keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 129/27.04.2004 privind aprobarea Normelor metodologice privind constituirea si acordarea de stimulente personalului din aparatul propriu al Consiliului Local al Municipiului Timişoara

27.04.2004

Hotararea Consiliului Local 129/27.04.2004
privind aprobarea Normelor metodologice privind constituirea si acordarea de stimulente personalului din aparatul propriu al Consiliului Local al Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul nr. SC2004- 5848 /30.03.2004 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, învăţământ, turism, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara ;
În conformitate cu prevederile art. IV din Ordonanţa Guvernului României nr. 29/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare;
În baza prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 45/2003 privind finanţele publice locale;
În conformitate cu prevedrile art. 38 lit (d )din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 46 din Legea nr. 217/2001 privind administraţia publică locală;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba Normele metodologice privind constituirea si utilizarea fondurilor destinate stimulării personalului din aparatul propriu al Consiliului Local al Municipiului Timişoara cu atribuţii în stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea si încasarea creanţelor fiscale locale, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: La data intrării in vigoare a prezentei hotarari se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 173/2003 privind constituirea si utilizarea fondurilor de stimulente acordate personalului din aparatul propriu al Primăriei Municipiului Timişoara care contribuie la atragerea sumelor la bugetul local.

Art. 3 :Cu aducerea la indeplinire se incredinteaza Direcţia Economică si Biroul Resurse Umane din cadrul Primariei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotarare se comunica:
-Prefecturii Judetului Timis;
-Directiei Economice;
-Directiei Patrimoniu;
-Directiei Urbanism;
-Directiei Edilitare;
-Serviciului Juridic;
-Serviciul de Control si Audit Intern;
-Centrul de Informatii pentru cetateni;
- Biroului Relaţii Publice;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
EVA FORIKA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat_stimulente.pdf

PRIMARIA MUNICIPIULUI T I M I S O A R A DIRECTIA ECONOMICA NR._____________/_________

APROBAT P R I M A R

GHEORGHE CIUHANDU

R E F E R A T Privind aprobarea normelor metodologice privind constituirea si acordarea de

stimulente personalului din aparatul propriu al Primariei Municipiului Timisoara In cadrul Primariei Municipiului Timisoara functioneaza servicii de specialitate avand ca atributii legale stabilirea, controlul, urmarirea si incasarea impozitelor, taxelor si altor venituri ale bugetului local, solutionarea obiectiunilor si contestatiilor formulate impotriva actelor de control si impunere. In vederea stimularii personalului din cadrul unitatilor administrativ teritoriale cu atributii in stabilirea, controlul, urmarirea si incasarea impozitelor si taxelor locale, prin art. IV din OG nr. 29/2004 pentru reglementarea unor masuri financiare se stabileste ca unitatile administrativ teritoriale, in calitate de creditor fiscal local pot constituilunar fonduri de stimulente personalului din compartimentele de specialitate prin aplicarea cotei de 5%, asupra sumelor incasate :

a) prin executare silita, conform legii ; b) in cadrul procedurii de reorganizare judiciara si a falimentului c) din impozite si taxe locale stabilite ca urmare a constatarii de bunuri impozabile sau taxabile, stabilite suplimentar peste nivelul celor declarate de catre contribuabil, rezultat al inspectiilor fiscale efectuate, precum si din dobanzile si penalitatile de intraziere aferente acestora.

Constituirea si utilizarea fondului pentru acordarea de stimulente are drept scop pe de o parte imbunatatirea activitatii de colectare a impozitelor si taxelor locale, identificarea de noi surse de venituri la bugetul local iar pe de alta parte o mai buna motivatie a personalului implicat in activitatea de stabilire, control, urmarire si incasare a impozitelor, taxelor si alte resurse care se fac venit la buget local, precum si atragerea de noi surse la bugetul local.

In sensul stimularii tuturor angajatilor Primariei Municipiului Timisoara care contribuie la atragerea la bugetul local de surse suplimentare de venit, consideram oportuna includerea in categoria beneficiarilor de stimulente inclusiv a celor care constata, stabilesc sau incaseaza creanta care ulterior va fi incasata prin executare silita. Astfel, in functie de complexitatea activitatilor specifice constatarii, stabilirii, incasarii si executarii silite a creantelor bugetare, prin norme de prodecura se vor stabili cotele ce revin fiecarui compartiment in parte. Avand in vedere cele prezentate mai sus:

P R O P U N E M :

1. Aprobarea Normele metodologice privind constituirea si utilizarea fondurilor destinate stimularii personalului din aparatul propriu al Primariei Timisoara cu atributii in stabilirea, constatarea, controlul, urmarirea si incasarea creantelor fiscale locale. 2. Revocarea HCL nr. 173/2003 privind constituirea si utilizarea fondurilor de stimulente acordate personalului din aparatul propriu al Primariei Municipiului Timisoara care contribuie la atragerea sumelor la bugetul local.

VICEPRIMAR DIRECTOR ECONOMIC ADRIAN ORZA ADRIAN BODO

Atasament: Anexa_stimulente.pdf

Anexa la ___________________________

1. Constituirea fondurilor de stimulare 1.1. Fondul pentru acordarea de stimulente personalului din compartimentele de specialitate ale P.M.T. si serviciile publice cu atributii in stabilirea, constatarea, controlul, urmarirea, incasarea creantelor bugetare, si atragerea la bugetul local de sume reprezentand venituri suplimentare ale acestuia, se constituie din aplicarea cotei de 5% asupra sumelor incasate : a) prin executare silita, conform legii ; b) in cadrul procedurii de reorganizare judiciara si a falimentului c) din impozite si taxe locale stabilite ca urmare a constatarii de bunuri impozabile sau taxabile, stabilite suplimentar peste nivelul celor declarate de catre contribuabil, rezultat al inspectiilor fiscale efectuate, precum si din dobanzile si penalitatile de intraziere aferente acestora. 1.2. Se considera sume incasate la bugetul local prin executare silita, acele sume asupra carora a fost inceputa executarea silita prin comunicarea somatiei in conditiile legii, reprezentand impozite, taxe, diferente de impozite si taxe sau orice alte venituri ale bugetului local, de la : -debitor -unitatea bancara unde debitorul isi pastreaza disponibilitatile banesti -orice tert, persoana fizica sau juridica care isi asuma obligatii, potrivit legii printr-un angajament de plata sau printr-un act de garantie incheiat in forma autentica, sa achite in numele debitorului sau, ori alaturi de acesta debitul pentru care s-a inceput executarea silita -orice tert, persoana fizica sau juridica, ca urmare a valorificarii bunurilor mobile sau imobile ale debitorului. 1.3 In categoria sumelor prevazute la pct. 1.1. lit c se include: a) impozite si taxe identificate suplimentar, ca urmare a inspectiilor fiscale, peste nivelul celor declarate de catre contribuabil si incasate b) dobanzile si penalitatile de intraziere calculate si incasate, aferente sumelor identificate suplimentar in timpul inspectiilor fiscale c) orice alte venituri bugetare incasate, stabilite si identificate suplimentar peste obligatiile de plata declarate de contribuabil de natura impozitelor si taxelor locale.

2. Principalele criterii de repartizare pe salariati a strimulentelor 2.1. Contributia efectiva la activitatea de identificare a bunurilor si serviciilor

taxabile si de atragere la bugetul local de venituri suplimentare 2.2. Contributia personala la identificarea debitorilor si a modalitatilor optime de

incasare a obligatiilor acestora 2.3. Gradul de periculozitate si de dificulatate a actiunilor de stabilire, urmarire si

executare silita. 2.4. Competenta profesionala dovedita si disponibilitate la sarcini in indeplinirea

atributiilor specifice 2.5. Contributia la buna organizare si functionare a activitatii de stabilire,

constatare, control, urmarire si incasare a creantelor bugetare locale 2.6. Respectarea ordinii si disciplinei in munca 2.7. Timpul efectiv lucrat in luna de acordare a stimulentelor sau pe perioada

pentru care se acorda acestea.

3. Conditii de utilizare a fondului de stimulare a personalului din aparatul propriu

3.1. Cuantumul lunar al stimulentelor individuale nu poate depasi un salariu de baza. 3.2. Fondurile pentru acordare de stimulente, constituite la nivelul fiecarei directii se repartizeaza de catre directorii directiilor sau conducatorii ierarhici superiori, dupa caz, la propunerea sefilor compartimentelor de specialitate sau a sefilor serviciilor publice beneficiare a prezentei hotarari. Sumele cuvenite primarului, viceprimarilor si secretarului Municipiului Timisoara vor fi suportate in proportie egala din fondurile de stimulente constituite la nivelul fiecarei directii, serviciu public respectiv Serviciului Juridic in parte. 3.3. Sumele prevazute la pct. 1.1. lit.c, incasate de catre compartimentele de specialitate cu atributii in stabilirea si constatarea acestora, sunt atribuite exclusiv angajatilor care desfasoara activitate in aceste servicii care contribuie la atragerea la bugetul local de venituri suplimentare si conducatorilor ierarhici superiori. 3.4. De sumele incasate in cadrul procedurii de reorganizare judiciara si a falimentului, prevazut la pct. 1.1. lit. c beneficiaza Serviciul Juridic. 3.5. Creantele fiscale locale incasate ca urmare a transmiterii somatiei sau a intocmirii adresei de infiintare a popririi, de catre compartimentul de specialitate din cadrul PMT constituie fond de stimulente in proportie de 50% pentru serviciul de specialitate sau serviciu public care a constatat, stabilit sau calculat creanta, respectiv 50% pentru serviciul cu atributii in executare silita. In cazul in care titlul executoriu este o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, sumele vor fi distribuite astfel: 40% pentru Serviciul Juridic, 30% pentru serviciul de specialitate sau serviciul public care a constatat creanta si 30% pentru serviciul de specialitate care a incasat creanta. 3.6. Creantele fiscale incasate de catre compartimentul de specialitate ca urmare a aplicarii modalitatilor de executare silita asupra bunurilor mobile sau imobile (altele decat cele mentionate la pct. 3.5 ) sunt atribuite exclusiv angajatilor care desfasoara activitate de executare silita si conducatorilor ierarhici superiori. 3.7. In vederea repartizarii corecte a fondului de stimulente in condtiile pct. 3.5., serviciul de specialitate din cadrul PMT cu atributii in executare silita, are obligatia de a transmite lunar sumele incasate ca urmare a transmiterii somatiilor si intocmirii adresei de infiintare a popririi, directorilor directiilor beneficiare a sumelor in proportia stabilita prin prezenta hotarare. 3.8. Propunerile lunare de acordare a stimulentelor, pe baza de tabel si liste nominale, vor fi facute de catre directorii directiilor beneficiare a prezentei sau sefii serviciilor publice si vor fi supuse aprobarii primarului.

Pentru birourile si compartimentele de specialitate din cadrul Serviciului Juridic propunerile vor fi facute de catre secretarul Municipiului Timisoara si vor fi supuse aprobarii primarului.

4. Dispozitii finale 4.1 Plata stimulentelor aprobate se face in cursul lunii curente pentru luna precedenta. 4.2. Fondul de stimulente constituit in conformitate cu prevederile din prezenta metodologie, ramas neutilizat la sfarsitul anului, se repartizeaza si se foloseste in anul urmator cu aceeasi destinatie. 4.3. Stimulentele atribuite sunt supuse impozitarii, potrivit legislatiei in vigoare, nu fac parte din salariul de baza si nu se suporta din fondul de salarii. 4.4. Evidentierea in contabilitate a fondurilor de stimulare se efectueaza potrivit normelor stabilite de Ministerul Finantelor.

4.5. Personalul insarcinat cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu din cadrul PMT are obligatia de a verifica corecta utilizare a fondului de stimulente si de a nu permite constituirea si dupa caz, plata sumelor care nu se incadreaza in prezenta metodologie, refuzand acordarea vizei de control financiar preventiv propriu si informand despre aceasta pe ordonatorul principal de credite. 4.6. Sursele de constituire a fondului de stimulente precum si cotele procentuale stabilite prin acte normative ulterioare se adapteaza corespunzator ori de cate ori intervin astfel de modificari sau completari legale.

PRESEDINTE DE SEDINTA