keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 814/23.12.2019 Privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2019

23.12.2019

Hotararea Consiliului Local 814/23.12.2019
Privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2019


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Consiliul Local al Municipiului Timisoara
Având in vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. SC2019 - 033582/23.12.2019, al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
Având in vedere Raportul de specialitate cu nr. SC2019 - 033582/23.12.2019 al Directiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 23.12.2019 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2019 - 033582/23.12.2019;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale si Comisiei pentru cultura, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport si culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/2019;
În conformitate cu prevederile art. 1, art. 4, alin. 1, art. 5, art. 19, alin. 1 şi 2 si art. 20, alin. 1, art. 22 alin. 1 şi art. 23 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale modificată;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2), lit. b) şi alin. (4), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139, alin. (1) şi (3) şi art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2019, conform Anexei nr. 1 - Bugetul local pe anul 2019 - sursa A Buget local şi se validează Dispoziţia Primarului Municipiului Timişoara nr. 1526 din data 18.12.2019 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2019.

Art. 2: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local nr. 593/26.11.2019 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2019.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economica, Direcţia Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timi
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generală Urbanism;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Direcţiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei de Mediu;
- Serviciul Şcoli Spitale şi Baze Sportive;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Administraţiei Financiare a Municipiului Timisoara;
- Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Timişoara;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: anexa_nr.1.pdf

MUNICIPIUL TIMIȘOARA Anexa nr.1

Rectificare nr.8

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2019 - SURSA A Buget local

DENUMIREA INDICATORILOR

C o

d r

a n

d

C o

d in

d ic

a to

r

P ro

g ra

m a

p ro

b a

t

In flu

e n

ta

P ro

g ra

m r

e ct

ifi ca

t

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

TOTAL VENITURI 1 00.01 1.117.726,90 5.000,00 1.122.726,90

VENITURI PROPRII 2 49.90 813.420,28 0,00 813.420,28

I. VENITURI CURENTE 3 00.02 891.419,28 5.000,00 896.419,28

A. VENITURI FISCALE 4 00.03 812.641,01 5.000,00 817.641,01

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 5 00.04 422.076,00 0,00 422.076,00

A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 6 00.06 420.576,00 0,00 420.576,00

Impozit pe venit 7 03.02 4.700,00 0,00 4.700,00

Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 8 03.02.18 4.700,00 0,00 4.700,00

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 9 04.02 415.876,00 0,00 415.876,00

Cote defalcate din impozitul pe venit 10 04.02.01 415.876,00 0,00 415.876,00

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 11 04.02.04 0,00 0,00 0,00

A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 12 00.07 1.500,00 0,00 1.500,00

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 13 05.02 1.500,00 0,00 1.500,00

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 14 05.02.50 1.500,00 0,00 1.500,00

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 15 00.09 220.645,68 0,00 220.645,68

Impozite si taxe pe proprietate 16 07.02 220.645,68 0,00 220.645,68

Impozit pe cladiri 17 07.02.01 170.916,99 0,00 170.916,99

Impozit pe cladiri - PF 18 07.02.01.01 32.559,44 0,00 32.559,44

Impozit pe cladiri - PJ 19 07.02.01.02 138.357,55 0,00 138.357,55

Impozit pe terenuri 20 07.02.02 35.109,69 0,00 35.109,69

Impozit pe terenuri - PF 21 07.02.02.01 15.281,99 0,00 15.281,99

Impozit pe terenuri - PJ 22 07.02.02.02 18.763,80 0,00 18.763,80

Impozit pe terenurile extravilane 23 07.02.02.03 1.063,90 0,00 1.063,90

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii anteriori =

24 07.02.03 10.008,00 0,00 10.008,00

Pag. 1 / 25

DENUMIREA INDICATORILOR

C o

d r

a n

d

C o

d in

d ic

a to

r

P ro

g ra

m a

p ro

b a

t

In flu

e n

ta

P ro

g ra

m r

e ct

ifi ca

t

Alte impozite si taxe de proprietate 25 07.02.50 4.611,00 0,00 4.611,00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 26 00.10 162.995,70 5.000,00 167.995,70

Sume defalcate din TVA 27 11.02 77.999,00 5.000,00 82.999,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti

28 11.02.02 24.148,00 0,00 24.148,00

Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 29 11.02.06 44.003,00 5.000,00 49.003,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat 30 11.02.09 9.848,00 0,00 9.848,00

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 31 12.02 3.600,00 0,00 3.600,00

Taxe hoteliere 32 12.02.07 3.600,00 0,00 3.600,00

Taxe pe servicii specifice 33 15.02 150,00 0,00 150,00

Impozit pe spectacole 34 15.02.01 66,10 0,00 66,10

Alte taxe pe servicii specifice 35 15.02.50 83,90 0,00 83,90

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 36 16.02 81.246,70 0,00 81.246,70

Taxa asupra mijloacelor de transport 37 16.02.02 66.749,00 0,00 66.749,00

Taxa asupra mijloacelor de transport - PF 38 16.02.02.01 41.562,30 0,00 41.562,30

Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ 39 16.02.02.02 25.186,70 0,00 25.186,70

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 40 16.02.50 14.497,70 0,00 14.497,70

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 41 00.11 6.923,63 0,00 6.923,63

Alte impozite si taxe fiscale 42 18.02 6.923,63 0,00 6.923,63

Alte impozite si taxe 43 18.02.50 6.923,63 0,00 6.923,63

C. VENITURI NEFISCALE 44 00.12 78.778,27 0,00 78.778,27

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 45 00.13 27.858,21 0,00 27.858,21

Venituri din proprietate 46 30.02 27.557,21 0,00 27.557,21

Venituri din concesiuni si inchirieri 47 30.02.05 23.430,91 0,00 23.430,91

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 48 30.02.05.30 23.430,91 0,00 23.430,91

Venituri din dividende 49 30.02.08 4.126,30 0,00 4.126,30

Dividende de la societatile oi companiile nationale oi societa?ile cu capital majoritar de stat 50 30.02.08.03 4.126,30 0,00 4.126,30

Venituri din dobanzi 51 31.02 301,00 0,00 301,00

Alte venituri din dobanzi 52 31.02.03 301,00 0,00 301,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 53 00.14 50.920,06 0,00 50.920,06

Pag. 2 / 25

DENUMIREA INDICATORILOR

C o

d r

a n

d

C o

d in

d ic

a to

r

P ro

g ra

m a

p ro

b a

t

In flu

e n

ta

P ro

g ra

m r

e ct

ifi ca

t

Venituri din prestari de servicii si alte activitati 54 33.02 2.386,05 0,00 2.386,05

Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese 55 33.02.10 588,65 0,00 588,65

Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 56 33.02.12 1.250,00 0,00 1.250,00

Contributia de intretinere a persoanelor asistate 57 33.02.13 90,00 0,00 90,00

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 58 33.02.28 457,40 0,00 457,40

Venituri din taxe administrative, eliberari de permise 59 34.02 1.642,20 0,00 1.642,20

Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise 60 34.02.50 1.642,20 0,00 1.642,20

Amenzi, penalitati si confiscari 61 35.02 33.247,08 0,00 33.247,08

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale 62 35.02.01 32.743,18 0,00 32.743,18

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate 63 35.02.01.02 32.743,18 0,00 32.743,18

Alte amenzi, penalitati si confiscari 64 35.02.50 503,90 0,00 503,90

Diverse venituri 65 36.02 13.644,73 0,00 13.644,73

Varsaminte din venituri si/sau disponibilitatile institutiilor publice 66 36.02.05 570,00 0,00 570,00

Taxe speciale 67 36.02.06 8.848,67 0,00 8.848,67

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita 68 36.02.14 769,00 0,00 769,00

Alte venituri 69 36.02.50 3.457,06 0,00 3.457,06

Transferuri voluntare, altele decat subventiile 70 37.02 0,00 0,00 0,00

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 71 37.02.03 -89.000,26 0,00 -89.000,26

Varsaminte din sectiunea de functionare 72 37.02.04 89.000,26 0,00 89.000,26

IV. SUBVENTII 73 00.17 57.058,28 0,00 57.058,28

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 74 00.18 57.058,28 0,00 57.058,28

Subventii de la bugetul de stat 75 42.02 57.058,28 0,00 57.058,28

A. De capital 76 30.396,38 0,00 30.396,38

Suventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate 77 42.02.16 20.396,38 0,00 20.396,38

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate

78 42.02.16.01 20.396,38 0,00 20.396,38

Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea investiilor in sanatate 79 42.02.18 10.000,00 0,00 10.000,00

Subcentii din ventiuri proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate 80 42.02.18.03 10.000,00 0,00 10.000,00

B. Curente 81 26.661,90 0,00 26.661,90

Pag. 3 / 25

DENUMIREA INDICATORILOR

C o

d r

a n

d

C o

d in

d ic

a to

r

P ro

g ra

m a

p ro

b a

t

In flu

e n

ta

P ro

g ra

m r

e ct

ifi ca

t

Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier 82 42.02.34 5,00 0,00 5,00

Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 83 42.02.41 18.385,20 0,00 18.385,20

Finantarea Programui National de Dezvoltare Locala 84 42.02.65 904,30 0,00 904,30

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020

85 42.02.69 7.367,40 0,00 7.367,40

Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 86 45.02 169.223,09 0,00 169.223,09

Fondul European de Dezvoltare regionala 87 45.02.01 158.103,48 0,00 158.103,48

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 88 45.02.01.01 158.103,48 0,00 158.103,48

Fondul Social European 89 45.02.02 10.834,34 0,00 10.834,34

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 90 45.02.02.01 10.834,34 0,00 10.834,34

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare 91 45.02.07 285,27 0,00 285,27

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 92 45.02.07.01 285,27 0,00 285,27

Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 93 48.02 26,25 0,00 26,25

Alte programe comunitare finan?ate în perioada 2014-2020 (APC) 94 48.02.15 26,25 0,00 26,25

Sume primite în contul pla?ilor efectuate în anul curent 95 48.02.15.01 26,25 0,00 26,25

TOTAL CHELTUIELI 96 1.127.658,79 5.000,00 1.132.658,79

CHELTUIELI CURENTE 97 01 902.577,03 5.000,00 907.577,03

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 98 10 202.933,48 0,00 202.933,48

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 99 20 332.615,14 2.873,00 335.488,14

TITLUL III DOBANZI 100 30 21.780,33 0,00 21.780,33

TITLUL IV SUBVENTII 101 40 146.469,68 3.000,00 149.469,68

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 102 51 52.554,04 0,00 52.554,04

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 103 55 10.564,80 0,00 10.564,80

Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 104 56 298,74 0,00 298,74

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 105 57 38.820,20 -873,00 37.947,20

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 106 58 68.648,56 0,00 68.648,56

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 107 59 27.892,06 0,00 27.892,06

CHELTUIELI DE CAPITAL 108 70 187.861,04 0,00 187.861,04

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 109 71 166.861,04 0,00 166.861,04

Pag. 4 / 25

DENUMIREA INDICATORILOR

C o

d r

a n

d

C o

d in

d ic

a to

r

P ro

g ra

m a

p ro

b a

t

In flu

e n

ta

P ro

g ra

m r

e ct

ifi ca

t

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 110 72 21.000,00 0,00 21.000,00

TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 111 81 37.440,46 0,00 37.440,46

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 112 85 -219,74 0,00 -219,74

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 113 50.02 114.448,62 0,00 114.448,62

Autoritati publice si actiuni externe 114 51.02 91.918,29 0,00 91.918,29

CHELTUIELI CURENTE 115 01 86.976,60 0,00 86.976,60

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 116 10 62.956,01 0,00 62.956,01

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 117 20 13.993,57 0,00 13.993,57

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 118 58 527,02 0,00 527,02

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 119 59 9.500,00 0,00 9.500,00

CHELTUIELI DE CAPITAL 120 70 4.941,69 0,00 4.941,69

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 121 71 4.941,69 0,00 4.941,69

Din total capitol

Autoritati executive si legislative 122 51.02.01 91.918,29 0,00 91.918,29

Autoritati executive 123 51.02.01.03 91.918,29 0,00 91.918,29

Alte servicii publice generale 124 54.02 750,00 0,00 750,00

CHELTUIELI CURENTE 125 01 750,00 0,00 750,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 126 20 750,00 0,00 750,00

CHELTUIELI DE CAPITAL 127 70 0,00 0,00 0,00

Din total capitol

Fondul National de Preaderare 128 54.02.04 0,00 0,00 0,00

Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administratiile publice locale 129 54.02.07 0,00 0,00 0,00

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 130 54.02.10 0,00 0,00 0,00

Alte servicii publice generale 131 54.02.50 750,00 0,00 750,00

Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 132 55.02 21.780,33 0,00 21.780,33

CHELTUIELI CURENTE 133 01 21.780,33 0,00 21.780,33

TITLUL III DOBANZI 134 30 21.780,33 0,00 21.780,33

CHELTUIELI DE CAPITAL 135 70 0,00 0,00 0,00

Din total capitol

Pag. 5 / 25

DENUMIREA INDICATORILOR

C o

d r

a n

d

C o

d in

d ic

a to

r

P ro

g ra

m a

p ro

b a

t

In flu

e n

ta

P ro

g ra

m r

e ct

ifi ca

t

Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 136 55.02.00 21.780,33 0,00 21.780,33

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 137 59.02 40.853,28 0,00 40.853,28

Ordine publica si siguranta nationala 138 61.02 40.853,28 0,00 40.853,28

CHELTUIELI CURENTE 139 01 33.366,00 0,00 33.366,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 140 10 30.600,00 0,00 30.600,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 141 20 2.626,00 0,00 2.626,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 142 51 0,00 0,00 0,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 143 59 140,00 0,00 140,00

CHELTUIELI DE CAPITAL 144 70 7.487,28 0,00 7.487,28

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 145 71 7.487,28 0,00 7.487,28

Din total capitol

Ordine publica 146 61.02.03 35.961,78 0,00 35.961,78

Politie locala 147 61.02.03.04 35.961,78 0,00 35.961,78

Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 148 61.02.05 4.891,50 0,00 4.891,50

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 149 64.02 478.547,40 0,00 478.547,40

Invatamant 150 65.02 107.573,86 0,00 107.573,86

CHELTUIELI CURENTE 151 01 71.919,55 0,00 71.919,55

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 152 10 800,00 0,00 800,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 153 20 46.055,02 873,00 46.928,02

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 154 55 10.564,80 0,00 10.564,80

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 155 57 5.220,20 -873,00 4.347,20

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 156 58 2.017,98 0,00 2.017,98

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 157 59 7.261,55 0,00 7.261,55

CHELTUIELI DE CAPITAL 158 70 35.654,31 0,00 35.654,31

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 159 71 35.654,31 0,00 35.654,31

Din total capitol

Invatamant prescolar si primar 160 65.02.03 14.937,45 313,00 15.250,45

Invatamant prescolar 161 65.02.03.01 13.932,57 313,00 14.245,57

Invatamant primar 162 65.02.03.02 1.004,88 0,00 1.004,88

Pag. 6 / 25

DENUMIREA INDICATORILOR

C o

d r

a n

d

C o

d in

d ic

a to

r

P ro

g ra

m a

p ro

b a

t

In flu

e n

ta

P ro

g ra

m r

e ct

ifi ca

t

Invatamant secundar 163 65.02.04 91.986,41 -313,00 91.673,41

Invatamant secundar inferior 164 65.02.04.01 25.590,42 -467,00 25.123,42

Invatamant secundar superior 165 65.02.04.02 66.356,96 154,00 66.510,96

Invatamant profesional 166 65.02.04.03 39,03 0,00 39,03

Invatamant postliceal 167 65.02.05 0,00 0,00 0,00

Servicii auxiliare pentru educatie 168 65.02.11 0,00 0,00 0,00

Alte servicii auxiliare 169 65.02.11.30 0,00 0,00 0,00

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 170 65.02.50 650,00 0,00 650,00

Sanatate 171 66.02 98.094,04 0,00 98.094,04

CHELTUIELI CURENTE 172 01 75.668,77 0,00 75.668,77

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 173 10 15.865,94 0,00 15.865,94

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 174 20 3.157,89 0,00 3.157,89

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 175 51 51.027,04 0,00 51.027,04

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 176 58 5.617,90 0,00 5.617,90

CHELTUIELI DE CAPITAL 177 70 22.425,27 0,00 22.425,27

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 178 71 22.425,27 0,00 22.425,27

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 179 66.02.06 81.660,21 0,00 81.660,21

Spitale generale 180 66.02.06.01 81.660,21 0,00 81.660,21

Servicii de sanatate publica 181 66.02.08 16.433,83 0,00 16.433,83

Cultura, recreere si religie 182 67.02 152.132,76 0,00 152.132,76

CHELTUIELI CURENTE 183 01 138.101,73 0,00 138.101,73

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 184 10 32.428,28 0,00 32.428,28

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 185 20 104.796,76 0,00 104.796,76

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 186 51 300,00 0,00 300,00

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 187 58 316,69 0,00 316,69

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 188 59 260,00 0,00 260,00

CHELTUIELI DE CAPITAL 189 70 14.250,77 0,00 14.250,77

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 190 71 14.250,77 0,00 14.250,77

Pag. 7 / 25

DENUMIREA INDICATORILOR

C o

d r

a n

d

C o

d in

d ic

a to

r

P ro

g ra

m a

p ro

b a

t

In flu

e n

ta

P ro

g ra

m r

e ct

ifi ca

t

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 191 85 -219,74 0,00 -219,74

Din total capitol

Servicii culturale 192 67.02.03 77.638,18 0,00 77.638,18

Institutii publice de spectacole si concerte 193 67.02.03.04 39.123,58 0,00 39.123,58

Case de cultura 194 67.02.03.06 38.464,60 0,00 38.464,60

Alte servicii culturale 195 67.02.03.30 50,00 0,00 50,00

Servicii recreative si sportive 196 67.02.05 72.444,31 0,00 72.444,31

Sport 197 67.02.05.01 29.167,07 0,00 29.167,07

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 198 67.02.05.03 43.277,24 0,00 43.277,24

Servicii religioase 199 67.02.06 2.050,27 0,00 2.050,27

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 200 67.02.50 0,00 0,00 0,00

Asigurari si asistenta sociala 201 68.02 120.746,74 0,00 120.746,74

CHELTUIELI CURENTE 202 01 119.263,32 0,00 119.263,32

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 203 10 59.813,24 0,00 59.813,24

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 204 20 12.468,76 0,00 12.468,76

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 205 51 1.227,00 0,00 1.227,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 206 57 33.600,00 0,00 33.600,00

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 207 58 1.423,81 0,00 1.423,81

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 208 59 10.730,51 0,00 10.730,51

CHELTUIELI DE CAPITAL 209 70 1.483,42 0,00 1.483,42

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 210 71 1.483,42 0,00 1.483,42

Din total capitol

Asistenta acordata persoanelor in varsta 211 68.02.04 7.664,35 0,00 7.664,35

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 212 68.02.05 71.247,37 0,00 71.247,37

Asistenta sociala in caz de boli 213 68.02.05.01 0,00 0,00 0,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate 214 68.02.05.02 71.247,37 0,00 71.247,37

Asistenta sociala pentru familie si copii 215 68.02.06 2.239,21 0,00 2.239,21

Crese 216 68.02.11 9.664,42 0,00 9.664,42

Prevenirea excluderii sociale 217 68.02.15 29.931,39 0,00 29.931,39

Ajutor social 218 68.02.15.01 20.189,23 0,00 20.189,23

Pag. 8 / 25

DENUMIREA INDICATORILOR

C o

d r

a n

d

C o

d in

d ic

a to

r

P ro

g ra

m a

p ro

b a

t

In flu

e n

ta

P ro

g ra

m r

e ct

ifi ca

t

Cantine de ajutor social 219 68.02.15.02 9.742,16 0,00 9.742,16

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 220 68.02.50 0,00 0,00 0,00

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale 221 68.02.50.50 0,00 0,00 0,00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 222 69.02 131.375,26 0,00 131.375,26

Locuinte, servicii si dezvoltare publica 223 70.02 98.255,62 0,00 98.255,62

CHELTUIELI CURENTE 224 01 50.735,62 0,00 50.735,62

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 225 10 470,01 0,00 470,01

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 226 20 38.848,08 0,00 38.848,08

Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 227 56 0,90 0,00 0,90

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 228 58 11.416,63 0,00 11.416,63

CHELTUIELI DE CAPITAL 229 70 10.079,54 0,00 10.079,54

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 230 71 10.079,54 0,00 10.079,54

TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 231 81 37.440,46 0,00 37.440,46

Din total capitol

Locuinte 232 70.02.03 13.948,02 0,00 13.948,02

Dezvoltarea sistemului de locuinte 233 70.02.03.01 13.948,02 0,00 13.948,02

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 234 70.02.03.30 0,00 0,00 0,00

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 235 70.02.05 9.611,73 0,00 9.611,73

Alimentare cu apa 236 70.02.05.01 9.611,73 0,00 9.611,73

Amenajari hidrotehnice 237 70.02.05.02 0,00 0,00 0,00

Iluminat public si electrificari rurale 238 70.02.06 18.290,56 0,00 18.290,56

Alimentare cu gaze naturale in localitati 239 70.02.07 23,27 0,00 23,27

Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale 240 70.02.50 56.382,04 0,00 56.382,04

Protectia mediului 241 74.02 33.119,64 0,00 33.119,64

CHELTUIELI CURENTE 242 01 32.416,85 0,00 32.416,85

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 243 20 31.906,06 0,00 31.906,06

Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 244 56 297,84 0,00 297,84

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 245 58 212,95 0,00 212,95

CHELTUIELI DE CAPITAL 246 70 702,79 0,00 702,79

Pag. 9 / 25

DENUMIREA INDICATORILOR

C o

d r

a n

d

C o

d in

d ic

a to

r

P ro

g ra

m a

p ro

b a

t

In flu

e n

ta

P ro

g ra

m r

e ct

ifi ca

t

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 247 71 702,79 0,00 702,79

Din total capitol

Reducerea si controlul poluarii 248 74.02.03 357,54 0,00 357,54

Salubritate si gestiunea deseurilor 249 74.02.05 32.464,26 0,00 32.464,26

Salubritate 250 74.02.05.01 23.178,50 0,00 23.178,50

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 251 74.02.05.02 9.285,76 0,00 9.285,76

Canalizarea si tratarea apelor reziduale 252 74.02.06 297,84 0,00 297,84

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 253 79.02 362.434,23 5.000,00 367.434,23

Combustibili si energie 254 81.02 108.432,83 0,00 108.432,83

CHELTUIELI CURENTE 255 01 81.326,52 0,00 81.326,52

TITLUL IV SUBVENTII 256 40 36.469,68 0,00 36.469,68

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 257 58 44.856,84 0,00 44.856,84

CHELTUIELI DE CAPITAL 258 70 27.106,31 0,00 27.106,31

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 259 71 6.106,31 0,00 6.106,31

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 260 72 21.000,00 0,00 21.000,00

Din total capitol

Energie termica 261 81.02.06 108.432,83 0,00 108.432,83

Transporturi 262 84.02 254.001,40 5.000,00 259.001,40

CHELTUIELI CURENTE 263 01 190.271,74 5.000,00 195.271,74

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 264 20 78.013,00 2.000,00 80.013,00

TITLUL IV SUBVENTII 265 40 110.000,00 3.000,00 113.000,00

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 266 58 2.258,74 0,00 2.258,74

CHELTUIELI DE CAPITAL 267 70 63.729,66 0,00 63.729,66

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 268 71 63.729,66 0,00 63.729,66

Din total capitol

Transport rutier 269 84.02.03 254.001,40 5.000,00 259.001,40

Drumuri si poduri 270 84.02.03.01 19.271,96 0,00 19.271,96

Transport in comun 271 84.02.03.02 133.360,40 3.000,00 136.360,40

Strazi 272 84.02.03.03 101.369,04 2.000,00 103.369,04

Pag. 10 / 25

DENUMIREA INDICATORILOR

C o

d r

a n

d

C o

d in

d ic

a to

r

P ro

g ra

m a

p ro

b a

t

In flu

e n

ta

P ro

g ra

m r

e ct

ifi ca

t

Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 273 96.02 0,00 0,00 0,00

REZERVE 274 97.02 0,00 0,00 0,00

EXCEDENT 275 98.02 0,00 0,00 0,00

DEFICIT 276 99.02 9.931,89 0,00 9.931,89

SECTIUNEA FUNCTIONARE

SECTIUNEA FUNCTIONARE 1 820.809,22 5.000,00 825.809,22

TOTAL VENITURI 2 00.01 820.809,22 5.000,00 825.809,22

VENITURI PROPRII 3 49.90 813.420,28 0,00 813.420,28

I. VENITURI CURENTE 4 00.02 802.419,02 5.000,00 807.419,02

A. VENITURI FISCALE 5 00.03 812.641,01 5.000,00 817.641,01

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 6 00.04 422.076,00 0,00 422.076,00

A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 7 00.06 420.576,00 0,00 420.576,00

Impozit pe venit 8 03.02 4.700,00 0,00 4.700,00

Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 9 03.02.18 4.700,00 0,00 4.700,00

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 10 04.02 415.876,00 0,00 415.876,00

Cote defalcate din impozitul pe venit 11 04.02.01 415.876,00 0,00 415.876,00

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 12 04.02.04 0,00 0,00 0,00

A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 13 00.07 1.500,00 0,00 1.500,00

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 14 05.02 1.500,00 0,00 1.500,00

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 15 05.02.50 1.500,00 0,00 1.500,00

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 16 00.09 220.645,68 0,00 220.645,68

Impozite si taxe pe proprietate 17 07.02 220.645,68 0,00 220.645,68

Impozit pe cladiri 18 07.02.01 170.916,99 0,00 170.916,99

Impozit pe cladiri - PF 19 07.02.01.01 32.559,44 0,00 32.559,44

Impozit pe cladiri - PJ 20 07.02.01.02 138.357,55 0,00 138.357,55

Impozit pe terenuri 21 07.02.02 35.109,69 0,00 35.109,69

Impozit pe terenuri - PF 22 07.02.02.01 15.281,99 0,00 15.281,99

Impozit pe terenuri - PJ 23 07.02.02.02 18.763,80 0,00 18.763,80

Impozit pe terenurile extravilane 24 07.02.02.03 1.063,90 0,00 1.063,90

Pag. 11 / 25

DENUMIREA INDICATORILOR

C o

d r

a n

d

C o

d in

d ic

a to

r

P ro

g ra

m a

p ro

b a

t

In flu

e n

ta

P ro

g ra

m r

e ct

ifi ca

t

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii anteriori =

25 07.02.03 10.008,00 0,00 10.008,00

Alte impozite si taxe de proprietate 26 07.02.50 4.611,00 0,00 4.611,00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 27 00.10 162.995,70 5.000,00 167.995,70

Sume defalcate din TVA 28 11.02 77.999,00 5.000,00 82.999,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti

29 11.02.02 24.148,00 0,00 24.148,00

Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 30 11.02.06 44.003,00 5.000,00 49.003,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat 31 11.02.09 9.848,00 0,00 9.848,00

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 32 12.02 3.600,00 0,00 3.600,00

Taxe hoteliere 33 12.02.07 3.600,00 0,00 3.600,00

Taxe pe servicii specifice 34 15.02 150,00 0,00 150,00

Impozit pe spectacole 35 15.02.01 66,10 0,00 66,10

Alte taxe pe servicii specifice 36 15.02.50 83,90 0,00 83,90

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 37 16.02 81.246,70 0,00 81.246,70

Taxa asupra mijloacelor de transport 38 16.02.02 66.749,00 0,00 66.749,00

Taxa asupra mijloacelor de transport - PF 39 16.02.02.01 41.562,30 0,00 41.562,30

Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ 40 16.02.02.02 25.186,70 0,00 25.186,70

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 41 16.02.50 14.497,70 0,00 14.497,70

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 42 00.11 6.923,63 0,00 6.923,63

Alte impozite si taxe fiscale 43 18.02 6.923,63 0,00 6.923,63

Alte impozite si taxe 44 18.02.50 6.923,63 0,00 6.923,63

C. VENITURI NEFISCALE 45 00.12 -10.221,99 0,00 -10.221,99

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 46 00.13 27.858,21 0,00 27.858,21

Venituri din proprietate 47 30.02 27.557,21 0,00 27.557,21

Venituri din concesiuni si inchirieri 48 30.02.05 23.430,91 0,00 23.430,91

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 49 30.02.05.30 23.430,91 0,00 23.430,91

Venituri din dividende 50 30.02.08 4.126,30 0,00 4.126,30

Dividende de la societatile oi companiile nationale oi societa?ile cu capital majoritar de stat 51 30.02.08.03 4.126,30 0,00 4.126,30

Venituri din dobanzi 52 31.02 301,00 0,00 301,00

Pag. 12 / 25

DENUMIREA INDICATORILOR

C o

d r

a n

d

C o

d in

d ic

a to

r

P ro

g ra

m a

p ro

b a

t

In flu

e n

ta

P ro

g ra

m r

e ct

ifi ca

t

Alte venituri din dobanzi 53 31.02.03 301,00 0,00 301,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 54 00.14 -38.080,20 0,00 -38.080,20

Venituri din prestari de servicii si alte activitati 55 33.02 2.386,05 0,00 2.386,05

Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese 56 33.02.10 588,65 0,00 588,65

Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 57 33.02.12 1.250,00 0,00 1.250,00

Contributia de intretinere a persoanelor asistate 58 33.02.13 90,00 0,00 90,00

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 59 33.02.28 457,40 0,00 457,40

Venituri din taxe administrative, eliberari de permise 60 34.02 1.642,20 0,00 1.642,20

Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise 61 34.02.50 1.642,20 0,00 1.642,20

Amenzi, penalitati si confiscari 62 35.02 33.247,08 0,00 33.247,08

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale 63 35.02.01 32.743,18 0,00 32.743,18

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate 64 35.02.01.02 32.743,18 0,00 32.743,18

Alte amenzi, penalitati si confiscari 65 35.02.50 503,90 0,00 503,90

Diverse venituri 66 36.02 13.644,73 0,00 13.644,73

Varsaminte din venituri si/sau disponibilitatile institutiilor publice 67 36.02.05 570,00 0,00 570,00

Taxe speciale 68 36.02.06 8.848,67 0,00 8.848,67

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita 69 36.02.14 769,00 0,00 769,00

Alte venituri 70 36.02.50 3.457,06 0,00 3.457,06

Transferuri voluntare, altele decat subventiile 71 37.02 -89.000,26 0,00 -89.000,26

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 72 37.02.03 -89.000,26 0,00 -89.000,26

IV. SUBVENTII 73 00.17 18.390,20 0,00 18.390,20

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 74 00.18 18.390,20 0,00 18.390,20

Subventii de la bugetul de stat 75 42.02 18.390,20 0,00 18.390,20

B. Curente 76 18.390,20 0,00 18.390,20

Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier 77 42.02.34 5,00 0,00 5,00

Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 78 42.02.41 18.385,20 0,00 18.385,20

TOTAL CHELTUIELI 79 820.809,22 5.000,00 825.809,22

CHELTUIELI CURENTE 80 01 783.588,50 5.000,00 788.588,50

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 81 10 202.933,48 0,00 202.933,48

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 82 20 332.615,14 2.873,00 335.488,14

Pag. 13 / 25

DENUMIREA INDICATORILOR

C o

d r

a n

d

C o

d in

d ic

a to

r

P ro

g ra

m a

p ro

b a

t

In flu

e n

ta

P ro

g ra

m r

e ct

ifi ca

t

TITLUL III DOBANZI 83 30 21.780,33 0,00 21.780,33

TITLUL IV SUBVENTII 84 40 146.469,68 3.000,00 149.469,68

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 85 51 2.512,81 0,00 2.512,81

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 86 55 10.564,80 0,00 10.564,80

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 87 57 38.820,20 -873,00 37.947,20

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 88 59 27.892,06 0,00 27.892,06

TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 89 81 37.440,46 0,00 37.440,46

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 90 85 -219,74 0,00 -219,74

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 91 50.02 108.979,91 0,00 108.979,91

Autoritati publice si actiuni externe 92 51.02 86.449,58 0,00 86.449,58

CHELTUIELI CURENTE 93 01 86.449,58 0,00 86.449,58

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 94 10 62.956,01 0,00 62.956,01

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 95 20 13.993,57 0,00 13.993,57

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 96 59 9.500,00 0,00 9.500,00

Din total capitol

Autoritati executive si legislative 97 51.02.01 86.449,58 0,00 86.449,58

Autoritati executive 98 51.02.01.03 86.449,58 0,00 86.449,58

Alte servicii publice generale 99 54.02 750,00 0,00 750,00

CHELTUIELI CURENTE 100 01 750,00 0,00 750,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 101 20 750,00 0,00 750,00

Din total capitol

Fondul National de Preaderare 102 54.02.04 0,00 0,00 0,00

Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administratiile publice locale 103 54.02.07 0,00 0,00 0,00

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 104 54.02.10 0,00 0,00 0,00

Alte servicii publice generale 105 54.02.50 750,00 0,00 750,00

Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 106 55.02 21.780,33 0,00 21.780,33

CHELTUIELI CURENTE 107 01 21.780,33 0,00 21.780,33

TITLUL III DOBANZI 108 30 21.780,33 0,00 21.780,33

Din total capitol

Pag. 14 / 25

DENUMIREA INDICATORILOR

C o

d r

a n

d

C o

d in

d ic

a to

r

P ro

g ra

m a

p ro

b a

t

In flu

e n

ta

P ro

g ra

m r

e ct

ifi ca

t

Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 109 55.02.00 21.780,33 0,00 21.780,33

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 110 59.02 33.366,00 0,00 33.366,00

Ordine publica si siguranta nationala 111 61.02 33.366,00 0,00 33.366,00

CHELTUIELI CURENTE 112 01 33.366,00 0,00 33.366,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 113 10 30.600,00 0,00 30.600,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 114 20 2.626,00 0,00 2.626,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 115 51 0,00 0,00 0,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 116 59 140,00 0,00 140,00

Din total capitol

Ordine publica 117 61.02.03 32.901,00 0,00 32.901,00

Politie locala 118 61.02.03.04 32.901,00 0,00 32.901,00

Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 119 61.02.05 465,00 0,00 465,00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 120 64.02 345.316,02 0,00 345.316,02

Invatamant 121 65.02 69.901,57 0,00 69.901,57

CHELTUIELI CURENTE 122 01 69.901,57 0,00 69.901,57

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 123 10 800,00 0,00 800,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 124 20 46.055,02 873,00 46.928,02

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 125 55 10.564,80 0,00 10.564,80

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 126 57 5.220,20 -873,00 4.347,20

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 127 59 7.261,55 0,00 7.261,55

Din total capitol

Invatamant prescolar si primar 128 65.02.03 12.604,97 313,00 12.917,97

Invatamant prescolar 129 65.02.03.01 11.600,09 313,00 11.913,09

Invatamant primar 130 65.02.03.02 1.004,88 0,00 1.004,88

Invatamant secundar 131 65.02.04 56.646,60 -313,00 56.333,60

Invatamant secundar inferior 132 65.02.04.01 14.727,27 -467,00 14.260,27

Invatamant secundar superior 133 65.02.04.02 41.880,30 154,00 42.034,30

Invatamant profesional 134 65.02.04.03 39,03 0,00 39,03

Invatamant postliceal 135 65.02.05 0,00 0,00 0,00

Pag. 15 / 25

DENUMIREA INDICATORILOR

C o

d r

a n

d

C o

d in

d ic

a to

r

P ro

g ra

m a

p ro

b a

t

In flu

e n

ta

P ro

g ra

m r

e ct

ifi ca

t

Servicii auxiliare pentru educatie 136 65.02.11 0,00 0,00 0,00

Alte servicii auxiliare 137 65.02.11.30 0,00 0,00 0,00

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 138 65.02.50 650,00 0,00 650,00

Sanatate 139 66.02 20.309,64 0,00 20.309,64

CHELTUIELI CURENTE 140 01 20.309,64 0,00 20.309,64

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 141 10 15.865,94 0,00 15.865,94

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 142 20 3.157,89 0,00 3.157,89

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 143 51 1.285,81 0,00 1.285,81

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 144 66.02.06 3.875,81 0,00 3.875,81

Spitale generale 145 66.02.06.01 3.875,81 0,00 3.875,81

Servicii de sanatate publica 146 66.02.08 16.433,83 0,00 16.433,83

Cultura, recreere si religie 147 67.02 137.265,30 0,00 137.265,30

CHELTUIELI CURENTE 148 01 137.485,04 0,00 137.485,04

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 149 10 32.428,28 0,00 32.428,28

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 150 20 104.796,76 0,00 104.796,76

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 151 59 260,00 0,00 260,00

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 152 85 -219,74 0,00 -219,74

Din total capitol

Servicii culturale 153 67.02.03 72.634,44 0,00 72.634,44

Institutii publice de spectacole si concerte 154 67.02.03.04 34.469,25 0,00 34.469,25

Case de cultura 155 67.02.03.06 38.165,19 0,00 38.165,19

Alte servicii culturale 156 67.02.03.30 0,00 0,00 0,00

Servicii recreative si sportive 157 67.02.05 62.644,86 0,00 62.644,86

Sport 158 67.02.05.01 26.839,00 0,00 26.839,00

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 159 67.02.05.03 35.805,86 0,00 35.805,86

Servicii religioase 160 67.02.06 1.986,00 0,00 1.986,00

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 161 67.02.50 0,00 0,00 0,00

Asigurari si asistenta sociala 162 68.02 117.839,51 0,00 117.839,51

Pag. 16 / 25

DENUMIREA INDICATORILOR

C o

d r

a n

d

C o

d in

d ic

a to

r

P ro

g ra

m a

p ro

b a

t

In flu

e n

ta

P ro

g ra

m r

e ct

ifi ca

t

CHELTUIELI CURENTE 163 01 117.839,51 0,00 117.839,51

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 164 10 59.813,24 0,00 59.813,24

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 165 20 12.468,76 0,00 12.468,76

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 166 51 1.227,00 0,00 1.227,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 167 57 33.600,00 0,00 33.600,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 168 59 10.730,51 0,00 10.730,51

Din total capitol

Asistenta acordata persoanelor in varsta 169 68.02.04 6.569,80 0,00 6.569,80

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 170 68.02.05 71.247,37 0,00 71.247,37

Asistenta sociala in caz de boli 171 68.02.05.01 0,00 0,00 0,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate 172 68.02.05.02 71.247,37 0,00 71.247,37

Asistenta sociala pentru familie si copii 173 68.02.06 1.866,70 0,00 1.866,70

Crese 174 68.02.11 9.046,00 0,00 9.046,00

Prevenirea excluderii sociale 175 68.02.15 29.109,64 0,00 29.109,64

Ajutor social 176 68.02.15.01 19.384,02 0,00 19.384,02

Cantine de ajutor social 177 68.02.15.02 9.725,62 0,00 9.725,62

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 178 68.02.50 0,00 0,00 0,00

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale 179 68.02.50.50 0,00 0,00 0,00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 180 69.02 108.664,61 0,00 108.664,61

Locuinte, servicii si dezvoltare publica 181 70.02 76.758,55 0,00 76.758,55

CHELTUIELI CURENTE 182 01 39.318,09 0,00 39.318,09

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 183 10 470,01 0,00 470,01

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 184 20 38.848,08 0,00 38.848,08

TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 185 81 37.440,46 0,00 37.440,46

Din total capitol

Locuinte 186 70.02.03 0,00 0,00 0,00

Dezvoltarea sistemului de locuinte 187 70.02.03.01 0,00 0,00 0,00

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 188 70.02.03.30 0,00 0,00 0,00

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 189 70.02.05 4.976,73 0,00 4.976,73

Alimentare cu apa 190 70.02.05.01 4.976,73 0,00 4.976,73

Pag. 17 / 25

DENUMIREA INDICATORILOR

C o

d r

a n

d

C o

d in

d ic

a to

r

P ro

g ra

m a

p ro

b a

t

In flu

e n

ta

P ro

g ra

m r

e ct

ifi ca

t

Amenajari hidrotehnice 191 70.02.05.02 0,00 0,00 0,00

Iluminat public si electrificari rurale 192 70.02.06 17.600,00 0,00 17.600,00

Alimentare cu gaze naturale in localitati 193 70.02.07 23,27 0,00 23,27

Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale 194 70.02.50 54.158,55 0,00 54.158,55

Protectia mediului 195 74.02 31.906,06 0,00 31.906,06

CHELTUIELI CURENTE 196 01 31.906,06 0,00 31.906,06

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 197 20 31.906,06 0,00 31.906,06

Din total capitol

Reducerea si controlul poluarii 198 74.02.03 0,00 0,00 0,00

Salubritate si gestiunea deseurilor 199 74.02.05 31.906,06 0,00 31.906,06

Salubritate 200 74.02.05.01 22.839,00 0,00 22.839,00

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 201 74.02.05.02 9.067,06 0,00 9.067,06

Canalizarea si tratarea apelor reziduale 202 74.02.06 0,00 0,00 0,00

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 203 79.02 224.482,68 5.000,00 229.482,68

Combustibili si energie 204 81.02 36.469,68 0,00 36.469,68

CHELTUIELI CURENTE 205 01 36.469,68 0,00 36.469,68

TITLUL IV SUBVENTII 206 40 36.469,68 0,00 36.469,68

Din total capitol

Energie termica 207 81.02.06 36.469,68 0,00 36.469,68

Transporturi 208 84.02 188.013,00 5.000,00 193.013,00

CHELTUIELI CURENTE 209 01 188.013,00 5.000,00 193.013,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 210 20 78.013,00 2.000,00 80.013,00

TITLUL IV SUBVENTII 211 40 110.000,00 3.000,00 113.000,00

Din total capitol

Transport rutier 212 84.02.03 188.013,00 5.000,00 193.013,00

Drumuri si poduri 213 84.02.03.01 0,00 0,00 0,00

Transport in comun 214 84.02.03.02 110.176,00 3.000,00 113.176,00

Strazi 215 84.02.03.03 77.837,00 2.000,00 79.837,00

Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 216 96.02 0,00 0,00 0,00

Pag. 18 / 25

DENUMIREA INDICATORILOR

C o

d r

a n

d

C o

d in

d ic

a to

r

P ro

g ra

m a

p ro

b a

t

In flu

e n

ta

P ro

g ra

m r

e ct

ifi ca

t

REZERVE 217 97.02 0,00 0,00 0,00

EXCEDENT 218 98.02 0,00 0,00 0,00

DEFICIT 219 99.02 0,00 0,00 0,00

SECTIUNEA DEZVOLTARE

SECTIUNEA DEZVOLTARE 1 296.917,68 0,00 296.917,68

TOTAL VENITURI 2 00.01 296.917,68 0,00 296.917,68

VENITURI PROPRII 3 49.90 0,00 0,00 0,00

I. VENITURI CURENTE 4 00.02 89.000,26 0,00 89.000,26

C. VENITURI NEFISCALE 5 00.12 89.000,26 0,00 89.000,26

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 6 00.14 89.000,26 0,00 89.000,26

Transferuri voluntare, altele decat subventiile 7 37.02 89.000,26 0,00 89.000,26

Varsaminte din sectiunea de functionare 8 37.02.04 89.000,26 0,00 89.000,26

IV. SUBVENTII 9 00.17 38.668,08 0,00 38.668,08

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 10 00.18 38.668,08 0,00 38.668,08

Subventii de la bugetul de stat 11 42.02 38.668,08 0,00 38.668,08

A. De capital 12 30.396,38 0,00 30.396,38

Suventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate 13 42.02.16 20.396,38 0,00 20.396,38

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate

14 42.02.16.01 20.396,38 0,00 20.396,38

Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea investiilor in sanatate 15 42.02.18 10.000,00 0,00 10.000,00

Subcentii din ventiuri proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate 16 42.02.18.03 10.000,00 0,00 10.000,00

B. Curente 17 8.271,70 0,00 8.271,70

Finantarea Programui National de Dezvoltare Locala 18 42.02.65 904,30 0,00 904,30

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020

19 42.02.69 7.367,40 0,00 7.367,40

Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 20 45.02 169.223,09 0,00 169.223,09

Fondul European de Dezvoltare regionala 21 45.02.01 158.103,48 0,00 158.103,48

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 22 45.02.01.01 158.103,48 0,00 158.103,48

Fondul Social European 23 45.02.02 10.834,34 0,00 10.834,34

Pag. 19 / 25

DENUMIREA INDICATORILOR

C o

d r

a n

d

C o

d in

d ic

a to

r

P ro

g ra

m a

p ro

b a

t

In flu

e n

ta

P ro

g ra

m r

e ct

ifi ca

t

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 24 45.02.02.01 10.834,34 0,00 10.834,34

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare 25 45.02.07 285,27 0,00 285,27

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 26 45.02.07.01 285,27 0,00 285,27

Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 27 48.02 26,25 0,00 26,25

Alte programe comunitare finan?ate în perioada 2014-2020 (APC) 28 48.02.15 26,25 0,00 26,25

Sume primite în contul pla?ilor efectuate în anul curent 29 48.02.15.01 26,25 0,00 26,25

TOTAL CHELTUIELI 30 306.849,57 0,00 306.849,57

CHELTUIELI CURENTE 31 01 118.988,53 0,00 118.988,53

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 32 51 50.041,23 0,00 50.041,23

Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 33 56 298,74 0,00 298,74

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 34 58 68.648,56 0,00 68.648,56

CHELTUIELI DE CAPITAL 35 70 187.861,04 0,00 187.861,04

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 36 71 166.861,04 0,00 166.861,04

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 37 72 21.000,00 0,00 21.000,00

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 38 50.02 5.468,71 0,00 5.468,71

Autoritati publice si actiuni externe 39 51.02 5.468,71 0,00 5.468,71

CHELTUIELI CURENTE 40 01 527,02 0,00 527,02

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 41 58 527,02 0,00 527,02

CHELTUIELI DE CAPITAL 42 70 4.941,69 0,00 4.941,69

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 43 71 4.941,69 0,00 4.941,69

Din total capitol

Autoritati executive si legislative 44 51.02.01 5.468,71 0,00 5.468,71

Autoritati executive 45 51.02.01.03 5.468,71 0,00 5.468,71

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 46 59.02 7.487,28 0,00 7.487,28

Ordine publica si siguranta nationala 47 61.02 7.487,28 0,00 7.487,28

CHELTUIELI CURENTE 48 01 0,00 0,00 0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL 49 70 7.487,28 0,00 7.487,28

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 50 71 7.487,28 0,00 7.487,28

Pag. 20 / 25

DENUMIREA INDICATORILOR

C o

d r

a n

d

C o

d in

d ic

a to

r

P ro

g ra

m a

p ro

b a

t

In flu

e n

ta

P ro

g ra

m r

e ct

ifi ca

t

Din total capitol

Ordine publica 51 61.02.03 3.060,78 0,00 3.060,78

Politie locala 52 61.02.03.04 3.060,78 0,00 3.060,78

Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 53 61.02.05 4.426,50 0,00 4.426,50

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 54 64.02 133.231,38 0,00 133.231,38

Invatamant 55 65.02 37.672,29 0,00 37.672,29

CHELTUIELI CURENTE 56 01 2.017,98 0,00 2.017,98

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 57 58 2.017,98 0,00 2.017,98

CHELTUIELI DE CAPITAL 58 70 35.654,31 0,00 35.654,31

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 59 71 35.654,31 0,00 35.654,31

Din total capitol

Invatamant prescolar si primar 60 65.02.03 2.332,48 0,00 2.332,48

Invatamant prescolar 61 65.02.03.01 2.332,48 0,00 2.332,48

Invatamant primar 62 65.02.03.02 0,00 0,00 0,00

Invatamant secundar 63 65.02.04 35.339,81 0,00 35.339,81

Invatamant secundar inferior 64 65.02.04.01 10.863,15 0,00 10.863,15

Invatamant secundar superior 65 65.02.04.02 24.476,66 0,00 24.476,66

Invatamant profesional 66 65.02.04.03 0,00 0,00 0,00

Invatamant postliceal 67 65.02.05 0,00 0,00 0,00

Servicii auxiliare pentru educatie 68 65.02.11 0,00 0,00 0,00

Alte servicii auxiliare 69 65.02.11.30 0,00 0,00 0,00

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 70 65.02.50 0,00 0,00 0,00

Sanatate 71 66.02 77.784,40 0,00 77.784,40

CHELTUIELI CURENTE 72 01 55.359,13 0,00 55.359,13

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 73 51 49.741,23 0,00 49.741,23

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 74 58 5.617,90 0,00 5.617,90

CHELTUIELI DE CAPITAL 75 70 22.425,27 0,00 22.425,27

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 76 71 22.425,27 0,00 22.425,27

Din total capitol

Pag. 21 / 25

DENUMIREA INDICATORILOR

C o

d r

a n

d

C o

d in

d ic

a to

r

P ro

g ra

m a

p ro

b a

t

In flu

e n

ta

P ro

g ra

m r

e ct

ifi ca

t

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 77 66.02.06 77.784,40 0,00 77.784,40

Spitale generale 78 66.02.06.01 77.784,40 0,00 77.784,40

Servicii de sanatate publica 79 66.02.08 0,00 0,00 0,00

Cultura, recreere si religie 80 67.02 14.867,46 0,00 14.867,46

CHELTUIELI CURENTE 81 01 616,69 0,00 616,69

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 82 51 300,00 0,00 300,00

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 83 58 316,69 0,00 316,69

CHELTUIELI DE CAPITAL 84 70 14.250,77 0,00 14.250,77

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 85 71 14.250,77 0,00 14.250,77

Din total capitol

Servicii culturale 86 67.02.03 5.003,74 0,00 5.003,74

Institutii publice de spectacole si concerte 87 67.02.03.04 4.654,33 0,00 4.654,33

Case de cultura 88 67.02.03.06 299,41 0,00 299,41

Alte servicii culturale 89 67.02.03.30 50,00 0,00 50,00

Servicii recreative si sportive 90 67.02.05 9.799,45 0,00 9.799,45

Sport 91 67.02.05.01 2.328,07 0,00 2.328,07

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 92 67.02.05.03 7.471,38 0,00 7.471,38

Servicii religioase 93 67.02.06 64,27 0,00 64,27

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 94 67.02.50 0,00 0,00 0,00

Asigurari si asistenta sociala 95 68.02 2.907,23 0,00 2.907,23

CHELTUIELI CURENTE 96 01 1.423,81 0,00 1.423,81

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 97 58 1.423,81 0,00 1.423,81

CHELTUIELI DE CAPITAL 98 70 1.483,42 0,00 1.483,42

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 99 71 1.483,42 0,00 1.483,42

Din total capitol

Asistenta acordata persoanelor in varsta 100 68.02.04 1.094,55 0,00 1.094,55

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 101 68.02.05 0,00 0,00 0,00

Asistenta sociala in caz de boli 102 68.02.05.01 0,00 0,00 0,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate 103 68.02.05.02 0,00 0,00 0,00

Pag. 22 / 25

DENUMIREA INDICATORILOR

C o

d r

a n

d

C o

d in

d ic

a to

r

P ro

g ra

m a

p ro

b a

t

In flu

e n

ta

P ro

g ra

m r

e ct

ifi ca

t

Asistenta sociala pentru familie si copii 104 68.02.06 372,51 0,00 372,51

Crese 105 68.02.11 618,42 0,00 618,42

Prevenirea excluderii sociale 106 68.02.15 821,75 0,00 821,75

Ajutor social 107 68.02.15.01 805,21 0,00 805,21

Cantine de ajutor social 108 68.02.15.02 16,54 0,00 16,54

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 109 68.02.50 0,00 0,00 0,00

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale 110 68.02.50.50 0,00 0,00 0,00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 111 69.02 22.710,65 0,00 22.710,65

Locuinte, servicii si dezvoltare publica 112 70.02 21.497,07 0,00 21.497,07

CHELTUIELI CURENTE 113 01 11.417,53 0,00 11.417,53

Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 114 56 0,90 0,00 0,90

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 115 58 11.416,63 0,00 11.416,63

CHELTUIELI DE CAPITAL 116 70 10.079,54 0,00 10.079,54

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 117 71 10.079,54 0,00 10.079,54

Din total capitol

Locuinte 118 70.02.03 13.948,02 0,00 13.948,02

Dezvoltarea sistemului de locuinte 119 70.02.03.01 13.948,02 0,00 13.948,02

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 120 70.02.03.30 0,00 0,00 0,00

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 121 70.02.05 4.635,00 0,00 4.635,00

Alimentare cu apa 122 70.02.05.01 4.635,00 0,00 4.635,00

Amenajari hidrotehnice 123 70.02.05.02 0,00 0,00 0,00

Iluminat public si electrificari rurale 124 70.02.06 690,56 0,00 690,56

Alimentare cu gaze naturale in localitati 125 70.02.07 0,00 0,00 0,00

Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale 126 70.02.50 2.223,49 0,00 2.223,49

Protectia mediului 127 74.02 1.213,58 0,00 1.213,58

CHELTUIELI CURENTE 128 01 510,79 0,00 510,79

Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 129 56 297,84 0,00 297,84

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 130 58 212,95 0,00 212,95

CHELTUIELI DE CAPITAL 131 70 702,79 0,00 702,79

Pag. 23 / 25

DENUMIREA INDICATORILOR

C o

d r

a n

d

C o

d in

d ic

a to

r

P ro

g ra

m a

p ro

b a

t

In flu

e n

ta

P ro

g ra

m r

e ct

ifi ca

t

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 132 71 702,79 0,00 702,79

Din total capitol

Reducerea si controlul poluarii 133 74.02.03 357,54 0,00 357,54

Salubritate si gestiunea deseurilor 134 74.02.05 558,20 0,00 558,20

Salubritate 135 74.02.05.01 339,50 0,00 339,50

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 136 74.02.05.02 218,70 0,00 218,70

Canalizarea si tratarea apelor reziduale 137 74.02.06 297,84 0,00 297,84

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 138 79.02 137.951,55 0,00 137.951,55

Combustibili si energie 139 81.02 71.963,15 0,00 71.963,15

CHELTUIELI CURENTE 140 01 44.856,84 0,00 44.856,84

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 141 58 44.856,84 0,00 44.856,84

CHELTUIELI DE CAPITAL 142 70 27.106,31 0,00 27.106,31

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 143 71 6.106,31 0,00 6.106,31

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 144 72 21.000,00 0,00 21.000,00

Din total capitol

Energie termica 145 81.02.06 71.963,15 0,00 71.963,15

Transporturi 146 84.02 65.988,40 0,00 65.988,40

CHELTUIELI CURENTE 147 01 2.258,74 0,00 2.258,74

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 148 58 2.258,74 0,00 2.258,74

CHELTUIELI DE CAPITAL 149 70 63.729,66 0,00 63.729,66

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 150 71 63.729,66 0,00 63.729,66

Din total capitol

Transport rutier 151 84.02.03 65.988,40 0,00 65.988,40

Drumuri si poduri 152 84.02.03.01 19.271,96 0,00 19.271,96

Transport in comun 153 84.02.03.02 23.184,40 0,00 23.184,40

Strazi 154 84.02.03.03 23.532,04 0,00 23.532,04

Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 155 96.02 0,00 0,00 0,00

REZERVE 156 97.02 0,00 0,00 0,00

EXCEDENT 157 98.02 0,00 0,00 0,00

Pag. 24 / 25

DENUMIREA INDICATORILOR

C o

d r

a n

d

C o

d in

d ic

a to

r

P ro

g ra

m a

p ro

b a

t

In flu

e n

ta

P ro

g ra

m r

e ct

ifi ca

t

DEFICIT 158 99.02 9.931,89 0,00 9.931,89

PRIMAR,

NICOLAE ROBU

DIRECTOR ECONOMIC,

STELIANA STANCIU

PT. SEF SERVICIU BUGET,

Pag. 25 / 25

Atasament: RAPORT_DE_SPECIALITATE_RECTIFICARE_nr.8_decembrie_2019.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA

DIRECTIA ECONOMICĂ SERVICIUL BUGET Nr. SC2019 – 033582/23.12.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind rectificarea Bugetului Local

al Municipiului Timişoara pe anul 2019 Având în vedere:

- Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr.SC2019 – 033582/23.12.2019 a Primarului Municipiului Timișoara;

- Dispoziţia Primarului Municipiului Timișoara nr. 1526 din data 18.12.2019 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2019 în baza adresei nr. 11872/09.12.2019 a Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Timișoara, Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică prin care se comunică modificarea repartizării sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea învățământului particular și cel confesional acreditat a drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale, prin majorarea trimestrului IV cu suma de 34 mii lei;

- Hotărârea Guvernului României nr.971/20.12.2019 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru unitățile administrativ-teritoriale, prin care s-a alocat Municipiului Timișoara suma de 5.000 mii lei prin suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2019;

- Prevederile art.21 din O.U.G. 71/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019;

- Referatele Direcției Generale D.P.P.R.U. nr. SC2019-29185/14.11.2019, SC2019- 15426/21.06.2019 prin care se solicită suplimentarea la capitolul 84.02 ”Transporturi” la titlul 20 ”Bunuri și servicii” cu suma de 2.000 mii lei și la titlul 40 ”Subvenții” cu suma de 3.000 mii lei;

- Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2019 cu nr.50/2019; în

conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale art. 1, art. 4 alin.1, art.5, art.19, alin.1, art. 20 alin.1 și art.82 ; precum şi OUG 47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare şi Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ art.129 alin.1, alin.2 lit.b, alin.4 lit.a, art.139 alin.3 lit.a, art.155 alin.1 lit.c, alin.4 lit.b, art.196 alin.1 lit.a; Serviciul Buget propune aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2019, conform Anexei nr.1 – Bugetul local pe anul 2019 – sursa A Buget local și validarea Dispoziţiei Primarului Municipiului Timișoara nr. 1526 din data 17.12.2019 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2019.

DIRECTOR ECONOMIC, PT. SEF SERVICIU BUGET, STELIANA STANCIU Cod FP 53 – 01, Ver.

Atasament: Referat_de_aprobare_proiect_hotarare_rectificare_buget_nr.8_decembrie_2019.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR NR. SC2019 – 033582/23.12.2019

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind

APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA PE ANUL 2019

Avand in vedere: - Hotărârea Guvernului României nr.971/20.12.2019 privind alocarea unei sume din Fondul

de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru unitățile administrativ-teritoriale, prin care s-a alocat Municipiului Timișoara suma de 5.000 mii lei prin suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2019;

- Solicitarile directiilor din cadrul aparatului de specialitate al Municipiului Timisoara, precum si a unitatilor subordonate de necesitate in vederea cuprinderii/ suplimentarii/ redistribuirii / diminuarii sumelor in bugetul de venituri si cheltuieli, pentru asigurarea cheltuielilor aferente sectiunii de functionare a bugetului local;

- Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr.50/2019; în conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale art. 1, art. 4 alin.1, art.5, art.19, alin.1, art. 20 alin.1 și art.82; precum şi OUG 47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare şi Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ art.129 alin.1, alin.2 lit.b, alin.4 lit.a, art.139 alin.3 lit.a, art.155 alin.1 lit.c, alin.4 lit.b, art.196 alin.1 lit.a;

Tinand cont de cele enumerate mai sus, apreciez ca fiind oportuna promovarea proiectului de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2019 si supun dezbaterii Consiliului Local, documentatia aferenta.

PRIMAR DIRECTOR ECONOMIC, NICOLAE ROBU STELIANA STANCIU

Cod FO53-03,Ver.3