keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 49/26.03.2002 privind rectificarea bugetului local al Primăriei Municipiului Timişoara pe anul 2002

26.03.2002

Hotararea Consiliului Local 49/26.03.2002
privind rectificarea bugetului local al Primăriei Municipiului Timişoara pe anul 2002


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2002-4473/15.03.2002 al Primarului Municipiului Timişloara domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, învăţământ, turism, sport şi culte şi Comisiei pentru sănătate, muncă şi protecţie socială, ecologie şi protecţia mediului din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Avînd în vedere Adresele nr.1769/26.02.2002, nr. 890/31.01.2002 şi nr. 153/09.01.2002 - ale Consiliului Judeţean Timiş;
Având în vedere Adresa nr.120445/20.02.2002 - a Ministerului Finanţelor Publice;
Având în vedere Adresa nr. 112/08.02.2002 - a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei;
Având în vedere Hotărârea Coinsiliului Local nr. 383/2001 - privind aprobarea bugetului local al Primăriei Municipiului Timişoara pe anul 2002;
În baza prevederii Legii nr. 743/2001- privind bugetul de stat pe anul 2002;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 189/1998- privind finanţele publice locale, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit. (d) şi art. 68 lit. (e) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală republicată;
În temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă rectificarea bugetului local al Primăriei Municipiului Timişoara pe anul 2002, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: La data intrării în vigoare a prezentri hotărâri se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local nr. 383/27.12.2001 - privind aprobarea bugetului local al Primăriei Municipiului Timişoara pe anul 2002.

Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică şi Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Direcţiei Generale a Finanţelor Publice şi Control Financiar de Stat Timiş;
- Administraţiei Financiare a Municipiului Timişoara;
- Mass - media locale;


Presedinte de sedinta
RODICA VLAD
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI