keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 174/15.04.2014 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr 149/24.04.2012, completata prin Hotararea Consiliului Local nr. 243/29.05.2012 si Hotararea Consiliului Local nr.557/31.10.2013 , privind aprobarea avalizarii de catre Municipiul Timişoara a biletelor la ordin emise de către S.C. International Recycling Energy S.A. în vederea finanţării proiectului "Valorificarea energetică a combustibilului alternativ obţinut din deşeuri municipale, prin realizarea unei instalaţii şi încadrarea acesteia in cadrul CET Sud Timişoara"

15.04.2014

Hotararea Consiliului Local 174/15.04.2014
privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr 149/24.04.2012, completata prin Hotararea Consiliului Local nr. 243/29.05.2012 si Hotararea Consiliului Local nr.557/31.10.2013 , privind aprobarea avalizarii de catre Municipiul Timişoara a biletelor la ordin emise de către S.C. International Recycling Energy S.A. în vederea finanţării proiectului "Valorificarea energetică a combustibilului alternativ obţinut din deşeuri municipale, prin realizarea unei instalaţii şi încadrarea acesteia in cadrul CET Sud Timişoara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2014 - 9194/07.04.2014- al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) si alin. (4) lit. b), ale art. 45 alin. (2), art. 63 alin. (1) lit. c) si alin. (4) lit. c), precum si ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), (5) si (6) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,
Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Ţinând seama de prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
Tinând seama de prevederile art. 1166 şi următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenţii,
Luând act de referatul privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr 149/24.04.2012, completata prin Hotararea Consiliului Local nr. 243/29.05.2012 si Hotararea Consiliului Local nr.557/31.10.2013 , privind aprobarea avalizarii de catre Municipiul Timişoara a biletelor la ordin emise de către S.C. International Recycling Energy S.A. în vederea finanţării proiectului " Valorificarea energetică a combustibilului alternativ obţinut din deşeuri municipale, prin realizarea unei instalaţii şi încadrarea acesteia in cadrul CET Sud Timişoara " inregistrat sub nr. SC2014-9194/07.04.2014;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(b) şi (c) şi alin.4. lit.(d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată.


HOTARASTE

Art.1: Se completeaza art. 21 cu lit c), astfel ca va avea urmatorul continut :
" Art.21. - Din bugetul local al Municipiului Timisoara se asigură integral garantarea:
a) serviciului anual al datoriei publice locale;
b) oricăror impozite şi taxe aferente realizării obiectivelor de investiţii de interes local;
c) altor cheltuieli neeligibile ale finantarii rambursabile mentionate la art.1 "

Art.2: Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr.149/24.04.2012 cu modificarile si completarile ulterioare , rămân neschimbate.

Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Municipiului Timisoara.

Art.4 : Prezenta hotarare se comunica , prin intermediul secretarului municipiului, in termenul prevazut de lege, primarului municipiului si prefectului judetului Timis si se aduce la cunostinta publica prin publicarea pe pagina de internet www.primariatm.ro.

Art.5 : Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: avalizare_2014.pdf

ROMÂNIA APROBAT, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA NICOLAE ROBU PRIMĂRIA SC2014-9194/07.04.2014

R E F E R A T privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr 149/24.04.2012, completata prin

Hotararea Consiliului Local nr. 243/29.05.2012 si Hotararea Consiliului Local nr.557/31.10.2013 , privind aprobarea avalizarii de catre Municipiul Timişoara a

biletelor la ordin emise de către S.C. International Recycling Energy S.A. în vederea finanţării proiectului “ Valorificarea energetică a combustibilului alternativ obţinut din deşeuri municipale, prin realizarea unei instalaţii şi încadrarea acesteia in cadrul CET

Sud Timişoara “

Prin HCL nr. 302/27.09.2011 a fost aprobată constituirea Societăţii Comerciale Internaţional Recycling Energy SA în vederea promovării investiţiei "Valorificarea energetică a deşeurilor municipale prin conceperea unei instalaţii adecvate şi integrarea acesteia în cadrul CET Sud Timişoara", având ca acţionari: RAROMA Services AG , Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi SC COLTERM SA.

Primăria Municipiului Timişoara împreună cu SC Colterm şi SC Retim Ecologic Service au demarat în anul 2009 un studiu de valorificare a potenţialului energetic al deşeurilor ce a fost aprobat prin HCL 465/15.12.2009. În urma analizelor efectuate acest studiu de fezabilitate a fost actualizat şi aprobat de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara prin HCL nr. 30/29.01.2012. În studiul de fezabilitate se prevede ca investiţia să fie realizată în 30 de luni, iar finanţarea să fie asigurată în proporţie de 90% din valoarea de investiţie prin credit furnizor, iar 10% din surse proprii ale SC Internaţional Recycling Energy SA.

Programul de implementare a lucrărilor de construcţie al obiectivului conţine finanţarea, proiectarea, construcţia şi punerea în funcţiune (proiect la cheie), responsabil de acest lucru fiind S.C. International Recycling Energy S.A., care va organiza licitaţia. Câştigătorul licitaţiei va asigura finanţarea lucrărilor. Lucrările se vor desfăşura pe o perioadă de doi ani de la începerea lor. Contractantul , S.C. International Recycling Energy S.A., va plăti antreprenorului general suma creditată a contractului care este egală cu 90% din valoarea totală a proiectului, inclusiv TVA şi a costurilor de finanţare prin intermediul unor bilete la ordin a căror perioadă de scadenţă este între 31 mai 2015 şi 31 mai 2024 cu plăţi anuale. Sumele platite direct executantului reprezinta 10% din valoarea totală a contractului, inclusiv TVA , acestea fiind achitate de către contractant, respectiv S.C. International Recycling Energy S.A., periodic pe durata de execuţie a lucrărilor în baza unor situaţii de lucrări efectuate în perioada respectivă.

Municipiul Timişoara va garanta plăţile prin avalizarea setului de bilete la ordin de principal si dobanda emise de către S.C. International Recycling Energy S.A. Biletele la ordin vor avea scadenta cuprinsa intre 2015 si 2024, fiind emise de către contractant , in euro si platibile în Lei la cursul de referinţă al Băncii Naţionale a României în ziua efectuării plătii.

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) si alin. (4) lit. b), ale art. 45 alin. (2), art. 63 alin. (1) lit. c) si alin. (4) lit. c), precum si ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), (5) si (6) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Tinând seama de prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997,

Tinând seama de prevederile art. 1166 şi următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenţii,

Constatand necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea proiectului „ Valorificarea energetică a combustibilului alternativ obţinut din deşeuri municipale, prin realizarea unei instalaţii şi încadrarea acesteia in cadrul CET Sud Timişoara “,

PROPUNEM:

Să se aprobe de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 149/24.04.2012 , astfel : Art.1: Se completeaza art. 21 cu lit c), astfel ca va avea urmatorul continut : „ Art.21. - Din bugetul local al Municipiului Timisoara se asigură integral garantarea: a) serviciului anual al datoriei publice locale; b) oricăror impozite şi taxe aferente realizării obiectivelor de investiţii de interes local; c) altor cheltuieli neeligibile ale finantarii rambursabile mentionate la art.1 „ Art.2: Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr.149/24.04.2012 cu modificarile si completarile ulterioare , rămân neschimbate. VICEPRIMAR SECRETAR DAN DIACONU IOAN COJOCARI

DIRECTOR DIRECŢIA TEHNICĂ DIRECTOR DIRECŢIA ECONOMICĂ CULIŢĂ CHIŞ SMARANDA HARACICU ŞEF SERVICIU ENERGETIC ŞEF SERVICIU BUGET IOAN ZUBAŞCU STELIANA STANCIU AVIZAT JURIDIC Red/Dact IM FP 53-01, Ver. 2