keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 68/18.02.2020 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul "Reabilitare linii de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în Municipiul Timişoara, traseul 4 - B-dul Cetăţii"

18.02.2020

Hotararea Consiliului Local 68/18.02.2020
Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul "Reabilitare linii de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în Municipiul Timişoara, traseul 4 - B-dul Cetăţii"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotarare nr. SC2020 3624/14.02.2020 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020-3624/14.02.2020, întocmit de către Direcţia Generală Drumuri Poduri, Parcaje si Reţele de Utilităti din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 14.02.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2020-3624/14.02.2020;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu,Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale, Comisiei pentru cultura, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport si culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având in vedere Hotărârea Consiliului Local nr.107/19.03.2019 privind acceptarea donaţiei de către Municipiul Timişoara a Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul "Reabilitare linii de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în Municipiul Timişoara, traseul 4 - B-dul Cetăţii";
Având în vedere avizul Comisiei Tehnico-Economice nr.5/22.03.2019 - Fişa Tehnică de verificare şi avizare a documentaţiilor tehnico - economice pentru lucrările de investiţii;
Având în vedere prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) şi alin. 4 lit.d) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ;;
În temeiul art. 139 alin.(1) şi art.196 alin.(1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 57/2019 privind Codul Administrativ;


HOTARASTEArt. 1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate "Reabilitare linii de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în Municipiul Timişoara, traseul 4 - B-dul Cetăţii", potrivit proiectului nr. 7/2019 întocmit de SC HENTZA BUSINESS SRL, având indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se aproba Anexa 2 privind descrierea sumara a investitiei "Reabilitare linii de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în Municipiul Timişoara, traseul 4 - B-dul Cetăţii" propusă a fi realizată prin proiect.

Art. 3: Finanţarea investiţiilor prevăzute la art. 1 se va face din fonduri de la bugetul local.

Art. 4: Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr. 476/15.12.2009 - privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru "Reabilitare linii de tramvai şi modernizare trame stradale pe Bv.Cetăţii - Timişoara".

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generală Drumuri Poduri, Parcaje si Reţele de Utilităti din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse - I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse - II Vest;
- Direcţiei Generale Drumuri Poduri, Parcaje si Reţele de Utilităti;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei Generale de Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Poliţia Locală;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
SORIN IONESCU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: hcl_68_ref_de_aprobare.pdf

ROMANIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR NR. SC Zod 3624/1404 Qodo Bd. CD. Loga nr. 1, 300030 Timişoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 490 635 e-mail: primariatnoprimariatm.ro internet: www.primariatn.ro REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul „Reabilitare linii de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în Municipiul Timişoara, traseul 4 — B-dul Cetăţii” 1. Descrierea situatiei actuale Proiectul „Reabilitare linii de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în Municipiul Timişoara, trascul 4 — B-dul Cetăţii” face parte dintr-o abordare complexă care vizează cresterea calităţii sistemului de transport public in Municipiul Timişoara. 2. Schimbari preconizate şi rezultate așteptate Obiectivul general al proiectului este aducerea starii zonei la un nivel optim de utilizare din punct de vedere al traficului rutier si amenajarea spaţiilor destinate deplasării pietonilor si bicicliştilor. Prin realizarea lucrarilor propuse se urmareste cresterea confortului calatorilor care utilizeaza transportul public, marirea vitezei mijloacelor de transport in comun, asigurarea unei parti carosabile fiabile, care sa corespunda capacitatii de preluare a traficului din zonă, amenajarea pistelor de biciclişti in afara carosabilului, amenajarea trotuarelor pentru a asigura o zona atractivă pentru persoanele care se deplaseaza pe jos şi, nu in ultimul rand, amenajarea spatiilor verzi adiacente căii de tramvai şi trotuarelor. În aceste conditii, este necesară adoptarea unci hotărâri de consiliu local pentru aprobarea Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico — economici, precum și anexa cuprinzând descrierea sumară a investiţiei, conform proiectului nr.7/2019 întocmit de SC HENTZA BUSINESS SRL. 3. Concluzii Consider necesar şi oportun aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul „Reabilitare linii de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în Municipiul Timişoara, traseul 4 — B-dul Cetăţii”. PE E d i DIREC FOR D.G.D.PP.R.U,, ULIĂCHIŞ NI Cod FO533-03, Ver.1

Atasament: hcl_68_raport__de_specialitate.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA GENERALĂ DP.P.R.U, SC2020- 4,67%/ 15 02 2540 Bd, CD. Loga nr. 1, 300030 Timişoara, tel: +10 236 108 300, fax: +40 256 493 017 e-mail: primariatntă primariatre.ro internet: RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul “Reabilitare linii de tramvai și modernizarea tramelor stradale în Municipiul Timişoara, traseul 4 — B-dul Cetății” A Primarului Municipiului Timişoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului “Reabilitare linii de tramvai si modernizarea tramelor stradale in Municipiul Timişoara, traseul 4 — B-dul Cetăţii”, facem următoarele precizări: Transportul cu tramvaiul în Municipiul Timişoara, gestionat de SC Socitatea de Transport Public Timisoara SA, are o deosebită importanță dat fiind faptul că, în prezent, se înregistrează un număr de aproximativ 52 milioane de călători transportați anual din totalul de 90 milioane de călători transportaţi cu toate mijloacele de transport în comun. Transportul cu tramvaiul asigură o capacitate ridicată de transport călători, în condițiile unui consum specific redus de resurse, a unei viteze de exploatare şi siguranțe sporite. Soluţia de transport public cu tramvaiul asigură preluarea fluxurilor de călători în condițiile unor consumuri energetice mai reduse decât cele cu autobuzele şi a unor cheltuieli de exploatare mai scăzute, fapt care justifică investiţiile în reabilitarea liniilor de tramvai existente, În acest moment, deficiențele acumulate în timp şi exploatarea în continuare a liniilor învechite din punct de vedere tehnic determină producerea de zgomote şi vibrații care conduc inevitabil la deteriorarea tramvaielor, a perimetrului liniei, a drumurilor şi podurilor dar și a clădirilor din vecinătatea liniilor. În cazul neintervenției pentru reabilitarea liniei cale tramvai, consecinţele care trebuie luate în calcul sunt: creşterea în continuare a întreruperilor de circulație pentru remedieri, creşterea numărului de deraieri şi deranjamente, creşterea numărului de personal de întreţinere și revizie a tramvaielor, dar şi imposibilitatea introducerii de tramvaie moderne în circulaţie. Studiul de fezabilitate intocmit de catre SC Iprotim SA a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 476/15.12.2009. Din anul 2009 și până în prezent au intervenit mai multe situaţii, cum ar fi rata inflației, modificarea cotei TVA şi modificările legislative, care au determinat intocmirea unui nou studiu de fezabilitate. Din experienţele anterioare, s-a constatat necesitatea reabilitării în concordanță atât a liniilor cale de rulare a tramvaiului cât și a drumurilor aferente și obiectivelor din imediata vecinătate a acestor, într-un tot unitar, din acest punct de vedere prezentul studiu de fezabilitate fiind mult mai complex şi mai amplu decât cel aprobat prin H.C.L. nr. 476/15.12.2009. Obiectivul proiectului propus este realizarea unui plan de dezvoltare inovativ și durabil pentru Timişoara, care să aibă în vedere integrarea tuturor tipurilor de trafic, precum şi a spaţiului public, pentru a crea condiţiile necesare asigurării unui transport de calitate şi care să permită materializarea țintelor descrise în planul de dezvoltare strategică a municipiului Timişoara. Cod FO33-03, Ver.1

În acest context s-a procedat la elaborarea unui nou studiu de fezabilitate către SC Hentza Business SRL. care a fost donat de catre operatorul de transport SC Socitatea de Transport Public Timisoara SA. conform HCL nr. 107/19.03.2019 privind acceptarea donatiei de catre Municipiului Timisoara a Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul „Reabilitare linii de tramvai si modernizare trame stradale pe B-dul Cetăţii — Timisoara”, Conform acestuia, investiția vizează modernizarea întregului ansamblu rutier si a liniilor de tramvai, inclusiv a substatiei de redresare care va alimenta cu energie electrică linia cale modernizată, reabilitarea sistemului rutier existent, realizarea de piste pentru biciclete pe fiecare sens de deplasare, realizarea de trotuare, refacerea spațiilor verzi si montarea unor semne de circulatie cu scop de avertizare si informare a participantilor la trafic, Potrivit art. 7 din HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanțate din fonduri publice, studiul de fezabilitate este documentația tehnico-economică prin care proiectantul, fără a se limita la datele şi informațiile cuprinse în nota conceptuală şi în tema de proiectare şi, după caz, în studiul de prefezabilitate, analizează, fundamentează şi propune minimum două scenarii/opțiuni tehnico-economice diferite, recomandând, justificat şi documentat, scenariul/opțiunea tehnico- economic(ă) optim(ă) pentru realizarea obiectivului de investiții, Conform art. 7 alin. (5) şi (6) din HG nr. 907/2016 pentru indicatorii tehnico-economici: indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, proiectantul indică, în cadrul studiului de fezabilitate, valorile admisibile şi intervalele în care se pot încadra acestea, în funcţie de specificul obiectivului de investiții și în conformitate cu normele şi reglementările tehnice în vigoare. În situația în care, după aprobarea indicatorilor tehnico-economici, apar schimbări care determină modificarea în plus a valorilor maximale şi/sau modificarea în minus a valorilor minimale ale indicatorilor tehnico-economici aprobaţi ori depăşirea intervalelor prevăzute la alin. (5), sunt necesare refacerea corespunzătoare a documentaţiei tehnico-economice aprobate şi reluarea procedurii de aprobare a noilor indicatori, cu excepţia situațiilor de actualizare a acestora prevăzute în Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, De asemenea, in conformitate cu art.129 alin. (4) pct. e, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 pivind Codul administrativ, consiliul local „aprobă strategiile privind dezvoltarea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale”, Ținând cont de cele mai sus prezentate, considerăm că proiectul de hotarare privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul “Reabilitare linii de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în Municipiul Timișoara, traseul 4 — B-dul Cetăţii”, îndeplineşte condițiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local, DIRECTOR, CULIȚĂ CHIŞ ŞEF SERVIEIU P.E., MĂ ŞEF BIROU qi PE, - NASTASIA POP V m | CONSILIER B.G.M.P.E,, TEODORA/GENTIMIR AT Cod FO53-03, Ver.1

Atasament: hcl_68_anexa2.pdf

Anexa 2 la HCL nr. 68 / 2010 DESCRIEREA INVESTIŢIEI L DATE GENERALE Denumire proiect: „Reabilitare linii de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în Municipiul Timişoara, traseul 4 — B-dul Cetăţii” Amplasament: Timişoara, Bulevardul Cetăţii — traseul 4 Titularul investiţiei: Municipiul Timişoara B-dul. C.D. Loga, nr. 1 Beneficiar: Municipiul Timişoara B-dul. C.D. Loga, nr. 1 H. DATE TEHNICE Investiţia vizează modernizarea liniilor de tramvai si reabilitarea sistemului rutier existent, având ca limite: intresecţia cu Calea Bogdanestilor si intersectia cu Calea Torontalului. Modernizarea tramei stradale are ca obiectiv creşterea calității vieții în cadrul spațiului a imaginii urbane de ansamblu. Prin proiect se vor realiza următoarele: - refacerea caii de tramvai prin realizarea unei structuri noi, care sa ofere un serviciu de transport sigur si confortabil; - se va moderniza statia de subredresare care va alimenta cu energie electrică linia cale modernizată; - reabilitarea sistemului rutier existent; - realizarea de piste peritru biciclete pe fiecare sens d& deplasare; - reabilitarea trotuarelor; - amenajare spaţiilor verzi adiacente. IE. INDICATORI VALORICI Valoarea totală a investiţiei (TVA inclus): 87.101.614,25 lei, din care C+M: 70.159.938,21 lei. IV. DESCRIEREA INVESTIŢIEI În prezent linia de tramvai existenta pe Bulevardul Cetatii este o linie cale in platforma proprie amplasată central strazii, pe traverse, cu stalpii retelei de contact amplasati lateral pe ambele parti in afara carosabilului, iar in zona Calea Torontalului exista o bucla de intoarcere avand calea de rulare simpla in platforma proprie.

Traficul rutier se desfasoara pe 4 benzi de circulatie cu 2 benzi pe sens, Bulevardul Cetatii fiind o strada de categoria a II-a ce face parte din inelul 3 de circulatie. Circulatia nu este asigurata in conditii optime. Prin realizarea lucrarilor propuse se urmareste cresterea confortului calatorilor care utilizeaza transportul public, marirea vitezei mijloacelor de transport in comun si amenajarea pistelor de biciclete, a trotuarelor si spatiilor verzi. În urma reabilitării liniei de tramvai şi modernizării tramelor stradale, se vor obţine următorii parametrii tehnico-funcţionali: - Linie cale dublă tramvai = 1568,82 m - Suprafață carosabil modernizată = 25.800,94 mp - Suprafață trotuare = 12.991,45 mp - Piste pentru biciclete = 3.590,62 mp - Spatii verzi = 20.530,79 mp. Traseul liniei ce urmeaza a se reabilita va urmari traseul liniei de tramvai existente, ca linie de tramvai proprie cu suprastructura caii inierbata, cu fundatie pe longrine si spatii verzi cu pomi ce incadreaza calea de tramvai. Se vor monta stalpi de sustinere a liniei de alimentare a tramvaiului intre cele doua linii de tramvai. Reabilitarea in totalitate a instalatiilor de alimentare cu energie electrica a linici aeriene de contact a retelei de tramvaie presupune realizarea lucrarilor de constructii si montaj a substatiei de transformare si redresare precum si a retelei de cabluri de curent continuu. Platforma carosabilului va ramane pe amplasamentul existent. Se vor amenaja spatii verzi prin acoperire cu covor de gazon si plantarea unui numar sporit de arbori, trotuare, piste pentru biciclete pe toata lungimea traseului, pe ambele sensuri de deplasare, precum si cai de acces la proprietati. Director D.GDPP.R.U, 6 CH mr

Atasament: hcl_68_anexa_1.pdf

ANEXA ar.1 La Hotărârea nr.6 8... / Indicatorii tehnico-economici ai investiţiei Denumirea obiectivului de investiţii: „Reabilitare linii de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în Municipiul Timişoara, traseul 4 — B-dul Cetăţii” Amplasament: Municipiul Timişoara, Bulevardul Cetatii Beneficiar: Municipiul Timişoara Finanţarea investiţiei: Finanţarea investiţiei se realizează din bugetul local. Valoarea totală a investiţiei: Valoarea totală, inclusiv TVA, este 87.101.614,25 lei din care construcţii montaj (C+M) 70.159.938,21 lei. Capacităţi (în unităţi fizice): Linie cale dublă tramvai = 1.568,82 m Carosabil = 25.800,94 mp Trotuar = 12.291,45 mp Piste pentru biciclete = 3.590,62 mp Spaţii verzi = 20.530,79 mp. Durata de realizăre a investiţiei: Realizarea lucrărilor va fi prevăzută pe o perioadă de 30 luni. DIRECTOR,D.GD.P.P.RU,