keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 66/01.03.2016 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a imobilului - Casa cu I etaj, situat în Bulevardul Mihai Viteazu nr. 26, la preţul de 850.000 de euro

01.03.2016

Hotararea Consiliului Local 66/01.03.2016
privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a imobilului - Casa cu I etaj, situat în Bulevardul Mihai Viteazu nr. 26, la preţul de 850.000 de euro


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016- 3952/18.02.2016, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere adresa nr. SC2016- 003420 din 12.02.2016, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara, Compartimentul Monumente de către BETUKER RAGNER ZOLTAN în calitate de proprietar, prin care ne înştiinţează că doreşte să înstrăineze imobilul - Casa cu I etaj , înscris în C.F nr.407600 (C.F.vechi nr. 5599), nr.topo 11808, situat in Bv.Mihai Viteazu nr.26, la preţul de vânzare de 850.000 de euro;
Având în vedere Adresa cu nr. 249 din 10.02.2016, emisă de către Direcţia Judeţeană pentru Cultură-Timiş;
Având în vedere Adresa cu nr. SC2016-003420 din 16.02.2016 a Biroului Locuinţe din cadrul Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
Având în vedere Adresa cu nr. SC2016-003420 din 16.02.2016 a Biroului Şcoli-Spitale,Compartiment Şcoli;
Având în vedere Adresa cu nr. SC2016-003420 din 16.02.2016 a Biroului Sport-Cultură,Compartiment Cultură;
În conformitate cu art.4, alin.4 din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, modificată;
În baza prevederilor art. 36, alin.(2), lit.c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Consiliul Local al Municipiului Timişoara nu îşi exercită dreptul de preemţiune la intenţia de înstrăinare a imobilului - Casa cu I etaj, înscris în C.F nr.407600 (C.F.vechi nr. 5599), nr.topo 11808, situat in Bv. Mihai Viteazu nr.26, la preţul de vânzare de 850.000 de euro.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Cabinet Viceprimar 2, prin Compartimentul Monumente din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Domnului Betuker Ragner Zoltan;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA APROBAT: JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR, MUNICIPIUL TIMIŞOARA NR. NICOLAE ROBU  

REFERAT

Cu privire la neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a imobilului-Casa cu I etaj, situat în Bulevardul Mihai Viteazu nr.26, la preţul de 850.000 de euro.

Având în vedere adresa nr.SC2016- 003420 din 12.02.2016 , înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara ,Compartimentul Monumente de către BETUKER RAGNER ZOLTAN în calitate de proprietar , prin care ne înştiinţează că doreşte să înstrăineze imobilul –Casa cu I etaj , înscris în C.F nr.407600(C.F.vechi nr. 5599), nr.topo 11808, situat in Bv.Mihai Viteazu nr.26 .

Imobilul are o suprafaţă construită la demisol de 506,25 mp, la parter de 32,55 mp, parter înalt de 506,25 mp ,la etaj 486,87 mp si o curte de 650 mp, pentru care proprietarul solicită un preţ de vânzare de 850.000 euro, rezultând un preţ de aproximativ 555,19 euro /mp.

Din adresa cu nr.SC2016-003420 din 16.02.2016 a Biroului de Reabilitare şi Dezvoltare Urbană din cadrul Direcţiei de Urbanism rezultă că faţada şi acoperişul imobilului prezintă degradări, unele accentuate necesitând lucrări de reabilitare. Tâmplăria de lemn a ferestrelor şi poarta de acces au nevoie de recondiţionări, inclusiv la elementele de feronerie.

Este necesară asanarea instalaţiilor ce parazitează faţada (cabluri de electricitate, de de date).

Având în vedere adresa nr.249 din 10.02.2016 emisă de către Direcţia Judeţeană pentru Cultură-Timiş, prin care ne informează că nu îşi exercită dreptul de preemţiune asupra imobilului din Bulevardul Mihai Viteazu nr.26 , inclus în Lista Monumentelor Istorice-2010, cod TM –II-a-B-06110, poziţtia 121.

Biroul Locuinţe din cadrul Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse ne comunică prin adresa SC2016-003420 din 16.02.2016 că imobilul de mai sus menţionat nu prezintă interes pentru domeniul public/privat al Municipiului Timişoara.

Prin adresa cu nr.SC2016-003420 din 16.02.2016 , Biroul Şcoli ,Spitale ne face cunoscut că acest imobil nu prezintă interes pentru desfăşurarea unor activităţi de interes public (sănătate, învăţământ) , ce aparţin de birou.

Prin adresa cu nr.SC2016-003420 din 16.02.2016 , Biroul Sport, Cultură ne face cunoscut că acest imobil nu prezintă interes pentru desfăşurarea unor activităţi de interes public (sănătate,cultură) ce aparţin de birou.

Având în vedere prevederile art.2, din Hotărârea nr.67/26.02.2008 a Consiliului Local al Municipiului Timişoara;                                                                               Cod  FO 53‐01, ver.2

PROPUNE:

Emiterea unei Hotărâri, prin care Consiliul Local Timişoara nu îşi exercită dreptul de preemţiune privitor la cumpărarea imobilului înscris în C.F. nr.407600(C.F.vechi nr. 5599), nr.topo 11808, situat în Bv.Mihai Viteazu nr.26 la preţul de 850.000 euro.

. VICEPRIMAR P. SECRETAR TRAIAN STOIA SIMONA DRĂGOI

    P. DIRECTOR D.C.T.D.D. LAURA KOSZEGI

     CONSILIER, LUMINIŢA MIRICĂ

                                                                    AVIZAT, SERVICIUL JURIDIC 

 

                   Cod FO 53‐01,ver.2