keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 151/12.06.2001 privind atribuirea de nume unor străzi fără nume din Municipiul Timişoara, Zona Lidia-Muzicescu-Mureş-Martirilor-Urseni, Zona Fabrica de Zahăr, Zona Simion Bărnuţiu, Zona Baba Dochia, Zona Freidorf

12.06.2001

Hotararea Consiliului Local 151/12.06.2001
privind atribuirea de nume unor străzi fără nume din Municipiul Timişoara, Zona Lidia-Muzicescu-Mureş-Martirilor-Urseni, Zona Fabrica de Zahăr, Zona Simion Bărnuţiu, Zona Baba Dochia, Zona Freidorf


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2001-9242/04.06.2001 al Direcţiei Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte, Comisiei pentru cultură, învăţământ, turism şi sport şi Comisiei pentru sănătate, protecţie socială şi mediu din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa nr.4766/17.05.2001 a Consiliului Judeţean Timiş;
În baza propunerilor Comisiei constituită conform Dispoziţiei Primarului nr.2001/25.10.2000;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit.(u) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală
În temeiul art.46 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă atribuirea de nume unor străzi fără nume situate în Zona Lidia - Muzicescu - Mureş - Martirilor - Urseni , Zona Fabrica de Zahăr, Zona Simion Bărnuţiu, Zona Baba-Dochia, Zona Freidorf din Municipiul Timişoara, conform Anexei şi a Planurilor de situaţie care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr.124/28.11.2000 - pentru propunerea atribuirii de nume unor străzi fără nume din Municipiul Timişoara.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale;


Presedinte de sedinta
CAIUS MUŢIU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI