keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 650/12.12.2018 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. si a anexei privind descrierea sumara a investitiei pentru obiectivul "Reabilitare termica imobil str.Arges nr. 4", in etapa precontractuala

12.12.2018

Hotararea Consiliului Local 650/12.12.2018
privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. si a anexei privind descrierea sumara a investitiei pentru obiectivul "Reabilitare termica imobil str.Arges nr. 4", in etapa precontractuala


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2018-28986/05.12.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare a Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-28986/05.12.2018 al Directiei Dezvoltare din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic nr. SC2018 - 28986/05.12.2018 - Anexa la Raportul de specialitate - nr. SC2018-28986/05.12.2018;
Avand in vedere adresa Organismului Intermediar ADR Vest nr. 25828/13.11.2018 referitoare la Solicitarea de clarificare nr. 5, inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara cu nr. CDD 2018 - 525/13.11.2018;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale si al Comisiei pentru, cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr.193/10.05.2016, privind aprobarea "Strategiei Integrate de Dezvoltare 2014-2020 a Polului de Crestere Timisoara";
Avand in vedere Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 18/04.03.2009 (*actualizata*) privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte;
In conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;
In conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2), lit.b), alin. 4, lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE


Art. 1: Se aproba documentatia tehnico-economica elaborata la faza D.A.L.I., pentru investitia: " Reabilitare termica imobil str. Arges nr.4", in vederea finantarii, in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 3, Prioritatea de investitii 3.1, Operatiunea A - Cladiri Rezidentiale, in etapa precontractuala.

Art. 2: Se aproba indicatorii tehnico economici ai investitiei: " Reabilitare termica imobil str.Arges nr.4",conform Anexei 1, in vederea finantarii, in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 3, Prioritatea de investitii 3.1, Operatiunea A - Cladiri Rezidentiale.

Art. 3: Se aproba Anexa 2, privind descrierea sumara a investitiei: " Reabilitare termica imobil str.Arges nr.4", propusa a fi realizata prin proiect.

Art. 4: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Dezvoltare si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 5: Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis:
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Generale, Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitarti;
- Directiei Economice;
- Directiei Dezvoltare ;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare-Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRAGOI

Atasament: Expunere_.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR Nr. SC2018-

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre privind

aprobarea documentației tehnico-economice - faza D.A.L.I., a indicatorilor tehnico-economici și a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul

"Reabilitare termică imobil Str. ARGES nr. 4 ", în perioada precontractuală.

1. Descrierea situatiei actuale Pentru imobilul situat la adresa Str. Argeş nr. 4, s-a depus documentaţia tehnico-economică pentru

obiectivul de investiţii " Reabilitare termică imobil Str. Argeş nr. 4", spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritate de investiţii 3.1, Sprijinirea eficienţei energetice , a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice , inclusive în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea A - Clădiri Rezidenţiale.

În vederea finalizării etapei precontractuale, s-a solicitat de către Organismul Intermediar ADR Vest, prin Solicitarea de clarificare 5, înregistată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. CDD2018- 525/14.11.2018, aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza D.A.L.I., a indicatorilor tehnico- economici şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei, în etapa precontractuală.

HCL nr.70/23.02.2018 (cu modificarile si completările aduse prin HCL nr.207/24.04.2018) a fost aprobat în perioada de evaluare a obiectivului de investiţii "Reabilitare termică imobil Str. Argeş nr. 4 ". Trecând la etapa precontractuală, Organismul Intermediar ADR Vest, prin Solicitarea de clarificare 5, solicită aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza D.A.L.I., a indicatorilor tehnico-economici şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei, pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil Str. Argeş nr. 4" în etapa precontractuală.

2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Prin intermediul acestei operaţiuni de mai sus, vor fi sprijinite activități specifice realizării de investiții pentru creşterea eficienţei energetice a clădirilor rezidenţiale. Indicatorii de proiect care fac obiectul monitorizării implementării și performanței investiției propuse prin proiect, sunt: - Scăderea consumului de energie finală în sectorul rezidenţial; - Scăderea consumului anual de energie primară (kWh/an); - Scăderea consumului anual specific de energie pentru încălzire (kWh/m2/an); - Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2)

3. Concluzii Urmare a celor prezentate mai sus, consideram oportună aprobarea documentației tehnico- economice- faza D.A.L.I., a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. și a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil , Str. Arges , nr. 4 ", în perioada părecontractuală.

PRIMAR, ŞEF SERVICIU, NICOLAE ROBU MAGDALENA NICOARĂ

Cod FO53-03,Ver.1

Atasament: Anexa1.pdf

Anexa 1 la HCL nr. ___________________ INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI – FAZA D.A.L.I. DENUMIRE PROIECT Reabilitare termică imobil, Str. Argeş, nr. 4 AMPLASAMENT Municipiul Timişoara, Str. Argeş, nr. 4 TITULARUL INVESTIŢIEI Primăria Municipiului Timişoara, Bdul. C.D.Loga, nr.1 BENEFICIARUL INVESTIŢIEI Asociaţia de proprietari, Str. Argeş, nr. 4 NUMĂR PROIECT 161/5/2017 DATE TEHNICE Anul construirii 1950 Regim de inălţime S+P+3E Număr apartamente 24 Suprafaţa construită 370,00 mp Suprafaţa construită desfăşurată 1.471,00 mp Suprafaţa utilă 1.192,76 mp Sistemul constructiv pereţi din zidarie portanta nearmata INDICATORI VALORICI: Valoarea totală a investiţiei conform devizului general, inclusiv T.V.A.: 2.262.946,73 lei Din care C+M: 2.004.946,23 lei INDICATORI MINIMALI, respectiv indicatori de performanță – elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții – și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare:

 Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2): 24,12 tone CO2  Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie: 24  Scăderea consumului anual de energie primară: 137.704,99 kwh/an  Scăderea consumului anual specific de energie pentru încălzire: 101,10 kwh/m2/an  Scăderea consumului anual specific de energie 101,10 kwh/m2/an INDICATORI LA FINALUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI:  Nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2): 35,72 tone CO2  Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie: 24  Consumul anual de energie primară: 211.391,67 kwh/an  Consumul anual specific de energie pentru încălzire: 81,5 kwh/m2/an  Consumul anual specific de energie 146,4 kwh/m2/an PROIECTANT SC EURODRAFT PROIECT DESIGN SRL

Atasament: Anexa_2.pdf

S.C. EURODRAFT PROIECT DESIGN S.R.L. PROIECT NR: 161/5 / 2017

REABILITARE TERMICĂ IMOBIL STR. ARGEȘ, NR. 4 Proiect nr. 161/5 / 2017 – faza D.A.L.I.

1

Anexa nr. 2 la HCL nr. _____________________

DESCRIEREA INVESTIŢIEI

Denumirea obiectivului: ”REABILITARE TERMICĂ IMOBIL STR. ARGEȘ, NR.4” Amplasament: Județul Timiș, Municipiul Timișoara, str. Argeș, nr. 4 Ordonator principal de MUNICIPIUL TIMIȘOARA credite/investitor: B-dul C.D. Loga, nr. 1, jud. Timiș Ordonator de credite MUNICIPIUL TIMIȘOARA (secundar/terțiar): B-dul C.D. Loga, nr. 1, jud. Timiș Beneficiar: ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI, str. Argeș, nr. 4 Faza de proiectare: D.A.L.I. (DOCUMENTAŢIA DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE

INTERVENȚII) Proiectant general: S.C. EURODRAFT PROIECT DESIGN S.R.L,

Sânandrei, str. Magnoliei, nr. 14, jud. Timis C.U.I. RO32707205, O.R.C. J35/157/2014

e-mail: [email protected] Tel: 0720 315 097 Număr proiect: 161/5 / 2017 Număr contract: 74 / 08.06.2017

August – 2017

S.C. EURODRAFT PROIECT DESIGN S.R.L. PROIECT NR: 161/5 / 2017

REABILITARE TERMICĂ IMOBIL STR. ARGEȘ, NR. 4 Proiect nr. 161/5 / 2017 – faza D.A.L.I.

2

CAPITOLUL I. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTUL DE INVESTIȚII

I.01. Denumirea obiectivului de investiții REABILITARE TERMICĂ IMOBIL STR. ARGEȘ, NR. 4

I.02. Ordonator principal de credite/investitor MUNICIPIUL TIMIȘOARA B-dul C.D. Loga, nr. 1, jud. Timiș

I.03. Ordonator de credite (secundar/terțiar) MUNICIPIUL TIMIȘOARA B-dul C.D. Loga, nr. 1, jud. Timiș

I.04. Beneficiarul investiției ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI Str. Argeș, nr. 4

I.05. Elaboratorul documentației de avizare a lucrărilor de intervenție

S.C. EURODRAFT PROIECT DESIGN S.R.L. CUI RO32707205, J35/157/2014 Loc. Sânandrei, str. Magnoliei, nr. 14, jud. Timiș Tel.: 0720 315 097, Fax: 0356 467 757 E-mail: [email protected]

I.06. Analiza situației existente și identificarea necesităților și a deficiențelor

Clădirea care face obiectul prezentului studiu, este amplasată în Regiunea de Dezvoltare Vest a României, în intravilanul Municipiului Timișoara, județul Timiș, str. Argeș, nr. 4, având CF nr. 406160-C1, nr. top. 9684. Scopul acestei analize este de a identifica necesitățiile reabilitării termice a clădirii și a deficiențelor ce pot apărea în acest proces. Toate concluziile și observațiile enumerate mai jos sunt enunțate pe baza expertizei efectuate și a vizitelor la fața locului. În urma începerii propriu-zise a lucrărilor pot apărea situații neprevăzute în expertiză sau în proiectul tehnic - beton segregat, fisuri sau alte greșeli de execuție, ce pot avea un efect negativ asupra evoluției proiectului de reabilitare tehnică sau mai grav să pună în pericol siguranța locatarilor. Arhitectura Imobilul are un regim de înălțime S+P+3E, are forma în plan simetrică, este un tronson independent și are o singură scară. La parter nu există spații comerciale. Clădirea studiată are forma în plan neregulată cu dimensiunile 18,61 m x 22,37 m. Accesul principal în clădire se face prin accesul situat la fațada principală, din strada Argeș, iar accesul secundar prin fațada secundară. Fațada principală este realizată cu tencuială cu textură rugoasă. Pe fațadă este un balcon pe nivel. Fațada prezintă degradări. Fațada posterioară este realizată cu tencuială cu textură rugoasă. Pe fațadă nu sunt balcoane sau logii. Fațada prezintă degradări.

S.C. EURODRAFT PROIECT DESIGN S.R.L. PROIECT NR: 161/5 / 2017

REABILITARE TERMICĂ IMOBIL STR. ARGEȘ, NR. 4 Proiect nr. 161/5 / 2017 – faza D.A.L.I.

3

Fațada lateral dreapta este realizată cu tencuială cu textură rugoasă. Pe fațadă nu sunt balcoane sau logii. Fațada prezintă degradări.

Fațada lateral stânga este realizată cu tencuială cu textură rugoasă. Pe fațadă nu sunt balcoane sau logii. Fațada prezintă degradări. Ușa principală de acces este din tâmplărie metalică. Tâmplăria exterioară a ferestrelor a fost inițial din lemn cu geam din două foi de sticlă simplă. Majoritatea tâmplăriei a fost înlocuită cu tâmplărie din PVC sau aluminiu cu geam termoizolant. Imobilul are 4 de balcoane. La casa scării pereții sunt tencuiți, gletuiți și zugrăviți, iar pardoseaua este de tip mozaic. Acoperișul este de tip șarpantă cu învelitoare din țiglă ceramică.

Structura de rezistență

Structura clădirii studiate este alcătuită din pereți structurali din zidărie nearmată în sistem ”fagure”. Pereții exteriori au grosimea de 37,50 cm, fiind alcătuiți din zidărie din cărămică plină. Planșeele sunt din beton armat prefabricat, cu grosimea de 20 cm, iar scările sunt cu o rampă din beton armat prefabricat. Planșeul peste subsol nu este prevăzut cu termoizolație. Acoperișul este de tip șarpantă cu învelitoare din țiglă ceramică. Starea lui este bună. Nu au fost realizate reparații în ultimii ani. Infrastructura este alcătuită din fundații continue din beton, sub pereții din zidărie. Pereții despărțitori sunt realizați din elemente din beton armat având grosimea de 7,00 cm. Instalațiile

Alimentarea cu apă se face de la sursa de apă potabilă existentă (rețeaua orașului), distribuitor local Aquatim. Încălzirea se realizează cu centrale termice pe gaze naturale la 12 apartamente, iar restul de la rețeaua orașului.

Alimentarea cu gaz se realizează de la rețeaua orașului, distribuitorul local fiind DelGaz. Alimentarea cu energie electrică este funcțională la nivelul fiecărui apartament și a casei scărilor,

distribuitor Enel Distribuție. Instalaţiile sunt funcţionale în subsol, nu necesită reparaţii.

Necesitățiile și deficiențele Majoritatea blocurilor din Municipiul Timișoara au fost construite fără a se pune un accent deosebit pe eficiența energetică. Pentru asigurarea confortului termic necesar aceste blocuri au un consum excesiv de energie termică. Această deficiență poate fi observată și la imobilul studiat. Termoizolația este aproape inexistentă, iar unde aceasta există, ea este discontinuă. Acest lucru determină apariția de punți termice pe unde se pierde căldură. Pierderile de căldure sunt datorate și unor tâmplării vechi din lemn sau metal cu geam simplu de sticlă, ce nu au proprietăți termoizolante foarte bune. Având în vedere situația existentă se constată necesitatea termoizolării clădirii, atât fațadele cât și subsolul și podul, și înlocuirea tâmplăriilor din lemn și cele metalice pntru reducerea pierderilor de energie datorate izolării precare a blocului în faza de execuție. Reabilitarea termică are ca scop reducerea consumului de energie termică pentru încălzirea imobilului, concomitent cu menținerea condițiilor igienico-sanitare și de confort, în conformitate cu legislația

S.C. EURODRAFT PROIECT DESIGN S.R.L. PROIECT NR: 161/5 / 2017

REABILITARE TERMICĂ IMOBIL STR. ARGEȘ, NR. 4 Proiect nr. 161/5 / 2017 – faza D.A.L.I.

4

în vigoare. Reducerea consumului de energie implică reducerea consumului de materie primă, precum și scăderea gradului de poluare. Aceste măsuri sunt în concordanță cu obligațiile României privind Directiva 2006/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind eficiența energetică la utilizatorii finali precum și a Directivei 2002/91/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind performanța energetică a clădirilor. Problemele ce apar în demararea programelor de reabilitare termică sunt în general de natură legislativă și tehnică. Demararea acestora este un proces greoi, ce necesită eforturi atât din partea unității administrative abilitate cât și din partea asociaților de proprietari. Luarea decizilor la fiecare etapă necesită aprobări din partea tuturor părților implicate, fapt ce atrage după sine îngreunarea procesului de reabilitare termică a imobilului, luând în considerare numărul de oameni implicați. În multe cazuri există lucrări neautorizate în cadrul construcției în cauză (anvelopări parțiale, balcoane la parter, șarpantă etc.), ce necesită intrări în legalitate. Acest lucru atrage după sine costuri suplimentare suportate de locatarii implicați, dar și întârzieri ale proiectului. Din punct de vedere tehnic problemele pot apărea în faza de execuție, când pot fi descoperite degradări mult mai mari ale clădirilor, ce nu pot fi observate sau previzionate din faza de proiectare. Acest lucru atrage după sine costuri suplimentare și întârzieri ale lucrării. Din aceste motive rezultă un număr redus de blocuri reabilitate pe an. I.07. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice Obiectivele preconizate a fi atinse prin reabilitarea termică a clădirii pot fi privite din mai multe puncte de vedere:

- Arhitectural: reabilitarea fațadei clădirii presupune îmbunătățirea semnificativă a aspectului fațadelor și implicit a frontului stradal, în conformitate cu Regulamentul de identitate cromatică a clădirilor din Municipiul Timișoara;

- Siguranță: reabilitarea reduce riscul accidentelor cauzate de degradările fațadelor clădirii (desprinderi de tencuială, elemente decorative etc.)

- Economic: reabilitarea termică presupune reducerea pierderilor de energie termică prin anvelopa locuinței, tâmplăria necorespunzătoare și prin instalațiile interioare de încălzire și de alimentare cu apă caldă de consum; creșterea valorii construcției;

- Social: Îmbunătățirea condițiilor de confort termic în locuințe; - Al mediului: reducerea consumului de energie implică reducerea consumului de materie

primă, precum și scăderea gradului de poluare.

DESCRIEREA CONSTRUCȚIEI EXISTENTE

Clădirea care face obiectul prezentului studiu, este amplasată în Regiunea de Dezvoltare Vest a României, în intravilanul Municipiului Timișoara, județul Timiș, str. Argeș, nr. 4, având CF nr. 406160-C1, nr. top. 9684.

a) An/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcție

Clădirea studiată este alcătuită dintr-un singur corp de clădire.

a) Anul construirii clădirii este: 1950

S.C. EURODRAFT PROIECT DESIGN S.R.L. PROIECT NR: 161/5 / 2017

REABILITARE TERMICĂ IMOBIL STR. ARGEȘ, NR. 4 Proiect nr. 161/5 / 2017 – faza D.A.L.I.

5

b) Suprafața construită

370,00 mp

c) Suprafața construită desfășurată

1471,00 mp

d) Alți parametri, în funcție de specificul și natura construcției existente

Funcțiune: locuințe colective

Regim de înălțime: S+P+3E

Hmax a clădirii: + 15,25 m (de la cota ±0,00)

Hmax cornișă: +11,52 m (de la cota ±0,00)

Dimensiunile maxime în plan ale clădirii: 18,61 m x 22,37 m

Suprafața terenului: 647,00 mp

Suprafață construită etaj I, II, III: 367 mp

Suprafața utilă: 1192,76 mp

Înălțimea liberă a unui nivel: 2,50 m

Volumul interior încălzit al clădirii: 7065,85 mc

POT: 57,19 %

CUT: 2,27

Bloc – 24 apartamente

CAPITOLUL II. IDENTIFICAREA SCENARIILOR/OPȚIUNILOR TEHNICO-ECONOMICE (MINIM DOUĂ) ȘI ANALIZA DETALIATĂ A ACESTORA

II.01. Soluția tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional-arhitectural și economic, cuprinzând:

b) Descrierea principalelor lucrări de intervenții pentru: - Consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural;

Reabilitarea termică se poate realiza numai după realizarea intervențiilor de consolidare propuse a structurii existente.

In prezent cladirea are asigurata stabilitatea generala, insa se recomanda realizarea unor lucrari de consolidare a structurii care pot consta in:

- camasuiri la nivelul peretilor din zidarie, la colturi si la intersectiile peretilor structurali - realizarea unor stalpisori din beton armat si a unor centuri din beton armat.

S.C. EURODRAFT PROIECT DESIGN S.R.L. PROIECT NR: 161/5 / 2017

REABILITARE TERMICĂ IMOBIL STR. ARGEȘ, NR. 4 Proiect nr. 161/5 / 2017 – faza D.A.L.I.

6

- se vor realiza sondaje la fundatiile existente si se va stabili daca sunt necesare lucrari de consolidare a acestora.

Dupa realizarea lucrarilor de consolidare se va putea trece la lucrarile de reabilitare termica.

 Reabilitarea termică a pereților  Reabilitarea termică a planșeului peste subsol  Reabilitarea termică a planșeului peste ultimul nivel  Inlocuirea tamplariei exterioare si inchiderea balcoanelor/logiilor

II. 02 COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIȚIE

A. SISTEMUL CU VATĂ MINERALĂ BAZALTICĂ

DEVIZ GENERAL Conform (HG 907/29.12.2016) privind cheltuielile necesare realizării investitiei:

REABILITARE TERMICĂ IMOBIL STR. ARGES, NR. 4" Proiect nr. 161-5/2017

Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuielii Valoarea

(fără TVA) TVA 19%

Valoarea (inclusiv

TVA)

lei lei lei

Cap.1.Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului.

1.1. Obţinerea terenului 0,00 0,00 0,00

1.2. Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00

1.3. Amenajări pentru protecţia mediului si aducerea la starea iniţială 0,00 0,00 0,00

1.4. Cheltuieli pentru relocarea / protecția utilităților 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 1. 0,00 0,00 0,00

Cap.2.Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului

2.1. Alimentare cu apa, canalizare, gaz, agent termic, etc 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 2. 0,00 0,00 0,00

Cap.3.Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

3.1. Studii 0,00 0,00 0,00

3.1.1. Studii de teren 0,00 0,00 0,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00

3.1.3. Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00

3.2. Documentații - suport și cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii

0,00 0,00 0,00

3.3. Expertizare tehnică 520,49 98,89 619,38

3.4.1 Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor în fază inițială

1.040,98 197,79 1.238,77

S.C. EURODRAFT PROIECT DESIGN S.R.L. PROIECT NR: 161/5 / 2017

REABILITARE TERMICĂ IMOBIL STR. ARGEȘ, NR. 4 Proiect nr. 161/5 / 2017 – faza D.A.L.I.

7

3.4.2 Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor la terminarea execuției lucrărilor

1.500,00 285,00 1.785,00

3.5. Proiectare 8.656,36 1.644,71 10.301,07

3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

1.040,98 197,79 1.238,77

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor / acordurilor / autorizațiilor

520,49 98,89 619,38

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

1.890,00 359,10 2.249,10

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție 5.204,89 988,93 6.193,82

3.6. Organizarea procedurilor de achiziţie 0,00 0,00 0,00

3.7. Consultanţă 3.887,73 738,67 4.626,41

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții 2.887,73 548,67 3.436,41

3.7.2. Auditul financiar 1.000,00 190,00 1.190,00 3.8. Asistenţă tehnică 25.248,80 4.797,27 30.046,07

3.8.1. Asistență tehnică proiectare 2.081,95 395,57 2.477,52

3.8.1.1. Pe perioada de execuție a lucrărilor 0,00 0,00 0,00

3.8.1.2. Pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

2.081,95 395,57 2.477,52

3.8.2. Diriginte de șantier 23.166,85 4.401,70 27.568,55 TOTAL CAPITOL 3. 40.854,36 7.762,33 48.616,69

Cap.4. Cheltuieli pt. investiţia de bază 4.1. Lucrari de construcţii şi instalaţii 388.773,43 73.866,95 462.640,38

4.1. Lucrari de construcţii şi instalaţii-neeligibil 1.294.480,00 245.951,20 1.540.431,20

4.2. Montaj utilaj tehnologic 0,00 0,00 0,00

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj 0,00 0,00 0,00

4.4. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale fara montaj 0,00 0,00 0,00

4.5. Dotări 0,00 0,00 0,00

4.6. Active necorporale 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 4 1.683.253,43 319.818,15 2.003.071,58

Cap.5. Alte cheltuieli

5.1. Organizare de şantier 42.081,07 7.995,40 50.076,47

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier 33.665,07 6.396,36 40.061,43

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de șantierului 8.416,00 1.599,04 10.015,04

5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0,00 0,00 0,00

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare 0,00 0,00 0,00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții : 0,5% din C+M

0,00 0,00 0,00

S.C. EURODRAFT PROIECT DESIGN S.R.L. PROIECT NR: 161/5 / 2017

REABILITARE TERMICĂ IMOBIL STR. ARGEȘ, NR. 4 Proiect nr. 161/5 / 2017 – faza D.A.L.I.

8

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții : 0,1% din (cap. 4.1 + cap. 5.1.1)

0,00 0,00 0,00

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC : 0.5% din C+M

0,00 0,00 0,00

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire / desființare

0,00 0,00 0,00

5.3. Cheltuieli diverse şi neprevăzute 10% 168.325,34 31.981,81 200.307,15

5.4. Cheltuieli pentru informare și publicitate 3.300,00 627,00 3.927,00

TOTAL CAPITOL 5 213.706,41 40.604,21 254.310,62

Cap.6. Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1. Pregătirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00

6.2. Probe tehnologice și teste 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00

TOTAL GENERAL 1.937.814,20 368.184,69 2.305.998,89

din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 1.716.918,50 326.214,51 2.043.133,01

B. SISTEMUL CU PANOURI SANDWICH CU SPUMĂ POLIURETANICĂ ȘI TABLĂ DIN ALUMINIU

DEVIZ GENERAL Conform (HG 907/29.12.2016) privind cheltuielile necesare realizării investitiei:

REABILITARE TERMICĂ IMOBIL STR. ARGES, NR. 4" Proiect nr. 161-5/2017

Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuielii Valoarea

(fără TVA) TVA 19%

Valoarea (inclusiv

TVA)

lei lei lei

Cap.1.Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului.

1.1. Obţinerea terenului 0,00 0,00 0,00

1.2. Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00

1.3. Amenajări pentru protecţia mediului si aducerea la starea iniţială 0,00 0,00 0,00

1.4. Cheltuieli pentru relocarea / protecția utilităților 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 1. 0,00 0,00 0,00

Cap.2.Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului

2.1. Alimentare cu apa, canalizare, gaz, agent termic, etc 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 2. 0,00 0,00 0,00

Cap.3.Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

S.C. EURODRAFT PROIECT DESIGN S.R.L. PROIECT NR: 161/5 / 2017

REABILITARE TERMICĂ IMOBIL STR. ARGEȘ, NR. 4 Proiect nr. 161/5 / 2017 – faza D.A.L.I.

9

3.1. Studii 0,00 0,00 0,00

3.1.1. Studii de teren 0,00 0,00 0,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00

3.1.3. Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00

3.2. Documentații - suport și cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii

0,00 0,00 0,00

3.3. Expertizare tehnică 520,49 98,89 619,38

3.4.1 Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor în fază inițială

1.040,98 197,79 1.238,77

3.4.2 Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor la terminarea execuției lucrărilor

1.500,00 285,00 1.785,00

3.5. Proiectare 8.656,36 1.644,71 10.301,07

3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

1.040,98 197,79 1.238,77

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor / acordurilor / autorizațiilor

520,49 98,89 619,38

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

1.890,00 359,10 2.249,10

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție 5.204,89 988,93 6.193,82

3.6. Organizarea procedurilor de achiziţie 0,00 0,00 0,00

3.7. Consultanţă 3.573,13 678,89 4.252,03

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții 2.573,13 488,89 3.062,03

3.7.2. Auditul financiar 1.000,00 190,00 1.190,00 3.8. Asistenţă tehnică 24.776,89 4.707,61 29.484,50

3.8.1. Asistență tehnică proiectare 2.081,95 395,57 2.477,52

3.8.1.1. Pe perioada de execuție a lucrărilor 0,00 0,00 0,00

3.8.1.2. Pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

2.081,95 395,57 2.477,52

3.8.2. Diriginte de șantier 22.694,94 4.312,04 27.006,98 TOTAL CAPITOL 3. 40.067,85 7.612,89 47.680,74

Cap.4. Cheltuieli pt. investiţia de bază 4.1. Lucrari de construcţii şi instalaţii-eligibil 357.312,91 67.889,45 425.202,36

4.1. Lucrari de construcţii şi instalaţii-neeligibil 1.294.480,00 245.951,20 1.540.431,20

4.2. Montaj utilaj tehnologic 0,00 0,00 0,00

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj 0,00 0,00 0,00

4.4. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale fara montaj 0,00 0,00 0,00

4.5. Dotări 0,00 0,00 0,00

4.6. Active necorporale 0,00 0,00 0,00

S.C. EURODRAFT PROIECT DESIGN S.R.L. PROIECT NR: 161/5 / 2017

REABILITARE TERMICĂ IMOBIL STR. ARGEȘ, NR. 4 Proiect nr. 161/5 / 2017 – faza D.A.L.I.

10

TOTAL CAPITOL 4 1.651.792,91 313.840,65 1.965.633,56

Cap.5. Alte cheltuieli

5.1. Organizare de şantier 41.295,86 7.846,21 49.142,07

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier 33.035,86 6.276,81 39.312,67

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de șantierului 8.260,00 1.569,40 9.829,40

5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0,00 0,00 0,00

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare 0,00 0,00 0,00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții : 0,5% din C+M

0,00 0,00 0,00

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții : 0,1% din (cap. 4.1 + cap. 5.1.1)

0,00 0,00 0,00

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC : 0.5% din C+M

0,00 0,00 0,00

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire / desființare

0,00 0,00 0,00

5.3. Cheltuieli diverse şi neprevăzute 10% 165.179,29 31.384,07 196.563,36

5.4. Cheltuieli pentru informare și publicitate 3.300,00 627,00 3.927,00

TOTAL CAPITOL 5 209.775,15 39.857,28 249.632,43

Cap.6. Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1. Pregătirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00

6.2. Probe tehnologice și teste 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00

TOTAL GENERAL 1.901.635,91 361.310,82 2.262.946,73

din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 1.684.828,77 320.117,46 2.004.946,23

CAPITOLUL III SCENARIUL/OPȚIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(Ă) OPTIM(Ă), RECOMANDAT(Ă)

I.01. Comparația scenariilor/opțiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor

 Sistemul cu vată bazaltică prezintă următoarele caracteristici:

- Vata minerală bazaltică este un produs incombustibil, nu întreţine arderea şi nici nu emană gaze nocive sub acţiunea focului

- Protecţia fonică poate fi realizată fără probleme cu ajutorul acestui produs. În funcţie de sortiment şi grosime, structura fibroasă a vatei minerale bazaltice prezintă proprietăţi foarte bune de absorbţie acustică

S.C. EURODRAFT PROIECT DESIGN S.R.L. PROIECT NR: 161/5 / 2017

REABILITARE TERMICĂ IMOBIL STR. ARGEȘ, NR. 4 Proiect nr. 161/5 / 2017 – faza D.A.L.I.

11

- Rezistenţa în timp reprezintă un alt avantaj de luat în considerare, deoarece roca bazaltică nu corodează şi nu este corodată, nu este atacată de ciuperci şi microorganisme, nu constituie hrana pentru insecte şi rozatoare şi nici nu putrezeşte

- Vata minerală bazaltică este un material prietenos cu mediul deoarece nu dăunează sănătăţii şi nu poluează mediul. Acest aspect se face resimtit şi în montaj, neexistand riscuri în timpul manevrării vatei

- Reducerea costurilor: facturi mai mici la energie, datorită consumului mai redus de energie - Economie de energie: Prin izolarea pereţilor se reduce considerabil nivelul emisiilor de

CO2 asociate casei, deci ajută la păstrarea resurselor atât de preţioase de energie şi la reducerea efectului de încălzire globală

- Fibrele de vată minerală bazaltică sunt protejate de o substanta hidrofobă. Astfel, vata minerală prezintă o rezistenţă la umiditate

- Manevrabilitatea şi instalarea acesteia nu ridică probleme fiind compatibilă cu majoritatea materialelor de construcţii

 Sistemul cu panouri sandwich cu spumă poliuretanică și tablă aluminiu:

Reprezinta solutia moderna pentru reabilitarea termica a cladirilor, are performante de izolare superioare sistemelor clasice folosite pana in prezent in Romania si raspunde cu succes ultimelor reglementari din programul de reabilitare termica a cladirilor care impun un grad ridicat de securitate si performanta a materialelor folosite. Influenta minima asupra mediului inconjurator, izolarea perfecta impotriva frigului in timp de iarna, a caldurii excesive in timp de vara, ventilarea suprafetelor placate, eliminarea igrasiei, aspect placut la exteriorul cladirilor, sunt cateva din cele mai importante caracteristici ale sistemului.

Sistemul “Izolare cu panouri sandvich cu spumă poliuretanică și tablă de aluminiu” are o perioada de amortizare a costurilor aferente lucrarilor de izolare de cca 5 ani si o durata de viata in parametrii proiectati de peste 50 de ani, iar economia de energie pe aceasta perioada este incontestabila, ajungand pana la 60 %. Sistemul “Izolare cu panouri sandvich cu spumă poliuretanică și tablă de aluminiu” este combinatia perfecta a eficientei, sigurantei si confortului, solutia ideala, durabila şi economica pentru anveloparea cladirilor de orice fel.

Avantaje. - Stabilitate buna la un gradient mare de temperatura specific conditiilor climatice din Romania (

intre -20 si + 40 grade C). - Asamblare rapida, uscata, posibila in orice anotimp, fara opriri din cauza intemperiilor, cu ajutorul

dispozitivelor metalice. - Duritate avansata. Izolatia cu spuma rigida din poliuretan asigura rezistenta mare la actiunea

fortelor de comprimare si forfetare, caracteristici specifice panourilor sandwich. - Impermeabilitate. Ca urmare a protectiei exterioare cu tabla din aluminiu vopsita, impermeabila.

Avand celule inchise in proportie de peste 95 %, spuma de poliuretan nu absoarbe vaporii de apa. - Rezistenta la foc. Poliuretanul rigid este neinflamabil. Poliuretanul nu intretine arderea. Respecta

cerintele cele mai exigente in domeniul asigurarii cladirilor impotriva incendiilor. Poliuretanul rigid are certificare de conformitate cu normele europene in constructii, face parte din clasa de foc B2.

S.C. EURODRAFT PROIECT DESIGN S.R.L. PROIECT NR: 161/5 / 2017

REABILITARE TERMICĂ IMOBIL STR. ARGEȘ, NR. 4 Proiect nr. 161/5 / 2017 – faza D.A.L.I.

12

- Intretinere usoara. Intretinerea curenta se realizeaza prin spalare cu apa si detergenti obisnuiti, folosind un burete sau o carpa moale. Nu se folosesc substante abrazive sau agenti chimici din categoria celor care ar putea deteriora suprafata vizibila a panourilor.

- Durata de viata a sistemului Izolare cu panouri sandvich cu spumă poliuretanică și tablă de aluminiu este apreciata la 50 ani, in conditii de exploatare specifice zonei georgrafice si climatice a Romaniei.

- Fara pericol de accidente. Sistemul Izolare cu panouri sandvich cu spumă poliuretanică și tablă de aluminiu se aplica mecanic si astfel nu se desprinde si nu prezinta pericol de accidente, cum este cazul placarilor prin lipire (cazul polistirenului).

- Aderenta avansata. Suprafata tablei din aluminiu este special tratata pentru o aderenta perfecta a spumei de poliuretan. Aderenta poate depasi forta de rupere sau forfetare a spumei rigide.

- Masa redusa. Sistemul “Izolare cu panouri sandvich cu spumă poliuretanică și tablă de aluminiu” are o masa redusa fiind confectionat din aluminiu, metal cu o greutate specifica de aproape de 3 ori mai mica decat cea a otelului. Costurile de transport sunt mult reduse, placarile rezista mai mult in timp ca urmare a sarcinilor mult inferioare celor confectionate cu table din otel.

- Rezistenta la actiunea agentilor biologici. Poliuretanul nu este un mediu propice formarii sau intretinerii mucegaiurilor, ciupercilor, insectelor de orice fel. Igiena perfecta a cladirilor.

Comparația celor două sisteme propuse

Există câteva criterii ce trebuie avute în vedere în privința comparării materialelor pentru reabilitarea termică a unei clădiri, respectiv cel pecuniar, cel al amortizării investiției în timp, al siguranței dumneavoastră, al asigurării unui ansamblu de condiții ce ar constitui comoditatea vieții dumneavoastră materială, unui cămin plăcut, comod, igienic și nu în ultimul rând cel al sănătății familiei dumneavoastră, cele opt diferențe prezentate în continuare făcând diferența:

CARACTERISTICI SISTEM CU VATĂ BAZALTICĂ SISTEM SANDWICH CU

SPUMĂ POLIURETANICĂ ȘI TABLĂ DE ALUMINIU

Coeficientul de transfer termic (lamda)- ce reprezintă valoarea rezistenței materialului cu care este realizată o izolație la transferul termic

Sistemul cu vată bazaltică are o valoare de aproximativ 0,036 W/mK. Coeficientul de transfer termic poate varia în funcție de densitatea materialului și de producătorul acestuia.

Sistemul sandwich cu spumă poliuretanică are o valoare de aproximativ 0,025 W/mK. Coeficientul de transfer termic poate varia în funcție de densitatea materialului și de producătorul acestuia.

Rezistența chimică

Produs mineral inert din punct de vedere chimic.

Datorită materialelor utilizate, sistemele termoizolante tip sandwich cu spumă poliuretanică sunt inerte din punct de vedere chimic.

Rezistența la foc

Sistemul cu vată bazaltică este incombustibil, clasa A1, se topește la peste 1000°C.

Sistemul sandwich cu spumă poliuretanică este stabil din punct de vedere termic. Acesta nu este deteriorat până când temperatura nu ajunge la 700ºC-800ºC și apoi devine casant. Are proprietăți ignifuge, nu arde și nu întreține arderea.

S.C. EURODRAFT PROIECT DESIGN S.R.L. PROIECT NR: 161/5 / 2017

REABILITARE TERMICĂ IMOBIL STR. ARGEȘ, NR. 4 Proiect nr. 161/5 / 2017 – faza D.A.L.I.

13

Desfășurare activitate termoizolare în funcție de condițiile meteo

În cazul termoizolării cu vată bazaltică temperatura trebuie să fie peste 5ºC, să nu plouă sau să ningă. Adezivul folosit pentru lipirea panourilor nu poate lucra la temperaturi sub 5ºC. Tencuiala decorativă nu se poate aplica pe ploaie și nici la peste 30º.

Termoizolarea cu sistemul sandwich cu spumă poliuretanică dispune de asamblare rapidă, uscată, posibilă în orice anotimp, fără opriri din cauza intemperiilor, cu ajutorul dispozitivelor metalice.

Durabilitatea Sistemele pe bază de vată bazaltică au durabilitate de max 15 ani.

Durabilitatea sistemului sandwich cu spumă poliuretanică și tablă de aluminiu este de 50 ani, producătorul acordând o garanție de 20 ani.

Impermeabilitate

Vata minerală este o structură fibroasă, care izolează termic datorită aerului prins între aceste fibre. Plăcile sunt hidrofobizate în masă ceea ce le face să respingă apa. Aceasta se poate infiltra dacă plăcile de vată sunt scufundate în apă sau dacă prin folosirea de tencuieli decorative necorespunzătoare se permite pătrunderea umidității în vată din mediul exterior, pe o durată îndelungată de timp, ceea ce conduce la riscul de formare a condensului și efectelor negative ale acestuia. Vata bazaltică are permeabilitate la trecerea vaporilor de apă, însă doar pentru a-i permite uscarea, dacă finisajul (tencuiala decorativă) îi permite acest lucu.

Ca urmare a protecției exterioare cu tablă din aluminiu vopsită, sistemul cu spumă poliuretanică are un grad de impermeabilitate ridicat. Având celule închise în proporție de peste 95%, spuma de poliuretan nu absoarbe vaporii de apă. Sistemul ventilat pentru circulația aerului și eliminarea umidității exclude riscul de formare a condensului și efectelor negative ale acestuia. Impermeabilitatea împiedică formarea de mucegai.

Greutate Greutatea sistemului este de aproximativ 17 kg/mp.

Greutatea sistemului este de aproximativ 7 kg/mp. Datorită greutății reduse, acest tip de sistem are o influență mult mai redusă asupra structurii clădirii.

Durata execuției Perioadă de execuție mai mare, 7,5 luni conform graficului de execuție

Perioadă de execuție mai mică datorită tehnologie de aplicare, 6 luni conform graficului de execuție

Riscul de accidente în cazul folosirii sistemului la construcțiile vechi

La sistemul pe bază de vată bazaltică plăcile se lipesc cu adeziv direct de tencuiala clădirii. Din cauza umezelii din adeziv tencuiala veche se poate umfla și se pot desprinde fragmente de tencuială.

La sistemul sandwich cu spumă poliuretanică se exclud riscurile de accidente prin desprindere a unor fragmente de tencuială, deoarece sunt folosite rigle ce sunt fixate cu piese de ancorare pe suprafața peretelui fațadei, ceea ce ne permite să observăm dacă

S.C. EURODRAFT PROIECT DESIGN S.R.L. PROIECT NR: 161/5 / 2017

REABILITARE TERMICĂ IMOBIL STR. ARGEȘ, NR. 4 Proiect nr. 161/5 / 2017 – faza D.A.L.I.

14

prinderea mecanică se face într-un strat de tencuială deteriorat.

Costuri de întreținere Datorită poluării marilor orașe din România, tencuiala decorativă aplicată pe vata bazaltică, după max. 5 ani trebuie revopsită, ceea ce duce la costuri suplimentare de întreținere a sistemului (schela, alpiniști, vopsea, etc).

Finisarea panourilor metalice exterioare prin vopsire în câmp electrostatic cu pulberi poliesterici prin efect tribocinetic, conferă acestora o rezistență sporită față de acțiunea agresivă a factorilor de mediu și durabilitate îndelungată, cu persistența culorii; nu necesită costuri de intreținere.

Ecologie La finalul duratei de viață se poate recupera și recicla doar o mică parte a sistemului (aproximativ 30%).

La finalul duratei de viaţă se pot recupera şi recicla, mare parte a materialelor folosite (aproximativ 80%), rezultând un cost financiar scăzut pentru beneficiar la următoarea investiție.

Recuperarea investiției Din calculele efectuate de auditori energetici, prin soluția de termoizolare cu vată bazaltică, durata de recuperare a investiției este de aproximativ 14.36 ani.

Din calculele efectuate de auditori energetici, prin solutia de termoizolare spumă poliuretanică, durata de recuperare a investiției este de aproximativ 13.20 ani.

Costuri de execuție

Costuri ridicate, ce depășesc standardele de cost (conform tabelelor de mai jos)

Costuri mai reduse față de sistemul cu vată minerală (conform tabelelor de mai jos)

III.02 Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optim(e), recomandat(e)

Analizând cele enumerate mai sus, soluția cea mai optimă, privind reabilitarea termică a clădirii, o reprezintă cea a sistemului de izolare cu panouri sandwich cu spumă poliuretanică și tablă de aluminiu.

Avantajele acestei soluții sunt: - costuri cu execuția semnificatv reduse; - durată de execuție mică, ceea ce presupune costuri scăzute cu manopera și schela; - durată de viață de 50 de ani; - impermeabilitate ridicată; - zero costuri cu întreținerea; - greutate redusă, ceea ce presupune o solicitare redusă a structurii de rezistență a clădirii;

III.03 Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției

a) Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general.

S.C. EURODRAFT PROIECT DESIGN S.R.L. PROIECT NR: 161/5 / 2017

REABILITARE TERMICĂ IMOBIL STR. ARGEȘ, NR. 4 Proiect nr. 161/5 / 2017 – faza D.A.L.I.

15

Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuielii

Valoarea (fără TVA)

TVA 19% Valoarea (inclusiv

TVA) lei lei lei

Cap.1.Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului. TOTAL CAPITOL 1. 0,00 0,00 0,00 Cap.2.Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului TOTAL CAPITOL 2. 0,00 0,00 0,00 Cap.3.Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică TOTAL CAPITOL 3. 40.067,85 7.612,89 47.680,74 Cap.4. Cheltuieli pt. investiţia de bază TOTAL CAPITOL 4 1.651.792,91 313.840,65 1.965.633,56 Cap.5. Alte cheltuieli TOTAL CAPITOL 5 209.775,15 39.857,28 249.632,43 Cap.6. Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00

TOTAL GENERAL 1.901.635,91 361.310,82 2.262.946,73

din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 1.684.828,77 320.117,46 2.004.946,23

b) Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni

Termenul de execuție al lucrărilor: 6 luni.

Întocmit,

S.C. EURODRAFT PROIECT DESIGN S.R.L. ing. Bogdan Nemeș

Atasament: Raport_de_specialitate.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMĂRIA NR. SC 2018 -

RAPORT DE SPECIALITATE Privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza D.A.L.I., a indicatorilor tehnico-

economici și a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul ”Reabilitare termică imobil, Str. Arges , nr. 4 ”, în etapa precontractuală.

Pentru imobilul situat la adresa Str. Arges , nr. 4, s-a depus documentaţia tehnico-economică pentru obiectivul de investiţii " Reabilitare termică imobil, Str. Arges, nr. 4 ", spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1, Operaţiunea A - Clădiri Rezidenţiale.

Facem următoarele precizări: În conformitate cu condițiile specifice de accesare a fondurilor în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziţiei cãtre o economie cu emisii scãzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 - Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionãrii inteligente a energiei şi a utilizãrii energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clãdirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea A - Clădiri Rezidenţiale, una dintre anexele obligatorii la depunerea cererii de finanțare este Hotărârea consiliului local de aprobare documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiţiei propusă a fi realizată prin proiect.

Proiectul tehnic a fost contractat în baza O.U.G. nr. 18 /04.03. 2009 (*actualizată*) privind creşterea

performanţei energetice a blocurilor de locuinţe și cu respectarea prevederilor H.G. nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice.

În vederea finalizării etapei precontractuale, s-a solicitat de către Organismul Intermediar ADR Vest,

prin Solicitarea de clarificare 5, înregistată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. CDD2018- 525/14.11.2018, aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza D.A.L.I., a indicatorilor tehnico- economici şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei, în etapa precontractuală.

HCL nr.70/23.02.2018 (cu modificarile si completările aduse prin HCL nr.207/24.04.2018) a fost

aprobat în perioada de evaluare a obiectivului de investiţii "Reabilitare termică imobil Str. Argeş nr. 4 ". Trecând la etapa precontractuală, Organismul Intermediar ADR Vest, prin Solicitarea de clarificare 5, solicită aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza D.A.L.I., a indicatorilor tehnico-economici şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei, pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil Str. Argeş nr. 4 " în etapa precontractuală.

Precizăm că emiterea proiectului de hotărâre are la bază documentația tehnico - economică nr. 161-

5/2017, faza D.A.L.I., elaborată în baza H.G. nr. 907/29.11.2016, de către prestatorul serviciilor de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului - SC Eurodraft Proiect Design SRL.

În concluzie, prin Proiectul nr. 161-5/2017 s-au stabilit următoarele: - valoarea totală estimată a investiţiei conform devizului general, ca fiind de 2.262.946,73 lei

(inclusiv TVA), din care C+M are valoarea de 2.004.946,23 lei (inclusiv TVA); - indicatorii tehnico - economici rezultați în urma elaborării Proiectului tehnic, faza D.A.L.I.,

conform Anexei 1 la prezentul Raport de specialitate; - Descrierea sumară a investiţiei propusă a fi realizată prin proiect, conform Anexei 2 la prezentul

Raport de specialitate.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, respectiv H.G. nr. 907/29.11.2016 și Ghidul specific pentru POR 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea 3.1, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza D.A.L.I., a indicatorilor tehnico - economici și a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul ” Reabilitare termică imobil, Str. Arges , nr.4”, în etapa precontractuală, îndeplinește condițiile tehnice pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

ŞEF SERVICIU, MAGDALENA NICOARĂ

Pt. ŞEF BIROU, CONSILIER, ANA GEORGIU DANIELA DUMITRESCU

Cod FO53-01,Ver.1