keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 107/27.04.2004 privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara domnului CONSTANTIN GRUESCU

27.04.2004

Hotararea Consiliului Local 107/27.04.2004
privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara domnului CONSTANTIN GRUESCU


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2004 - 6274/19.04.2004 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, turism, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit.(v) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;HOTARASTE

ARTICOL UNIC: Se conferă Titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara domnului CONSTANTIN GRUESCU, pentru întreaga sa activitate şi contribuţia la păstrarea patrimoniului natural al Banatului.

Presedinte de sedinta
EVA FORIKA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI