keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 141/28.05.2002 privind rectificarea bugetului local al Primăriei Municipiului Timişoara pe anul 2002

28.05.2002

Hotararea Consiliului Local 141/28.05.2002
privind rectificarea bugetului local al Primăriei Municipiului Timişoara pe anul 2002


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2002-8196/21.05.2002 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere Adresa nr.3507/25.04.2002 a Consiliului Judeţean Timiş;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, turism, sport şi culte, Comisiei pentru sănătate, muncă şi protecţie socială, ecologie şi protecţia mediului din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.383/27.12.2001 privind aprobarea bugetului local al Primăriei Municipiului Timişoara pe anul 2002;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.49/26.03.2002 - privind rectificarea bugetului local al Primăriei Municipiului Timişoara pe anul 2002;
Având în vedere Legea nr.743/11.12.2001 - privind bugetul de stat pe anul 2002;
În baza Legii nr.189/1998 - privind finanţele publice locale, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit. (d) şi art.68 lit.(e) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;
În temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă rectificarea bugetului local al Primăriei Municipiului Timişoara pe anul 2002, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local nr.49/26.03.2002.

Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică şi Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Administraţiei Financiare a Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Generale a Finanţelor Publice şi Control Financiar de Stat al Judeţului Timiş;
- Mass - media locale;Presedinte de sedinta
LIDIA BRĂNUŢ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI