au acordat reduceri ale valorii facturilor, din total număr de cereri pentru micşorarea valorii facturilor;

0 0 0 0 0

2.3. Indicatori de calitate exprimaţi prin parametrii tehnici realizaţi a) prezenţa câinilor înainte de operaţiunile de prindere şi transport în adăposturi;

mare mare mode- rată

mode- rată

Modera- tă

b) prezenţa câinilor după operaţiunile de prindere şi transport în adăposturi;

mare mode- rată

mică mică mică

Atasament: Referat.pdf

Cod FP53-01,Ver.1 1

ROMÂNIA APROBAT, JUDEŢUL TIMIŞ P R I M A R, MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMĂRIA DIRECŢIA DE MEDIU Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU SERVICIUL PROTECŢIA MEDIULUI Nr.SC2008-6806/31.03.2008.

R E F E R A T

Având în vedere Contractul nr. SC2006-15384/31.07.2006 prin care s-a delegat gestiunea serviciilor publice de management al populaţiei canine, animalelor de companie şi activităţii de ecarisaj în municipiul Timişoara, prin concesiune, către S.C. „DANYFLOR” S.R.L. Având în vedere faptul că aceste servicii trebuie să fie continue şi de calitate, fiind menite să asigure protecţia sănătăţii populaţiei, de a asigura bunăstarea animalelor, cu respectarea prevederilor Legii nr. 205/26.05.2004 privind protecţia animalelor, cu modificările şi completările ulterioare. În conformitate cu prevederile Legii nr. 101/25.04.2006 privind serviciul de salubrizare al localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare; În baza prevederilor art. 16 şi 17 din Contractul nr. SC2006-15384/31.07.2006 prin se reglementează cantitatea şi calitatea serviciilor pe care trebuie să le respecte operatorul S.C. „DANYFLOR” S.R.L. precum şi indicatorii de performanţă, adică acele condiţii pe care trebuie să le îndeplinească serviciile publice de management al populaţiei canine, animalelor de companie şi activităţii de ecarisaj şi pentru aprecierea activităţii S.C. DANYFLOR” S.R.L.,

P R O P U N E M :

1. Aprobarea indicatorilor de performanţă şi de evaluare a serviciului public de management al populaţiei canine, animalelor de companie şi activităţii de ecarisaj în municipiul Timişoara, pentru aprecierea activităţii S.C. DANYFLOR” S.R.L., prevăzuţi în Anexă.

DIRECTOR DIRECŢIA DE MEDIU, ŞEF SERVICIU PROTECŢIA MEDIULUI,

VASILE CIUPA ADRIAN BERE – SEMEREDI

AVIZAT JURIDIC,

MIRELA LASUSCHEVICI

Red: BSA

Cod FP53-01,Ver.1 2

ANEXĂ

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ ŞI DE EVALUARE A SERVICIULUI PUBLIC DE MANAGEMENT AL POPULAŢIEI CANINE, ANIMALELOR DE COMPANIE ŞI ACTIVITĂŢII DE ECARISAJ ÎN MUNICIPIUL TIMIŞOARA, PENTRU APRECIEREA ACTIVITĂŢII S.C. „DANYFLOR” S.R.L. ÎN ANUL 2007

TRIMESTRUL INDICATORI

I II III IV TOTAL

AN 1. INDICATORI GENERALI 1.1. Contractarea serviciilor de management al populaţiei canine, animalelor de companie şi activităţii de ecarisaj a) numărul de contracte încheiate, pe categorii de utilizatori (asociaţii de proprietari, societăţi comerciale, instituţii, persoane fizice, etc.) raportat la numărul de solicitări;

100% 100% 100% 100% 100%

b) numărul de solicitări de îmbunătăţire a parametrilor de calitate ai serviciului de management al populaţiei canine, animalelor de companie şi activităţii de ecarisaj, raportat la numărul de contracte încheiate;

0 0 0 0 0

1.2. Măsurarea şi gestiunea cantităţii serviciilor de management al populaţiei canine, animalelor de companie şi activităţii de ecarisaj prestate; a) numărul de operaţiuni management al populaţiei canine, animalelor de companie şi activităţii de ecarisaj ca urmare a solicitărilor, raportat la numărul total de solicitări;

100% 100% 100% 100% 100%

b) numărul anual de sesizări din partea agenţiilor de protecţie a mediului;

0 0 0 0 0

c) numărul anual de sesizări din partea agenţiilor de sănătate publică;

0 0 0 0 0

d) numărul de reclamaţii privind valorile facturate, pe tipuri de activităţi;

0 0 0 0 0

e) valoarea totală a facturilor încasate, raportată la valoarea totală a facturilor emise;

95% 95% 95% 95% 95%

f) numărul de contracte reziliate pentru neplata serviciilor prestate, pe categorii de utilizatori şi pe tipuri de activităţi;

0 0 0 0 0

1.3. Calitatea serviciilor de management al populaţiei canine, animalelor de companie şi activităţii de ecarisaj prestate; a) numărul de reclamaţii privind parametrii de calitate ai serviciului, pe tipuri de utilizatori şi tipuri de activităţi;

104 92 70 61 327

b) numărul de reclamaţii la care s-a răspuns în termenul legal, din total număr de reclamaţii;

100% 100% 100% 100% 100%

c) valoarea despăgubirilor plătite de operator pentru nerespectarea condiţiilor şi a parametrilor de calitate stabiliţi prin contract, raportată la valoarea facturată, pe categorii de utilizatori şi pe tipuri de activităţi;

0 0 0 0 0

d) valoarea despăgubirilor plătite de utilizatori pentru daune provocate prin nerespectarea condiţiilor şi clauzelor contractuale;

0 0 0 0 0

Cod FP53-01,Ver.1 3

2. INDICATORI GARANTAŢI 2.1. Indicatori garantaţi prin licenţa de prestare a serviciului management al populaţiei canine, animalelor de companie şi activităţii de ecarisaj; a) numărul de sesizări scrise privind nerespectarea de către operator a obligaţiilor din licenţă;

0 0 0 0 0

b) numărul de încălcări ale obligaţiilor operatorului rezultate din analizele şi controalele direcţiei sanitar – veterinare şi Gărzii de Mediu, modul de soluţionare pentru fiecare caz de încălcare a acestor obligaţii;

0 1 0 1 2

2.2. Indicatori a căror nerespectare atrage penalităţi contractuale: a) numărul de utilizatori care au primit despăgubiri datorate nerespectării condiţiilor de aplicare de către operator a activităţilor de management al populaţiei canine, animalelor de companie şi activităţii de ecarisaj sau dacă s-au îmbolnăvit din cauza nerespectării condiţiilor de prestare a serviciului de management al populaţiei canine , animalelor de companie şi activităţii de ecarisaj;

0 0 0 0 0

b) numărul de cereri pentru care s-au acordat reduceri ale valorii facturilor, din total număr de cereri pentru micşorarea valorii facturilor;

0 0 0 0 0

2.3. Indicatori de calitate exprimaţi prin parametrii tehnici realizaţi a) prezenţa câinilor înainte de operaţiunile de prindere şi transport în adăposturi;

mare mare mode- rată

mode- rată

Modera- tă

b) prezenţa câinilor după operaţiunile de prindere şi transport în adăposturi;

mare mode- rată

mică mică mică