keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 68/01.03.2016 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă - Alimentaţie publică , situat în strada Ştefan cel Mare nr.31, ap. nr.2+4, înscris în C.F nr.416560-C1-U2 (C.F.vechi nr.129484), nr.topo7100/II+IV, la preţul de 10.000 euro.

01.03.2016

Hotararea Consiliului Local 68/01.03.2016
privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă - Alimentaţie publică , situat în strada Ştefan cel Mare nr.31, ap. nr.2+4, înscris în C.F nr.416560-C1-U2 (C.F.vechi nr.129484), nr.topo7100/II+IV, la preţul de 10.000 euro.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016 - 4233/22.02.2016 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa nr.SC2016- 003739 din 16.02.2016 , înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara ,Compartimentul Monumente de către JACKEL ANGELIKA şi RAJAN INGEBORG prin împuternicit Tomici Constantin, prin care ne înştiinţează că doreşte să înstrăineze spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă - Alimentaţie publică , situat în strada Ştefan cel Mare nr.31, ap. nr.2+4, înscris în C.F nr.416560-C1-U2 (C.F.vechi nr.129484), nr.topo7100/II+IV;
Având în vedere Adresa cu nr.155 din 26.01.2016, emisă de către Direcţia Judeţeană pentru Cultură-Timiş;
Având în vedere Adresa cu nr. SC2016-003739/19.02.2016 a Biroului Spaţii cu altă Destinaţie din cadrul Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
Având în vedere Adresa cu nr.SC2016-003739/17.02.2016 a Biroului Şcoli-Spitale,Compartiment Şcoli ;
Având în vedere Adresa cu nr.SC2016-003739/18.02.2016 a Biroului Sport-Cultură,Compartiment Cultură;
În conformitate cu art.4, alin.4 din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, modificată;
În baza prevederilor art.36 alin.2, lit (c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Consiliul Local al Municipiului Timişoara nu îşi exercită dreptul de preemţiune la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă - Alimentaţie publică, situat în strada Ştefan cel Mare nr.31, ap. nr.2+4, înscris în C.F nr.416560-C1-U2 (C.F.vechi nr.129484), nr.topo7100/II+IV, la preţul de 10.000 euro.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Cabinet Viceprimar 2, prin Compartimentul Monumente din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Doamnei JACKEL ANGELIKA şi RAJAN INGEBORG prin împuternicit Tomici Constantin;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA APROBAT: JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR, MUNICIPIUL TIMIŞOARA NR. NICOLAE ROBU REFERAT

Cu privire la neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie –Alimentaţie publică , situat în strada Ştefan cel Mare nr.31, ap. nr.2+4, înscris în C.F nr.416560-C1-U2 (C.F.vechi nr.129484), nr.topo7100/II+IV, la preţul de 10.000 euro.

Având în vedere adresa nr.SC2016- 003739 din 16.02.2016 , înregistrată la

Primăria Municipiului Timişoara ,Compartimentul Monumente de către JACKEL ANGELIKA şi RAJAN INGEBORG prin împuternicit Tomici Constantin, prin care ne înştiinţează că doreşte să înstrăineze spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă –Alimentaţie publică , situat în strada Ştefan cel Mare nr.31, ap. nr.2+4, înscris în C.F nr.416560-C1-U2 (C.F.vechi nr.129484), nr.topo7100/II+IV.

Spaţiul cu altă destinaţie –Alimentaţie publică mai sus menţionat , cu intrarea din stradă are o suprafaţă utilă de 141.25 pm şi este compus din : 1 sală restaurant de 73.25mp, bucătărie de 22.14 mp, cameră depozit de 13.30 mp, 2 grupuri sanitare de 3.15 mp şi 2 boxe în pivniţă de 25.58 mp şi cu 208/873mp teren în folosinţă, pentru care proprietarul solicită un preţ de vânzare de 10.000 euro, rezultând un preţ de aproximativ 70.80 euro /mp.

Din adresa cu nr.SC2016-003739 din19.02.2016 a Biroului de Reabilitare şi Dezvoltare Urbană din cadrul Direcţiei de Urbanism rezultă că faţada şi acoperişul imobilului prezintă degradări, unele accentuate necesitând lucrări de reabilitare. Tâmplăria de lemn a ferestrelor şi poarta de acces au nevoie de recondiţionări, inclusiv la elementele de feronerie.Este necesară asanarea instalaţiilor ce parazitează faţada (cabluri de electricitate, de de date).

Având în vedere adresa nr.155 din 26.01.2016 emisă de către Direcţia Judeţeană pentru Cultură-Timiş, prin care ne informează că nu îşi exercită dreptul de preemţiune asupra spaţiului cu altă destinaţie –Alimentaţie public , situat în strada Ştefan cel Mare nr.31, ap. nr.2+4, situat în Situl urban ,,Fabric,, (I) , Cod TM-II-s-B- 06096, poziţia 61, în Lista Monumentelor istorice -2010.

Biroul Spaţii cu altă Destinaţie din cadrul Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse ne comunică prin adresa SC2016-003739 din 19.02.2016 că imobilul de mai sus menţionat nu prezintă interes pentru domeniul public/privat al Municipiului Timişoara.

Prin adresa cu nr.SC2016-003739 din 16.02.2016 , Biroul Şcoli ,Spitale ne face cunoscut că acest imobil nu prezintă interes pentru desfăşurarea unor activităţi de interes public (sănătate, învăţământ) , ce aparţin de birou. Cod FO 53‐01, ver.2

Prin adresa cu nr.SC2016-003420 din 16.02.2016 , Biroul Sport, Cultură

ne face cunoscut că acest imobil nu prezintă interes pentru desfăşurarea unor activităţi de interes public (sănătate,cultură) ce aparţin de birou.

Având în vedere prevederile art.2, din Hotărârea nr.67/26.02.2008 a Consiliului Local al Municipiului Timişoara;                                                                               

PROPUNE:

Emiterea unei Hotărâri, prin care Consiliul Local Timişoara nu îşi exercită dreptul de preemţiune privitor la cumpărarea spaţiului cu altă destinaţie – Alimentaţie publică , situat în strada Ştefan cel Mare nr.31, ap. nr.2+4, înscris în C.F nr.416560-C1-U2 (C.F.vechi nr.129484), nr.topo 7100/II+IV, la preţul de 10.000.

VICEPRIMAR P. SECRETAR TRAIAN STOIA SIMONA DRĂGOI

    P. DIRECTOR D.C.T.D.D. LAURA KOSZEGI

     CONSILIER, LUMINIŢA MIRICĂ                                                                     AVIZAT, SERVICIUL JURIDIC                               Cod FO 53‐01,ver.2