keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 155/24.04.2017 privind aprobarea normativului de cheltuieli pentru dotarea Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara cu autovehicule şi alte vehicule necesare desfăşurării activităţilor specifice

24.04.2017

Hotararea Consiliului Local 155/24.04.2017
privind aprobarea normativului de cheltuieli pentru dotarea Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara cu autovehicule şi alte vehicule necesare desfăşurării activităţilor specifice


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.2230 din 12.04.2017 al Directiei Politiei Locale - aprobat de catre Primarul Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Legii Poliţiei Locale nr.155/22.07.2010;
Ţinând cont de prevederile art.31 si art. 73 din Hotărârea de Guvern nr.1332/23.12.2010 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare si functionare a politiei locale;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 33/21 martie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit. (b) şi (c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă normativul de cheltuieli privind dotarea Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara cu un număr de 30 de autovehicule, 2 remorci şi 1 şalupă necesare desfăşurării activităţilor specifice, dotate şi inscripţionate, conform Hotărârii de Guvern nr.1332/2010 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale.

Art.2: La data intrării în vigoare a prezentei, Hotărârea Consiliului Local nr.43/24.07.2012 pentru aprobarea normativului de cheltuieli privind dotarea Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara cu autoturisme necesare desfăşurării activităţilor specifice, îşi încetează efectele.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Poliţiei Locale Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului
- Directiei Politiei Locale Timisoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

FO 53 – 01, ver.3

ROMÂNIA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECŢIA POLIŢIEI LOCALE

Număr operator de date cu caracter personal: 5082 Str. Avram Imbroane, nr. 54, 300129 Timişoara; C.I.F. 27872311

Tel./Fax: +40-256-246112; E-mail : [email protected] Web : www.polcomtim.ro

Nr._2230_ data_12.04.2017__

A P R O B A T PRIMAR NICOLAE ROBU

R E F E R A T

privind aprobarea normativului de cheltuieli pentru dotarea Direcției Poliției Locale Timișoara cu autovehicule și alte vehicule necesare desfășurării activităților specifice

În anul 2011, în conformitate cu prevederile Legii politiei locale nr. 155/2010 si prevederile HG pentru

aprobarea Regulamentului – cadru de organizare si functionare a politiei locale nr.1332/2010, prin HCLMT nr. 441/20.12.2010 privind infiinţarea instituţiei publice de interes local cu personalitate juridicã - Direcţia Poliţiei Locale Timişoara, aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare, la nivelul Consiliului Local al Municipiului Timișoara s-a înființat Direcția Poliției Locale Timișoara, ca instituție publică de interes local cu personalitate juridică.

Potrivit dispozitiilor art. 1 din Legea politiei locale nr. 155/2010, poliţia locală s-a înfiinţat în scopul exercitării atribuţiilor privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private şi publice, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor, în următoarele domenii: a) ordinea şi liniştea publică, precum şi paza bunurilor; b) circulaţia pe drumurile publice; c) disciplina în construcţii şi afişajul stradal; d) protecţia mediului; e) activitatea comercială; f) evidenţa persoanelor; g) alte domenii stabilite prin lege.

Astfel, pentru desfășurarea în condiții optime a activității de menținere a ordinii și liniștii publice și pentru îndeplinirea atribuțiilor în domeniul circulației pe drumurile publice, ca urmare a acestor prevederi legale, în anul 2012 a fost aprobat în Consiliul Local al Municipiului Timișoara, prin H.C.L. nr.43/24.07.2012, normativul de cheltuieli privind dotarea Direcției Poliției Locale cu 25 de autoturisme.

În momentul de față, acesta nu mai este de actualitate, întrucât autoturismele la care se făcea referire în anul 2012 au fost înlocuite prin cele 2 programe de stimulare a parcului auto național din anii 2014 și 2015 sau au intrat în proprietatea instituției noastre alte autovehicule, distribuite din dotarea Primăriei Municipiului Timișoara ori a instituțiilor subordonate unității administrativ teritoriale. De aceea, se impune încetarea efectelor H.C.L. nr.43/24.07.2012 și emiterea unui alt normative de cheltuieli care să reflecte necesarul actual al Direcției Poliției Locale.

SPATE AAA A 702 cent

FO 53 – 01, ver.3

În prezent, structura parcului auto al Direcției Poliției Locale este următoarea: Nr. crt Marca si tipul autovehiculului Categorie

Nr. inmatriculare

1 Dacia Duster Autospeciala M1- SUV TM 18 AXJ 2 Dacia Logan Autospeciala M1 TM 02PLT 3 Dacia Logan Autospeciala M1 TM 03PLT 4 Dacia Logan Autospeciala M1 TM 05PLT 5 Dacia Logan Autospeciala M1 TM 06PLT 6 Dacia Logan Autospeciala M1 TM 08PLT 7 Dacia Logan Autoturism M1 TM 09PLT 8 Dacia Logan Autospeciala M1 TM 14PLT 9 Dacia Logan Autospeciala M1 TM 17PLT 10 Dacia Logan Autoturism M1 TM 25PMT 11 Dacia Logan Autoturism M1 TM 74PMT 12 Dacia Logan MCV Autoturism M1 TM 12 PLT 13 Dacia Logan VAN Autospeciala N1 TM 18 PLT 14 Dacia Dokker Autospeciala N1 TM 23 PLT 15 Ford Transit Microbus M2. TM 66 PLT 16 Ford Transit Bus Autospeciala M2 TM 22 PLT 17 Mercedes Vito Autoturism M1 TM 10 PLT 18 Opel Vivaro Autoturism TM 16 PLT 19 Remorca Remorca TM 14 PMT

Ținând cont de complexitatea activităților desfășurate, compartimentele de specialitate au procedat la

determinarea necesarului de mijloace de transport care să asigure desfăsurarea corespunzătoare a activitătilor operative ale serviciilor de Ordine Publică, Protecția Mediului, Inspecție Comercială, Disciplină în Construcții si Afisaj Stradal, Patrulare Navală, Transport Urban, Intervenții Rapide, Evenimente, Reclamații Sesizări, Poliția Piețelor și, respectiv, Serviciului Circulație Rutieră. Astfel sunt necesare un număr de 30 de autovehicule, 2 remorci și 1 șalupă, dotate si inscriptionate, conform prevederilor legale în vigoare ( rampe de semnalizare, statii emisie-receptie), după cum urmează:

1. Serviciul Circulație Rutieră: 3 autospeciale, tip berlină + 1 autoutilitară; 2. Biroul Ordine Publică:

- 11 autospeciale: 10 autospeciale, tip berlină + 1 autospecială, tip M.C.V.; - 2 microbuse; - 1 autoutilitară transport valori; - 1 remorcă;

3. Biroul Poliția Piețelor: 1 autospecială; 4. Serviciul Disciplină în Construcții si Afisaj Stradal: 1 autospecială, tip berlină + 1 autoutilitară; 5. Compartiment Intervenții Rapide: 2 microbuse; 6. Birou Reclamații Sesizări: 1 autoutilitară; 7. Serviciul Inspecție Comercială: 1 autospecială, tip berlină + 1 autoutilitară; 8. Birou Patrulare Navală: 1 șalupă + 1 peridoc (remorcă); 9. Serviciul Protecția Mediului: 1 autoutilitară + 1 microbus;

10. Comanda D.P.L.T. pentru efectuarea activitătilor de control, sprijin si îndrumare a efectivelor aflate în misiuni: 2 autospeciale, tip SUV.

În consecință, cele 33 de vehicule necesare desfășurării activităților specifice sunt formate dintr-un

număr de 30 de autovehicule, 2 remorci și 1 șalupă.

FO 53 – 01, ver.3

Luând în considerare: - prevederile art.31 si art. 73 din H.G. pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare si

functionare a politiei locale nr.1332/2010 care stipulează: Art.31 ”(1) Pe timpul desfăşurării activităţilor de serviciu, pe raza comunelor, a oraşelor, a municipiilor, a sectoarelor municipiului Bucureşti, personalul poliţiei locale poate folosi autovehicule cu însemnul distinctiv "POLIŢIA LOCALĂ", urmat de denumirea unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale din care face parte. Literele care compun inscripţia trebuie să fie de culoare neagră, pe fond alb, şi să aibă aceleaşi dimensiuni. (2) Însemnele nu trebuie să creeze confuzii cu denumirea altor instituţii sau autorităţi publice şi sunt amplasate pe toate laturile autovehiculului, portiere, portbagaj şi capotă, pentru a fi vizibile din orice poziţie. (3) Autovehiculele de patrulare sunt echipate, în mod obligatoriu, cu dispozitive de iluminare pentru emiterea de semnale speciale de avertizare luminoasă, de culoare albastră şi cu mijloace speciale de avertizare sonoră. Art. 73 Asigurarea tehnico-materială a poliţiei locale la nivelul unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale se realizează conform reglementărilor proprii, stabilite prin hotărâri ale consiliilor locale.”

- prevederile Legii nr. 33 din 21.03.2011 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice prin care la art. II se prevede: ”Prin derogare de la prevederile pct. I lit. B din anexa nr. 3 la Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare, autorităţile locale vor putea achiziţiona numărul necesar de autovehicule pentru funcţionarea poliţiei locale, în oricare dintre formele de organizare prevăzute de Legea poliţiei locale nr. 155/2010,”

PROPUNEM:

1. Aprobarea normativului de cheltuieli privind dotarea Direcției Poliției Locale Timișoara cu un număr de 30 de autovehicule, 2 remorci și 1 șalupă necesare desfășurării activităților specifice, dotate și inscripționate, conform HG 1332/2010 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare și funcționare a poliției locale.

2. Încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local nr.43/24.07.2012 pentru aprobarea normativului de cheltuieli privind dotarea Direcției Poliției Locale Timișoara cu autoturisme necesare desfășurării activităților specifice.

DIRECTOR EXECUTIV SECRETAR Jr. Ec. DOREL COJAN

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

CRISTINA SCUTARIU

ȘEF BIROU JURIDIC BLAJIN MARIN Întocmit, Responsabil C.L.A.

Lăcrămioara Pletea AVIZAT JURIDIC Red./Dact.P.L./2ex.