keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

168/31.10.2016 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza D.A.L.I., a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei, pentru obiectivul " Reabilitare termică bloc, Aleea F.C. Ripensia, nr.4-8 "

31.10.2016

... Rezidenţiale; În conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului privind condiţiile specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte nr. POR/2016/3/3.1/A/1, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3...
... Rezidenţiale, termenul limită fiind 16 noiembrie 2016, propunem aprobarea documentației tehnico-economice - faza D.A.L.I., a indicatorilor tehnico- economici - faza D.A.L.I. și a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul...

Consiliul Local Timișoara

167/31.10.2016 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza D.A.L.I., a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei, pentru obiectivul " Reabilitare termică bloc, str. Surorile Martir Caceu, nr.27, bl.A2"

31.10.2016

... - Clădiri Rezidenţiale; În conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului privind condiţiile specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte nr. POR/2016/3/3.1/A/1, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3...
... publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea A - Clădiri Rezidenţiale, termenul limită fiind 16 noiembrie 2016, propunem aprobarea documentației tehnico-economice - faza D.A.L.I., a indicatorilor tehnico- economici - faza D.A.L.I. și a anexei...

Consiliul Local Timișoara

166/31.10.2016 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza D.A.L.I., a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei, pentru obiectivul " Reabilitare termică bloc, str. Măgura, nr.6, bl.44, sc.A+B "

31.10.2016

..., Axa prioritară 3, Operaţiunea A - Clădiri Rezidenţiale; În conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului privind condiţiile specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte nr. POR/2016/3/3.1/A/1, în cadrul Programului...
... clãdirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea A - Clădiri Rezidenţiale, termenul limită fiind 16 noiembrie 2016, propunem aprobarea documentației tehnico-economice - faza D.A.L.I., a indicatorilor tehnico- economici - faza D.A.L.I. și a anexei...

Consiliul Local Timișoara

165/31.10.2016 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza D.A.L.I., a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei, pentru obiectivul " Reabilitare termică bloc, str. Mareşal Alexandru Averescu, nr.51, bl.E14/2 "

31.10.2016

... Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Operaţiunea A - Clădiri Rezidenţiale; În conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului privind condiţiile specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte nr. POR/2016/3/3.1/A...
... utilizãrii energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clãdirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea A - Clădiri Rezidenţiale, termenul limită fiind 16 noiembrie 2016, propunem aprobarea documentației tehnico...

Consiliul Local Timișoara

162/31.10.2016 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul municipiului Timişoara 2017-2022 şi a Planului operaţional pentru implementarea strategiei

31.10.2016

... aprilie 2016, avem un număr de 43 de furnizori de servicii sociale acreditați și un număr de 41 de servicii sociale cu licență de funcționare. Anexate la strategie (anexa A și anexa B) se află tabelele cu furnizorii acreditați de servicii sociale...
... Traficului de Persoane (Strategia națională împotriva traficului de persoane pentru perioada 2012- 2016, HG nr.1142/2012). Alte politici orientate către persoane sunt cele referitoare la educație, locuire, participare socială, muncă. În cadrul...

Consiliul Local Timișoara

161/31.10.2016 de modificare a Anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 455/30.10.2015 - "Liniile prioritare de subvenţionare din bugetul local, conform Legii 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială pe anul 2016 "

31.10.2016

... acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială pe anul 2016 " 31.10.2016 Hotararea Consiliului Local 161/31.10.2016 de modificare a Anexei nr. 3 la Hotărârea...
... administrează unităţi de asistenţă socială pe anul 2016 " Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. 5320/20.10.2016 al Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara, aprobat de Primarul Municipiului Timişoara...

Consiliul Local Timișoara

160/31.10.2016 privind aprobarea alocarii sprijinului finanaciar, din disponibilul existent in bugetul local catre unitatile de cult de pe raza municipiului Timisoara

31.10.2016

... cadrului general si a procedurii de acordare a unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al Municipiului Timisoara pentru unitatile de cult. Pentru anul bugetar 2016 la capitolul bugetar 67.02.06. „Servicii religioase”, s-a prevazut suma de...

Consiliul Local Timișoara

158/31.10.2016 privind aprobarea Programului de sprijin financiar pentru creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor din zonele prioritare de intervenţie din Municipiul Timişoara

31.10.2016

..., învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara; Având în vedere Legea nr. 166 din 22 iulie 2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 153/2011 privind măsuri de...
..., art. 6, art. 8 alin. 1 lit. c), art. 13, art. 28 alin. 1 pct.c; Având în vedere Legea nr.339/2015 a Bugetului de stat pe anul 2016, cu modificări şi completări ulterioare; Având în vedere Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu...

Consiliul Local Timișoara

155/31.10.2016 privind aprobarea actului adiţional de modificare a Contractului de Inchiriere aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 82/09.09.2016 al Municipiului Timişoara pentru imobilul în care se desfăşoară activitatea Grădiniţei cu Program Prelungit nr.16, fără personalitate juridică

31.10.2016

..., înscris în C.F. nr. 402743 Timişoara cu nr. top 5668, în care se desfăşoară activitatea Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 16; Având în vedere Contractul de Inchiriere Nr. SC2016-23022/21.09.2016; Având în vedere Adresa Nr. SC 2016-23022/06.10.2016 a...
... Contrasemneaza SECRETAR SIMONA DRĂGOI Atasament: A.ct_aditional.pdf ROMĂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA BIROUL ŞCOLI -SPITALE COMPARTIMENT ŞCOLI ACT A D I T I O NAL NR. la contractul de închiriere Nr. SC 2016-23022/21.09.2016 aprobat prin HCLMT nr.82...

Consiliul Local Timișoara

154/31.10.2016 privind aprobarea prelungirii termenului Contractului de inchiriere nr.958/2000 incheiat cu SOCIETATEA COOPERATIVA IGIENA si incheierea actului aditional de prelungire

31.10.2016

........ /.......................... la contractul de inchiriere nr958/15.02.2000 Prezentul act aditional se incheie in baza HCLMT nr...................................., a adresei inregistrata cu nr. CT2016-003411/15.06.2016 si CT 2016-005562/04.10.2016 referitoare la...

Consiliul Local Timișoara

153/31.10.2016 privind aprobarea atribuirii spatiului din Timisoara, str.Lucian Blaga nr.6, ap.1, catre ASOCIATIA PENTRU COMUNICARE VIZUALA VIDEOVEST TIMISOARA si incheierea contractului de inchiriere

31.10.2016

... pana in noiembrie 2016, chiria aferenta, conform OP nr.1/17.10.2016. Spatiul a fost verificat prin adresele : - SC2016-2023/01.04.2016 la Serviciul Juridic; - CT2016-2023/28.03.2016 la Biroul Cladiri; - CT2016-2023/31.03.2016 Compartimentul...

Consiliul Local Timișoara

151/31.10.2016 privind închirierea unui spaţiu din Căminul nr. 2 al Colegiului Tehnic "Regele Ferdinand I ", Timişoara str. Renaşterii nr. 24/A, către Inspectoratul de Poliţie Judeţean Timiş pentru Secţia 1 Poliţie

31.10.2016

... metodologia de închiriere a spaţiilor temporar disponibile din incinta unităţilor de învaţământ preuniversitar de stat din Municipiul Timişoara; Având în vedere Solicitarea cu nr SC 2016-024588/07.10.2016 a Inspectoratului de Politie Judeţean Timiş, În...
... Timiş. In urma expirării, Inspectoratul de Politie Judeţean Timiş, ne-a transmis solicitare cu nr.SC 2016-024588/07.10.2016, privind încheierea unui nou contract de închiriere. Inspectoratul de Politie Judeţean Timiş, este o instituţie de interes...

Consiliul Local Timișoara

150/31.10.2016 privind reglementarea situaţiei juridice a terenului identificat cu nr. cadastral De 445/1/3 în scopul înscrierii acestuia în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară (carte funciară)

31.10.2016

... nr.107/2016; Având în vedere documentaţia întocmită de P.F.A. Livius Ştefan Lupulescu - Proiect nr. 107/2016, avizată şi recepţionată de O.C.P.I cu nr. 166746/22.08.2016 şi nr. 1466/2016, înregistrată la noi cu nr. UR2016-12931/29.08.2016 În baza...
... data de 16.03.2016 a S.C. PILOT CAD S.R.L. Teren intravilan situat in Timisoara, identificat cu nr. De 445/1/3, conform planului avizat de O.C.P.I. cu nr. 166746/22.08.2016, recepționat în baza procesului verbal de recepție nr. 1466/2016, proiect nr...

Consiliul Local Timișoara

149/31.10.2016 privind dezmembrarea terenului proprietatea Municipiului Timişoara, cu nr. cad. 439446, înscris în C.F. 439446 Timişoara

31.10.2016

... terenului proprietatea Municipiului Timişoara, cu nr. cad. 439446, înscris în C.F. 439446 Timişoara Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC 2016 - 025845/21.10.2016 . al Primarului Municipiului Timişoara, domnul...
... A.N.C.P.I Careja Ana, proiect nr. 650 / 2015. Referatul de admitere ( dezmembrare imobil ) impreună cu documentaţia tehnică de dezlipire , certificată de către OCPI Timiş sub nr. 207337/17.11.2015 a fost anulat cu data de 04.august 2016 si prin urmare nr...

Consiliul Local Timișoara

146/31.10.2016 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2016

31.10.2016

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 146/31.10.2016 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2016 31.10.2016 Hotararea Consiliului Local 146/31.10.2016 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe...
... anul 2016 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având in vedere Referatul nr. SC2016 - 26121/25.10.2016, al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu; Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea...

Consiliul Local Timișoara

145/31.10.2016 privind includerea în Anexa 1a/1 din Programul de Dezvoltare pe anul 2016, a unei poziţii noi -" Reabilitare termică imobil Calea Şagului, nr.31-33 " precum şi a sumei aferente acesteia, în cuantum de 1.032,63 mii lei, la cap. 70.02.03.01- Dezvoltarea sistemului de locuinţe - subcap. A) - Lucrări în continuare, necesară finalizării obiectivului de investiţii „ Reabilitare termică imobil Calea Şagului, nr. 31-33 "

31.10.2016

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 145/31.10.2016 privind includerea în Anexa 1a/1 din Programul de Dezvoltare pe anul 2016, a unei poziţii noi -" Reabilitare termică imobil Calea Şagului, nr.31-33 " precum şi a sumei aferente acesteia, în cuantum...
... Consiliului Local 145/31.10.2016 privind includerea în Anexa 1a/1 din Programul de Dezvoltare pe anul 2016, a unei poziţii noi -" Reabilitare termică imobil Calea Şagului, nr.31-33 " precum şi a sumei aferente acesteia, în cuantum de 1.032,63 mii lei, la cap...