keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

526/16.12.2008 pentru aprobarea Strategiei şi a planului de acţiune privind menţinerea şi creşterea integrităţii la nivelul Municipiului Timişoara, în perioada 2009-2010

16.12.2008

.../24.11.2008 al Primarului Municipiului Timisoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi...
.... Publicarea rapoartelor trimestriale privind achiziţiile publice pe pagina de internet a Primăriei 3.4. Publicarea proiectului de buget, a bugetului în integralitatea sa (după adoptare) şi a Planului Anual al Achiziţiilor Publice pe pagina de internet a...

Consiliul Local Timișoara

528/16.12.2008 privind modificarea tarifelor la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor prin concesiune nr. SC2006-15414/31.07.2006

16.12.2008

... modificarea tarifelor la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor prin concesiune nr. SC2006-15414/31.07.2006; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe...
... SERVICIILOR DE SALUBRIZARE se face cu respectarea următoarelor principii: a) recuperarea integrală prin tarife, taxe speciale sau subvenţii de la bugetul local a costurilor de operare şi a investiţiilor pentru înfiinţarea, reabilitarea şi dezvoltarea...

Consiliul Local Timișoara

23/29.01.2008 privind indexarea pentru anul 2008 a tarifelor pentru serviciile funerare a tarifelor permiselor de lucru şi a locurilor de veci practicate în cimitirele aparţinând Primăriei Municipiului Timişoara

29.01.2008

... Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2008- 1078 din 21.01.2008 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe...
... inflaţiei, corespunzătoare anului 2007 taxa de concesiune, respectiv redevenţa pe care societăţile concesionare o au de achitat la bugetul local. Astfel, se impune modificarea tarifelor pentru serviciile funerare practicate în cimitirele aparţinând Primăriei...

Consiliul Local Timișoara

249/13.05.2008 privind aprobarea Statului de functii şi a Organigramei la Teatrul German de Stat Timişoara

13.05.2008

.../10.04.2008 a Teatrului German de Stat Timisoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu,Comisiei pentru...
..., economie, buget, finanţe, impozite si taxe şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara şi în conformitate cu prevederile art. 36...

Consiliul Local Timișoara

91/26.02.2008 privind aprobarea Contractului de Asociere dintre Municipiul Timişoara şi Clubul Sportiv Şcolar Nr.1 Timisoara

26.02.2008

... vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi al Comisiei pentru cultură...
... si competitiile sectiilor Clubului Sportiv Şcolar nr.1 Timisoara. - sa sprijine financiar, in conditiile legii, activitatea sportiva a Clubului Sportiv Şcolar nr.1 Timisoara cu suma de 100.000 lei de la bugetul local din capitolul 67.02. "Cultura...

Consiliul Local Timișoara

92/26.02.2008 privind aprobarea Contractului de Asociere dintre Municipiul Timişoara şi Clubul Sportiv Municipal

26.02.2008

... pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ...
... financiar, in conditiile legii, activitatea sportiva a Clubului Sportiv Municipal cu suma de 100.000 lei de la bugetul local din capitolul 67.02. "Cultura recreere si religie,( 67.02.05 Servicii recreative si sportive) pe anul 2008. 2. Clubul Sportiv...

Consiliul Local Timișoara

97/26.02.2008 privind aprobarea Contractului de Asociere dintre Clubul Sportiv Fotbal Club CFR Timişoara si Consiliul Local al Municipiului Timisoara

26.02.2008

... Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi...
... de 150.000 lei de la bugetul local din capitolul 67.02. "Cultura recreere si religie, (67.02.05 Servicii recreative si sportive) pe anul 2008. 2. Clubul Sportiv Fotbal Club CFR Timişoara se obligă: - sa promoveze imaginea municipiului Timisoara si a...

Consiliul Local Timișoara

247/22.04.2008 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Modernizare şi extindere Calea Torontalului"

22.04.2008

..., prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi...
... bugetul local. Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Drumuri şi Transporturi şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică: - Instituţiei Prefectului...

Consiliul Local Timișoara

522/16.12.2008 privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi Statului de Funcţii la Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara

16.12.2008

..., economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale...
... executiv adjunct Serviciul de 18 Serviciul pentru 49 Serviciul Buget- 13 Serviciul Centrul 29 Serviciul pentru 28 Serviciul pentru 31 Asistenta Sociala 1 Protecţia Socială 1 Finanţe 1 de Zi pentru Copii Protecţia 1 Protecţia Persoanelor 17 a Persoanelor 7...

Consiliul Local Timișoara

29/29.01.2008 privind aprobarea convenţiei între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi Fundaţia Timişoara '89 pentru susţinerea unor servicii sociale la nivelul Municipiului Timişoara

29.01.2008

... Având în vedere Referatul cu nr. 107/14.01.2008 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu; Având în vedere avizele Comisiiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea...
... bugetul Consiliului Local al Municipiului Timişoara. Alăturat anexăm următoarele: - copie după solicitarea Fundaţiei Timişoara '89 nr. S.C. 2008-000113 din data de 07.01.2008; - tabel cuprinzând statul de funcţii pentru cele 5 persoane propuse pentru...

Consiliul Local Timișoara

132/25.03.2008 privind modificarea şi aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi a Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul propriu de specialitate al Primarului Municipiului Timisoara

25.03.2008

... Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr.SC2008 - 5297/13.03.2008 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe...
... OLT! | EXECUTIV. EXECUTIV, SERVICIUL BUGET Ş | semen BIBI PETE ANEXA NR.1 LA HCL nr. CONSILIUL LOCAL 13 MARTIE 2008 VICEPRIMAR ORGANIGRAMA PRIMARIEI MUNICIPIULUI TIMISOARA VICEPRIMAR PRIMAR APROBAT PRIMAR GHEORGHE CIUHANDU TOTAL POSTURI DIN CARE de...

Consiliul Local Timișoara

531/16.12.2008 privind aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între Primăria Municipiului Timişoara şi Regia Autonomă de Transport Timişoara pentru acordarea unor înlesniri la costul abonamentelor pe mijloacele de transport în comun în municipiul Timişoara în anul 2009

16.12.2008

... Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru...
... de călători pentru toate aceste categorii se vor acorda până la concurenţa sumei aprobate prin bugetul local. Odată cu implementarea programului de tarifare şi validare electronică a călătoriilor pe carduri de călătorie pentru beneficiarii de...

Consiliul Local Timișoara

160/25.03.2008 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare strada Moise Doboşan (Călimăneşti), Timişoara"

25.03.2008

... Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii...
... art.1. se va face din bugetul local. Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Drumuri şi Transporturi şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara. Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică...

Consiliul Local Timișoara

61/26.02.2008 privind aprobarea Acordului de Împrumut, Finanţare şi Program încheiat între KfW, Republica România şi Municipiul Timişoara

26.02.2008

... GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat...
... hotărâre. Art. 2 : (1) Garantarea împrumutului se va face din veniturile bugetului Municipiului Timişoara. Cuantumul veniturilor cu care Municipiul Timişoara va garanta anual va fi egal cu obligaţiile de plată a principalului, a dobânzilor şi a...

Consiliul Local Timișoara

77/26.02.2008 Privind aprobarea Convenţiei între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi Serviciul de Ajutor Maltez pentru susţinerea unor servicii sociale la nivelul Municipiului Timişoara

26.02.2008

..., buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie...
... persoanelor adulte care prezintă incontinenţă, în sumă de 1612.32 lei; • achiziţionarea unui computer, cu o valoare de până la 1800 lei; În total se solicită alocarea, din bugetul Consiliului Local al Municipiului Timişoara a sumei de 37623.32. Alăturat...

Consiliul Local Timișoara

473/28.10.2008 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si realizarea obiectivului de investitie "Extindere Gradinita PP.29" str. Mures, nr.6, Timisoara

28.10.2008

... Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru...

Consiliul Local Timișoara

322/29.07.2008 privind completarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Timisoara

29.07.2008

... Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii...

Consiliul Local Timișoara

314/29.07.2008 privind rectificarea sumelor pentru obiectivele finanţate din fondul de rulment

29.07.2008

..., amenajarea teritoriului si patrimoniu din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara ; Avand in vedere Legea nr. 388/2007 - privind bugetul de stat pe anul 2008; Avand in vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 3/29.01.2008 privind repartizarea...

Consiliul Local Timișoara

153/25.03.2008 privind consumul de carburanti pentru 11 scutere achizitionate in anul 2008 de Primaria Municipiului Timişoara

25.03.2008

..., domnul Gheorghe Ciuhandu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi...

Consiliul Local Timișoara

319/29.07.2008 privind aprobarea Adaptării Strategiei Locale de alimentare cu energie termică a consumatorilor din Municipiul Timişoara racordaţi la sistemul centralizat la cerinţele Programului "Termoficare 2006-2015 căldură şi confort " ( fost program - "Termoficare 2006 - 2009 calitate şi eficienţă )

29.07.2008

... Referatul nr. SC2008-14640 / 30.06.2008 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică...
... populatiei revine Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei care asigura asistenta sociala prin acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei familiilor si persoanelor singure cu venituri reduse, in scopul degrevarii bugetelor de familie de...

Consiliul Local Timișoara

5/29.01.2008 privind aprobarea Caietului de Sarcini pentru ocuparea domeniului public in vederea amplasarii de standuri, tonete, chioscuri, cu destinatia de comert stradal cu legume-fructe si flori, conform punctelor A) si B) din anexa nr.4 a Regulamentului privind conditiile de desfasurare a activitatilor de comert stradal pe raza Municipiului Timisoara aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.5/2007, in vederea închirierii prin licitatie publica cu strigare

29.01.2008

... strigare Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr.SC2008-000874/17.01.2008 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget...
... municipiului Timisoara aprobat prin HCL nr.5/2007. 6. DOCUMENTELE CARE SE DEPUN OBLIGATORIU IN VEDEREA OBTINERII AVIZULUI FAVORABIL PENTRU PARTICIPAREA LA LICITATIE: certificatul fiscal la zi din care sa rezulte ca nu sunt datorii la bugetul local, obtinut...

Consiliul Local Timișoara

349/29.07.2008 privind numirea consilierilor municipali care vor face parte din Comisia pentru vanzarea spatiilor medicale si din Comisia de contestatii pentru vanzarea spatiilor medicale

29.07.2008

... în vedere Referatul nr. SC2008 - 1947/18.07.2008 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare...

Consiliul Local Timișoara

309/24.06.2008 privind organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local în principalele domenii de activitate

24.06.2008

..., prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe - în următoarea componenţă: 1. BLAJ ADRIANA MARIA - APT 2. CIUHANDU OVIDIU - PD-L 3. RĂDUCANU ION - PSD 4. SARACAN MARIA - PD-L 5. SARAFOLEAN SILVIU GHEORGHE IOSIF - APT COMISIA II - pentru dezvoltare...

Consiliul Local Timișoara

121/11.03.2008 privind numirea a doi reprezentanţi ai Consiliului Local în Consiliul Consultativ al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase "V.Babeş"

11.03.2008

... Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi...

Consiliul Local Timișoara

118/11.03.2008 privind numirea a doi reprezentanţi ai Consiliului Local în Consiliul Consultativ al Spitalului Clinic Municipal

11.03.2008

... vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie...