keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 135/30.03.2010 privind punerea in executare a SENTINTEI CIVILE nr. 805/PI/CA/20.10.2009 ramasa IREVOCABILA, prin care ,,se anuleaza Hotărârea Consiliului Local nr. 78/24.02.2009 privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu "Modificare regim de inaltime la constructii pentru locuinte de la S+P+2E+M la P+3E+Er", str. Mures nr. 43, Timişoara si obliga pârâta sa aprobe documentatia solicitata de reclamant in masura in care aceasta respecta normativele tehnice in domeniu"

30.03.2010

Hotararea Consiliului Local 135/30.03.2010
privind punerea in executare a SENTINTEI CIVILE nr. 805/PI/CA/20.10.2009 ramasa IREVOCABILA, prin care ,,se anuleaza Hotărârea Consiliului Local nr. 78/24.02.2009 privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu "Modificare regim de inaltime la constructii pentru locuinte de la S+P+2E+M la P+3E+Er", str. Mures nr. 43, Timişoara si obliga pârâta sa aprobe documentatia solicitata de reclamant in masura in care aceasta respecta normativele tehnice in domeniu"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U22007 - 004711/11.03.2010 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Raportul de Avizare Favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism nr. 09/PV-17.10.2007;
Tinand cont de Referatul de specialitate inregistrat cu nr. U22007-004711/06.02.2009 si Proiectul de hotarare al Directiei de Urbanism, avizele si acordurile obtinute cu care a fost inaintata documentatia spre aprobare in plenul Consiliului Local;
Avand in vedere SENTINTA CIVILA nr. 805/PI/CA/20.10.2009 ramasa IREVOCABILA prin care se anuleaza Hotărârea Consiliului Local nr. 78/24.02.2009- privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu "Modificare regim de inaltime la constructii pentru locuinte de la S+P+2E+M la P+3E+Er", str. Mures nr. 43, Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, modificată;
In baza prevederilor art.25 alin. 1 şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.2 lit.(c) şi alin. 5 lit.(c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. 2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Modificare regim de inaltime la constructii pentru locuinte de la S+P+2E+M la P+3E+Er", strada Mures nr. 43, Timisoara, cu mentinerea conditiilor din Referatul de specialitate al Directiei de Urbanism nr. U22007-004711/06.02.2009 si a celor din Raportul de avizare al C.T.A.T.U. nr. 09/PV-17.10.2007.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Beneficiarului SC KEVIN&ARMANDO CO SRL;
- Proiectantului SC COLOANA 1 SRL;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
IONEL BUNGĂU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: obiective_utilitate_publica.pdf

Atasament: propunere_mobilare.pdf

Atasament: reglementari_urbanistice.PDF

Atasament: situatia_existenta.PDF

Atasament: Referat.pdf

ROMANIA JUDETULTIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECŢIA URBANISM Nr, U22007 — 004711/11.03.2010 REFERAT privind punerea in executare a SENTINTEI CIVILE nr. ramasa IREVOCABILĂ, prin care „se anuleaza H.C.L. nr. 78/24.02.2009 de respingere a PUD - Modificare regim de inaltime la constructii pentru locuinte de la S+P+2E+M la P+3E+Er, str. Mures nr. 43, Timişoara si obliga pârâta sa aprobe documentatia solicitata de reclamant in masura in care aceasta respecta normativele tehnice in domeniu” Avand in vedere documentatia P.U.D. „Modificare regim de inaltime la constructii pentru locuinte de la S+P+2E+M la P+3E+Er”, strada Mures nr. 43, Timisoara, depusa la Directia Urbanism cu nr. de inregistrare U22007 — 004711/23.08.2007. Tinand cont de Referatul de specialitate cu nr. U22007-004711/06.02.2009 si Proiectul de hotarare al Directiei de Urbanism, precum si de avizele si acordurile obtinute inclusiv Raportul de avizare al C.TA.T.U. nr. 09/PV-17.10.2007 cu care a fost inaintata documentatia spre aprobare in Plenul Consiliului Local. Avand in vedere adresa domnului Ciurar Nicolae, administratorul firmei SC Kevin & Armando Co Srl, inregistrata cu nr. SC2010-004758/01.03.2010 si adresa Serviciului Juridic inregistrata cu nr. SI2010-1209/10.03.2019, prin care ni s-a comunicat SENTINTA CIVILA nr. 805/P/CA/20.10.2009 ramasa IREVOCABILA privind anularea H.C.L. nr, 78/24.02.2009 de respingere a PUD, PROPUNEM: Consiliului Local al Municipiului Timisoara Aprobarea documentatiei Plan Urbanistic de Detaliu „Modificare regim de inaltime la constructii pentru locuinte de la SYP+2E+M la P+3E+Er”, strada Mures nr. 43, Timisoara, cu mentinerea conditiilor din Referatul de specialitate al Directiei de Urbanism nr. U22007- 004711/06.02.2009 si a celor din Raportul de avizare al C.T.A.T.U. nr. 09/PV-17.10.2007. DIRECTOR, Arh. Şef m an Sorin CIURARIU CONSILIER CONSILIER, Ing. Gal 2 a Ing. Liliana IOVAN fb Red/Dact, L.l. Cod FP 53 —01, ver. 1

Atasament: propunere_avize.pdf