keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 66/23.02.2010 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si realizarea obiectivului de investitie "Construire sala sport" la Scoala Generala cu clasele I - VIII, nr. 15, din Timisoara, str. Chisodei, nr. 1/A

23.02.2010

Hotararea Consiliului Local 66/23.02.2010
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si realizarea obiectivului de investitie "Construire sala sport" la Scoala Generala cu clasele I - VIII, nr. 15, din Timisoara, str. Chisodei, nr. 1/A


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2010-2674/04.02.2010 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin (2), lit. b) si alin. (4), lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată.


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate si realizarea obiectivului de investitie "Construire sală sport" la Scoala Generala cu clasele I - VIII, nr. 15, din Timisoara, str. Chisodei, nr. 1/A, conform proiectului nr. 91/2009 intocmit de S.C. "Zam Grup" S.R.L., cu principalii indicatori tehnico-economici prevazuti in Anexa care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 2: Termenul de executie a lucrarilor este de 6 luni, pe parcursul anilor 2010-2011.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Patrimoniu si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Directiei Dezvoltare
- Directiei Comunicare;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Drumuri si Transporturi;
- Biroul Control Intern si Managementul Calitatii;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
CLAUDIA BORZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa_Sc.gen.15.pdf

ANEXĂ LA H.C.L. NR………………………..

Indicatori Tehnico-economici pentru realizarea investiţiei „Construire sala sport” la ŞcoalaGenerala cu clasele I÷VIII, nr. 15, din Timişoara, str. Chisodei, nr.1/A

DEVIZUL GENERAL

SCOALA GENERALA nr. 15 - Timişoara, str. Chisodei, nr.1/A

7.1 Valoarea totală a investiţiei: 1.436.587,80 lei

7.2 Eşalonarea investiţiei: 2 ani. 7.3 Durata de realizare a investiţiei se va face pe parcursul a 6 luni.

DIRECTOR, ŞEF SERVICIU, Ec. Nicuşor C-tin Miuţ Ing. Lucian Ciobanu INTOCMIT, Sing. Pauliean Gama

Red. : P. G. Dact. : P. G Ex. : 2

Cod. PP-61

Atasament: Referat_Sc.gen._15.pdf

MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA PATRIMONIU APROBAT SERVICIUL TEHNIC EDILITATE Dr.ing. GHEORGHE CIUHANDU Nr. SC2010-2674/04.02.2010 REFERAT,

Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie „Construire sala sport” la Şcoala Generala cu clasele I÷VIII, nr. 15, din Timişoara, str. Chisodei, nr.1/A

Terenul si constructiile aparţinând Scolii Generale nr. 15, din Timişoara, str. Chisodei, nr. 1/A

sint inscrise in C.F. nr. 3348 Chisoda cu nr. topo 1960/635-637/2. Constructiile constau in corpul A al scolii, P.+1E. cu salile de clasa si corpul B al scolii format din doua magazii si un atelier P.

Se va dezafecta partial corpul B(atelierul), propuninde-se in locul acestuia, alipit de ce a ramas, o sala de sport cu vestiare si grupuri sanitare, grupate pe sexe. Spatiul ramas din atelierul vechi va functiona ca spatiu de depozitare.

Sala de sport, de forma dreptunghiulara, are dimensiunile L=24,46 m. si l=13,45 m. cu o inaltime maxima de 6 m. Suprafata construita la sol a extinderii este de 329,03 mp. Noua constructie va fi pozitionata pe limita de proprietate in partea de E-NE(Str. Herculane pastrind aliniamentul stradal), la min. 3,25 m. fata de corpul de cladire al scolii si alaturat terenului de sport in partea de V.

Accesul in cladire va fi realizat pe latura nordica, unde vor fi pozitionate si vestiarele. Sala are o suprafata de 268,73 mp., iar cele doua vestiare asezate de o parte si alta a holului de acces de 5,65 mp., vor avea suprafata de 24,07 mp.(baieti) si 19,59 mp.(fete). Fiecare vestiar va fi dotat cu un spatiu mobilat cu dulapuri individuale si un spatiu destinat igienei cu doua lavoare, doua dusuri si wc separat.

Sa optat pentru o constructie din structura metalica, inchiderile cu panouri sendwich, izolate la interior, acoperisul fiind in sarpanta in 2 ape pe sistem de rezistenta alcatuit din grinzi metalice cu profile sandwich.

La constructia noua este nevoie de utilitati, dar acestea existind deja, nu este nevoie decit de o extindere a lor, rezultind costuri de investitie reduse.

Având in vedere Studiul de Fezabilitate - proiect nr. 91/2009 întocmit de S.C. „Zam Grup” S.R.L., finanţarea investiţiei se va face din bugetul local la cap. 65.02.03.02-Invatamint primar-lucrări noi.

Eşalonarea investiţiei: 2010-2011 Durata de realizare a investiţiei: 6 luni.

P r o p u n e m: 1. Aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie „Construire sala sport” la Şcoala Generala cu clasele I÷VIII, nr. 15, din Timişoara, str. Chisodei, nr.1/A, conform proiectului 91/2009 întocmit de S.C. „Zam Grup” S.R.L., cu principalii indicatori tehnico-economici prevăzuţi în anexa la prezentul.

2. Realizarea lucrărilor se va face pe parcursul anilor 2010-2011. 3. Promovarea unui Proiect de Hotărâre ce se va înainta Consiliului Local în vederea aprobării

Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii si a investiţiei.

VICEPRIMAR, DIRECTOR, Ing. Adrian Orza ec. Nicuşor C-tin Miuţ DIRECTIA ECONOMICA ŞEF SERVICIU, DIRECTOR, Ing. Lucian Ciobanu Ec. Smaranda Haracicu

Avizat: SERVICIUL JURIDIC,

Cod. PP-61