keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 159/18.04.2006 privind trecerea din domeniul public al municipiului Timişoara în domeniul privat al municipiului Timişoara, a unor mijloace fixe care fac parte din Staţia de Epurare Timişoara, în vederea scoaterii din funcţiune

18.04.2006

Hotararea Consiliului Local 159/18.04.2006
privind trecerea din domeniul public al municipiului Timişoara în domeniul privat al municipiului Timişoara, a unor mijloace fixe care fac parte din Staţia de Epurare Timişoara, în vederea scoaterii din funcţiune


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2006-6648 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi al Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 - privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;
Având în vedere Hotărârea de Guvern nr. 548/1999 - privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor;
În baza prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 977/2002 - privind atestarea domeniului public al judeţului Timiş, precum şi al oraşelor şi comunelor din judeţul Timiş;
Având în vedere Ordinul 555/2003 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 618/2002 pentru aprobarea precizărilor privind inventarierea bunurilor din domeniul public al statului, emis de Ministerul Finanţelor Publice, art. 1 pct. 1 lit. " b;
Având în vedere Protocoalele de predare- primire nr. D82004-460/28.01.2004 şi SC2005-1658/01.02.2005 încheiate între R.A. AQUATIM Timişoara şi Primăria Municipiului Timişoara, precum şi adresa D72005-1856/29.03.2005 prin care se transmit de către R.A. AQUATIM Timişoara şi celelalte bunuri imobile de natura domeniului public recepţionate în perioada 01.01.1999-31.03.2005;
Având în vedere Ordonanţei de Guvern nr.112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ teritoriale;
Având în vedere Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată şi modificată;
Având în vedere solicitarea Regiei Autonome de Apă şi Canal Timişoara, înregistrată cu nr. D82005-6360/15.12.2005 de scoatere din funcţiune, valorificarea şi după caz casare a unor mijloace fixe;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit. (f) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă trecerea din domeniul public al municipiului Timişoara în domeniul privat al municipiului Timişoara a unor mijloace fixe care fac parte din Staţia de Epurare Timişoara şi sunt înregistrate în evidenţa contabilă a mijloacelor fixe a Primăriei municipiului Timişoara şi sunt în administrarea, respectiv exploatarea Regiei Autonome de Apă şi Canal "AQUATIM" Timişoara, prevăzute în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă scoaterea din funcţiune, valorificarea şi după caz casarea mijloacelor fixe prevăzute la art. 1 şi cuprinse în Anexa la prezenta hotărâre.

Art.3: Procedura de scoatere din funcţiune, valorificarea şi după caz casarea mijloacelor fixe prevăzute la art. 1 şi cuprinse în Anexa la prezenta hotărâre va fi pusă în aplicare de către Regia Autonomă de Apă şi Canal "AQUATIM" Timişoara şi de către Comisia de casare-valorificare numită prin Dispoziţia 1374/2005 a Primarului Municipiului Timişoara, iar sumele încasate prin valorificarea mijloacelor fixe vor fi vărsate la bugetul local.

Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică şi Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Timişoara, precum şi Regia Autonomă de Apă şi Canal "AQUATIM" Timişoara.

Art.5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Biroului Control Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Regiei Autonome de Apă şi Canal "AQUATIM" Timişoara;
- Mass - media locale;Presedinte de sedinta
CONSTANTIN CATANĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat_-_Statie_Epurare.pdf

MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA PATRIMONIU SERVICIUL ADMINISTRARE SPAŢII Nr. SC2006-……../……………. Aprobat Primar

Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU

REFERAT Privind trecerea din domeniul public al municipiului Timişoara în domeniul privat al municipiului

Timişoara, a unor mijloace fixe care fac parte din Staţia de Epurare Timişoara, în vederea scoaterii din funcţiune

Urmare Legii 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, bunurile care au fost în administrarea Regiei Autonome Apă şi Canal „AQUATIM” Timişoara şi care fac parte din Staţia de Epurare Timişoara, au fost înregistrate în evidenţa contabilă a mijloacelor fixe a Primăriei Municipiului Timişoara în baza Protocolului nr. D82004-460/28.01.2004 încheiat între Regia Autonomă Apă şi Canal „AQUATIM” Timişoara şi Primăria Municipiului Timişoara, mijloace fixe care în baza HCL nr. 154/21.12.2004 şi a Protocolului nr. SC2005-1658/01.02.2005 au fost date spre administrare Regiei Autonome Apă şi Canal „AQUATIM” Timişoara;

Prin adresa D72005-1856/29.03.2005 s-a transmis de către R.A. AQUATIM Timişoara şi alte mijloace fixe de natura domeniului public recepţionate în perioada 01.01.1999-31.03.2005, care au fost înregistrate în evidenţa contabilă a Primăriei Municipiului Timişoara în luna aprilie 2005, conform Ordinului 555/2003 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 6518/2002 pentru aprobarea precizărilor privind inventarierea bunurilor din domeniul public al statului, emis de Ministerul Finanţelor Publice, art. 1 pct. 1 lit. ” b.

Prin măsura ISPA se va reabilita întreaga tehnologie a Staţiei de Epurare şi ca urmare a acestei acţiuni, unele active nu vor mai fi păstrate în funcţiune, amplasamentul lor fiind destinat noilor mijloace fixe.

Prin HCL 188/2005 s-a aprobat trecerea din domeniul public al municipiului Timişoara în domeniul privat al municipiului Timişoara, a unor mijloace fixe care fac parte din Staţia de Epurare Timişoara, în vederea scoaterii din funcţiune, mijloace fixe care parţial au fost valorificate respectiv casate, iar sumele rezultate în urma valorificării au fost virate la bugetul local, iar prin adresa nr. D82005-6360/15.12.2005 Regia Autonomă Apă şi Canal „AQUATIM” Timişoara solicită scoaterea din funcţiune, valorificarea şi după caz casarea şi a altor mijloacelor fixe cuprinse în Anexa care face parte integrantă din prezentul referat. Prin dezmembrare, materialele reutilizabile se vor folosi în procesul de întreţinere şi reparaţie a staţiei de epurare Timişoara, iar restul materialelor vor fi valorificate. Veniturile care rezultă din valorificarea acestor active, după deducerea cheltuielilor cu dezmembrarea lor, se vor vărsa la bugetul local. Pentru a putea scoate din funcţiune, valorifica şi după caz casa aceste mijloace fixe, este necesar trecerea acestora din domeniul public al municipiului Timişoara în domeniul privat al municipiului Timişoara, în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru

reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ teritoriale. Faţă de cele de mai sus:

PROPUNEM:

Emiterea unei HCL care să aprobe: 1.Trecerea din domeniul public al municipiului Timişoara în domeniul privat al municipiului

Timişoara, a unor mijloace fixe care fac parte din Staţia de Epurare Timişoara şi care sunt în evidenţa contabilă a mijloacelor fixe a Primăriei municipiului Timişoara şi în administrarea respectiv exploatarea Regiei Autonome Apă şi Canal „AQUATIM” Timişoara, mijloace fixe evidenţiate în Anexa care face parte integrantă din prezentul referat.

2.Aprobarea scoaterii din funcţiune, valorificarea şi după caz casarea mijloacelor fixe prevăzute în Anexa la prezentul referat.

3. Procedura de scoatere din funcţiune, valorificarea şi după caz casarea mijloacelor fixe cuprinse în Anexa la prezentul referat va fi pusă în aplicare de către Regia Autonomă de Apă şi Canal "AQUATIM" Timişoara şi de către Comisia de casare-valorificare numită prin Dispoziţia 1374/2005 a Primarului Municipiului Timişoara, iar sumele încasate prin valorificarea mijloacelor fixe vor fi vărsate la bugetul local.

Viceprimar, Director, Ing. Adrian Orza Ec. Nicuşor Constantin Miuţ Şef Serviciu, Ing. Monica Rudneanu

AVIZAT,

Direcţia Economică, Serviciul Juridic, Ec. Adrian Bodo Jr. Mirela Lasuschevici

Atasament: Anexa_-_Statie_epurare.pdf

Anexa

Mijloace fixe din domeniul public propuse pt. scoatere din functiune Program Ispa - reabilitare Statia de Epurare

Nr. crt

Nr. Inv. PMT

Nr. Inv. AQUATIM An constr. Denumire mijloc fix

Valoare de inventar

1 41216/1 partial 10464/1 1969 conducta canal d 400-599-Eroilor 14.307.951

2 41303 10551 1915 conducta canal d 400-600-str. Daliei 57.460 3 42011 11253 1974 extinderi conducte canal-Zona UMT D500 6.416.064 4 41205 10453 1934 conducta canal d 400-600 str. Dragalina 22.276 5 41128 10376 1914 conducta canal d 700/1050-16 Decembrie 424.320 6 41112 10360 1913 conducta canal d 600/900-Iuliu Mamiu 363.501 7 41198 10446 1913 conducta canal d 400-600-Vacarescu 153.993 8 45338 13627 1999 A.STATIE DE POMPARE PLUVIALA 150.215.462 9 45484 13773 2000 STATIE POMP.APE PLUVIALE-RETELE ELECTR. 629.863.000

10 45341 13630 1999 A.STATIE POMPARE MENAJERA 160.768.000 11 45600 13895 2002 STATIE POMP.APE MENAJ(prov.din inv12091) 533.315.390 12 45342 13631 1999 A.DESNISIPATOARE 207.424.944 13 45343 13632 1999 A.SEPARATOARE DE GRASIMI 408.875.000 14 45483 13772 2000 CONSTR.SI INSTAL.INTRE OBIECTE(ESTACADE) 2.001.721.871 15 45345 13634 1999 A.STATIE POMPARE NAMOL PRIMAR 31.637.900 16 45347 13636 1999 A.CANALE DE LEGATURA LA CIRCUIT.DE NAMOL 264.019.805 17 45346 13635 1999 A.CANALE DE LEGATURA LA DECANT.RAD.PRIMA 72.519.000 18 44123 13504 1998 A.INSTALATII TERMICE.RETELE TERMICE 738.860.568 19 45339 13628 1999 A.STATIE DE POMPARE APA UNGERE 1.750.000 20 45340 13629 1999 A.DEVERSOR LIMITARE DEBITE 1.512.000 21 40821 10069 1914 conducta de beton 79.200 22 41034 10282 1914 conducta canal d 250 2.460 23 41051 10299 1914 conducta canal d 200 26.900 24 41101 10349 1914 conducta canal d 100 7.880 25 41102 10350 1914 conducta canal d 150 31.400 26 41144 10392 1914 conducta canal d 300 13.650 27 41431 10675 1912 conducte de evacuare 100.000

5.224.489.995

Sef Serviciu Intocmit

Ing. Monica Rudneanu Ec. Dariana Brumar