keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 96/10.12.1996 privind privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara in calitate de coorganizator al Concursului sportiv international de culturism ce se va desfasura in luna decembrie in municipiul Timisoara

10.12.1996

Hotararea Consiliului Local 96/10.12.1996
privind privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara in calitate de coorganizator al Concursului sportiv international de culturism ce se va desfasura in luna decembrie in municipiul Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere adresa nr.SCO9610890/13.11.1996 a Clubului de Culturism Body Building Fitness sustinuta si de Asociatia Memorialul Revolutiei 1622 Decembrie 1989, ALTAR si Alianta Civica pentru organizarea concursului international de culturism in municipiul Timisoara in data de 14.12.1996;
Avand in vedere Referatul nr.SC09510890/19.11.1995 al Biroului Buget din cadrul Primariei municipiului Timisoara prin care se propune alocarea sumei de 3 milioane lei pentru organizarea concursului de culturism in luna decembrie 1996;
Avand in vedere avizul Comisiei pentru studii,prognoze,economie,buget,finante,impozite si taxe si al Comisiei pentruprotectie sociala,mediu,sanatate,invatamant,cultura si sport din cadrul Consiliului Local al municipiului Timisoara;
In baza prevederilor art.20 lit.(e) si (o) din Legea nr.69/1991 privind administratia publica locala republicata;
In conformitate cu art.28 alin. 1 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica locala republicata.


HOTARASTE

Art.1:Se aproba participarea Consiliului Local al municipiului Timisoara in
calitate de coorganizator al Concursului sportiv de culturism "Vasile Balmus"
ce se va desfasura in luna decembrie in municipiul Timisoara.

Art.2:Se aproba alocarea sumei de 3 (trei) milioane lei, din bugetul local Cap.
72.02. "Alte Actiuni" ,pentru organizarea concursului ,Clubului de Culturism
Body Building Fitness Timisoara.
Justificarea si decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea
acestei manifestari se va realiza numai pe baza de acte doveditoare conform
legii.

Art.3:Cu aducerealaindeplinire aprezenteihotarari se incredinteaza Directia
Economica prin Biroul Buget din cadrul Primariei municipiului Timisoara.

Art.4:Prezenta hotarare se comunica :
Prefecturii Judetului Timis;
Directiei DreptOrdine;
Directiei Economice;
Directiei Tehnice;
Biroului Buget;
Clubului de Culturism Body Buildind Fitness;
Massmediei locale.


Presedinte de sedinta
MARGINEAN IOSIF
Contrasemneaza