keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 148/12.06.2001 privind aprobarea Regulamentului de promovare, execuţie, verificare, recepţie şi decontare a lucrărilor de reparaţii la construcţii şi instalaţii, reparaţii capitale şi investiţii finanţate de la bugetul local pentru instituţii de învăţământ public

12.06.2001

Hotararea Consiliului Local 148/12.06.2001
privind aprobarea Regulamentului de promovare, execuţie, verificare, recepţie şi decontare a lucrărilor de reparaţii la construcţii şi instalaţii, reparaţii capitale şi investiţii finanţate de la bugetul local pentru instituţii de învăţământ public


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2001- 5416/05.04.2001 al Direcţiei Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte şi Comisiei pentru cultură, învăţământ, turism şi sport din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art. 166 al. 4 din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr.30/2000 pentru modificarea şi completarea art. 166 din Legea învăţământului nr. 84/1995;
În baza Hotărârii Consiliului Local nr. 102/28.11.2000 privind preluarea de către Primăria Municipiului Timişoara a terenurilor şi clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ preuniversitar;
Având în vedere Dispoziţia Primarului Municipiului Timişoara nr. 2130/2000 privind numirea componenţei Comisiei de preluare a patrimoniului unităţilor de învăţământ preuniversitar;
În conformitate cu prevederile art.38 lit. (f) şi (n) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală ;
În temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Regulamentul de promovare, execuţie, verificare , recepţie şi decontare a lucrărilor de reparaţii la construcţii şi instalaţii, reparaţii capitale şi investiţii finanţate de la bugetul local pentru instituţii de învăţământ public conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: Cu aducere la îndeplinire se încredinţează Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş;
- Mass - media locale;


Presedinte de sedinta
CAIUS MUŢIU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI