keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 704/20.12.2018 privind propunerea de schimbare a destinaţiei clădirii internat a Colegiului Tehnic Ion I.C. Brătianu, situat în Timişoara, str. Dr. Victor Babeş nr. 22, CF nr. 418786, nr. Cad 418786-C1, din spaţiu pentru cazare în spaţiu pentru sănătate, în vederea desfăşurării activităţii Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă - Secţia de îngrijiri paliative, pentru o perioadă nedeterminată

20.12.2018

Hotararea Consiliului Local 704/20.12.2018
privind propunerea de schimbare a destinaţiei clădirii internat a Colegiului Tehnic Ion I.C. Brătianu, situat în Timişoara, str. Dr. Victor Babeş nr. 22, CF nr. 418786, nr. Cad 418786-C1, din spaţiu pentru cazare în spaţiu pentru sănătate, în vederea desfăşurării activităţii Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă - Secţia de îngrijiri paliative, pentru o perioadă nedeterminată


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018 - 30209/13.12.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018- 30209/13.12.2018 al Serviciului Şcoli - Spitale din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 13.12.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018 -30209/13.12.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere art. 112, alin. 2 , alin. 6 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale;
Având în vedere Ordinul 5819/2016 privind procedura de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinaţiei bazei materiale a instituţiilor şi unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi condiţiile necesare acordării acestuia;
Având în vedere Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică;
Având în vedere Procesul verbal din data de 15.10.2018, al şedinţei Comisiei de analiză a spaţiilor temporar disponibile situate în imobilele instituţiilor şcolare şi medicale aflate în proprietatea municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (1), alin. (2) lit. c) şi art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă propunerea de schimbare a destinaţiei clădirii internat a Colegiului Tehnic Ion I.C. Brătianu, situat în Timişoara, str. Dr.Victor Babeş nr. 22, CF nr. 418786, nr. Cad 418786-C1, din spaţiu pentru cazare în spaţiu pentru sănătate, în vederea desfăşurării activităţii Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă - Secţia de îngrijiri paliative, pentru o perioadă nedeterminată.

Art. 2: Schimbarea destinaţiei spaţiului prevăzut la art. 1 va opera după data emiterii avizului conform al Ministerului Educaţiei Naţionale.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Şcoli-Spitale din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Serviciului Şcoli-Spitale;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare- Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş;
- Colegiului Tehnic Ion I.C. Brătianu;
- Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: raport_sch.destinatie_Col.I.C.Bratianu_pt.Sp.Municipal.PDF

ROMANIA MUNICIPIUL TIMI$OARA SERVICruL $COLI SPITALE Nr. SC2018 _ 2o/g

RAPORT DE SPECIALITATE Privind propuneres de schimbare a destinayiei clddirii internat a Colegiului Tehnic lon I.C.

Brdtianu, situat in Timigoara, str. Dr.Victor BabeS nr. 22, CF nr. 418786, nr. Cad 418786-C1, din spa(iu pentru cazare tn spayiu pentru sdndtate, tn vederea desJdgurdrii activitdlii Spitalului

Ctinic Municipal de (Irgenld - Sec{ia de ingrijiri paliative, pentru o perioadd nedeterminatd

Avdnd in vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Timigoara gi Proiectul de hotdrAre privind propunerea de schimbare a destinafiei clddirii internat a Colegiului Tehnic Ion LC. Brdtianu, situat in Timigoara, str. Dr.Victor Babeg m. 22, CF nr. 418786, nr. Cad 418786-Cl, din spafiu pentru cMare in spafiu pentru sdndtate, in vederea desfdgur6rii activitSfii Spitalului Clinic Municipal de Urgenfd - Seclia de ingrijiri paliative, pentru o perioadd nedeterminatd, facem urmdtoarel e precizdri:

Conducerea Spitalului Clinic Municipal de Urgenld Timigoara, prin adresa nr. E- 227311.08.2018, inregistratd la Primdria Municipiului Timigoara cu nr. SC2018 1828912.08.2018, a solicitat spaliu pentru infiinfarea unei Secfii de ingrijiri paliative in imobilul din str. V. Babeg nr.22, Timigoara.

Acest spafiu, imobilul - clddire internat, aparfine de Colegiul Tehnic Ion I.C. Brdtianu (fost MIU), fbc6nd parte din baza materialS de invdfdmAnt, gi este inscris in CF nr. 418786 Timigoara, nr. cadastral 418786 - Cl, fiind domeniu public al municipiului Timigoara.

Menliondm faptul cd la adresa str. V. Babeg m.22, Timigoara, la nr. cadastral 418786 - C2, este imobilul care a fost atribuit Spitalului Clinic Municipal de Urgenld pentru Seclia de Oncologie Medicald, prin HCL m. 17912012, modificatd prin HCL nr. 33912013, cele dou[ corpuri de clddire, respectiv 418786 - Cl 9i 418786 - C2, fiind aldturate.

Totodatd, prin adresa emisd de conducerea Colegiului Tehnic Ion I.C. Brdtianu nr. 1857124.07.2018, inregistratd la Primdria Municipiului Timi$oara cu nr. 1'7654125.07.2018, suntem anunfali cd in corpul de clddire Ia care se face referire mai sus, incepdnd cu data de 1.09.2018, nu se mai desfbgoard activitate instructiv educativ6 gi se va elibera spafiul. In aceastd adresd, conducerea unitEfii de invdtdmdnt subliniazd, faptul cd spaliul este impropriu pentru desfbgurarea activitdlilor specifice deoarece in imediata apropiere (corpul de clddire aldturat) fiind destinat activitdlilor Clinicii de Oncologie. Din acest motiv am propus atribuirea spaliului pentru Seclia de ingrijiri paliative pentru o perioadd nedeterminatd, invocdnd art. 5 din ANEXA Ordinului nr. 5819/2016.

Conform prevederilor Legii m.ll2}Il a educaliei nafionale gi Ordinul nr. 581912016 emis de Ministerul Educafiei Nalionale, pentru alocarea spaliului citre Spitalul Clinic Municipal de Urgenfd este necesard declan$area procedurii pentru schimbarea de destinafie 9i oblinerea avizului conform al Ministrului Educaliei Nafionale.

, in acest sens, Serviciul $coli Spitale a transmis adresa nr. SC2018 - 1812111.08.2018 cdtre Colegiul Tehnic Ion I.C. Brdtianu gi adresa nr. SC2018 - 17654, 18289/10.08.2018 cdtre Inspectoratul $colar Judelean Timig, pentru a solicita acordul Consiliilor de administrafie ale celor doud institutii.

Cod FO 53-03, ver. 1 Page 1

30208//3-12
ROMANIA MUNICIPIUL TIMIŞOARA SERVICIUL ŞCOLI SPITALE Nr, SC2018 —
2o/8
RAPORT DE SPECIALITATE Privind propunerea de schimbare a destinaţiei clădirii internat a Colegiului Tehnic Ion LC. Brătianu, situat în Timişoara, str. Dr.Victor Babeş nr. 22, CF nr. 418786, nr. Cad 418786-CI1, din spațiu pentru cazare în spațiu pentru sănătate, în vederea desfăşurării activității Spitalului Clinic Municipal de Urgență — Secția de îngrijiri paliative, pentru o perioadă nedeterminată Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind propunerea de schimbare a destinaţiei clădirii internat a Colegiului Tehnic lon LC. Brătianu, situat în Timişoara, str. Dr.Victor Babeş nr. 22, CF nr. 418786, nr. Cad 418786-Cl, din spațiu pentru cazare în spaţiu pentru sănătate, în vederea desfăşurării activităţii Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă — Secţia de îngrijiri paliative, pentru o perioadă nedeterminată, facem următoarele precizări: Conducerea Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara, prin adresa nr. E- 2273/1.08.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. SC2018 — 18289/2.08.2018, a solicitat spaţiu pentru înființarea unei Secţii de îngrijiri paliative în imobilul din str. V. Babeş nr. 22, Timişoara. Acest spațiu, imobilul - clădire internat, aparţine de Colegiul Tehnic Ion I.C. Brătianu (fost MIU), făcând parte din baza materială de învățământ, şi este înscris în CF nr. 418786 Timişoara, nr. cadastral 418786 — Cl, fiind domeniu public al municipiului Timişoara. Menţionăm faptul că la adresa str. V. Babeş nr. 22, Timişoara, la nr. cadastral 418786 — C2, este imobilul care a fost atribuit Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă pentru Secţia de Oncologie Medicală, prin HCL nr. 179/2012, modificată prin HCL nr. 339/2013, cele două corpuri de clădire, respectiv 418786 — Cl şi 418786 — C2, fiind alăturate. Totodată, prin adresa emisă de conducerea Colegiului Tehnic lon LC. Brătianu nr. 1857/24.07.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. 17654/25.07.2018, suntem anunţaţi că în corpul de clădire la care se face referire mai sus, începând cu data de 1.09.2018, nu se mai desfăşoară activitate instructiv educativă şi se va elibera spaţiul. În această adresă, conducerea unității de învăţământ subliniază faptul că spațiul este impropriu pentru desfăşurarea activităților specifice deoarece în imediata apropiere (corpul de clădire alăturat) fiind destinat activităţilor Clinicii de Oncologie. Din acest motiv am propus atribuirea spaţiului pentru Secția de îngrijiri paliative pentru o perioadă nedeterminată, invocând art. 5 din ANEXA Ordinului nr. 5819/2016. Conform prevederilor Legii nr.1/2011 a educației naționale şi Ordinul nr. 5819/2016 emis de Ministerul Educației Naţionale, pentru alocarea spațiului către Spitalul Clinic Municipal de Urgență este necesară declanşarea procedurii pentru schimbarea de destinație şi obţinerea avizului conform al Ministrului Educației Naţionale. , În acest sens, Serviciul Şcoli Spitale a transmis adresa nr. SC2018 — 18121/1.08.2018 către Colegiul Tehnic Ion I.C. Brătianu şi adresa nr. SC2018 — 17654, 18289/10.08.2018 către Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş, pentru a solicita acordul Consiliilor de administrație ale celor două instituţii. Cod FO 53-03, ver.1 Page 1

Inspectoratul $colar Judefean Timig a transmis Hotdr6rea consiliului de administralie nr.

232129.0gi018, de acordare a avizului pentru schimbarea de destinafie, iat prin adresa nr.

606411I.12.2018, inregistratd la Primdria Municipiului Timigoara cu ff' SC2018 - 2g92lll1^I2.20l8, .ordrl".r.u Colegiului Tehnic Ion I.C. Brdtianu a transmis HotdrArea Consiliului de Administralie nr. 3I112.11.2018 de exprimare a acordului'

Totodat6, acest subiect a fost supus atenliei Comisiei de analizd, a spaliilor temporar disponibile situate in imobilele instituliilor gcolare gi medicale aflate in proprietatea municipiului

Timigoara, care, in gedinfa din data de 15.10.2018 gi-a exprimat acordul in ceea ce priveqte solicitarea Spitalului Clinic Municipal de Urgenfd, urmAnd ca Serviciul $coli Spitale sd respecte

procedura pentru schimbarea destinaliei bazei materiale a institufiilor gi unitdlilor de invdldmAnt

preuniversiiar de stat, precum gi condiliile necesare acorddrii acestuia, in conformitate cu Ordinul

nr. 5g1912016, emis de Ministerul Educafiei Nalionale 9i Cercetdrii $tiinlifrce. Totodatd, comisia

gi-a exprimat acordul ca spaliul si fie alocat spitalului pentru o perioadd nedeterminatd. Ca etapd urmitoare, dupd publicarea HCL cu propunerea de schimbarea de destinalie,

Serviciul gcoti Spitale va inilia -demersurile

necesare pentru oblinerea avizului conform al

Ministerului Educafiei Nafionale gi, ulterior dupd oblinerea acestuia, va promova HCL pentru

aprobarea schimbdrii de destinafie a spafiului care face obiectul prezentului raport.

Fald de cele prezentate, apreciem cd proiectul de hotdrdre privind propunerea de schimbare a destinatiei clddirii internat a Colegiului Tehnic Ion I.C. Brdtianu, situat in Timisoara, str. Dr.Victor Babeg nr. 22, CF nr. 418786, nr. Cad 418786-C1, din spaliu pentru

cazare in spaliu pentru sdndtate, in vederea des/dsurdrii activitdlii Spitalului Clinic Municipal de

Urgenld -- SecSia de tngrijiri paliative, pentru o perioadd nedeterminatd, indeplinegte condiliile pentru a fi supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Timiqoara.

p.$EF SERVICru $COLI SPITALE

Anca Ldudatu

Cod FO 53-03, ver. 1 Page2

CONSILIER san Tamaş e NEI
Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş a transmis Hotărârea consiliului de administrație nr. 232/29.08.2018, de acordare a avizului pentru schimbarea de destinație, iar prin adresa nr. 6064/11.12.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. SC2018 - 29921/11.12.2018, conducerea Colegiului Tehnic Ion LC. Brătianu a transmis Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 31/12.11.2018 de exprimare a acordului. Totodată, acest subiect a fost supus atenției Comisiei de analiză a spațiilor temporar disponibile situate în imobilele instituțiilor şcolare şi medicale aflate în proprietatea municipiului Timişoara, care, în ședința din data de 15.10.2018 şi-a exprimat acordul în ceea ce priveşte solicitarea Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă, urmând ca Serviciul Școli Spitale să respecte procedura pentru schimbarea destinaţiei bazei materiale a instituțiilor și unităților de învăţământ preuniversitar de stat, precum şi condițiile necesare acordării acestuia, în conformitate cu Ordinul nr. 5819/2016, emis de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice. Totodată, comisia şi-a exprimat acordul ca spațiul să fie alocat spitalului pentru o perioadă nedeterminată. Ca etapă următoare, după publicarea HCL cu propunerea de schimbarea de destinație, Serviciul Şcoli Spitale va iniţia demersurile necesare pentru obţinerea avizului conform al Ministerului Educației Naţionale și, ulterior după obţinerea acestuia, va promova HCL pentru aprobarea schimbării de destinație a spaţiului care face obiectul prezentului raport. Faţă de cele prezentate, apreciem că proiectul de hotărâre privind propunerea de schimbare a destinaţiei clădirii internat a Colegiului Tehnic lon LC. Brătianu, situat în Timişoara, str. Dr.Victor Babeş nr. 22, CF nr. 418786, nr. Cad 418786-C1, din spațiu pentru cazare în spațiu pentru sănătate, în vederea desfăşurării activității Spitalului Clinic Municipal de Urgență — Secţia de îngrijiri paliative, pentru o perioadă nedeterminată, îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Timişoara. p-ŞEF SERVICIU ŞCOLI SPITALE Anca Lăudatu Cod FO 53-03, ver. 1 Page 2

Atasament: expunere_sch.destinatie_Col.I.C.Bratianu_pt.Sp.Municipal.PDF

ROMANIA JUDETUL TIMI$ MUNICIPIUL TIMI$OARA PRIMAR sc2018 - /Q.2oB

EXPUNERE PRIVIND OPORTUNITATEA P

ioadd nedeterminutd

AvAnd in vedere:

^ 'rs T.'fi's#l';i'il1';1fi11;,11"0T ii"!#"1r!),;3';1?,1,1lnre infii +:lH 8, inregistrard la

1 1.. ^ t^E;; ;;i ire la care se face

Plimaria Municipiului Timigoara cu nr' I'7654125'07 '201 ref'erire mai sus, incepAnd .u dutu de I '09'201 8' nu se ma

vd 9i se va elibera

spafiul; - acordul comisiei de analizd a spa{iilor temporar disponibile situate in imobilele institutiilor

gcolare

medicale aflate in proprietatea municipiului Timigoa a, consemnat in procesul verbal al gedinlei din data

15.10.2018; -HotardreaConsiliuluideadministralienr.232129.08.2.018alnspectoratului$colarJude{eanTimig acordare a avizurui pentru schimbarea a.-l.rtr""u. a spa{iurui din imobilur

situat in str. V. Babeq nr'

9i de

de ))

de )')

Timi$oara; - Hotdrdrea Consiliului exprimare a acordului Pentru

deAdministra{ienr.31l:^2.ll.20lSaColegiuluitehniclonl'C.Bratianu schimbarea de destinalie a spatiului din imobilul situat in str' v' BabeE nr'

educaliei nafionale, Ordinului nr' 581912016 privind rea destina{iei bazei materiale a instituliilor gi unitalilor

418786, nr. Cad 418786-C1, din spapitt pennu caz activitdlii Spitatului Clinic Municipal de Urgenpa nedeterminald.

PRIMAR Nicolae Robu

p.$EF SERVICIU I-SPITALE

Cod FO 53-03, ver' 2

3 DE MOTIVE ROIECTULUI DE HOTĂRÂRE — Privind propunerea de schimbare a destinaţiei clădirii internat a Colegiului Tehnic Ion LC. Brătianu, situat în Timişoara, str. Dr: Victor Babeş nr. 22, CF nr. 418786, nr. Cad 41 8786-Cl, din spațiu pentru cazare în sp i pentru sănătate, în vederea desfăşurării activității Spitalului Clinic Municipal de Urgență — Secția de îngr iri paliative, pentru o per Solicitarea conducerii Spitalului Clinic M gistrată la Primăria Municipiului Timişoara nțarea unei Secţii de îngrijiri paliative în imob adresa emisă de conducerea Colegiului str. V. Babeş nr. 22, Timișoara; lon LC. Brătianu nr. 1857/24.07.201 8, suntem anunțați că în corpul de clăd i desfăşoară activitate instructiv educati Timişoara Având în vedere prevederile Legii nr. 201 a procedura de elaborare a avizului conform pentru schimba de învăţământ preuniversitar de stat, precum și condițiile necesare acordării acestuia. opunerea de schimbare a destinaţiei str. Dr.Victor Babeş nr. 22, CF nr. are în spațiu pentru sănătate, în vederea desfăşurării — Secţia de îngrijiri paliative, pentru o perioadă Considerăm oportună inițierea unui proiect de hotărâre privind pre clădirii internat a Colegiului Tehnic lon LC. Brătianu, situat în Timişoara, Anca Lăudatu Cr: Page 1
ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR SC2018 — EXPUNERE PRIVIND OPORTUNITATEA P ioadă nedeterminată Având în vedere: unicipal de Urgență Timişoara din adresa nr. E-2273/1.08.2018, înre cu nr. SC2018 — 18289/2.08.2018, de alocare spațiu pentru înfil ilul din - Tehnic 8, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. 17654/25.07.201 ire la care se face referire mai sus, începând cu data de 1.09.2018, nu se ma vă şi se va elibera spațiul; = acordul Comisiei de analiză a spațiilor temporar disponibile situate în imobilele instituţiilor şcolare şi medicale aflate în proprietatea municipiului Timişoa a, consemnat în procesul verbal al şedinţei din data de 15.10.2018; = Hotărârea Consiliului de administrație nr. 232/29.08.2018 a Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş de acordare a avizului pentru schimbarea de destinaţie a spațiului din imobilul situat în str. V. Babeş nr. 22, Timişoara; - Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 31/12.11.2018 a Colegiului tehnic Ion LC. Brătianu de exprimare a acordului pentru schimbarea de destinație a spațiului din imobilul situat în str. V. Babeş nr. 22, educaţiei naționale, Ordinului nr. 5819/2016 privind rea destinaţiei bazei materiale a instituțiilor şi unităţilor 418786, nr. Cad 418786-Cl, din spațiu pentru caz activității Spitalului Clinic Municipal de Urgență nedeterminată. PRIMAR Nicolae Robu p.ȘEF SERVICIU I-SPITALE Cod FO 53-03, ver.2
I22of&5