keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

194/10.05.2016 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a imobilului din strada Memorandului nr.79, la preţul de 600.000 euro

10.05.2016

....; Având în vedere Adresa cu nr. 1114 din 28.04. 2016 emisă de către Direcţia Judeţeană pentru Cultură-Timiş; Având în vedere Adresa cu nr. CM 2016- 000571 din 04.05.2016 a Biroului Locuinte din cadrul Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse...
...; Având în vedere Adresa cu nr.SC2016- 000571din 05.05.2016 a Biroului Şcoli-Spitale, Compartiment Şcoli; Având în vedere Adresa cu nr.CM 2016- 000571 din 05.05.2016 Biroului Sport-Cultură,Compartiment Cultură; În conformitate cu art.4, alin.4 din Legea...

Consiliul Local Timișoara

193/10.05.2016 privind aprobarea "Strategiei Integrate de Dezvoltare 2014-2020 a Polului de Creştere Timişoara"

10.05.2016

...-8215/04.04.2016; Luând în considerare Minuta nr. SC2016-6909/01.04.2016 privind dezbaterea publică din 24 martie 2016 a Strategiei Integrate de Dezvoltare a Polului de creştere Timişoara 2015-2020; Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al...
... juridic, C.j. Daniela Ştefan Atasament: 1_cuprins_20.04.2016.pdf 2015‐ 2020 Pol de Creștere Timișoara 2016, Aprilie STRATEGIA DE DEZVOLTARE INTERGRATĂ A POLULUI DE CREȘTERE TIMIȘOARA Strategia de dezvoltare integrată a polului de creștere Timișoara...

Consiliul Local Timișoara

192/10.05.2016 privind scăderea preţului local al energiei termice livrată de SC Compania Locala de Termoficare COLTERM SA

10.05.2016

... impozitare pentru operaţiunile impozabile care nu sunt scutite de taxă sau care nu sunt supuse cotelor reduse, respectiv 20 % - pentru anul 2016 (Art. 291, alin. 1, lit.a), prin prezenta, vă rugăm să ne sprijiniţi în vederea iniţierii unei hotărâri de...

Consiliul Local Timișoara

191/10.05.2016 privind scăderea tarifelor pentru serviciile prestate de S.C. Compania Locală de Termoficare "Colterm" S.A.

10.05.2016

... reduse, respectiv 20 % - pentru anul 2016 (Art. 291, alin. 1, lit.a), prin prezenta, vă rugăm să ne sprijiniţi în vederea iniţierii unei hotărâri de Consiliu Local, prin care să fie reglementate noile preţuri rezultate ca urmare a modificării TVA...

Consiliul Local Timișoara

190/10.05.2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016 al SC Compania Locală de Termoficare Colterm SA

10.05.2016

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 190/10.05.2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016 al SC Compania Locală de Termoficare Colterm SA 10.05.2016 Hotararea Consiliului Local 190/10.05.2016 privind aprobarea...
... bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016 al SC Compania Locală de Termoficare Colterm SA Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2016-10127/25.04.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU...

Consiliul Local Timișoara

189/10.05.2016 privind programul-pilot „Timişoara - Capitală Naţională a Tineretului din România"

10.05.2016

... administraţia publică locală, republicată şi modificată; HOTARASTE Art.1: Se ia act de desemnarea Municipiului Timişoara ca fiind "Capitală Naţională a Tineretului din România" în anul 2016, proiect-pilot care se va derula în intervalul de timp 02 mai...
... 2016-01 mai 2017. Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Casa de Cultură a Municipiului Timişoara. Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică: - Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş; - Primarului Municipiului Timişoara...

Consiliul Local Timișoara

188/10.05.2016 privind înfiinţarea Serviciului Public de Administrare a „Centrului regional de competenţe şi dezvoltare a furnizorilor în sectorul Automotive" - CERC

10.05.2016

... PROIECTULUI DISPOZIŢIA NR. 14/04.01.2012 NR. SC 2016- CAIET DE SARCINI privind gestiunea directă a serviciului de administrare a „Centrului regional de competenţe şi dezvoltare a furnizorilor în sectorul Automotive” – CERC Denumirea şi sediul autorităţii...

Consiliul Local Timișoara

186/10.05.2016 privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creştere Timişoara

10.05.2016

..., Remetea Mare, Săcălaz, Șag, Sânandrei, Sânmihaiu Român și se referă la perioada 2016 – 2030. În vederea finanțării proiectelor de transport urban, în cadrul Programului Operațional pentru Dezvoltare Regionala 2014 –2020, prin FEDR (Fondul European...
... care sunt considerate ca strategice în contextul asigurării unei mobilități urbane optime în aria de studiu, acoperind perioada 2016-2030. Planul de Mobilitate Urbană Durabilă este un document strategic, nivelul de detaliere a intervențiilor (măsuri și...

Consiliul Local Timișoara

185/10.05.2016 privind aprobarea Caietului de sarcini în vederea achiziţionării serviciului "Închirierea şi întreţinerea toaletelor ecologice mobile pe raza municipiului Timişoara" prin procedura de licitaţie publică

10.05.2016

... licitaţie publică Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC 2016- 8541/06.04.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea...

Consiliul Local Timișoara

184/10.05.2016 privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuinţelor de tip A.N.L., situate pe raza municipiului Timişoara, aprobarea contractelor cadru ale Contractului de vânzare-cumpărare cu plata integrală în numerar/prin virament bancar, Contractului de vânzare-cumpărare cu plata în rate, Promisiunii bilaterale(antecontract) de vânzare-cumpărare, Actului adiţional la promisiunea bilaterală(antecontract) de vânzare-cumpărare şi aprobarea preţurilor de vânzare, precum şi actualizarea acestora la data vânzării pentru locuinţele A.N.L., situate pe raza Municipiului Timişoara

10.05.2016

...; În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 251/2016, privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001; Având în vedere Legea nr...
.... 65/2016 - pentru modificarea Legii nr. 152/1998; În conformitate cu Ordinul nr. 373 din 28 iulie 2015 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, privind stabilirea valorii de înlocuire pe metru pătrat pentru anul 2015; Având...

Consiliul Local Timișoara

183/10.05.2016 privind modificarea Studiului de oportunitate, a Caietului de sarcini şi a Contractului - cadru, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 37 din 25.02.2014 privind stabilirea modalităţii de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare în Municipiul Timişoara şi aprobarea documentaţiei de atribuire

10.05.2016

... data de 19.02.2016, conform Hotarâri Tribunalui Bucureşti nr. 1095/2016/19.02.2016, se respinge cererea formulată de S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICII SA privind chemarea în judecată a Municipiului Timişoara ca fiind neintemeiată. Cu posibilitatea de...

Consiliul Local Timișoara

181/10.05.2016 privind modificarea şi completarea, ca urmare a modificărilor legislative, prin act adiţional a contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor prin concesiune nr.SC2006-15414/31.07.2006 - bunuri de retur

10.05.2016

... publice de salubrizare a localităţilor prin concesiune nr.SC2006-15414/31.07.2006 - bunuri de retur Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr.SC 2016 - 9239/14.04.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE...

Consiliul Local Timișoara

176/10.05.2016 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă SAD1+2/A, situat în imobilul din Bulevardul 16 Decembrie 1989 nr.6, etaj S+P, la preţul de 250.000 euro

10.05.2016

...: Referat.pdf ROMÂNIA APROBAT: JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR, MUNICIPIUL TIMIŞOARA NR. SC2016-10492/28/04/2016 NICOLAE ROBU REFERAT Cu privire la neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu...

Consiliul Local Timișoara

174/10.05.2016 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decît aceea de locuinţă,situat in imobilul din Piata Unirii nr.8 , etaj parter, nr.ap. SAD2 la un pret de vanzare de 91.000 euro

10.05.2016

... păstrat dar starea fizică a cesteia este precară. Deasemenea este necesară asanarea instalaţiilor parazitare (cabluri de electricitate, de date ,etc) Având în vedere adresa nr. 503 din 01.03. 2016, emisă de către Direcţia Judeţeană pentru CulturăTimiş...
...-2015; Biroul Spaţii cu altă Destinaţie din cadrul Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse ne comunică prin adresa SC2016-006754 din 22.03 .2016 că imobilul mai sus menţionat nu prezintă interes pentru domeniul public/privat al Municipiului...

Consiliul Local Timișoara

172/10.05.2016 privind apartamentarea imobilului situat în Timişoara, Intrarea Peru nr. 8

10.05.2016

.... CT2016-1797/12.04.2016, a Compartimentului Administrare Fond Funciar; Având în vedere adresa CT 2016 - 1797/13.04.2016, a Serviciului Juridic; Având în vedere prevederile art. 132, alin. 1 din Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în...

Consiliul Local Timișoara

171/10.05.2016 privind apartamentarea Blocului de locuinţe B8 înscris în CF nr. 434342-C1 Timişoara, nr. top. 434342, situat în Timişoara, str. Miloia nr.36

10.05.2016

... Local al Municipiului Timişoara; Având în vedere Legea nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe; Având în vedere Documentaţia de apartamentare nr. 87904/2016 întocmită de S.C. Black Light SRL, recepţionată de OCPI Timiş cu...
.... 434342, situat în Timişoara, str. Miloia nr.36, conform documentaţiei nr.87904/2016 întocmită de S.C. Black Light SRL. Art. 2: Se radiază înscrierea C1 - Intabulare, drept de folosinţă, pe durata execuţiei locuinţelor - Agenţia Naţională pentru...

Consiliul Local Timișoara

170/10.05.2016 privind apartamentarea Blocului de locuinţe B9 înscris în CF nr. 434341-C1 Timişoara, nr. top. 434341, situat în Timişoara, str. Miloia nr.34

10.05.2016

... Locuinţe; Având în vedere Documentaţia de apartamentare nr. 87912/2016 întocmită de S.C. Black Light SRL, recepţionată de OCPI Timiş cu numărul 87912/26.04.2016; Având în vedere prevederile Legii nr.7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare...
... publică locală, republicată şi modificată; HOTARASTE Art.1: Se aprobă apartamentarea blocului de locuinţe B9 înscris în CF nr.434341-C1, nr. top. 434341, situat în Timişoara, str. Miloia nr.34, conform documentaţiei nr.87912/2016 întocmită de S.C. Black...