keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 117/03.04.2007 privind aprobarea contractului de asociere dintre Municipiul Timişoara şi Echipa de Rugby Clubul Sportiv Petrom Timişoara

03.04.2007

Hotararea Consiliului Local 117/03.04.2007
privind aprobarea contractului de asociere dintre Municipiul Timişoara şi Echipa de Rugby Clubul Sportiv Petrom Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2007-007552/ 29.03.07 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Avînd în vedere avizle Comisiei penru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, stiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Referatul nr. SC2007-007552/ 29.03.07 al consilierilor locali Silviu Sarafolean şi Sergiu Ştirbu;
Având în vedere Adresa nr. SC2007-007474/ 29.03.2007 a echipei de rugby Clubul Sportiv Petrom Timişoara;
Având în vedere prevederile Legii nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi a sportului;
Având în vedere prevederile Legii 273/ 2006 privind finanţele publice locale;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(b) şi ( e) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.45 alin 2 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă asocierea, pe o perioada de 5 ani, între Municipiul Timişoara cu sediul în Bd.C.D.Loga nr.1 şi Echipa de Rugby Clubul Sportiv Petrom Timişoara cu sediul în Timişoara, Str. Popa Şapcă nr.2, în următoarele condiţii:
1.Municipiul Timişoara se obligă:
-să asigure accesul şi folosinţa gratuită a obiectivelor cu destinaţie sportivă (săli de sport) aflate în proprietate sau administrare, la antrenamentele şi meciurile echipei de rugby C.S.P. Timişoara;
-să sprijine financiar, în condiţiile legii, activitatea sportivă a echipei cu suma de 150.000 lei pe an bugetar. Contribuţia municipiului Timişoara se va rediscuta anual în funcţie de performanţele obţinute.

2.C.S.P. Timişoara se obligă:
-să folosească obiectivele sportive prevăzute la pct.1 , numai în interesul clubului;
-să acorde la toate meciurile acces gratuit, tuturor persoanelor, cu excepţia acţiunilor caritabile;
-să promoveze imaginea municipiului Timişoara şi a Consiliului Local al Municipiului Timişoara prin inscripţionarea vizibilă, pe faţa sau spatele tricoului de joc, a însemnelor acestora;
-să folosească denumirea de Rugby Club Petrom Timişoara;
-să participe la acţiunile organizate de consiliul local la care este invitat, prin jocuri demonstrative;
-să organizeze anual o competiţie internaţională dotată cu trofeul Cupa Municipiului Timişoara;
-pe perioada derulării contractului să obţină cel puţin un titlu naţional sau o clasare în primele trei locuri în campionatul naţional sau o cupă a României sau o participare în Cupele Europene.
Contractul de asociere face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Municipiul Timişoara va fi reprezentat în cadrul Consiliului de Administraţie al C.S.P. Timişoara de către dl. consilier Silviu Sarafolean şi dl. consilier Sergiu Ştirbu.

Art. 3: Activitatea financiară a C.S.P. Timişoara, cu privire la modul de cheltuire a sumelor alocate de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara, va fi controlată de către Serviciul Audit Public Intern din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara. În acest sens, C.S.P. Timişoara va pune la dispoziţia Serviciului Audit Public Intern toate documentele legate de sumele alocate clubului de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara.

Art. 4: Consiliul Local al Municipiului Timisoara nu preia si nu răspunde de nici un fel de eventuale debite sau obligaţii financiare sau de altă natură ale C.S.P. Timişoara, contracte încheiate anterioare intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 5: Se împuterniceşte Primarul Municipiului Timişoara şi Secretarul Municipiului Timişoara să semneze, în numele şi pentru Municipiul Timişoara, contractul de asociere sportivă prevăzut la art.1

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Relaţii Publice, Direcţia Economică, Direcţia Patrimoniu şi Serviciul Audit Public Intern din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 7: Prezenta hotarâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judetului Timis;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Directiei Patrimoniu;
- Directiei Economice;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Control Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Consiliere pentru Cetateni;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Echipei de Rugby C.S.P.Timişoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DANIEL URSU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Contract_asociere_-_C.S._Petrom.pdf

CONTRACT DE ASOCIERE

Art.1 PARTILE CONTRACTANTE 1.1. MUNICIPIUL TIMISOARA, prin Consiliul Local al Municipiului Timisoara,

reprezentat prin Primar- Gheorghe Ciuhandu si Secretar- Ioan Cojocari, cu sediul in Bv. C.D. Loga nr.1, cod fiscal nr.14756536,

si 1.2. ECHIPA DE RUGBY CLUBUL SPORTIV PETROM TIMISOARA, cu sediul

in Timisoara, Str. Popa Sapca nr. 2, cod fiscal nr. 12514315, cont bancar nr. RO37CRDZ016A000920481001 deschis la Romextera Bank Timisoara, reprezentat prin d-nul Pintea Adrian Cezar, in calitate de Presedinte.

Art.2. OBIECTUL CONTRACTULUI 2.1. Prezenta asociere are ca obiect promovarea si dezvoltarea activitatii sportive, precum si a imaginii municipiului Timisoara, in plan national si international, si asigurarea conditiilor organizatorice si materiale de practicare a jocului de rugby la nivel de performanta. Art.3. DURATA CONTRACTULUI 3.1. Prezentul contract se incheie pe o perioada de 5 ani incepand cu data intrarii in vigoare a hotaririi consiliului local, prin care s-a aprobat asocierea. Art.4. OBLIGATIILE PARTILOR 4.1. MUNICIPIUL TIMISOARA se obliga : 4.1.1. sa asigure accesul si folosinta gratuita a obiectivelor cu destinatie sportiva (sali de sport) aflate in proprietate sau administrare, la antrenamentele si meciurile echipei de rugby C.S.P. Timisoara ; 4.1.2. sa sprijine financiar, in conditiile legii, activitatea sportiva a echipei cu suma de 150.000 lei pe an bugetar. Contributia municipiului Timisoara se va rediscuta anual in functie de performantele obtinute. 4.2. C.S.P. Timisoara se obliga : 4.2.1. sa foloseasca obiectivele sportive prevazute la pct.4.1.1., numai in interesul clubului ; 4.2.2. sa acorde la toate meciurile acces gratuit, tuturor persoanelor, cu exceptia actiunilor caritabile ; 4.2.3. sa promoveze imaginea municipiului Timisoara si a Consiliului Local al Municipiului Timisoara prin inscriptionarea, vizibila, pe fata sau spatele tricoului de joc, a insemnelor acestora ; 4.2.4. sa foloseasca denumirea de Rugby Club Municipal Timisoara.

4.2.5. sa participe la actiunile organizate de consiliul local la care este invitat, prin jocuri demonstrative ; 4.2.6. sa organizeze anual o competitie internationala dotata cu trofeul Cupa Municipiului Timisoara ; 4.2.7. pe perioada derularii contractului sa obtina cel putin un titlu national sau o clasare in primele trei locuri in campionatul national sau o cupa a Romaniei sau o participare in Cupele Europene. Art.5. MODIFICAREA CONTRACTULUI 5.1. Nici o parte nu poate modifica unilateral prezentul contract. Modificarea contractului poate interveni numai prin acordul de vointa exprimat al partilor, prin act aditional. Art.6. INCETAREA CONTRACTULUI 6.1. Incetarea prezentului contract poate avea loc in urmatoarele cazuri : a). la implinirea termenului pentru care a fost incheiat; b). prin acordul comun al celor doua parti, la initiativa uneia dintre acestea ; c). pentru neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a clauzelor prezentului contract. d). daca se constata ca sint deficiente majore in administrarea sumelor alocate de catre municipiul Timisoara. Art.7. CLAUZE SPECIALE 7.1. Anual, se va analiza si evalua activitatea sportiva a clubului, de catre consiliul local, pe baza unei informari prezentate de catre consiliul de administratie. In situatia in care se considera de catre consiliul local ca aceasta este necorespunzatoare fata de obiectivele propuse sau asumate are loc rezilierea de drept a prezentului contract. 7.2. Consiliul de administratie al C.S.P. Timisoara va fi format din cinci membri, dintre care doi consilieri locali si trei reprezentanti din partea clubului. Majorarea membrilor consiliului de administratie se face cu acordul consiliului local. Hotararile consiliului de administratie se iau cu votul a doua treimi din numarul membrilor acestuia. 7.3. Municipiul Timisoara va fi reprezentat in cadrul Consiliului de Administratie al C.S.P. Timisoara, de catre dl. consilier Sarafolean Silviu Gheorghe Iosif si dl. consilier Stirbu Dumitru Igor Sergiu. In situatia in care din motive obiective, unul sau ambii reprezentanti nominalizati mai sus, nu mai pot face parte din Consiliul de Administratie al C.S.P. Timisoara, acestia vor fi inlocuiti de catre Consiliul Local al Municipiului Timisoara, prin hotarare.

7.4. Activitatea financiara a C.S.P. Timisoara, cu privire la modul de cheltuire a sumelor alocate de catre Consiliul Local al Municipiului Timisoara, va fi controlata de catre Serviciul Audit Public Intern din cadrul Primariei Municipiului Timisoara. In acest sens C.S.P. Timisoara va pune la dispozitia Serviciului Audit Public Intern toate documentele legate de sumele alocate clubului de catre Consiliul Local al Municipiului Timisoara. Art.8. LITIGII 8.1. Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legatura cu acest contract vor fi solutionate mai intai pe cale amiabila, iar daca partile nu cad de acord, acestea vor fi solutionate de instantele de judecata competente din punct de vedere teritorital si material. Art.9. Prezentul contract a fost incheiat in 4 exemplare, cate doua pentru fiecare parte contractanta. MUNICIPIUL TIMISOARA, C.S.P. TIMISOARA, PRIMAR, PRESEDINTE, GHEORGHE CIUHANDU PINTEA ADRIAN CEZAR SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Exp.motive_-_C.S._Petrom.pdf

Nr. Către

Consiliul Local al Municipiului Timişoara, Subsemnaţii Sergiu Ştirbu şi Silviu Sarafoleanu, consilieri în cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara, prin prezenta, în conformitate cu prevederile art. 28 al. (1) şi al art. 29 din regulamentul de organizare şi funcţionare al CLT , vă rugăm să dispuneţi înregistrarea şi trimiterea către compartimentele de specialitate în vederea întocmirii referatului de specialitate, a avizării pe comisii şi discutării în plenul Consiliului Local a proiectului de HCL anexat a prezentului referat. Expunere de motive:

Clubul Sportiv Petrom Timişoara este o organizaţie neguvernamentală, non profit, având ca obiective crearea unei echipe competitive de rugby care să furnizeze cât mai mulţi jucători la loturile naţionale, să promoveze Rugby-ul timişorean, iar pentru sezonul 2006-2007 menţinerea în prima ligă cu ţinta declarată pentru sezonul 2007-2008, calificarea printre primele şase echipe din prima ligă.

Potrivit art. 36 alin (7) lit. a din Legea 215 a administraţiei publice locale republicate (Consiliul Local „hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice romane sau străine, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local”), iar potrivit art. 3 alin (1) din Legea 69 din 2000 a educaţiei fizice şi sportului (actualizată) (autorităţile administraţiei publice, unităţile şi instituţiile de învăţământ, instituţiile sportive, precum şi organismele neguvernamentale de profil au obligaţia să sprijine sportul pentru toţi şi sportul de performanţă şi să asigure condiţiile organizatorice şi materiale de practicare a educaţiei fizice şi sportului în comunităţile locale). Considerând necesară şi oportună susţinerea acestui sport emblematic pentru oraşul nostru solicităm executivului primăriei şi Consiliului Local luarea în considerare a propunerii noastre şi realizarea demersurilor necesare în acest sens. Vă mulţumim. Timişoara 29.03.2007 Consilierii locali:

Sergiu Ştirbu,

Silviu Sarafoleanu.

Atasament: Referat_-_Asociere_C.S._Petrom.pdf

Red. 2ex A.B.

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA BIROUL RELAŢII PUBLICE SC2007- 007552/ 29.03.2007

APROBAT PRIMAR, GHEORGHE CIUHANDU

Bd. C.D. Loga nr. 1, Timişoara, tel/fax: +40 256 -204886, e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

Referat

Privind aprobarea contractului de asociere dintre Municipiul Timişoara şi Clubul Sportiv „Petrom” Timişoara (echipa rugby)

Prin adresa nr. SC2007- 007552/ 29.03.2007 consilierii locali: Silviu Sarafoleanu şi Sergiu Ştirbu, solicită aprobarea unui contract de asociere dintre Clubul Sportiv „Petrom” Timişoara (echipa rugby) şi Municipiul Timişoara, şi mandatarea domnului primar Gheorghe Ciuhandu şi al domnului secretar Ioan Cojocari să semneze în numele Municipiului Timişoara acest contract. Potrivit art. 36 alin (7) lit. a din Legea 215 a administraţiei publice locale republicate (Consiliul Local „hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice romane sau străine, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local”), iar potrivit art. 3 alin (1) din Legea 69 din 2000 a educaţiei fizice şi sportului (actualizată) (autorităţile administraţiei publice, unităţile şi instituţiile de învăţământ, instituţiile sportive, precum şi organismele neguvernamentale de profil au obligaţia să sprijine sportul pentru toţi şi sportul de performanţă şi să asigure condiţiile organizatorice şi materiale de practicare a educaţiei fizice şi sportului în comunităţile locale).

Conform documentelor anexate propunem aprobarea proiectului.

Adrian Bragea Şef Birou

Mirela Lasuschevici Avizat Juridic