keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 163/18.04.2006 privind aprobarea Proiectului în faza studiu de fezabilitate "Reabilitare Pasaj Jiului, varianta 2" din cadrul Studiului de Fezabilitate "Pasaj Calea ferată strada Jiului din Timişoara", întocmit de SC ROMAIR CONSULTING proiect nr. 109-03-01/08.2005

18.04.2006

Hotararea Consiliului Local 163/18.04.2006
privind aprobarea Proiectului în faza studiu de fezabilitate "Reabilitare Pasaj Jiului, varianta 2" din cadrul Studiului de Fezabilitate "Pasaj Calea ferată strada Jiului din Timişoara", întocmit de SC ROMAIR CONSULTING proiect nr. 109-03-01/08.2005


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art. 40 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 45/2003 - privind finanţele publice locale, aprobată prin Legea nr. 108/2004;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1179/2002 privind aprobarea Structurii devizului general şi a Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiectivele de investiţii şi lucrări de intervenţii;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit.(c), (d) şi (m) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Proiectul în faza studiu de fezabilitate "Reabilitare Pasaj Jiului, varianta 2" din cadrul Studiului de Fezabilitate "Pasaj Calea ferată strada Jiului din Timişoara", întocmit de SC ROMAIR CONSULTING, cu valoarea de 19.285.238 mii lei reprezentând 5.283.627 euro la valoarea 1 euro = 3,650 RON, din noiembrie 2005 la cursul BNR, conform proiectului nr.109-03-01/08.2005, întocmit de SC ROMAIR CONSULTING, în conformitate cu Devizul General care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Finanţarea obiectivului prevăzut la art.1 se face din bugetul local şi din fonduri atrase (credite, granturi, etc).

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism şi Direcţia Economică, din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
-Prefecturii Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Direcţiei Poliţia Comunitară;
-Biroului Control Intern;
-Biroului Relaţii Publice;
-Centrului de Consiliere pentruCetăţeni;
-SC ROMAIR CONSULTING;
-Mass - media locale.Presedinte de sedinta
CONSTANTIN CATANĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat003.pdf

ROMANIA SE APROBA, JUDETULTIMIS PRIMAR DIRECȚIA URBANISM Dr. Ing. G E SERVICIUL PLANIFICARE URBANĂ vii ES E E n 2006 REFERAT privind aprobarea Proiectului în faza studiu de fezabilitate "Reabilitare Pasaj Jiului, varianta 2" din cadrul Studiului de Fezabilitate "Pasaj Calea ferată strada Jiului din Timişoara", întocmit de SC ROMAIR CONSULTING proiect nr. 109-03-01/08.2005 In anul 2005 Primăria Municipiului Timişoara a întocmit un Studiu de Fezabilitate pentru lucrarea “Lărgire subtraversare pasaj CF str. Jiul” Timişoara. - Documentaţia a fost întocmită de către “ROMAIR CONSULTING” — LTD; - Beneficiar: Municipiul Timişoara. - Amplasament: str. Jiul (între str. Circumvalațiunii şi splaiul Nicolae Titulescu) NECESITATE ȘI OPORTUNITATE Obiectivul luat în studiu se află în zona centrală a oraşului, pe unde trece linia CF Timişoara — Bucureşti, care crează noi dificultăți în ceea ce privește relațiile rutiere între străzile din această parte. Din cauza deschiderii insuficiente a pasajului, în prezent se produc mari aglomerări de trafic datorită concentrărilor de vehicule pe ambele părţi. De asemenea, necesitatea realizării acestui obiectiv impune şi din punct de vedere al protecției mediului, deoarece prin asigurarea unei fluențe a traficului, se diminuează poluarea atmosferică şi sonoră. Valoarea totală a Devizului General, în preţuri noiembrie 2005 este de 5.283.627 EURO, din care 4.263.929 C+M (TVA inclus). Se anexează Devizul General al lucrării. DIR. ECONOMICA Ec. Adrian BODO Cu DIRECTOR, pentru ȘEF SERVICIU, Dr. Arh. Radu OSLAV Ing. Gabriella POSTELNICU i

Atasament: Deviz_general_pasaj_str_Jiul.pdf

1» “tar Eta 4NEXA LA HOL n. 163 200£ DEVIZ GENERAL ESTIMATIV AL INVESTITIEI privind cheltuielile de capital necesare realizarii obiectului de investitie: " Largirea subtraversarii Pasajului — str. Jiul din Timisoara" curs valutar:1 euro = 3.650 RON noiembrie 2005 Valoare ( inclusiv TVA ) N Denumirea capitolelor si subcapitolel r de cheltuieli Din care supusa procedurii e numirea capitolelor si subcapitolelor de che de achizitie publica 1 5 5 ÎI I 5 Ţ 5 PARTEA I CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 1[Obtinerea terenului Amenajarea terenului _ EEE II MRI IEI DD 455,300 | 1.661,85 | 155300 1.3 Amenajari pentru protectia mediului, inclusiv refacerea cadrului natural dupa terminarea lucrarilor E E EREI | 1505 | 215850 71| 191.503 | 216850 | TOTAL CAPITOL 1 2,862,330 784,200 2,453,348 672,150 CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiscivului [| 91250 25550 91250 — [| 25000 CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica |. 1 |Detaii de executie — 3.4/Cheltuieli privind or ganizarea licitatilor pentru executia tonică RR ca din partea proiectantului — sistenta te DE | iasa | sis Asigurarea supravegherii executiei de inspectorii de saniier __ de autorilatea contractanta — | 4493 | 9450 34493. 3450. e |Plata specialistilor angajati pentru Consilii de Avizare 16,425 4,500 - TOTAL CAPITOL 3 2.040,809 559,126 663,216 181,703 CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza i LUCRARI BE DRUM TI i |. 1. 173707 2. - LUCRARI DE PODURI 7,321,944 006.012 7,321,944 2.006.012 _ TOTAL 11,386,874 | 3119719 | 11,386,574 | |_4.2| Montaj utilaj tehnologic IEN E ESI ana 4.3|Utilaje, echipamente toh_si functionale cu montaj 1089014 | 298360 | 1,089.d14 298,360 | 4-4|Utilaje fara montaj si echipamente de transport _ = 45|Dolari DI 19,546 5,355 19.546 5,355 TOTAL CAPITOL 4 12495534 | 3423434 | 12495534 | 3.423,434

= Taxa aferenta Inspectiei pentru controlul calitatii ați lucrarilor de CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli 5.1[Organizare de santier _ * _u a. |Consiructii si instalatii aferente organizarii de santier 523,211 143345 | 523,211 143,345 b. | Cheltuieli conexe organizarii de santier au 149,489 149,489. 40,256 5.2|Comisioane, taxe au a. |Gomisionul bancii finantatoare | 94504 | b. [constructii 123777 __| 33911 = - c. |Alte taxe DD RE 54,750 _15000 5.3|Cheltuieli diverse si neprevazute 849,485 232,735 = TOTAL CAPITOL 5 1,372,695 491,867 672,700 84,301 CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru darea în exploatare 6.1[Pregatirea personalului de exploatare Nu 0 0 = | 6.2|Probe tehnologice 0 o = = TOTAL CAPITOL 6 o 0 = - TOTAL GENERAL 19205238 | 5263j657”"| _15,376,047 4,486,588 Din care C+M 15,563,342 263j9287”| _15,563,342 4,238,929 Investitor: PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA Proiectant General: S.C. ROM AIR CONSULTING