keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 235/17.09.2002 privind rectificarea bugetului local al Primăriei Municipiului Timişoara pe anul 2002

17.09.2002

Hotararea Consiliului Local 235/17.09.2002
privind rectificarea bugetului local al Primăriei Municipiului Timişoara pe anul 2002


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2002 - 14186 /05.09.2002 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, turism, sport şi culte, Comisiei pentru sănătate, muncă şi protecţie socială, ecologie şi protecţia mediului din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Legii 743/2001 privind bugetul de stat pe anul 2002;
În conformitate cu prevederile Legii nr.189/1998 privind finanţele publice locale, modificată;
Având în vedere Adresele nr.5403/03.07.2002, nr. 6490/08.08.2002 ale Consiliului Judeţean Timiş;
Având în vedere Dispoziţia nr. 255/23.08.2002 a Consiliului Judeţean Timiş;
Având în vedere Adresa nr.541/06.06.2002 a Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Timiş;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.383/2001 privind aprobarea bugetului local Primăriei Municipiului Timişoara pe anul 2002;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.141/2002 privind rectificarea bugetului local al Primăriei Municipiului Timişoara pe anul 2002;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit.(d) şi 68 lit. (e) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă rectificarea bugetului local al Primăriei Municipiului Timişoara pe anul 2002 conform Anexei 1 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: La data intrării în vigoare a prezentei hotărârii se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local nr.141/2002.

Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică şi Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4 : Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara,
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Administraţiei Financiare a Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Timiş;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
EVA FORIKA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI