keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 90/28.04.1998 privind avizarea Planului de Amenajare a Teritoriului Municipiului Timisoara

28.04.1998

Hotararea Consiliului Local 90/28.04.1998
privind avizarea Planului de Amenajare a Teritoriului Municipiului Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul Directiei de Urbanism din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze,economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, lucrari publice si patrimoniu, Comisiei pentru administratie locala,juridica, ordine publica, drepturile omului si culte. In baza prevederilor Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor republicata si modificata;
In conformitate cu prevederile art. 20 lit (c), (g) si (m) din Legea nr. 69/1991 privind administratia publica locala republicata si modificata. In temeiul art. 28 alin. 1 si 2 din Legea nr. 69/1991 privind adinistratia publica locala republicata si modificata.


HOTARASTE

Art. 1: Se avizeaza Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului
Timisoara conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.
In urma avizarii Planului de Amenajare a Teritoriului Municipiului
Timisoara, acesta se va integra in Planul Urbanistic General al Municipiului
Timisoara.
Art. 2: Reglementarile privind autorizarea constructiilor, a
amenajarilor, a retelelor si echipamentelor urbane se aplica in concordanta cu
prevederile prezentului Plan de Amenajare a Teritoriului Municipiului Timisoara
si cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii
constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor republicata.
Art.3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza
Directia de Urbanism din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.
Art. 4: Prezenta hotarare se comunica:
Prefecturii Judetului Timis;
Consiliului Judetean Timis;
Directiei DreptOrdine;
Directiei Economice;
Directiei de Urbanism;
Directiei Tehnice;
Directiei RelatiiComunicare;
Biroului Corp Control Primar;
I.P.R.O.T.I.M. S.A
Massmediei locale.


Presedinte de sedinta
ROMULUS GHERAN
Contrasemneaza