keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 151/20.03.2015 privind aprobarea caracteristicilor si a indicatorilor tehnico-economici precum si realizarea lucrarilor de "Refunctionalizare si amenajari spatii" la sala Constantin Jude, Timisoara, Aleea FC Ripensia nr. 2, jud. Timiş

20.03.2015

Hotararea Consiliului Local 151/20.03.2015
privind aprobarea caracteristicilor si a indicatorilor tehnico-economici precum si realizarea lucrarilor de "Refunctionalizare si amenajari spatii" la sala Constantin Jude, Timisoara, Aleea FC Ripensia nr. 2, jud. Timiş


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC 2015 - 7290 /18.03.2015 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit b si art.36 alin.4 lit.d din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba realizarea lucrarilor de "Refunctionalizare si amenajari spatii" la sala Constantin Jude, Timisoara, Aleea FC Ripensia nr. 2, jud. Timiş, cu caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici asa cum sunt prevazuti in Anexa care face parte integranta din prezenta hotarare

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA Se aprobă, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR, MUNICIPIUL TIMIŞOARA NICOLAE ROBU DIRECŢIA INSTITUŢII ŞCOLARE, MEDICALE, BAZE SPORTIVE ŞI CULTURALE BIROUL TEHNIC NR. SC 2015 - 7290 /18.03.2015

Referat

Privind aprobarea caracteristicilor si a indicatorilor tehnico-economici precum si realizarea lucrarilor de “Refunctionalizare si amenajari spatii” la sala Constantin Jude, Timisoara, aleea FC Ripensia nr. 2, jud. Timiş

Sala OLIMPIA este situata la limita zonei centrale, in vecinatatea caminelor studentesti, a Universitatii” Tibiscum” si a zonei de locuinte Olimpia. Constructia este realizata in anii 1968, fara subsol, avind fundatiile,stilpii si planseul din beton armat, structura acoperisului fiind din grinzi metalice spatiale.Peretii de compartimentare si cei exteriori sint din caramida plina in grosime de 25 si 37.5 cm.

Invelitoarea constructiei este realizata din membrane hidroizolante aplicata pe planseu din beton armat. Valoarea de inventar a cladirii este de 317.258 lei. In prezent constructia beneficiaza de toate utilitatile existente in zona: apa potabila si

menajera,canalizare,record la reteaua de termoficare si de electricitate,record teleponic si cablu TV. Sala “OLIMPIA” functioneaza in imobilul inscris in CF nr.416905 cu nr. Top 9146/2/2/1/1/1 in suprafata

totala de 7952 mp. Datorita capacitatii si amplasamentului sala “Olimpia” este usor accesibila din toate colturile orasului, a

gazduit unele din cele mai importante evenimente sportive si artistice la nivel local, national si international. Avand in vedere necesitatea asigurarii conditiilor tehnice minime de desfasurare a competitiilor la nivel

european, precum si a desfasurarii competitiei de Campionat European de baschet senioare, in spatiul Salii de sport Constantin Jude, este necesara efectuarea unor lucrari de refunctionalizare si amenajari care sa asigure un grad minim din cerintele impuse de reglementarile privind manifestarile la nivelul competitional mentionat, sens in care consideram ca este necesara refunctionalizarea spatiilor existente si amenajarea unor spatii suplimentare in portiunea de terasa din latura dinspre nord-est, avand acces si din sala si din exteriorul cladirii, precum si amenajarea de spatii pentru grupuri sanitare modernizate, concomitent cu lucrari de igienizare si adaptari de instalatii la cerintele de calitate de nivel competitional european.

Suprafata desfasurata actuala de 7952 mp se propune a se extinde la Suprafata totala desfasurata de 8200 mp

Costul lucrarilor de refunctionalizare si amenajari spatii este estimat la valoarea totala (inclusiv TVA) de 590.000,00 lei, respectiv 131.000,00 euro, din care :

- C+M = 558.000,00 lei respectiv 124.000,00 euro - serviciile de proiectare preconizate in cuantum de 32.000 lei, respectiv 7.100 euro - Durata de realizare: 2 LUNI - Sursa de finanţare: Bugetul local

VICEPRIMAR, SECRETAR,

Dan Diaconu Ioan Cojocari

DIRECTOR, Mihai Costa

CONSILIER, Marius Duma

Avizat:

SERVICIUL JURIDIC,

Cod FO 53-01,ver.2

Atasament: Anexa.pdf

ANEXA la Proiect H.C.L._________

CARACTERISTICILE SI INDICATORII TEHNICO ECONOMICI pentru realizarea lucrarilor de “Refunctionalizare si amenajari spatii” la sala Constantin Jude,

Timisoara, aleea FC Ripensia nr. 2, jud. Timiş

1.DENUMIRE: “Refunctionalizare si amenajari spatii” la sala Constantin Jude 2.AMPLASAMENT: Timisoara, aleea FC Ripensia nr. 2, jud. Timiş 3.BENEFICIAR: Municipiul Timişoara, bv. C.D. Loga, nr. 1, Timişoara 4. Statutul juridic: imobil intravilan proprietatea Municipiului Timişoara – Domeniul Public 5. Destinaţie şi folosinţă actuală: unitate activitati sociale, culturale si sportive

a.Valoarea totala a lucrarilor (inclusiv TVA) = 590.000,00 lei, respectiv 131.000,00 euro

din care C+M = 558.000,00 lei respectiv 124.000,00 euro proiectare: 32.000 lei, respectiv 7.100 euro

b. Durata de realizare: 2 LUNI c. Statutul juridic: imobil intravilan proprietatea Municipiului Timişoara – Domeniul Public

- Destinaţie şi folosinţă actuală: unitate activitati sociale, culturale si sportive. d. Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice):

Suprafata totala 7952 mp Suprafata totala desfasurata propusa: 8200 mp

e. Surse de finanţare: Buget local -2015

CONSILIER Marius Duma

Red. MD