keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 173/18.05.2004 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Parcelare pentru construire locuinţe unifamiliale" - strada Mureş, Timişoara

18.05.2004

Hotararea Consiliului Local 173/18.05.2004
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Parcelare pentru construire locuinţe unifamiliale" - strada Mureş, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U32004-1622 / 23.04.2004 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii , republicată şi modificată;
În baza prevederilor art. 25 şi a Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;
În conformitate cu prevederile art. 38, lit.(c),(f) şi (k) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - "Parcelare pentru construire locuinţe unifamiliale" - strada Mureş, Timişoara, conform Proiectului nr.14/04/2004, întocmit de S.C.ARTPLAN S.R.L care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Planul Urbanistic de Detaliu - "Parcelare pentru construire locuinţe unifamiliale" - strada Mureş, Timişoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitatea de 5 ani.

Art. 2: Terenul studiat, în suprafaţă totală de 8236mp, este înscris în C.F. nr.138100, nr. top 14318/1/3/b, 14319/b, proprietatea lui Ionescu Ioan şi soţia Ionescu Mărioara, în suprafaţă de 5200mp şi C.F. nr. 132393 nr.top14318/1/2/2, 14318/1/2/3, proprietatea lui Năcreală Dumitru şi soţia Năcreală Ana, în suprafaţă de 3000mp + 63mp pentru drum;
Terenul afectat de drum va trece în domeniul public conform declaraţiei notariale a numiţilor Năcreală Dumitru, Năcreală Ana, Ionescu Ioan şi Ionescu Mărioara, autentificată sub nr. 1806/10 mai 2004.

Art. 3: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu şi a Regulamentului Local de Urbanism;

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
-Prefecturii Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Serviciului Audit Public Intern;
-Biroului Relaţii Publice;
-Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
-S.C. ARTPLAN S.R.L.;
-Mass - media locale;


Presedinte de sedinta
NICOLAE MIRICĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: incadrare_Mures.pdf

PUD. - Parcelare si construire locuinte PROPUS SC 1/1000 LEGENDA: 7 ona studiata (limitele celor doua parcele initiale) Aliniament propus N] Locuinte unifamiliale EA (mobilare urbana posibila) | st d Pair | CLAUDE DEBUSYy DIN ROMÂNIA UL ARHITECȚILOR 352 Andrei RACOLȚA Arhlisct drept de semnătură RHITECȚILOR | _ BIN ROMÂNIA | 20 Romeo SZORAD Arhitect 1 4 3 topi crapt de e ȘI de semnături Proiectant: sc ARTPLAN SRL ATELIER DE ARHITECTURA Timisoara, b-dul C.D. Loga n*40 A, tel: 0256-433465 0721 224238; 0722 758998 Ca Denumire proiect: "PUD - Plan Urbanistic de Detaliu Parcelare pentru construire locuinte unifamiliale” Nr. pr: Adresa: Str. Mures FN, Timisoara, jud. Timis Beneficiar: IONESCU loan, IONESCU Marioara, NACREALA Dumitru si NACREALA Ana Denumire plansa: 14/2004 SIC Scara: 1:1000 REGLEMENTARI URBANISTICE Sef proiect: arh. Romeo Szorad Proiectat: arh. Andrei Racolta Alt Desenat: | arh. Andrei Racolta Verificat: arh. Romeo Szorad NE. feb. 2004 NRPL A

Atasament: R_parcelare_str._Mures.pdf

ROMANIA SE APROBA, JUDETULTIMIS P R I M A R MUNICIPIUL TIMISOARA Dr.Ing. GHEORGHE CIUHANDU CONSILIUL LOCAL Nr. U32004 – 001622/23.04.2004

REFERAT privind avizarea Planului Urbanistic de Detaliu

„Parcelare pentru construire locuinţe unifamiliale” – strada Mureş, Timişoara Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi strategia de dezvoltare şi renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara.

Având în vedere documentaţia înregistrată la noi cu nr. U32004-001622/23.04.2004, prin care se solicită avizarea din punct de vedere urbanistic a Planului Urbanistic de Detaliu – „Parcelare pentru construire locuinţe unifamiliale” – strada Mureş, Timişoara. Având în vedere cerinţele Certificatului de Urbanism nr. 1435 din 14.04.2004.

Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara analizarea şi avizarea din punct de vedere urbanistic a documentaţiei Planului Urbanistic de Detaliu – „Parcelare pentru construire locuinţe unifamiliale” – strada Mureş, Timişoara.

Documentaţia este iniţiată de proprietarii terenului Năcreala Dumitru şi soţia Năcreală Ana, reprezentanţi de fiul Năcreală Sorin Dan şi Ionescu Ioan şi soţia Ionescu Mărioara, şi este elaborată de sc ARTPLAN srl, proiect nr. 14/04/2004.

Terenul studiat în cadrul PUD se află situat în zona de sud a municipiului Timişoara, într-un careu cuprins între străzile Lidia (strada Mareşal C-tin Prezan) şi strada Mureş. Amplasamentul este delimitat la sud de strada Mureş iar pe celelalete laturi de alte parcele.

In conformitate cu PUG Timişoara zona este cuprinsă în intravilanul municipiului Timişoara, încadrată în UTR 70, având destinaţia de zonă de locuinţe şi funcţiuni complementare, cu construcţii cu regim de înălţime de P,P+1 şi P+2 niveluri, cu caracter preponderent rezidenţial.

Zona studiată, care face obiectul acestei documentaţii, nu se află în zonă protejată sau de protecţie a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit pentru care este necesar avizul Consiliului Judeţean Timişoara.

Parcelele studiate în cadrul P.U.D. au suprafaţa totală de 8263mp şi sunt în proprietatea lui Ionescu Ioan şi soţia Ionescu Mărioara – 5200mp, conform CF nr.138100, nr. top 14318/1/3/b, 14319/b respectiv Năcreala Dumitru şi soţia Năcreală Ana – 3000mp + 63mp, conform CF nr. 132393 nr. top 14318/1/2/2, 14318/1/2/3 (pentru drum).

Prin documentaţia prezentată se propune realizarea unei lotizări de 8+1 parcele cu suprafeţe cuprinse între 615 mp şi 735 mp, destinate construirii de locuinţe individuale şi o parcelă de dimensiuni mai mari (1286 mp), a 9-a, şi cu fronturile stradale oscilând de la 17m la 25m.

Strada Mureş, conform PUZ – „Lidia–Muzicescu-Martirilor-Ursen” aprobat prin HCL nr.91/28.04.1998 este prevăzută a fi de 12m, cu două benzi carosabile 2x3,5m şi pietonal cu zonă verde lateral.

Deservirea rutieră a parcelelor propuse se va face pe un drum de acces nou propus, perpendicular pe strada Mureş. Lăţimea propusă a aleii de acces este de 7m, pe un prospect integral carosabil. Capătul aleii se va racorda la un careu terminal de întoarcere auto.

Suprafeţele pe care se vor realiza drumurile vor trece în proprietatea statului, conform Ofertei de Donaţie nr.

Procentul de ocupare al terenului va fi de maxim 40%. Regimul de înălţime maxim admis va fi de P+2E, cu demisol parţial sau total, iar locuinţele vor fi amplasate în retragere faţă de aliniamentul stradal cu 5m conform reglementărilor propuse în această documentzaţie.

Documentaţia de urbanism este însoţită de următoarele avize şi acorduri: Aviz Comisia de circulaţie – nr. TH2004 – 001150/20.04.2004 Aviz Inspectoratul Judeţean de Protecţie Civilă Timiş – nr. 11121/23.04.2004 Aviz Sanitar – nr.154/C/22.04.2004 Planul Urbanistic de Detaliu - „Parcelare pentru construire locuinţe unifamiliale” –

strada Mureş, Timişoara se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea o valabilitate de10 ani.

DIRECTOR, CONSILIER, INSPECTOR, Dr. Arh.Radu Radoslav Arh. Laura Mărculescu Arh. Loredana Cireş

AVIZAT PENTRU LEGALITATE, Jr. Mirela Lasuschevici Red/Dact.: L.C. Exemplare: 2