keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 136/30.11.2004 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Reabilitare reţea termică secundară Zona Bucovinei"

30.11.2004

Hotararea Consiliului Local 136/30.11.2004
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Reabilitare reţea termică secundară Zona Bucovinei"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara


Având în vedere Referatul nr. SC2004- 18141 din 15.10.2004 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economice, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere adresa nr. RE2004-2982 /13.10.2004 a SC COLTERM SA prin care se solicită aprobarea Studiului de fezabilitate "Reabilitare reţea termică secundară Zona Bucovinei";
Având în vedere prevederile art. 40 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 45/2003 privind finanţele publice locale, aprobată de Legea nr. 108/2004;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit. (c),(d),(f),(m) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală;HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate "Reabilitare reţea termică secundară Zona Bucovinei" întocmit de SC COLTERM SA, având indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Finanţarea investiţiei prevăzute la art.1 se face din bugetul local.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciul Audit Public Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Mass - media locală.Presedinte de sedinta
CONSTANTIN CATANĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa_S.F._Bucovinei.pdf

Anexă la Hotărârea nr. ____/________

Reabilitare reţea termică secundară Zona Bucovinei” Indicatorii tehnico-economici ai investiţiei

Denumirea investiţiei: “Reabilitare reţea termică secundară Zona Bucovinei” Amplasament: Municipiul Timişoara, Zona Bucovinei Beneficiar: Consiliul Local al Municipiului Timişoara Ordonator principal de credite: Primarul Municipiului Timişoara Valoarea investiţiei: 24.414.338,33 mii lei, reprezentând 593.214,56 EURO la data de 26.07.2004 din care C+M: 24.158.088,85 mii lei, reprezentând 586.988,26 EURO Finanţarea investiţiei: 24.414.338,33 mii lei, reprezentând 593.214,56 EURO la data de 26.07.2004

din fondurile bugetului local Durata de realizare(luni): 36 luni

Atasament: Referat_S.F._Bucovinei.pdf

ROMÂNIA SE APROBĂ JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR, MUNICIPIULUI TIMIŞOARA GHEORGHE CIUHANDU PRIMĂRIA DIRECŢIA EDILITARĂ Nr. __________________/__.10.2004

REFERAT Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate

Reabilitare reţea termică secundară Zona Bucovinei”

În urma deselor avarii apărute pe reţelele termice secundare din Zona Bucovinei, a depăşirii duratei normate de viaţă a acestora, precum şi a stării de degradare în care se află aceste reţele, se impune înlocuirea reţelelor termice secundare. Consumatorii care vor beneficia de înlocuirea reţelei termice au următoarele adrese:

- Zona Bucovinei bl. C4 – C23 - Str. Munteniei bl. C26 – C36 - Str. Matei Basarab nr. 4 – 8 - Str. Dirijorului nr. 1 – 8 - Str. Operetei nr. 1 - 9 - Str. Ion Vidu nr. 4 – 12 - Aleea Rubinului nr. 1C - Calea Torontalului nr. 2 - Str. Învăţătorului nr. 1

Înlocuirea conductelor din canalul termic clasic se va realiza cu conducte preizolate, datorită caracteristicilor tehnice superioare faţă de soluţia clasică: pierderi de energie termică mai mici, rezistenţă la acţiunea agenţilor externi, o mai bună monitorizare a eventualelor pierderi de agent termic, durata de utilizare mai mare, durata de execuţie mai mică, etc.

Actualmente reţeaua termică este realizată din conducte de oţel izolate cu vată minerală , pozate în canal termic din profile prefabricate. Conductele preizolate au izolaţia termică realizate din spumă poliuretanică rigidă şi mantaua de protecţie din polietilenă de înaltă densitate. Asamblarea conductelor se va face numai prin sudare, asigurarea continuităţii izolaţiei efectuându-se prin mufarea zonelor de îmbinare.

Soluţia de realizare cu conducte preizolate a fost aleasă datorită faptului că în zona respectivă există o pânză freatică şi infiltraţii de ape uzate, care a provocat coroziunea prematură a conductelor neizolate în mod corespunzător.

Valoarea totală a investiţiei “Reabilitare reţea termică secundară Zona Bucovinei” conform devizului general din studiul de fezabilitate întocmit de SC COLTERM SA este de 24.414.338,33 mii lei reprezentând 593.214,56 EURO la data de 26.07.2004. Durata de realizare a investiţii este de 3 ani şi finanţarea se va face din bugetul local.

Având în vedere cele expuse mai sus precum şi solicitarea SC COLTERM SA nr. RE2004-2982 /13.10.2004, propunem aprobarea Studiului de Fezabilitate “Reabilitare reţea termică secundară Zona Bucovinei”.

DIRECTOR ECONOMIC, p. DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ ADRIAN BODO ROMULUS KOMOZ ŞEF SERVICIU ENERGETIC, AVIZAT JURIDIC, IOAN ZUBAŞCU MIRELA LASUSCHEVICI RED. MM DACT. MM EX. 3