keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 435/29.11.2005 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie "Construcţie şi amenajare vestiar la Sala de sport a Şcolii Generale nr.24, str. Brânduşei nr.7, Timişoara"

29.11.2005

Hotararea Consiliului Local 435/29.11.2005
privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie "Construcţie şi amenajare vestiar la Sala de sport a Şcolii Generale nr.24, str. Brânduşei nr.7, Timişoara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2005 - 19050/07.11.2005 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art. 40 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 45/2003 - privind finanţele publice locale, aprobată de Legea nr. 108/2004;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr.30/2000 pentru modificarea şi completarea art.166 din Legea Învăţământului nr.84/1995;
În baza Hotărârii Consiliului Local nr.102/28.11.2000 privind preluarea de către Primăria Municipiului Timişoara a terenurilor şi clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ preuniversitar din Municipiul Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.148/12.06.2001- privind aprobarea Regulamentului de promovare, execuţie, verificare, recepţie şi decontare a lucrărilor de reparaţii la construcţii şi instalaţii, reparaţii capitale şi investiţii finanţate de la bugetul local pentru instituţii de învăţământ public;
În temeiul art.38 lit. (c) , (d), (f), (m) şi (n) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată;
În temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de fezabilitate " Construcţie şi amenajare vestiar la Sala de sport a Şcolii Generale nr.24, str. Brânduşei nr.7, Timişoara" întocmit de S.C. "CORONA TIMEXIM" SRL, cu valoarea de 51.040,59 euro, cu principalii indicatori tehnici prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Finanţarea obiectivului prevăzut la art.1 se face din bugetul local, cap.57.02 - "Învăţământ", conform Listei de investiţii aprobată.

Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Şcolii Generale nr. 24, Timişoara;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
DANIEL B. URSU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA Aprobat DIRECŢIA PATRIMONIU P R I M A R, SERVICIUL TEHNIC-EDILITATE Nr. …………………………………………. Dr.ing.Gheorghe Ciuhandu

R E F E R A T Privind aprobarea studiului de fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie

”Amenajare vestiar la sala de sport a Şcolii generale nr.24, str. Brânduşei nr.7, Timişoara”. Având în vedere necesitatea reducerii sumelor alocate din Bugetul local pentru cheltuieli de întreţinere la unităţile de învăţământ subordonate ISJ Timiş şi care îşi desfăşoară activitatea în imobile trecute în Patrimoniul Primăriei Timişoara prin Hotărârea Consiliului Local nr.102/28.11.2000; Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.148/12.06.2001 , privind aprobarea Regulamentului de promovare a lucrărilor de reparaţii şi investiţii de la Bugetul local către instituţii de învăţământ public; Ţinând cont de faptul că unitatea de învăţământ nu este cuprinsă în programul guvernamental al C.N.I. privind construcţia de săli de sport ; Având în vedere că Studiul de Fezabilitate existent a fost întocmit de către SC”CORONA TIMEXIM”SRL si pus la dispoziţia conducerii Şcolii generale nr.24 cu titlu gratuit ; Având în vedere faptul că finanţarea obiectivelor se face din Bugetul local cap.57.02.- „Învăţământ”,

P r o p u n e m: 1. Aprobarea studiului de fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţii ”Amenajare vestiar la sala de sport a Şcolii generale nr.24, str. Brânduşei nr.7, Timişoara” întocmit de către SC”CORONA TIMEXIM”SRL, cu principalii indicatori tehnici prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

VICEPRIMAR, DIRECTOR, Ing. Adrian Orza ec. Nicuşor C-tin Miuţ ŞEF SERVICIU, Ing. Marius Duma Întocmit : ing. Lucian Ciobanu

Avizat: SERVICIUL JURIDIC,

Red. LC Dact. MH Ex.2.

    Atasament: Anexa.pdf

    ANEXĂ

    PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AL INVESTIŢIEI : Valoarea totală a investiţiei : 51.040, 59 euro Eşalonarea investiţiei : 2006 Durata de realizare : 6 luni Finanţarea investiţiei : 51.040, 59 euro, 100 % din bugetul local Avize şi acorduri : Aviz ordonator principal de credite privind necesitatea şi oportunitatea investiţiei. Certificat de urbanism Avize de specialitate. Oportunitatea investiţiei : Finalizarea lucrărilor va asigura buna desfăşurare a procesului instructiv-educativ pe profil sportiv

    ÎNTOCMIT,

    Ing. Lucian Ciobanu