keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 107/19.03.2019 privind acceptarea donaţiei de către Municipiul Timişoara a Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul „Reabilitare linii de tramvai şi modernizare trame stradale pe B-dul Cetăţii - Timişoara"

19.03.2019

Hotararea Consiliului Local 107/19.03.2019
privind acceptarea donaţiei de către Municipiul Timişoara a Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul „Reabilitare linii de tramvai şi modernizare trame stradale pe B-dul Cetăţii - Timişoara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019- 6577/18.03.2019, privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2019-6577/18.03.2019, întocmit de către Direcţia Generală Drumuri, Poduri, Parcaje si Reţele de Utilităti din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 18.03.2019 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2019-6577/18.03.2019;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa nr. 6089/15.03.2019 a SC Societatea de Transport Public Timişoara SA;
Având în vedere art. 1011 - 1016 din Codul Civil aprobat prin Legea nr. 287/2009;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi art.121 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: (1) Se acceptă de către Municipiul Timişoara donaţia Studiului de Fezabilitate "Reabilitare linii de tramvai şi modernizare trame stradale pe B-dul Cetăţii - Timişoara" întocmit de către SC HENTZA BUSINESS SRL, de la operatorul de transport SC Societatea de Transport Public Timişoara SA, în vederea accesării de fonduri europene nerambursabile prin Programul Operaţional Regional, în valoare de 176.899,65 lei cu TVA.
(2) Cheltuielile impuse de perfectarea donaţiei vor fi suportate de către Municipiul Timişoara.

Art. 2: Se împuterniceşte domnul Nicolae Robu - Primar al Municipiului Timişoara în vederea semnării documentelor de acceptare a donaţiei în forma autentică.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Juridic, Direcţia Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi, Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Divese II Vest şi Direcţia Economică din cadrul Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotarâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse - I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse - II Vest;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Poliţia Locală;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
ELENA SIPOS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: expunere_motive.pdf

Cod FO53-03, Ver.1

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind acceptarea donaţiei de către Municipiul Timişoara a Studiului de Fezabilitate pentru

obiectivul „Reabilitare linii de tramvai şi modernizare trame stradale pe B-dul Cetăţii - Timişoara”

1. Descrierea situatiei actuale Prin HCLMT nr. 476/15.12.2009, s-a aprobat Studiul de Fezabilitate "Reabilitare linii de tramvai

şi modernizare trame stradale pe B-dul Cetăţii - Timişoara" potrivit proiectului nr. 50011/081/5/2009 întocmit de S.C. IPROTIM S.A., indicatorii tehnico-economici şi s-a revocat HCLMT nr. 599/19.12.2006.

Studiul de Fezabilitate "Reabilitare linii de tramvai şi modernizare trame stradale pe B-dul Cetăţii - Timişoara" a fost actualizat de către SC HENTZA BUSINESS SRL, în baza contractului încheiat de către operatorul de transport SC Societatea de Transport Public Timişoara SA.

2. Schimbari preconizate și rezultate așteptate Actualizarea Studiului de fezabilitate se impune ca o necesitate a corelării şi completării lucrărilor de reabilitare a infrastructurii liniilor de tramvai cu lucrările de infrastructură şi suprastructură aferente amenajărilor stradale şi pentru o abordare unitară şi integrală a modernizării utilităţilor publice aferente reţelei de transport în comun în Municipiul Timişoara

Pentru accesarea de fonduri nerambursabile în cadrul Programului Operaţional Regional 2014- 2020, este necesară adoptarea unei noi hotărâri de consiliu local pentru aprobarea donaţiei de către Municipiul Timişoara a Studiului de Fezabilitate "Reabilitare linii de tramvai şi modernizare trame stradale pe B-dul Cetăţii - Timişoara" întocmit de către SC HENTZA BUSINESS SRL, în baza contractului încheiat de către operatorul de transport SC Societatea de Transport Public Timişoara SA

3 Concluzii Consider necesar și oportun aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea donaţiei de către

Municipiul Timişoara a Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul „Reabilitare linii de tramvai şi modernizare trame stradale pe B-dul Cetăţii - Timişoara”.

PRIMAR, DIRECTOR D.G.D.P.P.R.U., NICOLAE ROBU CULIŢĂ CHIŞ

ROMANIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR NR.

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 490 635 e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

— E e romania2019.eu Președinția României la Consiliul Uniunii Europene

Atasament: Raport_specialitate.pdf

Cod FO53-01,Ver.1

Page 1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA GENERALĂ D.P.P.R.U. SC2019- TIMIȘOARA 2021 CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 490 635 e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

RAPORT DE SPECIALITATE privind acceptarea donaţiei de către Municipiul Timişoara a Studiului de Fezabilitate pentru

obiectivul „Reabilitare linii de tramvai şi modernizare trame stradale pe B-dul Cetăţii - Timişoara”

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019- / .2019 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea donaţiei de către Municipiul Timişoara a Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul „Reabilitare linii de tramvai şi modernizare trame stradale pe B-dul Cetăţii - Timişoara”. Facem următoarele precizări: Prin adresa cu nr. 6089/15.03.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. CDE2019-258/15.03.2019, Societatea de Transport Public Timişoara SA a donat cu titlu gratuit în patrimoniul Municipiului Timişoara Studiul de de Fezabilitate "Reabilitare linii de tramvai şi modernizare trame stradale pe B-dul Cetăţii - Timişoara", actualizat de către SC HENTZA BUSNESS SRL, în valoare de 176.899,65 lei cu TVA.

Prin HCLMT nr. 476/15.12.2009, s-a aprobat Studiul de Fezabilitate "Reabilitare linii de tramvai şi modernizare trame stradale pe B-dul Cetăţii - Timişoara" potrivit proiectului nr. 50011/081/5/2009 întocmit de S.C. IPROTIM S.A., indicatorii tehnico-economici şi s-a revocat HCLMT nr. 599/19.12.2006. Studiul de Fezabilitate "Reabilitare linii de tramvai şi modernizare trame stradale pe B-dul Cetăţii - Timişoara" a fost actualizat de către SC HENTZA BUSINESS SRL, în baza contractului încheiat de către operatorul de transport SC Societatea de Transport Public Timişoara SA.

Actualizarea Studiului de fezabilitate se impune ca o necesitate a corelării şi completării lucrărilor de reabilitare a infrastructurii liniilor de tramvai cu lucrările de infrastructură şi suprastructură aferente amenajărilor stradale şi pentru o abordare unitară şi integrală a modernizării utilităţilor publice aferente reţelei de transport în comun în Municipiul Timişoara.

Pentru accesarea de fonduri nerambursabile în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, este necesară adoptarea unei noi hotărâri de consiliu local pentru aprobarea donaţiei de către Municipiul Timişoara a Studiului de Fezabilitate "Reabilitare linii de tramvai şi modernizare trame stradale pe B-dul Cetăţii - Timişoara" întocmit de către SC HENTZA BUSINESS SRL, în baza contractului încheiat de către operatorul de transport SC Societatea de Transport Public Timişoara SA. Întrucât donaţia trebuie încheiată prin înscris autentic, sub sancţiunea nulităţii absolute (conform art.1011 din Codul civil aprobat prin Legea nr. 287/2009) este necesară împuternicirea Primarului Municipiului Timişoarei în vederea îndeplinirii formalităţilor pentru încheierea actului de donaţie în formă autentică. Potrivit art. 121 alin. (1) – (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale este alcătuit din bunuri mobile şi imobile, altele decât cele prevăzute la art. 120 alin. (1), intrate în proprietatea acestora prin modalităţile prevăzute de lege. Bunurile ce fac parte din domeniul privat sunt supuse dispoziţiilor de drept comun, dacă prin lege nu se prevede altfel. Donaţiile şi legatele cu sarcini pot fi acceptate numai cu aprobarea consiliului local sau, după caz, a consiliului judeţean, cu votul majorităţii consilierilor locali sau judeţeni, după caz, în funcţie.

— Za romania201%.eu Președinția României la Consfil Uniunii Europene

Cod FO53-01,Ver.1

Page 2

Având în vedere cele mai sus prezentate se propune acceptarea donaţiei de către Municipiul Timişoara a Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul „Reabilitare linii de tramvai şi modernizare trame stradale pe B-dul Cetăţii - Timişoara”, precum şi împuternicirea Primarului Municipiului Timişoara în vederea îndeplinirii formalităţilor pentru încheierea actului de donaţie în formă autentică;

Ţinând cont de cele mai sus prezentate considerăm că proiectul îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului Local.

DIRECTOR, ŞEF SERVICIU P.E., CULIŢĂ CHIŞ LOREDANA SIBIAN

ŞEF BIROU G.M.P.E., CONSILIER B.M.I.P.E., NASTASIA POP MIHAELA ZELE