keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 684/12.12.2018 privind aprobarea listei asociatiilor, fundatiilor si cultelor care vor beneficia de subventii de la bugetul local al municipiului Timisoara pentru acordarea de servicii de asistenta sociala in anul 2019, in baza Legii nr. 34/1998

12.12.2018

Hotararea Consiliului Local 684/12.12.2018
privind aprobarea listei asociatiilor, fundatiilor si cultelor care vor beneficia de subventii de la bugetul local al municipiului Timisoara pentru acordarea de servicii de asistenta sociala in anul 2019, in baza Legii nr. 34/1998


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. 16084/07.12.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timisoara- domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. 16082/07.12.2018 al Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. 16081/07.12.2018 al Serviciului Contabilitate Buget Finante din cadrul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul juridic din data de 10.12.2018 - Anexa la raportul de specialitate nr. 16082/07.12.2018 privind aprobarea listei asociatiilor, fundatiilor si cultelor care vor beneficia de subventii de la bugetul local al municipiului Timisoara pentru acordarea de servicii de asistenta sociala in anul 2019, in baza Legii nr. 34/1998;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant,sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala, ale H.G. nr. 1153/2001 pentru apobarea Normei metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 cu modificarile si completarile ulterioare si ale Hotararii de Guvern nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale;
Avand in vedere prevederile Hotararii de Guvern nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum si regulamentul-cadru de organizare si functionare a serviciilor sociale;
Avand in vedere Regulamentul de organizare si functionare al Comisiei de evaluare si selectionare a asociatiilor, fundatiilor si cultelor care pot primi subventii de la bugetul local in baza Legii nr. 34/1998, anexa la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 610/16.11.2018;
In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 2 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Aprobarea Listei asociatiilor, fundatiilor si cultelor recunoscute in Romania care au fost selectionate pentru a primi subventie in baza Legii 34/1998, in anul 2019, conform Anexei nr. 1, la prezenta hotarare.

Art. 2: Acordarea subventiei pentru un numar lunar de beneficiari corelat cu capacitatea maxima din Lista furnizorilor de servicii sociale acreditati si a serviciilor sociale licentiate in baza Legii nr. 197/2012, publicata pe site-ul Ministerului Muncii si Justitiei Sociale.

Art. 3: In cazul in care suma aprobata de Consiliul Local al Municipiului Timisoara este mai mica decat suma solicitata de catre asociatii si fundatii, comisia de evaluare va aplica criteriile de departajare prevazute in Anexa nr.6 la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr.610/16.11.2018.

Art. 4: In consecinta sumele care vor fi acordate catre asociatii, fundatii si culte incepand cu luna ianuarie 2019 se vor stabili in limita de 1/12 din bugetul aprobat pentru anul 2018 , pana la aprobarea de catre Consiliul Local al Municipiului Timisoara a sumei alocate cu titlu de subventie .

Art. 5: Pentru aceasta perioada vor fi incheiate conventii provizorii si toate platile reprezentand subventii se vor face cu respectarea prevederilor art.40, alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale actualizata, pana la aprobarea bugetului pentru anul 2019.

Art. 6: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia de Asistenta Sociala Timisoara.

Art. 7: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Directiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I EST;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II VEST;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare - Relationare;
- Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara;
- Biroului Sport - Cultura;
- Serviciului Tcoli - Spitale;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Biroului Audit;
- Serviciului Resurse Umane;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRAGOI

Atasament: Raport_specialitate.pdf

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

   ,,În slujba oamenilor”

SERVICIUL STRATEGII PROGRAME

Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoșin, Nr. 21, Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax. 0256/220583  e-mail: [email protected]

 

Nr. 16082/7.12.2018

RAPORT DE SPECIALITATE pentru aprobarea listei asociaţiilor şi fundaţiilor care vor beneficia de subvenţii de la bugetul local al

municipiului Timişoara pentru acordarea de servicii de asistenţă socială în anul 2019, în baza legii 34/1998

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara în calitate de serviciu public de asistență socială care funcționează sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, furnizează servicii sociale și acordă beneficii sociale pentru cetățenii Municipiului Timișoara aflați în situații de dificultate socială. Conform Legii 292/2011 – Legea asistenței sociale, art. 112, alin. (3), lit. q, în domeniul organizării, administrării şi acordării serviciilor sociale, autorităţile administraţiei publice locale ” încheie, în condiţiile legii, contracte şi convenţii de parteneriat, contracte de finanţare, contracte de subvenţionare pentru înfiinţarea, administrarea, finanţarea şi cofinanţarea de servicii sociale”, iar conform art. 136, alin (1), lit. a din bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, respectiv din bugetele locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti se alocă fonduri pentru ” finanţarea serviciilor sociale aflate în administrare proprie, contractate sau subvenţionate în condiţiile legii, ori cofinanţate în baza contractelor de parteneriat”;

Prin HCLMT nr. 610/16.11.2018 privind reglementarea procedurilor de parcurs în vederea acordării subvenţiilor din bugetul local în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, s-a aprobat constituirea Comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor care pot primi subvenţii de la bugetul local pentru anul 2019, Regulamentul de organizare şi funcţionare al comisiei (anexa1), Grila de evaluare şi Criterii de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor (anexa 2), Liniile prioritare pentru subvenţionarea din bugetul local în anul 2018 a asociaţiilor şi fundaţiilor care furnizează servicii de asistenţă socială (anexa 3), Categoriile de cheltuieli pentru fiecare tip de serviciu social (anexa 4), Serviciile complementare subvenţionate din bugetul local (anexa 5), Criteriile de departajare a unităților de asistență socială cu același punctaj (anexa 6).

Asociaţiile şi fundaţiile care furnizează servicii sociale pe raza municipiului Timişoara au depus documentaţia de solicitare a subvenţiei pentru anul 2019, conform H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea Normei metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998, cu modificările și completările ulterioare. Termenul limită a fost data de 23.11.2018.

Comisia de evaluare şi selecţionare şi-a început activitatea în data de 03.12.2018. În cadrul primei şedinţe, comisia s-a împărțit în două subcomsii, conform Regulamentului de organizare și funcționare, după care a s-au parcurs şi completat toate etapele din Grila de Evaluare și s-au aplicat Criteriile de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor. Co ocazia primei întâlniri a Comisiei s-a realizat: verificarea respectării termenului de depunere a documentaţiei, verificarea administrativă a documentaţiei depuse, verificarea respectării criteriilor de eligibilitate, verificarea tehnică. În perioada 03.12.2018 – 07.12.2018 membrii subcomisiei 2 au realizat evaluarea pe teren la sediul asociaţiilor şi fundaţiilor. Cu ocazia verificării pe teren s-a constat că în cazul a două unități de asistență socială, numărul de beneficiari pentru care asociația sau fundația solicita subvenție în anul 2019 nu coincidea cu datele regăsite în Lista furnizorilor de servicii sociale acreditați și a serviciilor sociale licențiate în baza Legii nr. 197/2012, publicată pe site-ul Ministerului muncii și Justiției Sociale la link-ul http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/2014-domenii/familie/politici-

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

   ,,În slujba oamenilor”

SERVICIUL STRATEGII PROGRAME

Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoșin, Nr. 21, Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax. 0256/220583  e-mail: [email protected]

familiale-incluziune-si-asistenta-sociala/4848. Asociațiile și fundațiile vor depune diligențele necesare pentru ca numărul beneficiarilor pentru care solicită subvenție să fie corelat cu datele de pe site-ul Ministerului Muncii și Justiției Sociale. Numărul lunar de beneficiari pentru care se va deconta subvenția în anul 2019 va fi corelat cu capacitatea maximă aprobată și afișată pe site-ul Ministerului Muncii și Justiției Sociale. La ultima întâlnire a Comisiei, din data de 07.12.2018 s-au aplicat Criteriile de evaluare și selecționare, iar Comisia a acordat asociaţiilor şi fundaţiilor un punctaj final. Apoi s-a stabilit numărul mediu lunar de persoane asistate în unitatea de asistență socială pentru care se propune acordarea subvenţiei, precum şi suma reprezentând subvenţia care se propune a fi acordată unității de asistență socială.

Conform Hotărârii de Guvern nr. 1153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998, cu modificările și completările ulterioare, art. 9, alin. (2) ”Pentru subvențiile acordate din bugetele locale, asociațiile, fundațiile și cultele recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, precum și nivelul subvențiilor ce urmează să fie acordate sunt aprobate prin hotărâre a consiliului local”. De asemenea, conform art. 12 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei de evaluare şi selecţionare a organizaţiilor şi fundaţiilor care pot primi subvenţii de la bugetul local în baza Legii nr.34/1998 aprobat prin HCLMT nr. 610/16.11.2018”La încheierea procesului de evaluare, comisia întocmește lista asociațiilor și fundațiilor și a unităților de asistență socială ale acestora, evaluate cu un punctaj final de cel puțin 60 de puncte. În cazul neîncadrării în bugetul aprobat, comisia aplică criterii de departajare aprobate în Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, în vederea selecționării asociațiilor, fundațiilor și cultelor”.

Suma ce urmează a fi curpinsă în bugetul anului 2019 la Titlul XI ALTE CHELTUIELI, articolul 59.11 Asociații și fundații al Direcției de Asistență Socială pentru subvenţionarea activității asociaţiilor, fundaţiilor și cultelor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială în Municipiul Timișoara, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 va fi stabilită prin hotărâre a Consliului Local al Municipiului Timișoara. În cazul în care suma aprobată de Consiliul Local al Municipiului Timișoara este mai mică decât suma solicitată de către asociații și fundații , comisia de evaluare va aplica criteriile de departajare prevăzute în anexa nr.6 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nnr.610/16.11.2018.

În consecință sumele care vor fi acordate către asociații,fundații și culte începând cu luna ianuarie 2019 se vor stabili în limita de 1/12 din bugetul aprobat pentru anul 2018 , până la aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara a sumei alocate cu titlu de subvenție .

Pentru această perioadă vor fi încheiate convenții provizorii și toate plățile reprezentând subvenții se vor face cu respectarea prevederilor art.40, alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale actualizată, până la aprobarea bugetului pentru anul 2019.

Asociațiile, fundațiile și cultele trebuie să respecte încadrarea în bugetul aprobat pe anul 2019 și natura cheltuielilor pentru care se acordă subvenția, conform convenției. În baza celor prezentate și în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, ale Normei metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 cu modificările și completările ulterioare, ale Legii 292/2011 și ale art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 2 și art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

   ,,În slujba oamenilor”

SERVICIUL STRATEGII PROGRAME

Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoșin, Nr. 21, Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax. 0256/220583  e-mail: [email protected]

PROPUNEM:

1. Aprobarea Listei asociaţiilor, fundaţiilor și cultelor recunoscute în România care au fost selecţionate pentru a primi subvenție în baza Legii 34/1998, în anul 2019, conform anexei nr. 1;

2. Acordarea subvenției pentru un număr lunar de beneficiari corelat cu capacitatea maximă din Lista furnizorilor de servicii sociale acreditați și a serviciilor sociale licențiate în baza Legii nr. 197/2012, publicată pe site-ul Ministerului muncii și Justiției Sociale;

3. În cazul în care suma aprobată de Consiliul Local al Municipiului Timișoara este mai mică decât suma solicitată de către asociații și fundații , comisia de evaluare va aplica criteriile de departajare prevăzute în anexa nr.6 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nnr.610/16.11.2018.

4. În consecință sumele care vor fi acordate către asociații,fundații și culte începând cu luna ianuarie 2019 se vor stabili în limita de 1/12 din bugetul aprobat pentru anul 2018 , până la aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara a sumei alocate cu titlu de subvenție .

5. Pentru această perioadă vor fi încheiate convenții provizorii și toate plățile reprezentând subvenții se vor face cu respectarea prevederilor art.40, alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale actualizată, până la aprobarea bugetului pentru anul 2019.

Director General Adjunct Șef Serviciu jr. Rodica Surducan Codruța Darida

Întocmit, Buzilă Petrescu Mihaela Dabîca Eugen  

Atasament: Expunere_motive.pdf

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

SERVICIUL STRATEGII PROGRAME ,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 

e-mail: [email protected]

Nr.16084/07.12.2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Sectiunea 1 Titlul proiectului de hotărâre

privind aprobarea listei asociaţiilor, fundaţiilor şi cultelor care vor beneficia de subvenţii de la bugetul local al municipiului Timişoara pentru acordarea de servicii de asistenţă socială în anul 2019, în baza

Legii nr. 34/1998

Sectiunea a 2 - a

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

1. Descrierea situatiei actuale Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara în calitate de serviciu public de asistență socială care funcționează sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, furnizează servicii sociale și acordă beneficii sociale pentru cetățenii Municipiului Timișoara aflați în situații de dificultate socială. Conform Legii 292/2011 – Legea asistenței sociale, art. 112, alin. (3), lit. q, în domeniul organizării, administrării şi acordării serviciilor sociale, autorităţile administraţiei publice locale ” încheie, în condiţiile legii, contracte şi convenţii de parteneriat, contracte de finanţare, contracte de subvenţionare pentru înfiinţarea, administrarea, finanţarea şi cofinanţarea de servicii sociale”, iar conform art. 136, alin (1), lit. a din bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, respectiv din bugetele locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti se alocă fonduri pentru ”  finanţarea serviciilor sociale aflate în administrare proprie, contractate sau subvenţionate în condiţiile legii, ori cofinanţate în baza contractelor de parteneriat”; Prin HCLMT nr. 610/16.11.2018 privind reglementarea procedurilor de parcurs în vederea acordării subvenţiilor din bugetul local în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, s-a aprobat constituirea Comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor care pot primi subvenţii de la bugetul local pentru anul 2019, Regulamentul de organizare şi funcţionare al comisiei (anexa1), Grila de evaluare şi Criterii de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor (anexa 2), Liniile prioritare pentru subvenţionarea din bugetul local în anul 2018 a asociaţiilor şi

RR

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

SERVICIUL STRATEGII PROGRAME ,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 

e-mail: [email protected]

fundaţiilor care furnizează servicii de asistenţă socială (anexa 3), Categoriile de cheltuieli pentru fiecare tip de serviciu social (anexa 4), Serviciile complementare subvenţionate din bugetul local (anexa 5), Criteriile de departajare a unităților de asistență socială cu același punctaj (anexa 6). Asociaţiile şi fundaţiile care furnizează servicii sociale pe raza municipiului Timişoara au depus documentaţia de solicitare a subvenţiei pentru anul 2019, conform H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea Normei metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998, cu modificările și completările ulterioare. Termenul limită a fost data de 23.11.2018. Comisia de evaluare şi selecţionare şi-a început activitatea în data de 03.12.2018.

2. Schimbari preconizate și rezultate așteptate: Considerăm ca Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, cu modificările și completările ulterioare, respectiv Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 asigură cadrul legal propice pentru continuarea sprijinirii unor furnizori privați de servicii sociale şi în anul 2019. În baza celor prezentate și în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 propunem următoarele:

- Aprobarea listei asociațiilor, fundațiilor şi cultelor selecționate care vor beneficia de subvenții de la

bugetul local al Municipiului Timișoara pentru acordarea de servicii de asistență socială în anul 2019, în baza legii 34/1998 și nivelul subvențiilor ce urmează a fi acordate

3. Alte informatii - nu este cazul 4. Concluzii

Pentru motivele expuse pe larg mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea listei asociațiilor, fundațiilor şi cultelor selecționate care vor beneficia de subvenții de la bugetul local al Municipiului Timișoara pentru acordarea de servicii de asistență socială în anul 2019, în baza legii 34/1998 și nivelul subvențiilor ce urmează a fi acordate

PRIMAR VICEPRIMAR NICOLAE ROBU FARKAS IMRE

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT JR. RODICA SURDUCAN

Cod FO53-03,Ver.1

RR