keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 64/26.02.2013 privind aprobarea Programului de reorganizare şi restructurare al Regiei Autonome de Transport Timişoara, Regulamentului de organizare şi funcţionare al Regiei Autonome de Transport Timişoara, Organigramei şi Statului de funcţii precum şi desfiinţarea efectivă a unui număr de 29 posturi din structura regiei

26.02.2013

Hotararea Consiliului Local 64/26.02.2013
privind aprobarea Programului de reorganizare şi restructurare al Regiei Autonome de Transport Timişoara, Regulamentului de organizare şi funcţionare al Regiei Autonome de Transport Timişoara, Organigramei şi Statului de funcţii precum şi desfiinţarea efectivă a unui număr de 29 posturi din structura regiei


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2013-4821/20.02.2013 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa Regiei Autonome de Transport Timişoara cu nr. 2259/013.02.2013, înregistrată cu nr. RE2013-001864/14.02.2013;
Având în vedere Hotărârea nr. 26/31.01.2013 a Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de Transport Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 106/27.03.2012 privind aprobarea Programului de reorganizare şi restructurare al Regiei Autonome de Transport Timişoara, Regulamentului de organizare şi funcţionare al Regiei Autonome de Transport Timişoara, Organigramei şi Statului de funcţii precum şi desfiinţarea efectivă a unui număr de 25 posturi din cadrul regiei;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 33/15.02.2011 privind aprobarea Rapoartelor de analiză întocmite conform Hotărârii Consiliului Local nr. 429/2010 - privind stabilirea unui program de analiză a performanţelor economice ale regiilor şi societăţilor comerciale la care Consiliul Local al Municipiului Timişoara este acţionar unic;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Programul de reorganizare şi restructurare al Regiei Autonome de Transport Timişoara, Regulamentul de organizare şi funcţionare al Regiei Autonome de Transport Timişoara, Organigrama şi Statul de funcţii precum şi desfiinţarea efectivă a unui număr de 29 posturi din cadrul regiei, conform Anexei 1, Anexei 2, Anexei 3 şi Anexei 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Regia Autonomă de Transport Timişoara.

Art .3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţia Şcoli, Spitale, Baze Sportive şi Instituţii Culturale;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direciei Dezvoltare;
- Direcţiei Poliţia Locală
- Compartiment Control;
- Birou Management al Calităţii;
- Birou Audit;
- Regiei Autonome de Transport Timişoara;
- Mass- media locală.Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: ANEXA_4.pdf

ANEXA 4 STAT DE FUNCŢII I DIRECTOR GENERAL 1 1, SERVICIU AUDIT PUBLIC INTERN Personal TESA Auditor intern şef [Studii superioare economice, Facultatea de economie si administrarea afacerilor specializare management [Managementul strategic al organizatilor : dezvoltarea spatiului de afaceri Certificat de atestare auditor intern Auditor intern Auditor intern Auditor intern Studii superioare tehnice Studii superioare tehnice si juridice Studii superioare economice si tehnice CABINET DIRECTOR GENERAL [Personal TESA Șef cabinet Sef compartiment relatii publice Studii superioare tehnice in management în producție şi transporturi Management in afaceri Studii superioare în ştiinţe potitice, filozofie şi ştiinţele comunicării, juridice Sef compartiment gestionare energie Sef compartiment control intern managerial Studii superioare tehnice, specializarea electrotehnica Studii postuniversitare Gestiunea Energiei Studii superioare tehnice Curs sistem de control intern managerial Consilier Studii superioare tehnice si juridice Consilier Studii superioare economice specializare Personal operativ Personal muncitor Studii superioare

2.1. BIROU PLANIFICARE ORGANIZARE, CALITATE Şef birou Studii superioare economice sau tehnice Şef compartiment Studii superioare tehnice calitate Specializări în Managementul Calităţii şi Auditor intern pentru sistemul de management al calității Inginer Studii superioare tehnice in management în producție şi transporturi Inginer Studii superioare tehnice 3. SERVICIUL RESURSE UMANE Personal TESA Şef serviciu Studii superioare tehnice sau economice Studii postuniversitare managementul resurselor mane ju Economist Studii superioare economice Şef structură psihologică |Studii superioare psihologice Studii postuniversitare psihologia transporturilor Atestat de liberă practică psihologia transporturilor E |și muncii ef şcoală formare Studii superioare tehnice sau juridice profesională Studii postuniversitare managementul resurselor umane esa profesor de legislație rutieră Personal operativ Studii superioare ersonal muncitor 4. SERVICIU INTERN DE PREVENIRE ȘI PROTECȚIE Personal TESA Şef serviciu [Studii superioare tehnice Studii postuniversitare Evaluator al riscurilor pt. ISSM / Securitate şi sănătate în muncă / Auditor intern pentru sistemul de management sănătate 1] securitate în muncă Personal operativ Studii superioare, medii Personal muncitor

3. BIROU CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE Personal TESA Şef birou Studii superioare economice şi / sau tehnice Studii postuniversitare contabilitate de gestiune şi controllingul costurilor E Bconomist Studii superioare economice 6. SERVICIUL MONITORIZARE Personal TESA Şef serviciu Studii superioare tehnice Studii postuniversitare organizarea transportului urban IGURANȚA CIRCULAȚIEI Inginer [Studii superioare tehnice Inginer Studii superioare tehnice in management în [ [producție şi transporturi Personal operativ Studii superioare Personal muncitor Studii medii 6.1. BIROUL SIGURANȚA CIRCULAȚIEI Personal TESA Şefbirou Studii superioare tehnice sau juridice Autorizat Inspecţii Tehnice Atestat conducere activități transport rutier Studii superioare pentru personalul care deserveste| Personal operativ autoturismul Timis 59 pentru siguranta circulatiei si sef statie LT.P,

U. DIRECTOR TEHNIC 7. SERVICIUL TEHNIC Personal TESA 2 Şef serviciu Inginer Inginer Studii superioare tehnice Inginer Studii superioare tehnice pecializarea material rulant Inginer tudii superioare tehnice Is S Specializarea utilajul si tehnologia sudării Studii superioare tehnice Specializarea tehnologia construcțiilor de maşini Studii superioare Specializarea ingineria şi protecţia mediului Inginer udii superioare tehnice pecializarea construcții Inginer tudii superioare tehnice Inginer udii superioare tehnice pecializarea electrotehnică Inginer [s IS s Specializarea căi ferate, drumuri şi poduri S IS Is tudii superioare tehnice de scurtă sau de lungă Personal operativ durată Studii superioare sau medii Personal muncitor SERVICIU TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI Studii medii Personal TESA Şef serviciu |Sfudii superioare tehnice sau informatice Inginer Studii superioare tehnice Personal operativ 8. 1. BIROU ADMINISTRARE RETEA SI COMUNICATII Studii superioare tehnice, informatice, medii Personal TESA Şef birou [Studii superioare tehnice sau informatice Inginer Studii superioare tehnice 9. SERVICIU ACHIZIŢII PUBLICE ŞI DEPOZITE

ȚTTTTTTTTTTTI Studii superioare economice, tehnice sau juridice [Studii superioare tehnice in management în Inginer Expert achizitii [Studii superioare tehnice,economice, juridice Personal operativ Studii superioare 10. SECŢIA MENTENANȚĂ producție şi transporturi Personal TESA Şef secţie Contabil şef secţie [Studii superioare economice Economist 10.1. ATELIER REPARAȚII /ÎNTREȚINERE MIJLOACE DE TRANSPORT Studii superioare economice Personal TESA Şef atelier Studii superioare tehnice Specializarea material rulant Inginer Studii superioare tehnice Specializarea material rulant Inginer Studii superioare tehnice in management în producție şi transporturi Personal operativ, din care: Studii superioare Maistru Școală de maiştrii Personal muncitor 10.2. ATELIER INFRASTRUCTURĂ Personal TESA şef atelier Inginer Inginer Studii superioare tehnice Specializarea căi ferate, drumuri și poduri Studii superioare tehnice Specializarea electrotehnică [Studii superioare tehnice

Personal operativ, din [Studii superioare sau medii care: [ei E de iar : (Personal muncitor | muncitor 4 11. MUZEU TRANSPORT PUBLIC “CORNELIU MIKLOŞTI” Personal TESA pe superioare filologie istorie |Personal operativ | |Personal operativ | Studii superioare sau medii 12. SECTIA TRANSPORT TRAMVAIE Studii superioare tehnice Specializarea material rulant Economist Studii superioare economice Inginer Studii superioare tehnice Specializarea electrotehnică Inginer Studii superioare tehnice 2 Şef sectie Personal operativ Studii superioare Pesos muncitor II 13. SECTIA TRANSPORT TROLEIBUZE Personal TESA Şef sectie Studii superioare tehnice Specializarea electrotehnică Economist Studii superioare economice Inginer Studii superioare tehnice Specializarea electrotehnică Inginer Studii superioare tehnice Personal operativ [Studii superioare Personal muncitor

14. SECTIA TRANSPORT AUTOBUZE Personal TESA Şef sectie Studii superioare tehnice in management în producție şi transporturi Studii postuniversitare in management în producţie şi transporturi Inginer Economist [Studii superioare economice [Studii superioare tehnice „specializare management in productie si transporturi Inginer Studii superioare tehnice „specializare mecanica Înginer Studii superioare tehnice Personal operativ Personal muncitor Studii superioare Școală de maiştrii II. CONTABIL ȘEF 3 15. SERVICIUL FINANCIAR CONTABIL Personal TESA Șef serviciu Economist Economist Economist Studii superioare economice Studii postuniversitare în domeniul financiar contabil Certificare expert contabil sau contabil autorizat studii superioare Studii superioare economice Specializarea finanțe contabilitate Studii superioare economice Specializarea contabilitate şi informatică de gestiune [Studii superioare economice Personal operativ 16. SERVICIUL VÂNZĂRI Studii superioare economice,medii Personal TESA Şef serviciu Studii superioare tehnice si economice

Personal operativ Studii superioare sau medii Personal muncitor 16.1. BIROUL TITLURI DE CĂLĂTORIE Personal TESA Şef birou Studii superioare economice sau tehnice Personal operativ Studii superioare sau medii Personal muncitor TOTAL PERSONAL: 892, DIN CARE: CONSILIUL DIRECTOR: 3 PERSONAL TESA: 81 PERSONAL OPERATIV: 106 PERSONAL MUNCITOR: 702

Atasament: ANEXA_3.pdf

Consiliu de Adminştri f Birou Planificare Organizare Calitate + C.L.M. Timisoara Primaria Municipiului Timisoara Cabinet Director General Şcoala Formare Profesionala Serviciul Resurse Umane Birou Control Financiar de Gestiune + Consiliul de Adminstrație + Director General Serviciu Audit Public intern Serviciul Intern de Prevenire si Protectie Serviciul Monitorizare si Siguranta Circulatiei Birou Siguranta Circulatiei Contabil Şef 3 3 + Serviciul Tehnic Sectia Mentenanţa Publice şi Depozite Ser I Tehnologia Informatiei Tramvaie Sectia Transport Sectia Transport Troleibuze Sectia Transport Autobuze + Muzeu Transport Publ Corneliu Miklosi Infrastructura Atelier reparai mijloace transport intreţinere Birou Administrare Retea si Comunicatii + Serviciul Financiar Contabi Serviciul Vanzari + Birou Titluri de Calatorie

Atasament: ANEXA_2.pdf

ANEXA 2 REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT TIMIŞOARA REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă,

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE LISTA DE CONTROL A REVIZIILOR / MODIFICĂRILOR Cap TITLU CAPITOL Revizie nr. /Data Descriere revizie / modificare Ed.2, - _] POPERTA rev.0/09.07.2009 7 x Ed.2, FOAIE DE GARDĂ rev.0/09.07.2009 7 o LISTA DE CONTROL A REVIZIILOR Ed.2, / MODIFICĂRILOR rev.0/09.07.2009 Ed.2, CUPRINS rev.0/09.07.2009 7 4 ORGANIZAREA ŞI FUNCȚIONAREA Ed.2, REGIEI rev.0/09.07.2009 introducere atribuții conform ATREUȚILE ŞI SARONILE o “leilor > COMPARTIMENTELOR DIN Ed.2, Cheltuielilor ( SIEIC) SUBORDINEA DIRECTORULUI rev.0/09.07.2009 GENERAL pentru Biroul Organizare, Planificare Transport Public de Persoane. Ed.2, Introducere atribuții conform ATRIBUŢIILE ȘI SARCINILE rev.0/09.07.2009 Sistemului Integrat de 3 COMPARTIMENTELOR ŞI Eficientizare a Încasărilor şi SECȚIILOR DIN SUBORDINEA Cheltuielilor ( SIEIC) DIRECTORULUI TEHNIC pentru Biroul Aprovizionare Depozite. Ed.2, Introducere atribuții conform rev.0/09.07.2009 Sistemului Integrat de Eficientizare a Încasăritor şi Cheltuielilor ( SIEIC) pentru Direcția Transport Electric, Direcţia Transport Auto şi Serviciul Exploatare. ATRIBUŢIILE ŞI SARCINILE Organizează, îndrumă şi COMPARTIMENTELOR ŞI controlează activitatea de * | DIRECŢIILOR DIN SUBORDINEA curățonie şi dezinfecție a DIRECTORULUI ADJUNCT mijloacelor de transport din Ea. 2 dotare, cu personalul din rev.1/01.01.2010 subordine, atunci când este nevole, Organizează, îndrumă şi controlează activitatea de control titluri de călătorie, cu personalul din subordine, atunci când este nevoie. Ed2, Introducere atribuţii conform ATRIBUŢIILE ȘI SARCINILE rev.0/08.07.2009 Sistemului Integrat de 5 COMPARTIMENTELOR DIN Eficientizare a Încasărilor şi SUBORDINEA CONTABILULUI ŞEF Cheltuielitor ( SIEIC) pentru Serviciul Vânzări, Acest document este proprietate a RA.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE Ed.2, introducere atribuții conform ATRIBUŢIILE ŞI SARCINILE rev.0/09.07.2009 Sistemului Integrat de 8 COMPARTIMENTELOR DIN Eficientizare a Încasărilor şi SUBORDINEA DIRECTORULUI Cheltuielilor ( SIEIC), TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI Ed. 3rev0 Eliminare capitol din ROF conform HCL. 7 CONDUCEREA REGIEI ŞI Ed.2, PATRIMONIUL rev.0/09.07.2009 Ed.2, 8 DISPOZIŢII FINALE rev.0/09.07.2009 - Ed2, Modificarea ROF după rev.0/09.07.2009 organigrama valabilă din 09.07.2009 şi introducere atribuții conform Sistemului Integrat de Eficientizare a Încasărilor şi Cheltuielilor 9 TOT ROF (SIEIC) Modificarea ROF, conform Ed. 3 rev0 aprobării Consiliului Local Timişoara Ed. 4 rev0 Modificarea ROF, conform aprobării Consiliului Locat Timişoara Ed. 5rev 0 Modificarea ROF, conform 10 TOT ROF aprobării Consiliului Local Timişoara Ed. 6rev O Modificarea ROF, conform 11 TOT ROF aprobării Consiliului Local Timişoara Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

CUPRINS Cap. 0: Foaie de gardă Lista de control a reviziilor / modificărilor Cuprins Cap. 1: ORGANIZAREA ŞI FUNCȚIONAREA REGIEI 1.1 1,2 DISPOZIȚII GENERALE STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A REGIEI Cap. 2: ATRIBUŢIILE ŞI SARCINILE STRUCTURILOR ORGANIZAȚIONALE DIN SUBORDINEA DIRECTORULUI GENERAL 2.1 22. 22.1 22.2, 22.3. 2.3 2.31 2.4, 24.1 25. 26. 26.1 SERVICIUL AUDIT PUBLIC INTERN CABINET DIRECTOR GENERAL COMPARTIMENT RELAȚII PUBLICE COMPARTIMENT GESTIONARE ENERGIE BIROUL PLANIFICARE, ORGANIZARE, CALITATE SERVICIUL RESURSE UMANE ŞCOALA FORMARE PROFESIONALĂ SERVICIUL INTERN DE PREVENIRE ŞI PROTECŢIE COMPARTIMENT SERVICII SITUAȚII DE URGENŢĂ ŞI PAZĂ BIROUL CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE SERVICIUL MONITORIZARE ŞI SIGURANȚA CIRCULAȚIEI BIROUL SIGURANȚA CIRCULAȚIEI 2.7. COMISIA DE DISCIPLINĂ Cap. 3: ATRIBUŢIILE ŞI SARCINILE STRUCTURILOR ORGANIZAȚIONALE DIN SUBORDINEA DIRECTORULUI TEHNIC 3.1 32 3.2.1 3.3. 34, 3.41 342 34.3 35. 36. SERVICIUL TEHNIC SERVICIUL TEHNOLOGIA INFORMATIEI BIROUL ADMINISTRARE RETEA COMUNICATII SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE ŞI DEPOZITE SECȚIA MENTENANȚĂ ATELIER REPARAȚII/ÎNTREȚINERE MIJLOACE DE TRANSPORT ATELIER INFRASTRUCTURĂ MUZEUL DE TRANSPORT PUBLIC „CORNELIU MIKLOSI” SECTIA TRANSPORT TRAMVAIE SECTIA TRANSPORT TROLEIBUZE 3.7, SECȚIA TRANSPORT AUTOBUZE Cap. 4: ATRIBUŢIILE ŞI SARCINILE STRUCTURILOR ORGANIZAŢIONALE DIN SUBORDINEA CONTABILULUI ŞEF 41 42 4.2.1 SERVICIUL FINANCIAR CONTABIL SERVICIUL VÂNZĂRI BIROUL TITLURI DE CĂLĂTORIE Cap. 5 : CONDUCEREA REGIEI ŞI PATRIMONIUL 5.1 52 5.3 54 5.5 CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE DIRECTOR GENERAL DIRECTOR TEHNIC CONTABIL ŞEF PATRIMONIUL REGIEI Cap. 6 : DISPOZIȚII FINALE Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE Art. 1. Art.2. Capitolul 1: ORGANIZAREA ŞI FUNCȚIONAREA REGIEI 1.1 Dispoziţii generale Regia Autonomă de Transport Timişoara este înființată ca urmare a deciziei Primăriei Municipiului Timişoara cu nr. 99/29.01.1991 cu începere de la 1 ianuarie 1991, Activitatea principală a Regiei Autonome de Transport Timişoara, conform codificării CAEN (ordin 337/2007 ), este : 4931 Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători. Activitățile secundare, conform codificării CAEN ( ordin 337/2007 ), sunt: 1392 — fabricarea de articole confecționate din textile (cu excepția îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp) 1610 — tăierea şi rindeluirea lemnului 2219 — fabricarea altor produce din cauciuc 2433 — producția de profile obținute la rece 2451- turnarea fontei 2453- turnarea metalelor neferoase uşoare 2454- turnarea altor metale neferoase 2511 — fabricarea de construcții metalice şi părți componente ale structurilor metalice 2512 — fabricarea de usi si ferestre din metal 2550 - fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică;metalurgia pulberilor 2561 - tratarea si acoperirea metalelor 2562 — operațiuni de mecanică generală 2573 — fabricarea uneltelor 2593 - fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri şi arcuri 2594 — fabricarea de şuruburi, buloane şi alte articole filetate, fabricarea de nituri şi şaibe 2599 — fabricarea altor articole din metal n.c.a. 2711 — fabricarea motoarelor, generatoarelor şi transformatoarelor electrice 2790 — fabricarea altor echipamente electrice 2815 — fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză şi a elementelor mecanice de transmisie 2823 -fabricarea maşinilor şi echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice) 2849 — fabricarea altor maşini — unelte n.c.a. 2910 — fabricarea autovehiculelor de transport rutier 3020 - fabricarea materialului rulant 3101 — fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine 3311 — repararea articoletor fabricate din metal 3312 — repararea maşinilor 3314 — repararea echipamentelor electrice 3513 — distribuția energiei electrice 3831 - demontarea (dezasamblarea) maţinilor, şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor 3832 — recuperarea materialelor reciclabile sortate 4120 — lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale şi nerezidențiale 4211 — lucrări de construcții a drumurilor şi autostrăzilor 4212 — lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață şi subterane 4213 — construcția de poduri şi tuneluri 4221 — lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide 4222 — lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicații 4299 — lucrări de construcții a altor proiecte inginereşti n.c.a. 4311 — lucrări de demolare a construcțiilor 4312 — lucrări de pregătire a terenului 4313 — lucrări de foraj şi sondaj pentru construcții 4321 — lucrări de instalații electrice 4322 — lucrări de instalații sanitare, de încălzire şi de aer condiționat 4334 — lucrări de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri 4391 — lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcții 4399 — alte lucrări speciale de construcții n.c.a. 4520 — întreținerea şi repararea autovehiculelor Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

4531 — comerț cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule 4532 — comerț cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule 4672 — comerţ cu ridicata al metalelor şi minereurilor metalice 4673 — comerț cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţii şi echipamentelor sanitare 4677 — comerț cu ridicata al deşeurilor şi resturilor 4690 — comerţ cu ridicata nespecializat 4724 — comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie şi produselor zaharoase, în magazine specializate 4725 — comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate 4726 — comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate 4789 — comert cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi piețe al altor produse 4932 — transporturi cu taxiuri 4939 - alte transporturi terestre de călători n.c.a. 4941 - transporturi rutiere de mărfuri 5030 - transportul de pasageri pe căi navigabile interioare 5040 - transportul de marfă pe căi navigabile interioare 5210 - depozitări 5221 — activități de servicii anexe pentru transporturi terestre 5510 - hoteluri şi alte facilități de cazare similare 5520 - facilități de cazare pentru vacanțe şi perioade de scurtă durată 5590 — alte servicii de cazare 5610 — restaurante 5621 — activități de alimentaţie (catering) pentru evenimente 5629 - alte activități de alimentație n.c.a. 5630 - baruri şi alte activități de servire a băuturilor 5399 — alte activități de servicii informaționale n.c.a. 6820 — închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate 7120 — activități de testări şi analize tehnice 7320 — activități de studiere a pieței şi de sondare a opiniei publice 7410 — activități de design specializat 7490 — alte activități profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a. 7711 — activități de închiriere şi leasing cu autoturisme şi autovehicule rutiere uşoare 7712 - activități de închiriere şi leasing cu autovehicule rutiere grele 7739 - activități de închiriere şi leasing cu alte maşini, echipamente şi bunuri tangibile n.c.a. 7810 — activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă 7820 — activități de contractare, pe baze temporare, a personalului 7830 — servicii de furnizare şi management a forței de muncă 7911 — activități ale agențiilor turistice 7912 — activități ale tur-operatorilor 7990 — alte servicii de rezervare şi asistență turistică 8230 — activități de organizare a expozițiilor, târgurilor şi congreselor 8295 — alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a. 8532 - invăţământ secundar, tehnic sau profesional 8553 — scoli de conducere (pilotaj) 8559 — alte forme de învățământ n.c.a, 8621 — activități de asistență medicală generală 8622 - activități de asistență medicală specializată 8623 - activități de asistență stomatologică 8899 — alte activități de asistență socială fără cazare 9002 — activități suport pentru interpretare artistică (spectacole) 9004 — activități de gestionare a sălilor de spectacole 9101 — activități ale bibliotecilor şi arhivelor 9102 — activități ale muzeelor 9311 — activități ale bazelor sportive 9325 -— alte activități recreative şi distractive n_c.a. Acest document este proprietate a R.A.T.T, Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

Art.3. REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE Regia este organizată în conformitate cu organigrama aprobată şi funcționează în baza regulamentului propriu, cu gestiune economică şi autonomie financiară, are personalitate juridică, încheie bilanţ, are cont la bancă, beneficiază de credite bancare, are relații economice cu alte unități, se înzestrează cu fonduri fixe şi se dotează cu mijloace circulante proprii necesare desfăşurării activității sale. Din veniturile realizate regia constituie fondul de rezervă şi fondul de dezvoltare, asigură sumele necesare satisfacerii unor necesități social culturale şi sportive, ori de perfecționare-recalificare a personalului angajat, precum şi pentru premierea acestuia. Consiliul de Administrație al Regiei poate hotări şi crearea altor fonduri în afara celor menționate mai sus. Din profitul net al regiei, în condițiile legii se constituie fondul de participare a angajaților la profit. Pentru acoperirea eventualelor deficite regia poate beneficia, în condițiile legii, de subvenții de la bugetul de stat sau de la bugetele locale. Regia Autonomă poate concesiona, în condițiile legii, activități economice, servicii publice, unități de producţie şi terenuri pe bază de licitație publică. Regia poate închiria bunuri la şi de la orice persoană fizică sau juridică română sau străină. Regia poate încheia cu persoane fizice sau juridice române sau străine contracte de locație a gestiunii secțiilor şi a altor subunități economice din subordinea lor. Art.4. Sediul R.A. Transport Timişoara este în municipiul Timişoara, B-dul Take lonescu, nr.56. Art.5, Art.6. 1.2.Structura organizatorică a Regiei Pentru îndeplinirea funcțiilor ce-i revin conform obiectului său de activitate precum şi organigramei aprobate, regia are următoarele funcții de conducere şi structuri organizaționale funcţionale: Funcții de conducere: - Director general. - Directori de resort: Tehnic, Contabil Şef. - Şefi structuri organizaționale. Structuri organizaționale funcționale : - Serviciul audit public intern (SAPI) - Cabinet Director General (CDG) - Biroul Planificare, Organizare, Calitate (BPOC) - Compartiment relatii publice (CRP) - Compartiment gestionare energie (CGE) - Compartiment control intern managerial (CCIM) - Serviciul Resurse Umane (SRU) - Şcoala Formare Profesională (SFP) - Serviciul Intern de Prevenire şi Protecţie (SIPP) - Compartiment Servicii Situaţii de Urgență şi Pază (CSSUP) - Biroul Control Financiar de Gestiune (BCFG) - Serviciul Monitorizare şi Siguranța Circulației (SMSC): - Biroul Siguranța Circulaţiei (BSC) - Serviciul Tehnic (ST) - Serviciul Tehnologia Informatiei ( STI) - Biroul Administrare Retea si Comunicatii (BARC) - Serviciul Achiziţii Publice şi Depozite (SAPD) - Muzeu Transport Public „Corneliu Miklosi” - Serviciul Financiar — Contabil (SFC) - Serviciul Vânzări (SV): - Biroul Titluri de Călători (BTC) - Comisia de disciplină, înființată în baza Legii 571/2004 (CD) Regia are în subordine următoarele subunități fără personalitate juridică, care nu întocmesc bilanţ contabil, cu gestiune economică şi cu limită de autonomie, în conformitate cu atribuțiile secției ce vor fi tratate la capitolul respectiv: - Sectia Transport Tramvaie (STT) - Sectia Transport Troleibuze(STTr.) - Sectia Transport Autobuze(STA) Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

- Secția Mentenanță (SM) Art.7. Directorul General este preşedintele Consiliului de Administrație al regiei, conform OG nr. 15/09.08.1993. Directorul General al R.A.T. Timişoara are în subordine directă: - Director Tehnic (DT) - Contabil Şef (CS) - Cabinet Director General (CDG) - Serviciul audit public intern (SAPI) - Serviciul Resurse Umane (SRU) - Serviciul Intern de Prevenire şi Protecție (SIPP) - Biroul Control Financiar de Gestiune (BCFG) - Serviciul Monitorizare şi Siguranța Circulației (SMSC): Art.8. Directorul Tehnic este subordonat ierarhic directorului general şi are în subordine directă: - Secția Mentenanță: - Serviciul Tehnic - Serviciul Achiziţii Publice şi Depozite - Serviciul Tehnologia Informatiei - Secţia Transport Tramvaie - Sectia Transport Autobuze - Sectia transport Troleibuze Art.9. Contabilul Şef este subordonat ierarhic directorului general şi are în subordine directă: - Serviciul Financiar Contabil - Serviciul Vânzări: Art.10. Organul prin care se exercită conducerea regiei este Consiliul de Administrație al R.A.T. Timişoara. Acesta îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu propriul său regulament de organizare şi funcţionare şi hotărăşte în toate problemele privind activitatea regiei, cu excepția celor care, potrivit legii, sunt de competența altor organe. Capitolul 2: ATRIBUŢIILE ŞI SARCINILE STRUCTURILOR ORGANIZAŢIONALE DIN SUBORDINEA DIRECTORULUI GENERAL Art.1. Faţă de responsabilitățile cuprinse în prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare, lucrătorii regiei, desemnați urmăritori de contract, pentru contractele aflate în derulare, au ca sarcină de serviciu verificarea modului de soluționare a închiderii contractelor, aceasta presupunând inclusiv urmărirea încasării creanţelor şi întocmirea către Asistenţa Juridică (din cadrul RATT) a documentației necesare acţionării în instanță, în cazul neîncasării în termenii contractuali, deasemenea calcularea penalităților pentru neîncasarea în termen. 2.1. Serviciul Audit Public Intern Art2. Serviciul Audit Public Intern îşi desfăşoară activitatea, conform prevederilor legislative în vigoare privind auditul public intern, în mod independent şi obiectiv. Auditorul intern oferă consiliere pentru îmbunătățirea operațiunilor şi contribuie la adăugarea de valoare actului managerial. Auditorul public intern evaluează, printr-o abordare sistematică şi metodică, procesele de management al riscurilor şi de control şi face propuneri concrete pentru a le consolida eficacitatea. 2.2 Cabinet Director General Art.3. Compartimentul are atribuții şi răspunderi în următoarele domenii : a) activitatea de secretariat b) monitorizare rapoarte şi statistici c) activitatea de registratură d) activitatea de agrement Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE ATRIBUȚII Art.4. Pe domeniile în care îşi desfăşoară activitatea, compartimentul are următoarele atribuții şi răspunderi: elaborează proceduri operaționale, instrucțiuni tehnice şi de lucru împreună cu compartimentele în care se desfăşoară activitatea procedurată sau cea detaliată în instrucțiuni; participă la menținerea și îmbunătățirea SMI, respectă toate atribuțiile şi responsabilitățile ce revin din documentele SMI; răspunde de autorizarea tuturor activităților ce se desfăşoară în cadrul cabinetului. a) Activitatea de secretariat stabileşte şi urmăreşte agenda de lucru a directorului general; urmăreşte realizarea sarcinilor din programele şi măsurile la nivelul regiei, la termenele stabilite; răspunde de întocmirea documentelor protocolare; pregătirea călătoriilor de serviciu ale directorului general, rezervarea de bilete, a camerei de hotel, obținerea vizei (dacă este cazul), pregătirea documentelor necesare pentru întâlnirile de lucru, contactarea persoanelor cu: care trebuie să se întâlnească directorul general şi stabilirea programului; rezolvă corespondența internațională; asigură activitatea de traduceri şi translatări; informează directorul general cu privire la actele legislative de interes pentru regie apărute; participă la audiențele susținute de directorul general, distribuie celor abilitați spre rezolvare problemele ridicate de către salariați, urmăreşte şi informează modul de soluționare a acestora; triază corespondența în funcție de importanța şi urgenţa lor şi asigură repartizarea documentelor pe domenii; transmite publicații, prospecte şi oferte obişnuite de prețuri direct la direcțiile executive de resort, dirijează corespondența între direcţii executive, care nu angajează valori materiale, financiare sau de personal direct la destinație, fără viza directorului general; exercită rolul unui prim filtru a corespondenței, informându-l pe directorul general asupra conținutului unor documente cărora, în opinia sa, ar trebui să li se acorde o atenție deosebită; preia şi difuzează fax-urile adresate directorului general; evidența necesarului de consumabile şi evidența de personal (secretara întocmeşte referatul cu necesarul de rechizite pentru compartimentul secretariat, ține evidenţa orelor suplimentare, concediilor, evidența delegațiilor, a deplasărilor şi a evenimentelor profesionale); asigură directorului general legăturile telefonice exterioare; preluarea de la şefii de compartimente (prin delegare de autoritate) a unor sarcini pe care şefa de cabinet director general le poate rezolva sau chiar poate delega o serie de responsabilități persoanelor din subordine; organizează intrarea personalului regiei şi a persoanelor din afara instituției la directorul general, în funcție de programul acestuia, de importanța şi urgenţa problemelor; asigură directorului general condiții optime de muncă,şi de luare a deciziilor; repartizarea sarcinilor, pe compartimente şi lucrători, după caz; coordonează secretariatele şi circulația documentelor la direcțiile executive. b) Monitorizare rapoarte şi statistici solicită şi centralizează rapoartele specifice activității de bază şi conexe ale regiei; urmăreşte realizarea sarcinilor din programele şi măsurile la nivelul regiei, ta termenele stabilite; monitorizează evidențele statistice ale regiei; reprezintă regia în relațiile cu organizațiile de transport naționale şi internaționale; întocmeşte rapoarte de informare managementului de vârf în baza datelor primite. c) Activitatea de registratură asigură activitatea de primire, înregistrare, repartizare şi predare a corespondenței precum şi expedierea acesteia la destinatari; înregistrează şi asigură multiplicarea şi difuzarea documentelor la compartimentele de lucru; urmăreşte şi verifică lunar fondurile utilizate pentru cheltuiei poştale efectuate la transmiterea corespondenței prin oficiul poştal. Acest document este proprietate a R.A.T.T, Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE d) Activitatea de agrement Această activitate se desfăşoară, cu respectarea cerințelor legale, în următoarele domenii: I) Cultural Il) Centru social sindical (Mini — hotel, restaurant, bar) III) Planificare, salarizare, normare IV) Personal, învățământ, administrare V) Sănătate şi securitate în muncă, protecţia mediului, PSI VI) Aprovizionare, depozitare, mecano - energetic VII) Contabilitate, financiar I) Cultural se ocupă de activitatea de gestionare a mini-hotelului, a ştrandului, a terenurilor sportive şi a tuturor spațiilor pentru recreație; organizează evenimente în spațiile proprii ; face publicitate pentru atragerea clientelei; asigură funcționarea ştrandului în perioada de vară, în condiții de igienă; ia măsuri pentru funcționarea tuturor utilităţilor: duşuri, saună, garderobe, grupuri sanitare; urmăreşte şi ține evidența funcționării utilităţilor şi instalațiilor ce deservesc activitatea de agrement. II) Centru social sindical asigură exploatarea la capacitate a spațiilor de cazare, astfel încât activitatea să fie eficientă; asigură prepararea mâncării pentru servirea clienților la restaurant, asigură funcţionarea barului; face publicitate pentru atragerea clienților; asigură condiții de igienă la prepararea hranei şi servirea clienților, asigură condiţii de confort în limita clasării mini — hotelului; menține integritatea mobilierului şi a altor dotări; urmăreşte asigurarea cu vesela necesară, ia măsuri de păstrare a acesteia în condiții de igienă; se ocupă de aprovizionarea cu alimente şi băuturi necesare pentru restaurant şi bar; ia măsuri pentru achiziționarea materialelor consumabile în activitatea mini — hotelului; face propuneri de tarife pentru serviciile oferite; face propuneri de casare şi declasare a mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar uzate; scoate din uz cele aprobate la casare; propune înlocuirea celor scoase din uz cu altele noi; face recepţia mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar achiziționate. III) Planificarea, salarizarea, normarea întocmeşte necesarul de forță de muncă calificată pe meserii, pentru perioada curentă şi de perspectivă; organizează, coordonează şi verifică activitatea de planificare a resurselor umane astfel încât să se respecte prevederile referitoare la timpul de lucru şi timpul de odihnă, ore suplimentare, conform legislației în vigoare, prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi a documentației specifice SMI organizează şi verifică activitatea de acordare a sporurilor conform legislației în vigoare, prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi a documentației specifice SMI întocmeşte planificarea concediilor de odihnă pentru personalul din subordine; comunică, în termen, exact şi corect, Serviciului Resurse Umane, acte, date, documente referitoare la situații de modificare/suspendare/încetare a elementelor din contractul individual de muncă a salariaților din subordine în vederea completării şi transmiterii, în termenul stabilit de lege, a Registrului General de Evidență a Salariaţilor. întocmeşte necesarul de instruire pentru personalul din subordine elaborează propunerile de premiere pentru realizări deosebite ale personalului; întocmeşte lucrările de informare conform metodologiei şi la termenelor stabilite pentru toate activitățile. Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

IV) Personal, administrativ întocmeşte graficul concediilor de odihnă pentru personalul ; gestionează bunurile de inventar asigurând inventarierea periodică şi evidența mişcării acestora; întocmeşte necesarul de rechizite şi asigură distribuirea acestora; ține evidența imprimatelor cu regim specia! folosite; asigură ordinea, curăţenia şi buna gospodărire a utilităţilor, apă, energie, încălzire, etc; organizează, îndrumă şi controlează activitatea de pază generală şi P.S.l, urmăreşte procurarea mijloacelor şi echipamentelor necesare precum şi instruirea personalului aferent acestor activități ; se îngrijeşte şi asigură condiții corespunzătoare de muncă şi de viață pentru personalul aferent acestor activități; urmăreşte modul de respectare a disciplinei şi a regulamentelor de către personal, propune măsuri de sancționare pentru cazurile de abateri; stabileşte necesarul de salariați, propune probe de lucru, supraveghează executarea acestora, avizează cererile de angajare. V) Sănătate şi securitate în muncă, protecția mediului, SU organizează activitatea de sănătate şi securitate în muncă, protecție a mediului şi SU, asigură aplicarea măsurilor stabilite împreună cu organele de specialitate din compartimentele regiei; participă la stabilirea locurilor de muncă cu condiții deosebite; urmăreşte şi asigură realizarea propagandei vizuale şi a instructajelor corespunzătoare pe linie de sănătate şi securitate în muncă, SU, prelucrează cu tot personalul cazurile şi evenimentele de indisciplină; participă la întocmirea dosarelor de cercetare a accidentelor de muncă; organizează instruire pe linie de sănătate şi securitate în muncă a întregului personal; ține evidența nominală a echipamentului de lucru şi de protecție, a duratei lui de folosire a uniformelor de serviciu; asigură procurarea şi distribuirea materialelor igienico-sanitare prevăzute în normativele în vigoare; foloseşte mijloace de propagandă vizuală pentru popularizarea normelor şi instrucțiunilor de tehnică a securității muncii; asigură aplicarea şi respectarea de către personal a regulilor şi măsurilor privind sănătatea şi securitatea în muncă, protecția mediului şi paza contra incendiilor. VI) Mecano - energetic, aprovizionare asigură utilizarea corespunzătoare, întreținerea şi repararea la timp a utilităţilor şi instalațiilor, în colaborare cu formațiile de mecano-energetic, asigurând instruirea personalului în legătură cu exploatarea şi utilizarea corectă a acestora; răspunde de funcționarea instalațiilor şi aparaturii de măsurare şi monitorizare la parametrii proiectați, verificarea şi certificarea funcționării acestora în limitele de precizie stabilite ; efectuează operații de supraveghere şi întreținere a aparaturii de măsurare şi monitorizare; răspunde de verificările periodice ale aparaturii de măsurare şi monitorizare, conform cerințelor legale; întocmeşte necesarele de materiale, rechizite, imprimate necesare activității în conformitate cu consumurile stabilite; asigură depozitarea, păstrarea şi conservarea în condiții de siguranță a materialelor, precum şi recepționarea acestora; organizează şi asigură colectarea deşeurilor şi evacuarea lor, conform instrucțiunilor, urmăreşte încadrarea strictă în normele de consum la toate materialele; urmăreşte aprovizionarea cu materiale, în care scop face calcule proprii de fundamentare a necesarului de aprovizionare pe baza normelor de consum aprobate, luând măsuri pentru corelarea strictă a aprovizionării cu necesitățile; îşi asigură stocuri de materii prime şi materiale la nivelul optim permis de fonduri; răspunde de primirea, gospodărirea şi restituirea ambalajului. VII) Contabilitate - financiar răspunde de întreaga activitate economică şi financiar-contabilă; primeşte indicatorii economici şi financiari, ia măsuri pentru îndeplinirea indicatorilor planificați; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE 2.2.1. organizează şi asigură evidența financiar-contabilă a activității de agrement conform reglementărilor; face verificarea periodică a gestiunilor, participă la inventarierea bunurilor anual sau ori de câte ori este nevoie; ia măsuri în limita competenţei pentru prevenirea şi lichidarea pagubelor; exercită atribuțiile de control financiar preventiv; urmăreşte şi analizează lunar rezultatele financiare şi face propuneri după caz; întocmeşte şi depune formele de decontare pentru prestații efectuate de secție, face propuneri de tarife; urmăreşte încadrarea în plafonul de cheltuieli, stabilit şi transmis de către regie, precum şi în fondul de salarii; efectuează operații contabile analitice conform metodologiei în vigoare; ține evidența valorică a materialelor consumate pentru activitatea de bază şi nevoile gospodăreşti; participă la analiza periodică a rezultatelor financiare a activității de agrement şi întocmeşte lucrările de informare în termenele stabilite; întocmeşte situațiile lunare privind realizarea prețului de cost pe articole de calculație, justificând cazurile de depășire a admisibilului planificat pe comenzi sau mijloace de transport; ține evidența mijloacelor fixe şi a mişcării acestora, precum şi a obiectelor de inventar. Compartiment Relații Publice În domeniul său de activitate are următoarele atribuții şi răspunderi pe domeniile următoare: a) Informarea interinstituțională b) Informarea directă a persoanelor c) Informarea presei şi relații cu presa d) Informarea internă a personalului ATRIBUȚII elaborează proceduri operaționale, instrucţiuni tehnice şi de lucru împreună cu compartimentele în care se desfăşoară activitatea procedurată sau cea detaliată în instrucţiuni; participă la menținerea şi îmbunătățirea SMI,; respectă toate atribuțiile şi responsabilitățile ce revin din documentele SMI; răspunde de autorizarea tuturor activităților ce se desfăşoară în cadrul serviciului, dacă este cazul organizează, coordonează şi verifică activitatea de planificare a resurselor umane astfel încât să se respecte prevederile referitoare la timpul de lucru şi timpul de odihnă, ore suplimentare, conform legislației în vigoare, prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi a documentației specifice SMI organizează şi verifică activitatea de acordare a sporurilor conform legislației în vigoare, prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi a documentației specifice SMI întocmeşte planificarea concediilor de odihnă pentru personalul din subordine; comunică, în termen, exact şi corect, Serviciului Resurse Umane, acte, date, documente referitoare la situații de modificare/suspendare/încetare a elementelor din contractul individual de muncă a salariaților din subordine în vederea completării şi transmiterii, în termenul stabilit de lege, a Registrului General de Evidență a Salariaților. întocmeşte necesarul de instruire pentru personalul din subordine a) Informarea interinstituțională comunică din oficiu informațiile de interes public, acte normative care reglementează activitatea RATT, structura organizatorică, atribuțiile compartimentelor, programul de audiențe, numele şi prenumele persoanelor din conducerea regiei şi a responsabilului cu relațiile publice, coordonatele de contact ale regiei, surse financiare, bugetul şi bilanțul contabil, programe şi strategii proprii, lista documentelor de interes public şi lista cuprinzând categoriile de documente produse, potrivit legii; asigură difuzarea unui raport periodic de activitate al regiei. b) Informarea directă a persoanelor organizează asigurarea accesului persoanelor la informații de interes public; precizează condițiile în care persoanele au acces la informații; asigură cu formulare tipizate legale activitatea; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE - asigură rezolvarea în termen a petițiilor, ține evidența petițiilor adresate directorului general, a termenelor scadente şi a modului de rezolvare, distribuie petițiile spre rezolvare compartimentelor regiei; - formulează răspunsurile oficiale la petiții, în baza documentelor de analiză primite de la cei în cauză, respectând cerințele legale în domeniu; - organizează şi asigură funcţionarea unui punct de informare-documentare. c) Informarea presei şi relații cu presa - coordonează şi execută activitatea de “Purtător de cuvânt al RATT”; - informează în timp util ziariştii despre acţiunile şi activitățile de interes public ale regiei; - difuzează comunicate şi informări de presă, convoacă conferințe de presă; - difuzează ziariştilor dosare de presă legate de evenimente sau activități ate RATT; - rezolvă probleme legate de acreditarea ziariştilor; - stabileşte şi execută strategia de promovare a imaginii RATT prin mijloace mass-media; - realizează campanii publicitare pentru promovarea unor activități noi din cadrul RATT. d) Informarea internă a personalului - instituie un sistem de informare la toate nivelele regiei privind activitatea regiei; - instruieşte angajații asupra obligațiilor şi termenelor de rezolvare a petițiilor, pentru aplicarea legii. 2.2.2 Compartimentul Gestionare Energie Compartimentul Gestionare Energie are ca atribuțiuni următoarele: - elaborează şi implementează programul de eficiență energetică; - urmăreşte consumurile energetice precum şi folosirea rațională a energiei; - răspunde de autorizarea tuturor activităților ce se desfăşoară în cadrul serviciului; - răspunde de întocmirea evidenţei primare pentru salarizarea personalului secţiei (condică de prezență, foaie de prezență colectivă, pontaj, notă de chemare la ore suplimentare, notă de concediu de odihnă) - reprezintă interesele regiei în relațiile contractuale cu furnizorii de utilități; - reprezintă interesele regiei în relația cu A.R.C.E. (Agenţia Română pentru Conservarea Energiei); - participă la menţinerea şi îmbunătățirea SMI; - gestionează şi răspunde de patrimoniul şi activitatea centrului social sindical- complexul de Agrement al Regiei - elaborează proceduri operaționale, instrucţiuni tehnice şi de lucru împreună cu compartimentele în care se desfăşoară activitatea procedurată sau cea detaliată în instrucțiuni. 2.2.3. Biroul Planificare, Organizare — Calitate Art.5. Biroul Planificare, organizare calitate, are următoarele activități: a) Organizare b) Planificarea activității de transport public de persoane c) Analiză economică d) Managementul responsabilității sociale — calității — mediului — sănătății şi securității în ATRIBUŢII Art.6. Pe domeniile în care îşi desfăşoară activitatea, compartimentul are următoarele atribuții şi răspunderi: - elaborează proceduri operaționale, instrucțiuni tehnice şi de lucru împreună cu compartimentele în care se desfăşoară activitatea procedurată sau cea detaliată în instrucţiuni; - participă la menținerea şi îmbunătățirea SMI:; - respectă toate atribuțiile şi responsabilitățile ce revin din documentele SMI; - răspunde de autorizarea tuturor activităților ce se desfăşoară în cadrul serviciului, dacă este cazul. Organizare - editează organigrama regiei, în urma deciziilor de reorganizare luate şi o supune spre aprobare Consiliului de Administraţie şi Consiliului Local al municipiului Timişoara Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE editează, în baza propunerilor de la compartimente, şi supune aprobării Regulamentul de Organizare şi Funcționare (ROF) respectiv Statul de Funcțiuni al regiei şi răspunde de difuzarea ROF în vederea cunoaşterii şi aplicării întocmai. Planificarea activității de transport public de persoane evaluează periodic fluxurile de călători în vederea determinării capacității de transport oferite necesare; stabileşte şi supune aprobării programele de transport public local de persoane prin curse regulate , precum şi capacitățile de transport necesare; stabileşte şi supune aprobării programele de transport public local de persoane prin curse regulate speciale şi capacitățile de transport necesare, în baza solicitărilor beneficiarilor; întocmeşte documentația tehnică necesară specifică activității de planificare a activității de transport public de persoane; urmăreşte realizarea indicatorilor de exploatare şi prezintă conducerii rapoarte cu evoluția şi nivelul de realizare al acestora; colaborează cu alte instituții de specialitate la coordonarea şi desfăşurarea studiilor privind calitatea serviciilor de transport; efectuează calculul realizării criteriilor şi obiectivelor de performantă, conform legislației în vigoare; calculează indicele productivității muncii, lunar şi cumulat de la începutul anului comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent; planifică transportul pe teritoriul membrilor Asociaţiei „Societatea Metropolitană de Transport Timişoara”, la solicitarea acestora, conform statutului de înființare al Asociației; planifică transportul de pasageri şi de marfă pe căi navigabile interioare. Analiză economică întocmeşte analize economice privind activitatea de bază a regiei; calculează lunar realizarea criteriilor şi obiectivelor de performanță stabilite prin HCL, pe care le transmite spre aprobare Consiliului de Administrație al regiei; raportează realizarea indicatorilor de performanță Primăriei municipilui Timişoara; calculează şi transmite celor interesați indicele de productivitatea muncii; colectează date de la celelalte compartimente ale regiei în vederea calculării şi evidenţei principalilor indicatori tehnico-economici ai organizației; completează şi transmite documentații, repartizate biroului, solicitate de alte instituții referitoare la indicatorii regiei. Managementul responsabilității sociale — calității — mediului — sănătăţii şi securității în muncă Art.7. Pe domeniile în care îşi desfăşoară activitatea, compartimentul are următoarele atribuții şi răspunderi: elaborează proceduri de sistem şi operaţionale, instrucțiuni tehnice şi de lucru împreună cu compartimentele în care se desfăşoară activitatea procedurată sau cea detaliată în instrucțiuni, participă la menținerea şi îmbunătățirea SMI; respectă toate atribuțiile şi responsabilitățile ce revin din documentele SMI, organizează, coordonează şi conduce activitatea în domeniul calitate — mediu — securitate şi sănătate în muncă — responsabilitate socială, în vederea menținerii şi îmbunătățirii sistemului de management integrat; gestionează sistemul de management integrat calitate — mediu — securitate şi sănătate în muncă; menține şi îmbunătăteşte sistemul de management integrat calitate — mediu — securitate şi sănătate în muncă în conformitate cu condițiile ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, SA 8000 şi cu politica în domeniul calitate mediu — securitate şi sănătate în muncă - responsabilitate socială a RAT. Timişoara; elaborează, modifică, difuzează, actualizează şi păstrează documentele sistemului de management integrat calitate — mediu — securitate şi sănătate în muncă - responsabilitate socială; organizează şi conduce activitatea de audit intern şi de secundă parte; identifică şi înregistrează neconformitățile şi previne utilizarea neintenționată a produselor neconforme; întocmeşte şi controlează înregistrările sistemului de management integrat calitate — mediu — securitate şi sănătate în muncă - responsabilitate socială aferente auditelor; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE asigură analiza proiectelor sau reviziilor procedurilor de sistem, operaționale şi instrucțiunilor de lucru întocmite de alte compartimente ale regiei pentru încadrarea lor în cerințele sistemului de management integrat calitate — mediu — securitate şi sănătate în muncă — responsabilitate socială; organizează şi conduce activitatea de audit social, din momentul certificării Sistemului de Management al Responsabilității Sociale. Atribuţiuni specifice privind respectarea cerințelor SIEIC: definirea şi desenarea traseelor de transport în comun pentru monitorizare; verificarea, updatarea şi corectarea traseelor pentru monitorizare corectă, respectiv obținerea de rapoarte corecte; optimizarea graficelor de circulație pe baza datelor provenite din back office-ul Sistemului de Monitorizare Vehicule (SMV), respectiv din Sistemul Automat de Taxare (SAT); propagarea în SMV a graficelor de circulaţie funcție de zi sau perioada calendaristică; în vederea optimizării programelor de circulație, solicită secţiilor de exploatare programarea vehiculelor echipate cu senzori de numărare călători, pe liniile investigate pentru perioada de analiză; evidențierea şi calcului efectelor economice ale optimizărilor aplicate; cooperarea cu toate compartimentele RATT implicate în utilizarea şi gestionare SIEIC pentru îmbunătățirea soluțiilor de monitorizare şi optimizare a activității de transport de persoane 2.3. Serviciul Resurse Umane Art.8. Serviciul Resurse Umane are atribuții şi răspunderi în următoarele domenii: a) personal, învățământ, salarizare b) şcoală formare profesională c) activitatea de arhivare d) structura de psihologie ATRIBUŢII a) Personal, Învățământ, Salarizare răspunde de întreaga activitate de personal, pe care o organizează, îndrumă şi controlează: coordonează întreaga activitate de recrutare, selectare, încadrare, pregătire şi dezvoltare profesională, evaluare şi motivare a personalului; răspunde de autorizarea tuturor activităților ce se desfăşoară în cadrul serviciului; asigură necesarul de personal pe meserii, funcții şi specialități; urmăreşte utilizarea judicioasă a personalului, pregătirea și perfecționarea profesională a acestuia: îndrumă conducerile secțiilor în aplicarea şi respectarea dispozițiilor legale cu privire la încadrarea si promovarea personalului; organizează alegerea de către lucrători, a reprezentanților lucrătorilor în domeniul securității şi sănătății în muncă pentru Comitetul de Securitate şi Sănătate în Muncă (CSSM), în baza unui Regulament întocmit de Serviciul Intern de Prevenire şi Protecţie cu sprijinul şefilor de compartimente implicate, regulament aprobat de către Directorul General; alegerile se organizează ori de câte ori locul (locurile) din CSSM destinat (destinate) reprezentanților lucrătorilor devine (devin) vacant (vacante); primeşte zilnic raportările cu privire la prezența la serviciu a personalului, centralizează şi informează conducerea; urmăreşte respectarea cu strictețe a disciplinei în muncă a întregului personal, propune măsuri pentru îmbunătățirea stării disciplinare, pentru respectarea Regulamentului Intern; în funcţie de structura organizatorică întocmeşte statele de funcțiuni; menține la zi fişele de post actualizate, asigură înmânarea acesteia titularului şi o ataşează ca anexă la contractul individual de muncă; întocmeşte şi ține la zi statul de personal al tuturor salariaților; propune împreună cu organele abiliate sănatatea şi securitatea în muncă, locurile de muncă vătămătoare sau periculoase la care se acordă sporuri; ține registrul de evidență a personalului ( inclusiv în format electronic), mişcarea acestuia în cadrul regiei, precum şi dosarele profesionale personale ale salariaților; prezintă directorului general situația drepturilor ce decurg din lege şi din contractul colectiv de muncă în vederea dimensionării cheltuielilor cu salariile; Acest document este proprietate a R.A.T.T, Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă,

ra | REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE ia măsuri de încadrare corespunzătoare a salariaților în conformitate cu salarizarea din R.A.T.T,; asigură aplicarea corecta a sistemului de salarizare pentru întregul personal în concordanță cu structura organizatorică şi număru! de posturi aprobate; coordonează documentația pentru aprobarea plății orelor suplimentare pentru personal; urmăreşte aplicarea corectă a sporurilor pentru conducerea formațiilor de lucru; colectează şi introduce datele necesare calculării salariilor; ține evidența concediilor de odihnă, a concediilor de boală şi a concediilor fără salar; stabileşte sistemul de colectare a datelor necesare calculului salariilor, formulare şi termene de înaintare; urmăreşte încadrarea în fondul planificat de salarii; ține la zi şi operează în programul de personal tranşele de vechime în muncă a salariaților pe baza cărora se acordă sporul de vechime; eliberează, la cerere foştilor angajați adeverințe cu sporuri, drepturi salariale, grupe de muncă; întocmeşte dosarele de pensie; vizează cererile salariaților privind acordarea ajutoarelor prevăzute în contractul colectiv de muncă în vigoare; întocmeşte notele de lichidare pentru salariaţii care îşi încetează activitatea; participă la elaborarea şi negocierea contractului colectiv de muncă şi asigură înregistrarea acestuia; întocmeşte raportările statistice către Institutul Național de Statistică privind categoriile de salariați, numărul şi natura posturilor vacante şi orice alte situații statistice privind resursele umane; participă la comisia desemnată cu efectuarea cercetării disciplinare în cazul săvârşirii de abateri de la Regulamentul Intern; participă la menținerea şi îmbunătățirea SMI; respectă toate atribuțiile şi responsabilitățile ce revin din documentele SMI; elaborează proceduri operaționale, instrucțiuni tennice şi de lucru împreună cu compartimentele în care se desfăşoară activitatea procedurată sau cea detaliată în instrucţiuni. b) Şcoală Formare Profesională primeşte şi centralizează necesarul de instruire de la servicii / direcţii şi întocmeşte “Planul de instruire anual”, conform procedurilor de sistem; operează modificări în “Plan de instruire anual” în cazul în care apar schimbări legate de participarea la cursurile de formare profesională; organizează şi coordonează în condiţiile legii activitatea de formare profesională şi perfecționare a personalului propriu; organizează şi coordonează activitatea "Şcolii de şoferi R.A.T.T.”, în conformitate cu legislaţia în vigoare; ține evidența salariaților prin centralizatorul cursurilor de formare profesională, în scopul respectării legislației în vigoare; întocmeşte actele adiționale cu clauze de formare profesională la contractul individual de muncă, urmăreşte semnarea acestora de către cele 2 părți (angajat şi angajator); ține evidența concediilor de studii; urmăreşte actualizarea cunoştinţelor şi deprinderilor specifice fiecărui post şi loc de muncă şi perfecționarea profesională pentru ocupațiile de bază; ține evidența şi informează conducerea asupra ofertelor şi a invitațiilor venite de la furnizorii de formare profesională, a cererilor înaintate de salariați şi a referatelor înaintate de compartimente privitoare la cursurile de formare profesională; vizează notele de lichidare şi cererile privind încetarea contractelor de muncă ale salariaților, confirmând dacă aceştia au beneficiat de cursuri de formare profesională şi dacă au restituit contravaloarea cursului; primeşte cereri, îndrumă şi acordă informațiile necesare elevilor, studenților care solicită efectuarea stagiului de practică profesională, precum şi instituțiilor de învățământ cu care regia are relații de colaborare în vederea efectuării practicii profesionale; urmăreşte integrarea (inducția) în activitate a personalului nou angajat, elaborează şi propune spre aprobare conducerii sistemul de evaluare a performanțelor profesionale ale salariaților; centralizează calificativele obținute în baza fişelor de evaluare a performanțelor profesionale; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă,

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE - propune şi inițiază proceduri şi instrucțiuni de lucru referitoare la instruirea personalului pe categorii de meserii, evaluarea în vederea promovării şi examinarea personalului de bord referitoare la siguranța circulație, în conformitate cu prevederile legale. c) Activitatea de arhivare - răspunde de evidența, inventarierea, selecţionarea, păstratrea şi folosirea documentelor şi înregistrărilor din cadrul RAT Timişoara conform prevederilor Legii nr.16/1996 actualizată a Arhivelor Naţionale; - răspunde de întocmirea nomenclatorului dosarelor arhivate, centralizând proiectele de nomenclator ale fiecărui compartiment. d) Structura de psihologie În domeniu! său de activitate, Structura de Psihologie a RATT are următoarele atribuții de bază: 1) evaluarea psihologică a funcțiilor reglementate prin legislația în vigoare, în vederea asigurării cu personal corespunzător (apt) pentru desfăşurarea activității în domeniul siguranței circulației rutiere: - persoana desemnată să conducă permanent şi efectiv activitatea de transport şi/sau persoana cu atribuții specifice de siguranța circulației (şef secție, şef atelier exploatare, şef coloană, profesor legislație); - conducător auto transport persoane în interes public; - conducător auto transport intern marfă; - conducător auto transport internațional persoane şi marfă; - conducător auto transporturi speciale interne şi internaționale (mărfuri periculoase, transport agabaritic, transport valori); - instructor conducere auto. 2) evaluarea psihologică a funcțiilor reglementate prin legislaţia în vigoare, în vederea asigurării cu personal corespunzător (apt) pentru desfăşurarea activității: - persona! cu funcții de decizie (funcționar public-director general, director adjunct din instituții publice); - muncă la înălțime; - muncă de noapte; - muncă în rețele electrice de înaltă tensiune; - muncă în rețele electrice de joasă şi medie tensiune; - personal care conduce utilaje, vehicule de transport intrauzinal şi/sau maşina firmei; - personal care lucrează în condiții de izolare; - manipulare substanțe chimice (acid cianhidric, benzen, toluen, xilen, naftalină), 3) evaluarea psihologică a altor categorii de personal la solicitarea conducerii regiei: - controlori bilete; - încasatori bilete. 4) evaluarea psihologică a personalului menționat se realizează în următoarele situații: - la şcolarizare în funcția de conducător Tramvai, Troleibuz; - la angajare într-o funcție din domeniul siguranței circulației; - la schimbarea funcției sau a tipului de transport, - pentru menținerea în funcție (siguranța circulației); - la sesizarea de către conducerea unității sau a şefului direct, în cazul în care se constată că, din cauza unor deficiențe psihofiziologice sau de comportament la locul de muncă, personalul nu ar mai corespunde solicitărilor funcției exercitate; - în urma implicării în evenimente de circulație; - expertiză psihologică la solicitarea organelor de poliție, justiție, procuratură; - reexaminare psihologică la solicitarea persoanelor declarate inapte la prima examinare, în termen de 30 de zile de la data luării la cunoştinţă a avizului. 5) Organizează activitatea Structurii de Psihologie, efectuează evidența personalului asistat, asigură asistența psihologică propriu-zisă. 6) Urmăreşte adaptarea/integrarea cursanților începători la/în specificul meseriei de conducător Tramvai-Troleibuz. 7) Emite avize psinologice şi propune, în cazul constatării unor aspecte psihopatologice, trimiterea de către medicul de medicina muncii al RATT, a persoanei în cauză, la examen de specialitate psihologic-psihiatric pentru precizare de diagnostic clinic, sau recomandă efectuarea unui control Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE oftalmologic, acolo unde este cazul; propune, în urma examenului psihologic efectuat menţinerea sau schimbarea din funcție a personalului examinat. 8) Efectuează consiliere psihologică gratuită angajaților RATT care se află la un moment dat în dificultate sau care doresc să se perfecționeze, să dezvolte un aspect sau mai multe din viața personală, familială sau profesională. 9) Se preocupă de dezvoltarea metodologică (achiziționarea de tehnici, tehnologii şi procedee noi, cu licență) a Structurii de Psihologie. 10) Desfăşoară activitate ştiinţifică în vederea acumulării creditelor solicitate de Colegiul Psihologilor din România (efectuează studii şi cercetări, prelucrări statistice, privind diferite aspecte, fenomene psihologice în legătură cu activitate adesfăşurată, rezultatele fiind valorificate în cadrul conferințelor naționale şi internaționale de psihologie, sau în publicații de specialitate). 11) Întreţine corespondență cu compartimentele Regiei, privind: caracterizări profesionale, avize psihologice, programări la examenul psihologic. 12) Menţine relații intra-interdisciplinare: a) relații profesionale intradisciplinare cu Colegiul Psihologilor din România, alte cabinete şi structuri de psihologie, universități, centre de studii psihologice, asociații profesionale din țară şi străinătate. b) relaţii interdisciplinare, cu Ministerul Transporturilor, diverse instituții publice, medicul de medicina muncii, cu alte servicii, unități ale Regiei. 13) Se preocupă de cunoaşterea şi aplicarea legislației în vigoare, în legătură cu activitatea de evaluare psihologică a personalului Regiei. 14) Elaborează proceduri operaționale, instrucțiuni tehnice şi de lucru împreună cu compartimentele în care se desfăşoară activitatea procedurată sau cea detaliată în instrucțiuni, 15) Participă la menținerea şi îmbunătățirea SMI. 16) Respectă toate atribuțiile şi responsabilitățile ce revin din documentele SMI. 2.4 Serviciul Intern de Prevenire şi Protecţie Art.9. Serviciul are în subordine directă Compartimentul Servicii Situaţii de Urgență, având următoarele atribuții şi răspunderi: a) Prevenire şi protecție în domeniul securității şi sănătății în muncă b) Medicina muncii c) Situaţii de urgență (prevenirea şi stingerea incendiilor, protecția civilă) şi pază generală d) Activitate stomatologică ATRIBUȚII a) Prevenire şi protecție în domeniul securității şi sănătății în muncă Art.10. Serviciul intern de prevenire şi protecţie funcționează ca şi compartiment distinct aflat în subordinea directă a Directorul General. Art.11. Activităţile de prevenire şi protecție, desfăşurate prin modalitățile prevăzute de legislația în vigoare, coordonate direct de Directorul General, în cadrul regiei sunt următoarele: - identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor pentru fiecare componentă a sistemului de muncă respectiv executant, sarcină de muncă, mijloace de muncă/echipamente de muncă şi mediul de muncă pe locuri de muncă/posturi de lucru; - elaborarea şi actualizarea planului de prevenire şi protecție; - elaborarea de instrucțiuni proprii, pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă ținând seama de particularitățile activităților şi ale unității/întreprinderii, precum şi ale locurilor de muncă/posturilor de lucru; - propunerea atribuțiilor şi răspunderilor în domeniul securității şi sănătății în muncă, ce revin lucrătorilor, corespunzător funcţiilor exercitate, care se consemnează în fişa postului, cu aprobarea angajatorului; - Verificarea cunoaşterii şi aplicării, de către toți lucrătorii, a măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi protecţie, precum şi a atribuțiilor şi responsabilităților ce le revin în domeniul securității şi sănătății în muncă, stabilite prin fişa postului; - întocmirea unui necesar de documentații cu caracter tehnic de informare şi instruire a lucrătorilor în domeniul securității şi sănătății în muncă; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicității adecvate pentru fiecare loc de muncă, asigurarea informării şi instruirii lucrătorilor în domeniul securității şi sănătății în muncă, şi verificarea cunoaşterii şi aplicării de către lucrători a informațiilor primite; elaborarea programului de instruire-testare la nivelul întreprinderii şi/ sau unității; asigurarea întocmirii planului de acţiune în caz de pericol grav şi iminent, conform prevederilor legale şi asigurarea ca toți lucrătorii să fie instruiți pentru aplicarea lui; evidența zonelor cu risc ridicat şi specific conform legii; stabilirea zonelor care necesită semnalizare de securitate şi sănătate în muncă, stabilirea tipului de semnalizare necesar, şi amplasarea conform prevederilor privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau sănătate la locul de muncă; evidența meseriilor şi a profesiilor, prevăzute de legislația specifică, pentru care este necesară autorizarea exercitării lor; evidența posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare; evidența posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesită testarea aptitudinilor şi/sau control psihologic periodic; monitorizarea funcţionării sistemelor şi dispozitivelor de protecție, a aparaturii de măsură şi control, precum şi a instalațiilor de ventilare sau a altor instalații pentru controlul noxelor în mediul de muncă; verificarea stării de funcționare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenţă, precum şi a sistemelor de siguranță; face demersuri pentru efectuarea determinărilor de noxe fizice, chimice sau biologice din zonele de muncă, a dinamicii acestora şi a duratei de expunere a salariaților în condițiile respective; informarea angajatorului, în scris, asupra deficienţelor constatate în timpul controalelor efectuate la locul de muncă şi propunerea de măsuri de prevenire şi protecție; întocmirea rapoartelor şi/sau a listelor prevăzute de hotărârile Guvernului emise conform legi, inclusiv cele referitoare la azbest, vibrații, zgomot şi şantiere temporare şi mobile; evidența echipamentelor de muncă şi urmărirea ca verificările periodice şi, dacă este cazul, încercările periodice ale echipamentelor de muncă să fie efectuate de persoane competente, conform prevederilor referitoare la asigurarea securității şi sănătății lucrătorilor care utilizează la locul de muncă echipamente de muncă; identificarea echipamentelor individuale de protecție necesare pentru posturile de lucru din regie şi întocmirea necesarului de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecție conform prevederilor referitoare la cerințele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă; urmărirea întreţinerii, manipulării şi depozitării adecvate a echipamentelor individuale de protecție şi a înlocuirii lor la termenele stabilite, precum şi în celelalte situații referitoare la cerințele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă; participarea la cercetarea evenimentelor conform competențelor prevăzute de lege; întocmirea evidențelor conform competențelor prevăzute de lege; elaborarea rapoartelor privind accidentele de muncă suferite de lucrătorii din regie, în conformitate cu prevederile din lege; urmărirea realizării măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă, cu prilejul vizitelor de control şi al cercetării evenimentelor; colaborarea cu lucrătorii şi/sau reprezentanții lucrătorilor, serviciile externe de prevenire şi protecție, medicul de medicina muncii, în vederea coordonării măsurilor de prevenire şi protecție; colaborarea cu lucrătorii desemnați/serviciile interne/serviciile externe ai/ale altor angajatori, în situația în care mai mulți angajatori îşi desfăşoară activitatea în acelaşi loc de muncă; urmărirea actualizării planului de avertizare, planului de prevenire şi protecție, şi al planului de evacuare; propunerea de sancțiuni şi stimulente pentru lucrători, pe criteriul îndeplinirii atribuțiilor în domeniul securității şi sănătății în muncă; propunerea de clauze privind securitatea şi sănătatea în muncă la încheierea contractelor de prestări servicii cu alți angajatori, inclusiv la cele încheiate cu angajatori străini; participă pe post de secretar în comisiile de cercetare a accidentelor de muncă, ținând evidența acestora conform legislației în vigoare; organizează şi participă pe post de secretar la şedinţele Comitetului de sănătate şi securitate în muncă. Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE Art.12. Alte atribuții coordonate direct de şeful Serviciului I.P.P. în conformitate cu cerințele legale, impuse de SMI şi regulamentele interne în vigoare ale regiei: elaborează proceduri operaționale, instrucțiuni tehnice şi de lucru împreună cu compartimentele în care se desfăşoară activitatea procedurată sau cea detaliată în instrucțiuni; participă la dezvoltarea, menținerea şi îmbunătățirea SMI; respectă toate atribuțiile şi responsabilitățile ce revin din documentele SMI; colaborează cu organele sindicale, Inspectoratul teritorial de muncă, analizează sesizările lucrătorilor pe această direcție; răspunde de autorizarea tuturor activităților ce se desfăşoară în cadrul serviciului, dacă este cazul; colaborează cu reprezentanții lucrătorilor cu atribuții pentru securitatea şi sănătatea în muncă, cu persoanele juridice sau fizice abilitate angajate pentru a presta servicii în domeniu şi cu reprezentanții sindicatelor pentru realizarea programelor privind îmbunătățirea condițiilor de muncă incluse în contractele colective; stabileşte reguli privind instruirea şi însoțirea persoanelor aflate în regie cu permisiunea angajatorului sau a reprezentaților acestuia organizează, coordonează şi verifică activitatea de planificare a resurselor umane astfel încât să se respecte prevederile referitoare la timpul de lucru şi timpul de odihnă, ore suplimentare, conform legislației în vigoare, prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi a documentației specifice SMI organizează şi verifică activitatea de acordare a sporurilor conform legislației în vigoare, prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi a documentației specifice SMI întocmeşte planificarea concediilor de odihnă pentru personalul din subordine; comunică, în termen, exact şi corect, Serviciului Resurse Umane, acte, date, documente referitoare la situații de modificare/suspendare/încetare a elementelor din contractul individual de muncă a salariaților din subordine în vederea completării şi transmiterii, în termenul stabilit de lege, a Registrului General de Evidență a Salariaţilor. întocmeşte necesarul de instruire pentru personalul din subordine b) Medicina muncii Art.13. Activitatea revine în mod direct medicului de medicina muncii, funcţionează distinct, conform prevederilopr legale, din punct de vedere administrativ fiind în componența Serviciului Intern de Prevenire şi Protecţie. Art.14. Activitatea de medicina muncii este coordonată şi condusă de către medicul de medicina muncii. Medicul de medicina muncii este subordonat angajatorului pe linie administrativă, iar activitatea sa este în concordanță cu principiile de etică şi deontologie medicală. De asemenea medicul de medicina a muncii apără interesele regiei, ale angajaților săi şi nu i se poate cere să folosească concluziile medicale în scopuri care prejudiciază angajatul. ATRIBUŢII organizează supravegherea medicală a condițiilor de muncă în relație cu starea de sănătate a salariaților, depistarea bolilor profesionale, cunoaşterea şi dispensarizarea bolilor legate de profesiune şi acordarea ajutorului medical în caz de accidente în timpul desfăşurării activității, urmăreşte realizarea contractului colectiv de muncă; asigură funcționarea cabinetului de medicină a muncii şi accesul salariaților la serviciul medical de medicina muncii ; ține legătura cu organele sanitare şi medicale coordonatoare; monitorizează condițiile de muncă şi procesele tehnologice din regie în relație cu starea de sănătate a salariaților pentru depistarea condițiilor de mediu şi de lucru, recomandă măsurile profilactice de organizare a proceselor de muncă şi după caz, schimbarea locului de muncă, recomanda acordarea materialelor igienico sanitare pentru prevenirea bolilor profesionale; organizează şi controlează aplicarea măsurilor pentru gestionarea deşeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală stabileşte locurile de muncă unde se acordă alimentație de protecție, depistează şi semnalează cazurile de îmbolnăviri profesionale, în conformitate cu legislația în vigoare; analizează periodic şi ține evidența morbidității; ia in evidenta certificatele de concediu medical potrivit reglementărilor în vigoare si efectueaza controlul medical la reluarea activitatii cand este necesar; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE - efectueaza examenul medical la angajare, efectueaza controlul medical periodic al lucratorilor conform legislației; - elaborează proceduri operaționale, instrucțiuni tehnice şi de lucru împreună cu compartimentele în care se desfăşoară activitatea procedurată sau cea detaliată în instrucțiuni; - Participă la dezvoltarea, implementarea, menținerea şi îmbunătățirea SMI; - respectă toate atribuțiile şi responsabilitățile ce revin din documentele SMI. 2.4.1. Compartimentul Servicii Situaţii de Urgenţă Art.15. Compartimentul are atribuții şi răspunderi în următoarele domenii : I) Activitatea de protecție civilă ll) Activitatea de prevenire si stingere a incendiilor Il) Paza generală Art.16. În domeniile în care îşi desfăşoară activitatea biroul are următoarele atribuții: - elaborează proceduri operaționale, instrucțiuni tehnice şi de lucru împreună cu compartimentele în care se desfăşoară activitatea procedurată sau cea detaliată în instrucţiuni; - participă la menținerea şi îmbunătățirea SMI; - respectă toate atribuțiile şi responsabilitățile ce revin din documentele SMI. I) Activitatea de Protecţie civilă Art.17. Activitatea revine în mod direct Compartimentul Servicii Situaţii de Urgență care organizează şi conduce activitatea celulei de urgență pentru îndeplinirea misiunilor și sarcinilor ce-i revin potrivit actelor normative în vigoare. ATRIBUŢII - prevăd, anual, în bugetul propriu, fonduri pentru cheltuieli necesare desfăşurării activităților de protecție civilă; - organizează instruirea şi pregătirea personalului încadrat în muncă privind protecția civilă; - asigură alarmarea salariaților şi populației din zona de risc creată ca urmare a activităților proprii desfăşurate; - participa la exercitii şi aplicații de protecție civilă şi conduc nemijlocit acțiunile de alarmare, evacuare, intervenție, limitare şi inlaturare a urmărilor situațiilor de urgenta desfăşurate de regie sau formatiunile proprii; - înştiinţează persoanele şi organismele competente asupra factorilor de risc şi le semnalează, de îndată, cu privire la iminența producerii sau producerea unei situații de protecție civilă la nivelul regiei; - încheie contracte, convenții sau protocoale de cooperare cu alte servicii de urgență profesioniste sau voluntare; - menţin în stare de funcționare mijloacele de transmisiuni-alarmare, spațiile de adăpostire şi mijloacele tehnice proprii, destinate adăpostirii sau intervenției, țin evidența acestora şi le verifică periodic; - îndeplinesc alte obligaţii şi măsuri stabilite, potrivit legii, de către organismele şi organele abilitate. - conduce activitățile pentru întocmirea şi actualizarea planului de protecție civilă al Timişoara; - îndrumă şi răspunde de pregătirea de protecție civilă a celulei de urgentă, a şefilor şi comandanților formațiunilor de protecție civilă proprii, a personalului încadrat în formațiunile de protecție civilă şi a salariaților potrivit programelor elaborate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgență „Banaf” al județului Timiş; - Urmăreşte şi controlează aplicarea măsurilor prevăzute în actele normative privind avizarea proiectelor construcțiilor noi, execuția adăposturilor de protecție civilă în subsolul noilor construcții şi amenajarea unor lucrări subterane ca adăposturi de protecție civilă; - ţine evidența şi controlează întreţinerea, conservarea şi modul de folosire în timp de pace, a fondului de adăpostire; - prezintă propuneri Directorului General pentru completarea necesarului de adăpostire; - are şi alte atribuții stabilite de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgență „Banat” al județului Timiş fără a diminua capacitatea de organizare şi îndrumare a activităților de protecție civilă din cadrul regiei; - ține evidența militară a angajaților şi agenților prin Centrul Militar Zonal Timis; - ține evidența mijloacelor auto necesare la mobilizarea generală sau parțială; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

mn Ea | REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI | FUNCŢIONARE [es participă la întocmirea lucrării de mobilizare a regiei prin SMEPTA de pe lângă Prefectura Judetului Timiş. II) Prevenirea şi stingerea incendiilor Art.18. Activitatea revine în mod direct Compartimentul Servicii Situaţii de Urgență care organizează şi răspunde de modul în care se asigură activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor. ATRIBUȚII desfăşoară activități de informare şi instruire privind cunoaşterea şi respectarea regulilor şi a măsurilor de apărare impotriva incendiilor sau în alte situații de urgență; întocmeşte actele de autoritate: decizii, dispoziții, hotărâri şi altele asemenea, prin care se stabilesc raspunderi pe linia apărării impotriva incendiilor, precum şi documentele şi evidentele specifice; întocmeşte/actualizează instrucțiunile de prevenire şi stingere a incendiilor pentru locurile de munca stabilite, obligatoriu pentru toate locurile cu risc de incendiu şi stabileste atribuțiile ce revin salariaților; organizează salvarea salariaților şi evacuarea bunurilor, prin întocmirea şi afişarea planurilor de protecție specifice şi prin menținerea condițiilor de evacuare pe traseele stabilite; asigură intervenția pentru stingerea incendiilor, salvarea, acordarea primului ajutor şi protecția persoanelor, a animalelor şi a bunurilor periclitate de incendii sau în alte situații de urgență; elaborează documentele specifice de instruire la locul de muncă, desfăşurarea propriu-zisă şi verificarea efectuării acesteia; organizează apărarea împotriva incendiilor la locurile de muncă; planifică şi execută controale proprii periodice, în scopul depistării, cunoaşterii şi înlăturării oricăror stări de pericol care pot favoriza inițierea sau dezvoltarea incendiilor şi propune remedierea deficienţelor constatate; asigură funcționarea la parametrii proiectați a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor; reglementează raporturile privind apărarea impotriva incendiilor în relațiile generate de contracte/conventții; propune includerea în bugetele proprii a fondurilor necesare organizării activității de apărare impotriva incendiilor, dotării cu mijloace tehnice pentru apărarea impotriva incendiilor şi echipamente de protecție specifice; prezintă periodic conducerii analize privind activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor; verifică întreținerea şi funcţionarea tehnicii de luptă împotriva incendiilor, asigură încărcarea stingătoarelor; colaborează cu organele Ministerului Administraţiei şi Internelor pe linia prevenirii incendiilor. acorda sprijin şi asistenta tehnica de specialitate centrelor operative pentru situații de urgenta în îndeplinirea atribuțiilor. întocmeşte documentele de organizare, desfăşurare şi conducere a activității serviciului privat pentru situații de urgență; asigură pregătirea şi antrenarea serviciului de urgență privat pentru intervenție, precum şi de participarea acestuia la concursurile profesionale. II) Paza generală Art.19. Activitatea revine în mod direct Compartimentului Servicii Situaţii de Urgență care prezintă conducerii propuneri de reguli precise de acces şi circulație în incintă, răspunde de aplicarea strictă a acestor reguli, numeşte persoanele responsabile cu aceasta pe incintă. ATRIBUȚII elaborează planurile de paza a obiectivelor şi bunurilor, modul de efectuare a acesteia, necesarul de amenajări, instalații şi mijloace tehnice de pază şi alarmare; ia măsuri şi răspunde de efectuarea amenajărilor, instalațiilor şi a mijloacelor tehnice de pază şi alarmare prevăzute în plan; cercetează evenimentele semnalate pe linie de pază, informează conducerea asupra acestora şi propune măsuri necesare; întocmeşte documentele pentru informarea organelor de poliție cu privire la evenimentele produse pe linie de pază; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE ține legătura cu prestatorii de servicii de pază, vizează documentele de plată a pazei, controlează efectuarea pazei, dacă este cazul. d) Activitate stomatologică Art.20. Art.21. asigură funcţionarea cabinetului stomatologic şi evidența specifică din cadrul acestuia. 2.5. Biroul Control Financiar de Gestiune Biroul Control Intern are atribuții în domeniul verificării dispozițiilor legale în vigoare privitoare la gestionarea şi gospodărirea mijloacelor materiale şi băneşti aflate la dispozitia regiei şi supraveghează întreaga activitate a regiei privind conformitatea şi respectarea prevederilor documentațiilor interne şi externe în vigoare. ATRIBUŢII În domeniul său de activitate Biroului Control Intern, are următoarele atribuții şi răspunderi: efectuează controlul gestionar de fond la toate subunitățile şi gestiunile; organizează desfăşurarea şi valorificarea potrivit normelor legale a acțiunilor de control; urmăreşte aplicarea sancţiunilor disciplinare, convenționale sau penale, după caz, împotriva celor vinovați, stabileşte dimensiunile pagubelor; verifică existența, integritatea şi paza bunurilor şi valorilor de orice fel şi deținute cu orice titlu; verifică utilizarea valorilor materiale de orice fel, declasarea şi casarea de bunuri; verifică efectuarea prin numerar sau prin cont a încasărilor şi plăţilor în lei şi valută, inclusiv a salariilor şi reținerilor sau altor obligaţii; verifică întocmirea şi circulația documentelor primare, documentelor tehnic-operative şi contabile; efectuează verificări tematice pe orice problemă economică care poate produce pagube; întocmeşte proiectul planului de control semestrial şi îl supune aprobării directorului general; participă la menţinerea şi îmbunătățirea SMI; respectă toate atribuțiile şi responsabilitățile ce revin din documentele SMI; planificarea şi realizarea inspecțiilor în baza documentației SMI, a rapoartelor de audit intern şi a dispozițiilor managementului de vărf; supraveghează întreaga activitate a regiei privind conformitatea şi respectarea prevederilor documentației Sistemului de Management Integrat; efectuează inspecții neplanificate pe baza sesizărilor sau la solicitarea managementului de vărf, elaborarea instrucțiunilor de verificare; identificarea şi înregistrarea neconformităților şi prevenirea utilizării neintenționate a produselor neconforme; participă la anchetele de cercetare a evenimentelor precum şi verificări pe traseu; în baza rezultatelor de analiză a inspecțiilor efectuate propune în rapoartele de inspecții sancţiuni şi măsuri de îmbunătățire a activității controlate; elaborează proceduri operaționale, instrucțiuni tehnice şi de lucru împreună cu compartimentele în care se desfăşoară activitatea procedurată sau cea detaliată în instrucţiuni; urmăreşte şi analizează defecțiunile din teren; urmăreşte respectarea obligațiilor cu termenele de garanţie a reviziilor şi reparațiilor, întocmeşte petiții la furnizori împreună cu Serviciul A.P.D. la solicitarea acestuia; controlează calitatea transportului în comun, respectarea regulilor stabilite, comportarea personalului de bord, analizează reclamațiile cu privire la calitatea transportului în comun; face parte din comisia de evaluare a pagubelor materiale produse în urma unor deranjamente sau accidente; participă la analizele organizate cu executanții şi beneficiarii privind calitatea produselor şi reparațiilor executate; face analize de fiabilitate a ansamblelor şi subansamblelor principale la autovehicule; verifică respectarea proceselor tehnologice în activitatea de revizii şi reparații, procese cuprinse în procedurile şi instrucțiunile proprii compartimentelor, sesizând încălcarea acestora organizează, coordonează şi verifică activitatea de planificare a resurselor umane astfel încât să se respecte prevederile referitoare la timpul de lucru şi timpul de odihnă, ore suplimentare, conform legislației în vigoare, prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi a documentației specifice SMI Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE organizează şi verifică activitatea de acordare a sporurilor conform legislației în vigoare, prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi a documentației specifice SMI întocmeşte pianificarea concediilor de odihnă pentru personalul din subordine; comunică, în termen, exact şi corect, Serviciului Resurse Umane, acte, date, documente referitoare la situații de modificare/suspendare/încetare a elementelor din contractul individual de muncă a salariaților din subordine în vederea completării şi transmiterii, în termenul stabilit de lege, a Registrului General de Evidență a Salariaților. întocmeşte necesarul de instruire pentru personalul din subordine 2.6. Serviciul Monitorizare şi Siguranţa Circulaţiei Art.22. Serviciul are în subordine: a) Biroul Siguranța Circulaţiei ATRIBUȚII Art.23. În domeniul său de activitate Serviciul Monitorizare şi Siguranța Circulației are următoarele atribuții şi răspunderi : elaborează proceduri operaționale, instrucțiuni tehnice şi de lucru împreună cu compartimentele în care se desfăşoară activitatea procedurată sau cea detaliată în instrucțiuni, participă menținerea şi îmbunătățirea SMI; respectă toate atribuțiile şi responsabilitățile ce revin din documentele SMI; organizează, coordonează şi verifică activitatea de planificare a resurselor umane astfel încât să se respecte prevederile referitoare la timpul de lucru şi timpul de odihnă, ore suplimentare, conform legislației în vigoare, prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi a documentației specifice SMI organizează şi verifică activitatea de acordare a sporurilor conform legislației în vigoare, prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi a documentației specifice SMI întocmeşte planificarea concediitor de odihnă pentru personalul din subordine; comunică, în termen, exact şi corect, Serviciului Resurse Umane, acte, date, documente referitoare la situații de modificare/suspendare/încetare a elementelor din contractul individual de muncă a salariaților din subordine în vederea completării şi transmiterii, în termenul stabilit de lege, a Registrului General de Evidență a Salariaților. întocmeşte necesarul de instruire pentru personalul din subordine controlează modul în care sunt asigurate condiții corespunzătoare de transport pentru publicul călător: ordinea, confortul şi starea de curățenie, propune măsuri de îmbunătățire; analizează cererile de înființare de noi trasee sau de modificare a celor existente propunând soluții; urmăreşte respectarea graficelor de circulație de către secții inclusiv orele de intrare în traseu, orele de ieşire din traseu, orele de trecere şi acoperirea traseelor cu mijloace de transport, conform programelor stabilite; ține legătura cu instituțiile care administrează drumurile, Poliția rutieră, Primăria; răspunde de autorizarea tuturor activităților ce se desfăşoară în acest serviciu, dacă este cazul; verifică pe trasee disciplina personalului precum şi respectarea măsurilor privind siguranța circulaţiei; urmăreşte modul cum se face depanarea în traseu a mijloacelor de transport; se ocupă de întocmirea asigurărilor pentru parcul de vehicule transmis de STT, STTr şi STA; ține evidența şi urmăreşte recuperarea pagubelor aduse regiei de la personalul propriu, terțe persoane, societăți de asigurări împreună cu compartimentul juridic şi serviciul financiar-contabil; ține legătura cu societățile de asigurări: urmăreşte conducerea preventivă şi respectarea restricțiilor; colectează sesizările conducătorilor de vehicule privind starea liniei cale, contact sau drumuri şi informează pe cei în cauză pentru remediere; verifică existența şi amplasarea corectă a indicatoarelor de traseu de pe vehicule; controlează şi ține evidența îndeplinirii planului de exploatare; urmăreşte modul cum sunt dirijate în trasee mijloacele de transport de către dispeceri, înregistrează şi evidențiază întreruperile de circulație; analizează cauzele şi frecvența accidentelor de circulație, întocmeşte periodic informări privind evenimentele rutiere în care sunt implicate mijloacele de transport ale regiei, organizează şi urmăreşte îndeplinirea sarcinilor stabilite în planurile de măsuri, pe linie de siguranța Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE circulației; participă la cercetarea accidentelor grave de circulație în care au fost implicate vehicule ale regiei; ia măsuri pentru înregistrarea şi evidența evenimentelor de circulație la nivel de regie; propune măsuri tehnice şi organizatorice pentru prevenirea evenimentelor de circulație, pentru întărirea disciplinei, pentru sancţionarea abaterilor pe linie de siguranța circulației; difuzează şi urmăreşte utilizarea de mijloace de propagandă şi instruire pe linie de siguranța circulației; verifică cu ocazia controalelor periodice modul cum în secţii se realizează instruirea lunară a personalului, prelucrarea evenimentelor produse; ține evidența stațiilor pentru călători şi sesizează organele competente pentru ca acestea să îndeplinescă condițiile de siguranța circulaţiei; , E a a , 00 00 dispecerul central reprezintă Directorul General în zilele lucrătoare pe intervalul orar 15-07, sâmbăta, duminica şi în sărbătorile legale, atâta timp cât coordonarea Regiei nu este asigurată de alte persoane desemnate din cadrul conducerii executive ale acesteia; dispecerul central are în subordine dispeceratele de sectii, în zilele lucrătoare pe intervalul orar 15%. 07”, sâmbăta, duminica şi în sărbătorile legale;Se ocupa de monitorizrea energetica a regiei respectiv de orice incident pe aceasta linie. Preaia integral activitatea de conducerea a activitatii energetice de la substatile de redresare transformare ale regiei pe care o urmareste, supravegheaza si controleaza monitorizează respectarea graficelor, rotirea şi refrecvențarea mijloacelor de transport în caz de abateri seminificative față de graficele planificate; informează conducătorii de vehicule privind orice modificare apărută în schimbarea graficelor de circulație sau a vehiculelor alocate, urmare a unor necesități apărute în funcţie de diverse situații impuse, prin utilizarea mijloacelor de comunicații specifice SIEIC; comunică cu conducătorii de vehicule, ori de cate ori situația impune, prin mesaje scrise predefinite sau particulare şi prin voce. Prioritară va fi comunicaţia prin mesaje scrise; respectă orice alte sarcini cu privire a SIEIC, rezultate prin procedurile şi regulamentele proprii fiecărui compartiment şi loc de muncă; urmăreşte în permanenţă modul cum sunt respectate programele de circulație colaborând cu dispecerii de la secții şi şefii de coloană. la decizii de deviere a mijloacelor de transport pe alte trasee atunci când se impune acest lucru. Când este cazul solicită sprijinul şefilor de ateliere sau conducătorilor secţiei; urmăreşte permanent prin Sistemul de Monitorizare Vehicule (SMV) respectarea graficele de circulație, intervenind prin modificarea graficelor de circulație când situația o impune solicitând în acest sens şi intervenția dispecerilor direcţiilor/secției, controlorilor de trafic; ține evidența zilnică a tuturor mijloacelor de transport din expioatare, înregistrând toate întârzierile la ieşirea în exploatare față de graficul de circulație, intrările în depouri a unităților pe cauze; în cazul evenimentelor de circulație, (tamponări, accidente de persoană, deraieri, deranjamente în rețeaua de contact, începuturi de incendiu, blocări de circulație, intemperii atmosferice deosebite, etc.) ia măsurile ce se impun, mobilizând echipele de intervenție din cadrul Secţiei Transport Tramvaie, Sectia Transport troleibuze şi Secţiei Transport Auto, solicitând (dacă este cazul ) şi sprijinul altor organe cu putere de decizie (Poliţia Rutieră, Poliția Comunitară, Primărie, etc.) evidențiind în registrul de evenimente cauzele, vinovații, modul de rezolvare; monitorizează debranşările şi branşările sectoarelor, la cererea echipelor de intervenție şi revizii dacă debranşarea sectorului respectiv durează mai mult de 10 minute, se vor lua măsurile necesare pentru desfăşurarea circulației în condiții acceptabile; în urma evenimentelor de circulație sau din alte cauze, sprijină acțiunea de readucere în depouri a mijloacelor de transport. În cazuri deosebite va lua măsuri pentru asigurarea pazei în traseu, întocmind raport dacă se constată nereguli; colaborează cu secțiile si compartimentele Regiei privind folosirea maşinilor şi utilajelor de intervenție din dotarea acestora numai la intervențiile făcute la evenimentele ce au legătură cu activitatea R.A.T.T. (intervenții unde sunt implicate mijloace de transport R.A.T.T. sau când este blocată circulația pe liniile R.A.T.T.); în cazul accidentelor de muncă produse în intervalul 15:00 — 24:00 — 7:00 informează imediat lucrătorul desemnat din cadrul serviciului IPP, şeful compartimentului implicat precum şi conducerea R.A.T.T,, luând măsurile de prim ajutor, precum şi apelarea la serviciul de specialitate “112”; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE în timpul serviciului, primeşte note telefonice, telegrame, alte înştiințări, având obligația să le transmită sigur şi în timp util persoanelor în drept, acestea fiind înregistrate într-un registru de evidență; în timpul serviciului, în relația cu mass media precum şi la solicitările persoanelor străine indiferent în ce calitate s-au prezentat, este autorizat să dea relații referitoare la realizarea programelor de circulație, modificări apărute pe durate scurte sau mai lungi şi măsurile luate. 2.6.1. Biroul Siguranța Circulației Coordonează şi activitatea de inspecție tehnică periodică, având următoarele responsabilități: răspunde de autorizarea tuturor activităților ce se desfăşoară în cadrul stației ITP; efectuează inspecții tehnice periodice la parcul propriu de vehicule al regiei şi verificări la ieşirea din reparație a acestora; efectuează inspecții tehnice periodice contra cost, pentru terți; asigură întreținerea aparaturii din dotare în parametrii prin efectuarea reviziilor la societăți acreditate de RAR. răspunde de funcţionarea instalațiilor şi aparaturii de măsurare şi monitorizare la parametrii proiectați, verificarea şi certificarea funcționării acestora în limitele de precizie stabilite ; efectuează operații de supraveghere şi întreținere a aparaturii de măsurare şi monitorizare; răspunde de verificările periodice ale aparaturii de măsurare şi monitorizare, conform cerințelor legale. Atributiile dispeceratului central privind monitorizarea, urmarirea, supravegherea si controlul pe linie energetica Art.24. >DPLOLE 2 monitorizează în permanenţă rețelele de contact tramvai şi troleibuz precum şi rețelele de cabluri de alimentare prin sistemul de telecomandă automată; coordonează şi efectuează manevre pe medie tensiune; prognozează şi transmite către ELECTRICA S.A, sau alt furnizor de energie electrica consumul energetic în funcție de graficele de circulație şi numărul de unități zilnice tramvai şi troleibuz. răspunde de exploatarea substațiilor şi rețelelor de alimentare ale regiei; execută intervenții la evenimente legate de substațiile regiei; verifică zilnic aparatele speciale din substaţii; asigură funcţionarea permanentă a substațiilor, anunțând sectoarele de exploatare a mijloacelor de transport electric, din timp, despre avarii sau intreruperi la rețelele de contact; colaboreaza cu ENEL în verificarea stării tehnice a părții de înaltă tensiune a rețelelor şi stațiilor; asigură şi răspunde de intervenția promptă la avariile apărute în rețelele de alimentare sau substații; asigură degajarea substațiilor în caz de întreruperi sau evenimente grave; analizează întreruperile şi avariile pe cauze, luând măsuri de înlăturare a cauzelor, face propuneri de sancționare a vinovaţilor dacă este cazul. 2.7. Comisia de disciplină Comisia de disciplină la nivel central, organ de cercetare disciplinară la nivelul regiei, conform Legii 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituţiile publice şi alte unități care semnalează încălcări ale legii, va putea fi sesizată cu privire la săvârşirea următoarelor fapte: infracțiuni de corupție, infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție, infracțiuni în legătură directă cu infracțiunile de corupție, infracțiunile de fals şi infracțiunile de serviciu sau în legătură cu serviciul; infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Comunităților Europene; practici sau tratamente preferențiale ori discriminatorii în exercitarea atribuțiilor regiei; încălcarea prevederilor privind incompatibilitățile şi conflictele de interese; folosirea abuzivă a resurselor materiale sau umane; partizanatul politic în exercitarea prerogativelor postului, cu excepția persoanelor alese sau numite politic; încălcări ale legii în privința accesului la informații şi a transparenţei decizionale; încălcarea prevederilor legale privind achizițiile publice şi finanțările nerambursabile; incompetența sau neglijența în serviciu; evaluări neobiective ale personalului în procesul de recrutare, selectare, promovare, retrogradare şi eliberare din funcție; încălcări ale procedurilor administrative sau stabilirea unor proceduri interne cu nerespectarea legii; emiterea de acte administrative sau de altă natură care servesc interese de grup sau clientelare; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE m) administrarea defectuoasă sau frauduloasă a patrimoniului public şi privat al regiei; n) încălcarea altor dispoziții legale care impun respectarea principiului bunei administrări şi cel a ocrotirii interesului public. Semnalarea unor astfel de încălcări ale legii, prevăzute ca fiind abateri disciplinare, contravenţii sau infracțiuni, de către persoane cu funcții de conducere sau de execuție constituie avertizare în interes public. Capitolul 3: ATRIBUŢIILE ŞI SARCINILE COMPARTIMENTELOR ŞI SECŢIILOR DIN SUBORDINEA DIRECTORULUI TEHNIC Art.1. Faţă de responsabilitățile cuprinse în prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare, lucrătorii regiei, desemnați urmăritori de contract, pentru contractele aflate în derulare, au ca sarcină de serviciu verificarea modului de soluționare a închiderii contractelor, aceasta presupunând inclusiv urmărirea încasării creanţelor şi întocmirea către Asistenţa Juridică (din cadrul RATT) a documentației necesare acționării în instanță, în cazul neîncasării în termenii contractuali, deasemenea calcularea penalităților pentru neîncasarea în termen. 3.1. Serviciul Tehnic Art.2. Serviciul are atribuții şi răspunderi în următoarele domenii de activitate: a) planificarea, programarea şi urmărirea producţiei b) cercetarea şi normarea consumurilor c) rezolvarea problemelor tehnice ale mijloacelor de transport şi utilaje d) investiții e) protecția mediului 1) proiectare şi asimilare piese de schimb 9) elaborare specificații tehnice pentru reparare material rulant b) gestionare colecţie de standarde RATT c) patrimoniu şi administrativ ATRIBUŢII Art.3. În domeniul său de activitate Serviciul Tehnic are următoarele atribuții şi răspunderi: - elaborează proceduri operaționale, instrucțiuni tehnice şi de lucru împreună cu compartimentele în care se desfăşoară activitatea procedurată sau cea detaliată în instrucțiuni; - participă la menținerea şi îmbunătățirea SMI; - respectă toate atribuțiile şi responsabilitățile ce revin din documentele SME; - răspunde de autorizarea tuturor activităților ce se desfăşoară în cadrul serviciului, dacă este cazul Şeful Serviciului Tehnic va avea şi următoarele atribuții: - organizează, coordonează şi verifică activitatea de planificare a resurselor umane astfel încât să se respecte prevederile referitoare la timpul de lucru şi timpul de odihnă, ore suplimentare, conform legislației în vigoare, prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi a documentației specifice SMI - organizează şi verifică activitatea de acordare a sporurilor conform legislației în vigoare, prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi a documentației specifice SMI - întocmeşte planificarea concediilor de odihnă pentru personalul din subordine; - comunică, în termen, exact şi corect, Serviciului Resurse Umane, acte, date, documente referitoare la situaţii de modificare/suspendare/încetare a elementelor din contractul individual de muncă a salariaților din subordine în vederea completării şi transmiterii, în termenul stabilit de lege, a Registrului General de Evidență a Salariaților. - întocmeşte necesarul de instruire pentru personalul din subordine a) Planificarea , programarea şi urmărirea producției întocmeşte planurile de perspectivă privind repararea mijloacelor de transport la SR, a rețelelor de linie cale, contact; - defalcă sarcinile lunare de plan pentru secții; - urmăreşte şi prezintă conducerii modul de realizare a programelor de producție; - planifică reparații accidentale în funcție de capacitățile disponibile; Acest document este proprietate a R.A.T.T, Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE | a Pat planifică reparațiile curente la clădiri şi instalații; planifică şi urmăreşte reviziile tehnice a mijloacelor de transport în comun; propune lista de reparații clădiri şi instalații, în baza propunerilor sectoarelor şi secţiilor din regie, în ordinea priorităților şi a analizei oportunității şi economicității, răspunde de autorizarea tuturor activităților ce se desfăşoară în cadrul serviciului. b) Cercetarea şi normarea consumurilor întocmeşte norme de consum pentru combustibili, lubrifianți, anvelope şi alte materiale; analizează periodic depăşirile consumurilor stabilite propunând măsuri corespunzătoare de încadrare; efectuează determinări experimentale la tipurile noi de vehicule intrate în dotarea unității precum şi la cele la care s-au efectuat modificări constructive privind consumurile; verifică şi instruieşte personalul însărcinat cu probleme de normare şi urmărire a consumurilor din subunități; participă la acţiuni de control şi îndrumare a unităților din subordine privind încadrarea în consumurile normate; se preocupă în mod permanent de creşterea productivității muncii, stabileşte căi şi soluții corecte de creştere a acesteia; urmăreşte reducerea efortului fizic al muncitorilor prin măsuri de mecanizare a proceselor de producție; întocmeşte Caiete de Sarcini pentru achiziții de materiale, piese schimb, utilaje, servicii, diverse lucrări, etc. Normarea muncii Serviciul asigură normarea proceselor tehnologice din cadrut atelierelor în care se lucrează în acord. În această activitate, serviciul are următoarele atribuții: asigură aplicarea normării la toate activitățile şi categoriile de personal în acord, controlează modul de aplicare şi face propuneri conducerii pentru modificarea normelor; efectuează fotografieri ale locurilor de mufică, analizând gradul de încărcare al acestora la solicitarea managementului de vârf, elaborează şi reexaminează normele de muncă locale folosite în locuri de muncă; organizează şi urmăreşte aplicarea experimentală a normelor de muncă, analizează rezultatele şi propune măsuri; difuzează subunităților normele cu caracter unificat aprobate pentru munca în acord şi normativele de personal pentru cele care lucrează în regie, urmărind aplicarea lor; verifică modul de aplicare ale normelor şi normativelor, înregistrarea corectă în evidență a datelor privind munca depusă, făcând propuneri corespunzătoare; răspunde de corelarea normelor de muncă cu condițiile de producție create la locurile de muncă, c) Rezolvarea problemelor tehnice ale mijloacelor de transport şi utilaje asigură documentația necesară şi răspunde de înscrierea în circulație a tramvaielor şi troleibuzelor; participă la constatarea defecțiunilor la introducerea în reparație a mijloacelor de transport; urmăreşte termenele scadente, privind introducerea mijloacelor de transport şi a celor din parcul intern la revizii, la terți ( reprezentanțele firmelor producătoare); verifică şi avizează devizele antecalcul şi facturile peste prețurile ferme la reparații capitale; participă la recepţia vehiculelor la ieşirea din reparație; stabileşte tehnologii pentru obiective de autodotare, scule şi dispozitive, îmbunătățiri constructive proiectate, alte lucrări ocazionale sau pentru terți; face comenzi către terți şi urmăreşte derularea lor, pentru piese de schimb sau operații tehnologice care nu se pot executa în atelierele proprii; urmăreşte elaborarea tematicilor de perfecţionare a cunoştinţelor profesionale şi a celor pentru diverse concursuri; răspunde de aplicarea strictă a dispozițiilor privind instalațiile sub presiune şi instalațiile de ridicat (ISCIR); analizează dosarele de casare cu privire la starea tehnică a mijloacelor fixe care îndeplinesc condițiile de casare şi face propuneri de menținere în exploatare respectiv de aprobare a casării; asigură executarea documentațiilor de casare, urmăreşte dezmembrarea şi scoaterea din evidența contabilă a mijloacelor fixe, obiecte de inventar şi echipament de protecție aprobate la casare; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE urmăreDte valorificarea materialelor rezultate din procesul de producție sau din casări; urmăreşte fişele utilajelor; asigură asistenţa tehnică la toate lucrările de construcții care nu sunt investiții; planifică lucrările de întreținere şi reparații ale utilajelor tehnologice din dotarea regiei; conduce şi organizează recepţia lucrărilor de reparații instalații şi utilaje; verifică existența şi aplicarea instrucțiunilor privind instalațiile de ridicat şi a celor sub presiune, la locurile de muncă; face controale periodice pe linie ISCIR, propune măsurile ce se impun conform reglementărilor legale; asigură trimiterea de utilaje în reparație la terţi, ține evidența contractelor de reparare, participă la recepție; dă avize pentru lucrări ale terţilor în zonele aferente instalațiilor regiei. d) Investiţii I) investiții Il) atragerea de fonduri internaționale şi credite externe Art.4. În domeniul activității de investiții, Serviciul Tehnic are următoarele atribuții şi răspunderi : I) Investiţii propune promovarea de noi investiții privind dezvoltarea regiei; propune lista de investiții în funcție de fondurile alocate de la conducerea regiei, în urma analizei urgenței şi oportunității lucrării; propune lista de dotări cu mijloace de transport, în baza necesarului întocmit de către compartimentele regiei, în ordinea priorităților şi în limita fondurilor alocate; propune lista de achiziții utilaje independente, în baza necesarelor întocmite de sectoarele interesate, în urma analizei priorităților şi în limita fondurilor alocate; asigură deschiderea finanțării la lucrările de investiții aprobate; asigură aprobarea realizării obiectivelor de investiții de către forurile competente; prevede în propunerile de investiții, fondurile şi sursele de plată ale acestora; urmăreşte plata proiectelor şi a lucrărilor de construcții montaj şi evidențiază realizarea acestora; raportează periodic conducerii realizările fizice şi valorice din graficul de realizare aprobat; întocmeşte raportarea operativă în darea de seamă statistică privind activitatea de investiții; întocmeşte documentele de decontare în baza situațiilor de plată confirmate; participă la alcătuirea propunerilor de investiții, modernizări, extinderi, dotări cu utilaje, autodotări; întocmeşte caiete de sarcini la investiții de construcții - montaj şi proiectare în construcţii, solicitând în acest scop sprijin din partea beneficiarilor şi a specialiştilor din regie; participă la încheierea de contracte de antrepriză, pe bază de licitație, cu unitățile de construcții; raportează periodic conducerii realizările fizice şi valorice din graficul de realizare aprobat, la toate lucrările de investiţii; răspunde de realizarea, recepţia şi punerea în funcţiune la termen a investițiilor precum şi atingerea parametrilor proiectați; urmăreşte la furnizori livrarea utitajelor tehnologice din cadrul devizului general de investiție la termenele stabilite în contracte; urmăreşte efectuarea probelor tehnologice şi atingerea parametrilor de funcționare proiectați; organizează şi realizează supravegherea tehnică în realizarea obiectivelor de investiții, întocmeşte formele pentru recepționarea şi decontarea acestora în conformitate cu legislația în vigoare; organizează efectuarea în regie proprie a investițiilor pentru care s-a aprobat această metodă; întocmeşte caiete de sarcini pentru lansarea contractelor de proiectare, participă la încheierea contractelor de proiectare; urmăreşte derularea contractelor de proiectare; urmăreşte întocmirea documentației pentru obținerea amplasamentului investiţiei şi a tuturor avizelor care vor sta la baza întocmirii proiectului de execuție de către proiectant; verifică documentațiile de proiectare şi le acceptă dacă corespund caietelor de sarcini; asigură condițiile tehnice necesare desfăşurării lucrărilor de investiții; supraveghează realizarea corectă a lucrărilor pe faze, în conformitate cu proiectele şi semnalează proiectantului abaterile constatate, asigură recepţia pe faze a lucrărilor şi recepţia la terminarea lucrărilor precum şi recepţia finală a acestora; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE răspunde de achitarea numai a lucrărilor de calitate corespunzătoare; asigură avizarea documentațiilor care stau la baza investițiilor. HI) Atragerea de fonduri internaționale şi credite externe întocmeşte documentații pentru atragerea de finanţări la proiecte de dezvoltare ale regiei; urmăreşte piața de capital şi sesizează ierarhic ofertele avantajoase sau interesante; sondează finanțatorii posibili asupra şanselor de obținere a unor fonduri internaționale la necesitățile regiei; caută finanțare sau creditare externă pentru lucrări de investiții fără finanțare asigurată; asigură documentația de ofertă a proiectelor regiei , traducerea, prezentarea, negocierea condițiilor de acordare, parcurgerea tuturor etapelor preliminare finanțării sau creditării proiectelor; solicită sprijin în obținerea de fonduri internaționale de la organele administrației locale sau centrale, stabileşte legături durabile cu organizații specializate la nivel local sau central. e) Protecţia mediului Art.5. Activitatea de protecția mediului revine în primul rând responsabilului de protecția mediului din cadrul serviciului. ATRIBUȚII participă la stabilirea locurilor de muncă cu condiții deosebite (noxe), face propuneri de măsuri pentru înlăturarea noxelor ; ține legătura şi asigură asistența de specialitate în relațiile cu instituțiile de specialitate; va întreprinde toate demersurile necesare pentru obținerea/actualizarea autorizaţiilor de mediu. controlează la toate locurile de muncă aplicarea normelor privind protecția mediului ; participă la recepţia locurilor de muncă nou înființate din punct de vedere al protecției mediului, urmăreşte obținerea autorizațiilor de funcționare privind protecția mediului; întocmeşte împreună cu compartimentele şi secțiile de producție proiectul planului de măsuri şi propunerile privind fondurile necesare pentru protecția mediului, urmăreşte şi raportează realizarea măsurilor prevăzute şi a eficienței acestora ; întocmeşte analizele privind activitatea de protecția mediului pentru conducere, întocmeşte date statistice şi rapoarte anuale, trimestriale, lunare solicitate de autoritatea teritorială de mediu ; avizează instrucţiunile proprii de protecția mediului elaborate de alte compartimente de muncă si face propuneri de modificare sau complectare a normelor interne de protecție a mediului ; informează operativ conducerea asupra rezultatelor obținute în urma controalelor efectuate în cadrul secțiilor regiei şi propune măsuri de protecția mediului care să fie incluse în contractele colective de muncă, urmăreşte realizarea lor ; urmăreşte realizarea măsurilor stabilite cu ocazia cercetării şi controlării secțiilor ; sesizează conducerea asupra necesitații opririi activității la locurile de muncă ce prezintă pericol iminent de poluare a mediului ; urmăreşte dotarea cu instalații, utilaje si dispozitive de protecție a mediului şi folosirea lor la toate secțiile făcând controale şi propunînd masuri operative de remediere a deficienţelor ; colaborează cu Autoritatea teritorială de protecție a mediului ; asigură în cadrul diferitelor forme de perfecționare a personalului informarea/instruirea acestuia privind normele de protecția mediului ; se ocupă de achiziționarea mijloacelor de propagandă privind protecția mediului în colaborare cu instituțiile abilitate. f) Proiectare şi asimilare piese de schimb Art.6 În domeniul activității de proiectare şi asimilare piese de schimb, Serviciul Tehnic are următoarele atribuții şi răspunderi : întocmeşte proiecte de execuție pentru piese de schimb executate în atelierele de reparații ale RATT, răspunde de lansarea documentației de execuție către secția executantă; răspunde de validarea internă a proiectelor de execuție realizate; răspunde de omologarea internă a pieselor de schimb asimilate; răspunde de autorizarea tuturor activităților ce se desfăşoară în cadrul biroului, dacă este cazul; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE E | RI || Pasina: - propune comisia de validare proiecte; - propune comisia de omologare interna piese de schimb; - modifică, actualizează, păstrează şi difuzează documentația de execuție pentru piese de schimb executate in atelierele de reparaţie; - întocmeşte caiete de sarcini pentru achiziția de piese de schimb şi materiale necesare pentru repararea mijloacelor de transport; - participă, în urma numirii prin decizie, la şedinţele de licitație pentru selecția de oferte organizate la sediul RATT; - participă, în urma numirii prin decizie, la comisiile de evaluare a ofertelor depuse pentru achiziția de piese de schimb şi materiale, analizează ofertele tehnice în vederea stabilirii ofertei câştigătoare. g) Elaborare specificații tehnice pentru reparare material rulant Art.7 În domeniul activității de elaborare specificații tehnice pentru reparare material rulant, Serviciul Tehnic are următoarele atribuții şi răspunderi - elaborează specificații tehnice pentru serviciile de întreținere şi reparare tramvaie; - elaborează documentele necesare pentru obținerea agrementului tehnic feroviar şi a autorizaţiei de furnizor feroviar, pentru serviciile de întreinere şi reparare material rulant şi a infrastructurii de transport cu tramvaiul, de la Autoritatea Feroviară Română - AFER; - modifică, actualizează, difuzează şi păstrează documentele pentru obținerea şi menținerea agrementului tehnic feroviar şi a autorizaţiei de furnizor feroviar. h) Gestionare colecție de standarde RATT Art.8 În domeniul activității de gestionare colecție de standarde R.A.T..T, Serviciul Tehnic are următoarele atribuții şi răspunderi : - ține evidența colecţiei de standarde a RATT, face propuneri şi inițiază demersurile necesare pentru actualizarea si; - reprezintă regia în colaborarea cu Asociaţia de Standardizare din România; face demersurile necesare pentru achitarea cotizației de membru ASRO 1) Activitate patrimoniu-administrativ Art.9 În domeniul activității de patrimoniu-administrativ, Serviciul Tehnic are următoarele atribuții şi răspunderi : - răspunde de patrimoniul regiei, în acest sens ține evidența, terenurilor, construcțiilor şi a situației juridice a acestora, răspunde de buna gospodărire a tuturor imobilelor din administrarea regiei; - urmăreşte realizarea planului de investiții şi reparații capitale pentru imobile, instalații aferente şi pentru mijloacele fixe necesare activității de administrație, participă la recepționarea lor, întocmeşte propunerile de reparații curente şi accidentale; - asigură necesarul regiei cu extrase CF pentru imobilele şi terenurile din patrimoniul regiei; - urmăreşte plata taxelor pe clădirile, terenul şi mijloacele de transport din RAT Timişoara; - ține evidența locuințelor de serviciu - contracte de închiriere cu Primăria Municipiului Timişoara; - efectuează împreună cu Serviciul Financiar — Contabil inventarieri periodice ale mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar administrativ gospodăresc, organizează evidența acestora; - controlează modul cum sunt întreținute şi reparate maşinile, utilajele, instalațiile şi celelalte fonduri fixe, de natură administrativă; - ține evidența inventarelor personale cu mijloace fixe, obiecte de inventar, echipamente individuale de protecţie şi de lucru; - ia măsuri pentru gospodărirea rechizitelor şi a altor materiale cu caracter administrativ gospodăresc, răspunde de distribuirea rechizitelor de birou; - participă la stabilirea planului financiar privind cheltuielile administrativ - gospodăreşti; - elaborează necesarul de aprovizionare cu materiale de întreținere, piese de schimb, şi rechizite de birou pentru administrație; - răspunde de evacuarea, depozitarea şi predarea spre valorificare a deşeurilor rezultate din activitatea administrativă; - răspunde de completarea bonurilor de consum pentru compartimentele din sectorul administrativ; - coordonează activitatea de deratizare, dezinsecție şi dezinfecție a regiei; - întocmeşte bonuri de consum pentru acordarea tichetelor de masă, pentru toate compatimentele din regie; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE || Pagina: urmăreşte contractele administrative date spre urmărire serviciului. 3.2. Serviciul Tehnologia Informației Art.10 În domeniul său de activitate Serviciul Tehnologia Informației are următoarele atribuții şi răspunderi: elaborează proceduri operaționale, instrucțiuni tehnice şi de lucru împreună cu compartimentele în care se desfăşoară activitatea procedurată sau cea detaliată în instrucțiuni; răspunde de autorizarea tuturor activităților ce se desfăşoară în cadrul serviciului, dacă este cazul; participă la menținerea şi îmbunătățirea SMI; respectă toate atribuțiile şi responsabilitățile ce revin din documentele SMI; răspunde de întocmirea evidenţei primare pentru salarizarea personalului serviciului (condică de prezență, foaie de prezență colectivă, pontaj, notă de chemare la ore suplimentare, notă de concediu de odihnă) organizează, coordonează şi verifică activitatea de planificare a resurselor umane astfel încât să se respecte prevederile referitoare la timpul de lucru şi timpul de odihnă, ore suplimentare, conform legislaţiei în vigoare, prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi a documentației specifice SMI organizează şi verifică activitatea de acordare a sporurilor conform legislației în vigoare, prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi a documentației specifice SMI întocmeşte planificarea concediilor de odihnă pentru personalul din subordine; comunică, în termen, exact şi corect, Serviciului Resurse Umane, acte, date, documente referitoare la situații de modificare/suspendare/încetare a elementelor din contractul individual de muncă a salariaților din subordine în vederea completării şi transmiterii, în termenul stabilit de lege, a Registrului General de Evidență a Salariaților. întocmeşte necesarul de instruire pentru personalul din subordine gestionarea, întretinerea şi reparația rețelelor de comunicații de date şi voce prin legături fixe şi mobile din cadrul regiei: rețelele de comunicații de date interne şi prin Internet, în cadrul sediului RATT, Depouri, SR, Secția Transport Auto, Secţia Transport Electric, Centru de Taxare şi Monitorizare (CTM) Chioşcuri de bilete şi Staţii de redresare. . rețelele de comunicație prin telefonie fixă în regim intern, în cadrul sediului RATT, Depouri, SR, CTM şi Chioscuri de bilete, . rețelele de comunicație prin telefonie fixă în regim extern pentru toate compartimentele RATT. comunicația prin telefonie mobilă într-un grup al persoanalului RATT. comunicația mobilă prin echipamente de radiocomunicații. gestionarea, întreținerea şi reparația harware şi software pentru echipamentele de calcul (servere, stații de lucru), asistenţa şi suportul tehnic pentru exploatarea sistemelor de operare şi a aplicaților specifice din cadrul RATT(aplicațiile din cadrul Sistemului Automat de Taxare, Sistemului de Monitorizare Vehicule, aplicații de personal- salarizare, FAZ, financiar- contabilitate, gestiuni, etc); în cazul defecțiunilor minore, cu personalul specializat pe operațiuni de service , remediază echipamentele defecte transmise de S.T.E,, S.T.A, Serviciul Vânzări etc., conform procedurilor emise; în cazul defecţiunilor care se încadrează în garanția prevazută de contract, trimite echipamentele defecte furnizorului şi urmăreşte încadrarea oricărei defecţiuni ca termen de remediere în clauzele contractuale; se preocupă de asigurarea consumabilelor utilizate de echipamentele sistemului (referat necesitate, notă justificativă, caiet sarcini, identificare potențiali furnizori); se ocupă de derularea procedurilor privind recuperarea pagubelor în cazul sustragerilor sau distrugerilor de echipamente împreună cu firma asiguratoare; urmăreşte efectuarea în timp util a lucrărilor de refacere a branşamentelor electrice precum şi a instalațiilor pentru montarea echipamentelor în condiții de securitate maximă; răspunde de soluționarea operativă a defectelor curente apărute la punctele de vânzare din rețeaua proprie de desfacere a titlurilor de călătorie, dispecerate transport precum şi orice alte locații unde există instalate echipamente; gestionarea, întreținerea imprimantelor şi copiatoarelor; Acest document este proprietate a R.A.T.T, Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE E Ediţia:6 Revizia: 0 reparația subansamblelor electronice din toate sectoarele de activitate ale regiei (module utilizate pe mijloacele de transport în comun, în echipamente de calcul şi comunicații, elemente de comanda şi acționarea macazelor, etc); întreținerea şi reparația instalațiilor de climatizare ale autovehiculelor precum şi cele montate în încăperile regiei; realizare de aplicații sau implementarea unor aplicații achiziționate pentru realizarea unor nevoi de eficientizare apărute în activitatea regiei; realizarea de caiete de sarcini pentru achiziția de tehnică de calcul şi comunicații. atragerea de fonduri internaționale şi credite externe: + întocmeşte documentații pentru atragerea de finanţări la proiecte de dezvoltare ale regiei; * urmăreşte piața de capital şi sesizează ierarhic ofertele avantajoase sau interesante; + sondează finanțatorii posibili asupra şanselor de obținere a unor fonduri internaționale la necesitățile regiei; + caută finanțare sau creditare externă pentru lucrări de investiții fără finanțare asigurată; * asigură documentația de ofertă a proiectelor regiei, traducerea, prezentarea, negocierea condițiilor de acordare, parcurgerea tuturor etapelor preliminare finanțării sau creditării proiectelor; * solicită sprijin în obținerea de fonduri internaționale de la organele administrației locale sau centrale, stabileşte legături durabile cu organizații specializate la nivel local sau central. 3.2.1. Biroul administrare retea si comunicatii În domeniul său de activitate Biroul de Administrare si Comunicatii are următoarele atribuții şi răspunderi: se preocupă de instruirea personalului care utilizează: Sistemul Automat de Taxare (SAT), Sistemul de Monitorizare Vehicule (SMV) şi Sistemul Integrat de Avertizare la Efracție şi Control Acces (ca parte integrantă a SAT), ori de câte ori apar modificări noi sau este solicitat de diverşii utilizatori (Serviciul Vânzări, Secţia Transport Electric, Secţia Transport Auto, Serviciul Monitorizare şi Siguranța Circulaţiei, etc.); emite instrucțiuni specifice pentru orice modificare intervenită în sistem; asigură asistența tehnică şi comercială când este cazul, pentru toţi utilizatorii sistemului; prin personalul propriu specializat, efectuează controale în traseu privind starea echipamentelor îmbarcate (privind aplicaţia SIEIC); coordonează funcţionalitatea întregului sistem, intervenind prin acțiuni corective în toate compartimentele RATT implicate în utilizarea SIEIC; colaborează cu furnizorii sistemului pentru orice anomalie apărută în uncționalitatea sistemului; se preocupă de elaborarea de rapoarte de management pentru a reda o imagine cât mai corectă a situației regiei; propune spre analiză datele rezultate din rapoartele de management, contribuind la luarea deciziilor celor mai bune pentru eficientizarea activității, verifică exactitatea datelor din rapoartele SAT şi SMV comparându-le între ele, sau cu datele din realitatea din teren; acolo unde e nevoie intervine la furnizorii sistemului pentru crearea de noi rapoarte, modificarea celor existente sau pentru corectarea unor date inexacte; instruieşte utilizatorii sistemului în folosirea rapoartelor; dă informațiile necesare pentru a înlătura orice disfuncție pe care o reclamă utilizatorii sistemului; se ocupă de derularea procedurilor privind recuperarea pagubelor în cazul sustragerilor sau distrugerilor de echipamente împreună cu firma asiguratoare; răspunde de soluționarea operativă a defectelor curente apărute la punctele de vânzare din rețeaua proprie de desfacere a titlurilor de călătorie, dispecerate transport precum şi orice alte locații unde există instalate echipamente (privind aplicația SIEIC); autorizează roluri pentru diverşi operatori în cadrul SAT, SMV, Sistem Integrat de Avertizare la Efracție şi Control Acces; analizează şi dezvoltă partea de software pentru aplicațiile care rulează în cadrul compartimentelor; întreține bazele de date ale aplicațiilor sistemului; verifică efectuarea zilnică a backup-ului bazelor de date; configurează parametrii şi caracteristicile sistemului în ceea ce priveşte partea de vânzare şi monitorizare vehicule; verifică realizarea traseelor monitorizate şi existența graficelor de circulație; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

| REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE reconstituie parcursul vehiculelor implicate în evenimente de circulație; analizează cererile utilizatorilor în vederea adaptării aplicațiilor software la necesitățile şi modificările legislative apărute; propune dezvoltarea aplicațiilor funcție de conclu elaborează, revizuieşte şi transmite spre apro Management al Calității utilizate în cadrul SIEIC; colaborează cu Serviciul Financiar — Contabil; furnizează, la cerere, rapoarte din cadrul sistemului; propune promovarea de noi proiecte şi investiții privind dezvoltarea regiei; urmăreşte derularea proiectelor până la recepţia propune lista de investiții în funcție de fondurile urgenței şi oportunității lucrării; ziile rezultate din analize; bare şi validare procedurile pentru Sistemul de or definitivă; alocate de la conducerea regiei, în urma analizei asigură deschiderea finanțării la proiectele şi lucrările de investiții aprobate; asigură aprobarea realizării obiectivelor de invesi iții de către forurile competente; prevede și propune proiecte de investiții , fondurile şi sursele de plată ale acestora; urmăreşte plata proiectelor şi a lucrărilor şi evidențiază realizarea acestora. raportează periodic conducerii realizările fizice şi valorice din graficul de realizare aprobat; întocmeşte raportarea operativă în darea de seamă statistică privind activitatea de investiții; întocmeşte documentele de decontare în baza si participă la alcătuirea propunerilor de proiecte uațiilor de plată confirmate; noi de investiții, modernizări, extinderi, dotări cu utilaje, autodotări; i - participă la încheierea de contracte, pe bază de licitație; | - răspunde de realizarea, recepţia şi punerea în funcţiune la termen a investiţiilor precum şi atingerea | i parametrilor proiectați; - urmăreşte la furnizori livrarea utilajelor, echipamentelor şi serviciilor din cadrul devizului general de investiție la termenele stabilite în contracte; - urmăreşte efectuarea probelor tehnologice şi atingerea parametrilor de funcționare proiectați; | - organizează şi realizează supravegherea tehnică în realizarea obiectivelor de investiții, întocmeşte formele pentru recepționarea şi decontarea acestora în conformitate cu legislația în vigoare; - întacmeşte caiete de sarcini pentru lansarea contractelor de proiectare, participă la încheierea contractelor de proiectare; - urmăreşte derularea contractelor de proiectare; - urmăreşte întocmirea documentației pentru obținerea tuturor avizelor care vor sta la baza întocmirii proiectului de execuție de către proiectant; - verifică documentațiile de proiectare şi le acceptă dacă corespund caietelor de sarcini; - asigură condițiile tehnice necesare desfăşurării lucrărilor de investiții; - supraveghează realizarea corectă a lucrărilor pe faze, în conformitate cu proiectele şi semnalează proiectantului abaterile constatate, asigură recepţia pe faze a lucrărilor, şi recepţia la terminarea lucrărilor precum şi recepţia finală a acestora; - răspunde de achitarea numai a lucrărilor de calitate corespunzătoare; - asigură avizarea documentațiilor care stau la baza investițiilor; | Atribuţii privind activitatea de control titluri de călătorie şi anume: - monitorizare validări pe ore, zile, luni, linii, mijloace; - întocmire situații şi analize periodice; - cunoaşterea „ Manualului de utilizare pentru aplicația EA.CTRL şi dispozitivul „ PSION „; - cunoaşterea dispozitivului de control PSION şi a modului de lucru , după cum urmează: . descrierea dispozitivului; . utilizarea PSION în cadrul Sistemului Automat de Taxare; . utilizare echipament pentru control: * pornirea echipamentului; "configurare echipament; = transfer date; "configurarea schimbului de lucru; = preluarea datelor de control din Validator; "configurarea datelor de control; = controlul cardurilor de calatori (Card valid, Card invalid, Card validat propria raspundere, călător contravenient); «închiderea schimbului; consultare statistică; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

[II] REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE " transferul informațiilor către Back Office la sfârşitul tuturor sesiunilor de lucru din ziua respectivă. Asigură formarea profesională a controlorului prin prelucrarea următoarelor atributii: deschiderea sesiunii de control cu ajutorul cardului de controlor activ; în momentul în care se urcă în vehiculul ce urmeaza a fi controlat, orice membru al echipei de control îşi prezintă cardul de operator la validator pentru evidentierea prezenței, pentru blocarea Validatoarelor şi trecerea acestora în modul „Control” în vehiculul verificat. În cardul de operator se înregistreaza informațiile referitoare la linia pe care circulă vehiculul. Cardul poate fi prezentat pentru blocarea validatoarelor Ia orice validator. Trebuie reținut că pentru controlul la validator, controlorul trebuie să prezinte cardul său la fiecare validator la care doreşte să facă control, alfel activitatea se va reflecta în raportul controlorului care a deschis sesiunea la respectivul validator; membrul echipei care a trecut validatoarele în starea „Control” prezinta cardul la PSION pentru transferul datelor de control; membrul echipei care are dispozitivul de control PSION verifică călătorii prin folosirea acestuia; ceilalți membri ai echipei pot să folosească validatoarele pentru a controta cardurile călătorilor. Aceştia vor prezenta cardurile de călătorie la validatoare şi vor afla dacă posesorul circulă regulamentar; dacă un controlor care foloseşte validatorul pentru inspecţie depistează un călător fraudulos, atunci acesta se va duce la membrul echipei care are aparatul PSION pentru întocmirea formalitățitor; acest controlor va prezenta cardul său de operator, care va determina selectarea în mod automat în cadrul aplicației de pe PSION, a contului asociat controlorului; apoi se va prezenta cardul călătorului care a călătorit fraudulos, pentru înregistrarea acestuia în contul controlorului şi se va folosi funcţionalitatea aplicației şi imprimanta pentru a emite bon de amendă pentru contravenient dacă va fi cazul; în cazul în care contravenientul nu deține un card de călătorie, atunci se va introduce în sistern (prin intermediul PSION) seria notei de constatare întocmite de către controlor; fiecare card care a fost prezentat la validator va fi înregistrat în contul controlorului care a prezentat cardul său de operator. Fiecare controlor va trebui să execute operația de inspecţie la orice validator; transferul informațiilor către Back Office; pentru transferarea datelor din PSION care au fost colectate în timpul zilei de echipa de controlori, către Back Office, se va folosi calculatorul; la întoarcerea echipei de controlori terți, aplicațiile acestora vor fi dezactivate, prin intermediul inscriptorului de carduri de la sectorul de controlori. Datele vor fi transferate în prima instanță din dispozitivele PSION în calculatorul serviciului. Ulterior datele vor fi transferate către Back Office prin intermediul rețelei de comunicații RATT; la intrarea în depou, validatoarele din vehicule vor transfera datele către aplicația din depou, ce va transmite mai departe către zona de Back Office, informațiile asociate cardurilor de controlori, care au lucrat în ziua respectivă; din acest moment, după transferul datelor către Back Office, se vor putea obține rapoartele de activitate ale controlorilor, pe fiecare linie sau vehicul şi ora la care aceştia au realizat controlul. Asigură asistență tehnică pentru activitatea controlorilor terti prin: centralizarea activităților controlorilor se face la STI; rapoartele specifice activității de control vor fi obținute folosind interfața de raportare pusă la dispoziție în cadrul Back Office. Buletinele de activitate ale controlorilor pot fi de asemenea vizualizate din aplicația de gestiune a cardurilor. 3.3. Serviciul Achiziţii Publice şi Depozite Art.11. Serviciul are următoarele domenii de activitate: a) organizarea de proceduri de achiziții b) contracte c) import- export d) aprovizionarea tehnico — materială e) depozite Acest document aste proprietate a R.A.T.T, Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE ATRIBUȚII Art.12. Serviciul răspunde de următoarele activități : răspunde de autorizarea tuturor activităților ce se desfăşoară în cadrul serviciului, dacă este cazul; elaborează proceduri operaționale, instrucțiuni tehnice şi de lucru împreună cu compartimentele în care se desfăşoară activitatea procedurată sau cea detaliată în instrucțiuni; participă la menținerea şi îmbunătățirea SMI; respectă toate atribuțiile şi responsabilitățile ce revin din documentele SMI răspunde de întocmirea evidenţei primare pentru salarizarea personalului secției (condică de prezență, foaie de prezență colectivă, pontaj, notă de chemare la ore suplimentare, notă de concediu de odihnă) organizează, coordonează şi verifică activitatea de planificare a resurselor umane astfel încât să se respecte prevederile referitoare la timpul de lucru şi timpul de odihnă, ore suplimentare, conform legislației în vigoare, prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi a documentației specifice SMI organizează și verifică activitatea de acordare a sporurilor conform legislației în vigoare, prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi a documentației specifice SMI întocmeşte planificarea concediilor de odihnă pentru personalul din subordine; comunică, în termen, exact şi corect, Serviciului Resurse Umane, acte, date, documente referitoare la situații de modificare/suspendare/încetare a elementelor din contractul individual de muncă a salariaților din subordine în vederea completării şi transmiterii, în termenul stabilit de lege, a Registrului General de Evidență a Salariaţilor. întocmeşte necesarul de instruire pentru personalul din subordine a) Organizarea de proceduri de achiziţii publice întocmeşte programul anual de achiziții, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; stabileşte valoarea estimată a achiziției; stabileşte procedura de achiziții, pe baza valorii estimate a achiziției; întocmeşte documentația în funcție de procedura de achiziție stabilită şi de criteriul de atribuire; propune comisia de evaluare a ofertelor; organizează procedura de achiziție, informează comisia despre prevederile legale; organizează şi asigură publicitatea legală şi evidența documentațiilor de licitație; organizează licitații pentru spaţiile şi bunurile disponibile ale regiei; asigură secretul ofertelor şi al altor documente considerate a nu fi de interes public; ține legătura cu ofertanții comunicând rezultatele procedurilor de achiziție tuturor celor care au participat; informează la solicitare pe cei implicați despre reglementările în vigoare în materie de proceduri de achizitie, obligațiile ce le revin. b) Contracte colaborează cu urmăritorul de contract la întocmirea contractelor la care RATT este parte; păstrează contractele în original în care regia este parte, de asemenea toată corespondența legată de contractele respective; analizează, împreună cu secţia (compartimentul) beneficiară, sau urmăritorul de contract şi juristul, proiectele de contract la care regia este beneficiar, formulează divergențe (dacă este cazul) şi le înaintează spre semnare oficiului juridic şi conducerii; urmăreşte contractele pentru care este desemnat ca urmăritor; întocmeşte şi expediază formele de penalități către contractanții care nu îşi onorează obligațiile contractuale la sesizarea urmăritorilor de contracte, prin compartimentul Facturare: solicită partenerului modificarea clauzelor contractuale, în cazul în care regia nu îşi poate îndeplini obligațiile, la sesizarea urmăritorului de contract; urmăreşte expirarea contractelor în derulare şi anunță conducerea regiei cu 90 de zile înainte de expirarea fiecărui contract; informează lunar despre situația lunii precedente în derularea contractelor; întocmeşte lunar informarea către conducere despre nereguli în derularea contractelor, aflate din raportăriie lunare ale compartimentelor care derulează contracte; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE răspunde de derularea contractelor de aprovizionare; ține legătura curentă cu toți furnizorii, în vederea preîntâmpinării încălcărilor clauzelor contractuale; participă la soluționarea neînțelegerilor contractuale cu furnizorii şi informează conducerea regiei asupra obiecțiunilor nesoluționate; urmăreşte corectitudinea derulării contractelor de închiriere stâlpi pentru montare de fibră optică; ține evidența şi urmăreşte derularea contractelor externe. c) Import-export asigură importul de bunuri, materiale şi piese din import, în baza contractelor încheiate, pentru necesitățile regiei; solicită Serviciului Financiar - Contabil deschiderea acreditivului extern, în termenele contractuale, când este cazul; întocmeşte demersurile pentru vămulre, verifică achitarea taxelor vamale, comisionul în vamă, TVA, asistă la vămuire şi la recepţia mărfurilor. Serviciul are şi atribuțiuni specifice depozit — formatare, privind respectarea cerințelor SIEIC: cunoaşterea aplicației de formatare - personalizare carduri angajați ( inclusiv membri de familie ) şi carduri de călătorie, conform manualului „Aplicația de Formatare şi Personalizare”; preluarea, filtrarea şi prelucrarea comenzilor introduse în sistem, în funcție de data intrării în sistem şi data scadentă solicitată de beneficiarul acesteia — Serviciul Vânzări prin casierie sistem; trimiterea comenzilor nesalvate în Back Office; cunoaşterea modului de operare a imprimantelor EVOLIS DUALIS (adăugarea de imprimantă nouă, ştergerea unei imprimante, modificarea datelor unei imprimante); cunoaşterea modului de comunicare a centrului de formatarare — persolalizare (CFP) cu Back Office. 1. leşiri Formatare carduri - Angajaţi — Operatori 1.1 Adăugarea unui document de ieşire spre formatare. 1.2 Deblocarea unui document de ieşire spre formatare. 1.3 Ştergerea unui document de ieşire spre formatare, 2. leşiri - Formatare carduri — Călători 2.1 Adăugarea unui document de ieşire spre formatare. 2.2 Deblocarea unui document de ieşire spre formatare. 2.3 Ştergerea unui document de ieşire spre formatare. d) Aprovizionarea tehnico — materială se ocupă cu aprovizionarea tehnico-materială a regiei, în funcţie de solicitările aprobate ale compartimentelor regiei; efectuează achiziții directe, conform reglementărilor legale în vigoare; asigură aprovizionarea cu materiale şi subansamble necesare tuturor secțiilor de producție, pe baza necesarului întocmit de acestea şi aprobat de Directorul Tehnic, luând măsuri pentru corelarea strictă a aprovizionării cu stocurile existente; asigură aprovizionarea cu imprimate de bilete şi abonamente la solicitarea Serviciului Vânzări; urmăreşte şi răspunde de acoperirea cu comenzi a necesarului de aprovizionat şi de realizarea acestora; urmăreşte şi răspunde de derularea contractelor de furnizare produse pentru care este urmăritor; ține legătura curentă cu toți furnizorii, în vederea preîntâmpinării încălcărilor clauzelor contractuale; participă la soluționarea neînțelegerilor contractuale cu furnizorii şi informează conducerea regiei asupra obiecțiunilor nesoluționate; participă la recepţia cantitativă şi calitativă a materiilor prime şi materialelor aprovizionate, constată eventualele neconcordanțe şi le comunică furnizorilor în vederea reglementării: asigură documentele de certificare şi verificare a calității produselor şi materialelor aprovizionate şi le prezintă organelor de recepție a gestiunilor; colaborează cu Serviciul Financiar — Contabil în vederea preîntâmpinării formării şi reintroducerii în circuitul economic a stocurilor supranormative şi materialelor cu mişcare lentă; Acest document este proprietate a R.A.T.T, Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă,

| | REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE fa JI Pagina adoptă măsuri pentru optimizarea transporturilor de aprovizionare ale regiei, şi ține evidența acestora; întocmeşte şi urmăreşte planul de lucru zilnic al mijloacelor de transport pentru nevoi proprii, pe baza necesităților de aprovizionare, asigurând justa lor folosire; controlează şi avizează zilnic foile de parcurs ale autovehiculelor folosite în activitatea de aprovizionare, în vederea înlăturării abaterilor, repartizării şi folosirii judicioase a acestora; urmăreşte, sesizează şi propune măsuri ce trebuiesc luate de câte ori se constată abateri în ceea ce priveşte nerealizarea planului de transport de aprovizionare, depăşirea consumului de combustibil, etc.; ține evidenta persoanelor cărora li s-au încredințat comenzi, urmăreşte finalizarea sau anularea acestora. e) Depozitare materiale, mijloace fixe, obiecte de inventar, gestionarea titlurilor de călătorie Art.13. primeşte, păstrează şi eliberează bunurile materiale aflate în administrarea regiei; ține evidența tuturor materiilor prime, materialelor aflate în magazie precum şi a echipamentelor de lucru şi de protecție; răspunde de funcționarea instalațiilor şi aparaturii de măsurare şi monitorizare la parametrii proiectați, verificarea şi certificarea funcţionării acestora în limitele de precizie stabilite ; efectuează operații de supraveghere şi întreținere a aparaturii de măsurare şi monitorizare; răspunde de verificările periodice ale aparaturii de măsurare şi monitorizare, conform cerințelor legale; face propuneri privind componența comisiilor de recepție, convoacă comisiile de recepție şi organizează recepţia cantitativă şi calitativă a bunurilor care intră în gestiune, recepționează bunurile; receptionează titlurile de călătorie şi alte produse destinate vânzarii prin chioşcuri; întocmeşte fise de gestiune pentru imprimate cu regim special; răspunde de gospodărirea judicioasă şi depozitarea corespunzătoare a materialelor, obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe din gestiune; sesizează şi propune măsuri privind valorificarea materiilor prime, materialelor şi a deşeurilor recuperabile, când este cazul; păstrează documentele de certificare şi verificare a calității produselor şi materialelor aprovizionate şi le transmite împreună cu marfa utilizatorilor; eliberează materiale şi bunuri, numai conform repartizărilor primite de la compartimentele regiei, în cazurile în care se impune acest lucru; urmăreşte nivelul stocurilor existente, ia măsuri pentru a nu se forma stocuri supranormative; sesizează conducerea regiei cu privire la formarea stocurilor supranormative, cu mişcare lentă sau fără mişcare; asigură transferuri între gestiuni în funcție de solicitările secţiilor; răspunde de primirea, gospodărirea şi restituirea ambalajelor; completează actele cu privire la operațiile din gestiune şi înregistrează în evidența tehnico — operativă a locului de depozitare, operațiile de primire şi cele de eliberare a bunurilor, actele de primire sau eliberare a bunurilor se trimit compartimentelor de resort la termenele şi în condițiile stabilite prin procedurile în vigoare; informează compartimentele interesate asupra nivelurilor stocurilor de la depozite; informează conducerea regiei asupra abaterilor constatate legate de activitatea coordonată. 3.4 Secţia Mentenanţă Secţia este gestionara bunurilor încredințate în administrare şi îşi desfăşoară activitatea în următoarele domenii: a) reparații planificate şi accidentale mijloace de transport respectiv ale agregatelor acestora, confecții şi recondiționări piese schimb, execuție SDV-uri şi reparații utilaje de producție; b] măsurători tehnice, merceologie; c) planificare, salarizare, normare; d) personal, învăţământ, administrare; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE RER e) sănătate şi securitate în muncă, protecția mediului, SU; î) aprovizionare, mecanico — energetic; g) contabilitate, financiar; h) muzeu ATRIBUŢII Art.14, Secția are următoarele atribuțiuni pe domenii: - elaborează proceduri operaționale, instrucțiuni tehnice şi de lucru împreună cu compartimentele în care se desfăşoară activitatea procedurată sau cea detaliată în instrucțiuni; - participă la menținerea şi îmbunătățirea SMI; - respectă toate atribuțiile şi responsabilitățile ce revin din documentele SMI; - răspunde de autorizarea tuturor activităților ce se desfăşoară în cadrul serviciului, dacă este cazul. a) Reparații planificate şi accidentale mijloace de transport respectiv ale agtegatelor acestora, confecţii şi tecondiționări piese de schimb, execuţie SDYV-uri şi reparații utilaje de producție - primeşte indicatorii planificați pentru activitatea secției, ia măsuri de realizarea lor, de repartizare pe formații de lucru; - răspunde de autorizarea tuturor activităților ce se desfăşoară în cadrul secției; - primeşte programarea reparațiilor curente, capitale şi accidentale necesare a se realiza, ia măsuri de realizare integrală a acestor programe, precum şi programele de cooperare între secții, - organizează activitatea pe formaţii de lucru şi persoane; - dimensionează sarcinile pe formații de lucru şi pe oameni în vederea realizării acestora; - execută reparațiile planificate la mijloace de transport, conform planificării şi normativelor de exploatare; - execută piese de schimb pentru mijloace de transport, linii de cale, linii contact, conform planificării primite; - execută reparații accidentale de complexitate mare la mijloace de transport; - execută recondiționări de piese de schimb şi subansamble de la mijloace de transport, conform planificării primite şi în limita dotării tehnice; - execută comenzi pentru terți în limita capacității, pe bază de comandă; - execută lucrări de autodotare şi modificări constructive la mijloacele de transport; - execută lucrări de pregătire şi prelucrare la piese de schimb executate de alte secții; - execută în limita dotării tehnice piese de schimb pentru repararea utilajelor şi instalațiilor din dotarea secțiilor, - execută lucrări de autodotare şi modificări constructive la mijloacele de transport, utilaje şi instalații; - execută scule, dispozitive verificatoare pentru dotarea formațiilor de lucru; - ţine evidența zilnic și cumulat de realizare a sarcinilor de reparații, recondiționări de piese şi subansamble; - urmăreşte şi ține evidența funcționării utilajelor şi instalațiilor din dotarea secţiei; - emite note de comandă pentru lucrările planificate; - analizează constatările compartimentelor de control şi ale secțiilor de exploatare privind calitatea reparațiilor, ia măsuri de înlăturare a deficienţelor constatate sau stabileşte vinovăția unor persoane responsabile de unele deficiențe; - asigură respectarea proceselor tehnologice stabilite, în vederea asigurării calității lucrărilor, d) Măsurători tehnice, metrologie - efectuează controale interfazice şi măsurători la punctele cheie care asigură calitatea reparațiilor; - urmăreşte respectarea obligațiilor cu termenele de garanție a reviziilor şi reparațiilor, întocmeşte reclamaţii la furnizori împreună cu B.A.P.d., dacă este cazul; - verifică şi răspunde de calitatea pieselor de schimb confecționate şi a subansamblelor recondiționate sau reparate în cadrul secției; - organizează probele de traseu ale vehiculelor ieşite din reparație; - atestă calitatea lucrărilor de reparații efectuate precum şi faptul că s-au efectuat toate lucrările necesare; Acest document este proprietate a R.A.T.T, Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă,

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE a) - controlează calitatea materiilor prime, materialelor, pieselor de schimb folosite în procesul de producție cu ocazia recepționării lor în magazie; - întocmeşte necesarul de dotare cu aparate de măsurare şi monitorizare precum şi cu standuri de probă; - răspunde de funcționarea instalațiilor şi aparaturii de măsurare şi monitorizare la parametrii proiectați, verificarea şi certificarea funcționării acestora în limitele de precizie stabilite : - organizează verificări periodice a aparaturii de măsurare şi monitorizare conform cerințelor legale; - asigură dotarea personalului propriu cu aparate de măsurare şi monitorizare conform necesarului. Planificarea, salarizarea, normarea - primeşte, analizează, repartizează indicatorii de pian stabiliți ; - verifică modul de aplicare a tuturor normelor, normativelor, propune regiei îmbunătățiri ale acestora; - întocmeşte necesarul de forță de muncă calificată pe meserii, pentru perioada curentă şi de perspectivă, propunerile pentru planul de şcolarizare; - răspunde de întocmirea evidenţei primare pentru salarizarea personalului secției (condică de prezență, foaie de prezență colectivă, pontaj, notă de chemare la ore suplimentare, notă de concediu de odihnă) - elaborează propunerile de premiere pentru realizări deosebite ale personalului secției; - întocmeşte lucrările de informare conform metodologiei şi la termenele stabilite pentru toate activitățile; - ține la zi evidența operativă privind activitatea personalului; - participă la stabilirea volumului de prestații ce se repartizează secției, luând măsuri pentru realizarea acestuia; - ține la zi evidența formațiilor de lucru privind îndeplinirea sarcinilor personalului din secţie; - raportează în termen realizarea sarcinilor planificate, ține evidențele necesare. Personal, învăţământ, administrativ - urmăreşte prezența şi întocmeşte evidența personalului secției; - organizează, coordonează şi verifică activitatea de planificare a resurselor umane astfel încât să se respecte prevederile referitoare la timpul de lucru şi timpul de odihnă, ore suplimentare, conform legislației în vigoare, prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi a documentației specifice SMI - organizează şi verifică activitatea de acordare a sporurilor conform legislației în vigoare, prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi a documentației specifice SI - întocmeşte planificarea concediilor de odihnă pentru personalul din subordine; - comunică, în termen, exact şi corect, Serviciului Resurse Umane, acte, date, documente referitoare la situații de modificare/suspendare/încetare a elementelor din contractul individual de muncă a salariaților din subordine în vederea completării şi transmiterii, în termenul stabilit de lege, a Registrului General de Evidență a Salariaților. - întocmeşte necesarul de instruire pentru personalul din subordine - gestionează bunurile de inventar ale secției asigurând inventarierea periodică şi evidența mişcării acestora; - întocmeşte necesarul de rechizite şi asigură distribuirea acestora; - ține evidența imprimatelor cu regim special folosite în secție; - asigură în incinta secţiei ordinea, curăţenia şi buna gospodărire a utilităţilor, apă, energie, încălzire, etc; - organizează, îndrumă şi controlează activitatea de pază generală şi PSI. a secției, urmăreşte procurarea mijloacelor şi echipamentelor necesare precum şi instruirea personalului afectat acestor activități din cadrul secţiei; - se îngrijeşte şi asigură pentru personalul secției condiții corespunzătoare de muncă şi de viață; - urmăreşte modul de respectare a disciplinei şi a regulamentelor de către personalul secţiei, propune măsuri de sancționare pentru cazurile de abateri; - stabileşte necesarul de muncitori, propune probe de lucru, supraveghează executarea acestora, avizează cererile de angajare. Sănătate şi securitate în muncă, protecția mediului, SU Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE organizează activitatea de sănătate şi securitate în muncă, protecție a mediului şi SU în secţie, asigură aplicarea măsurilor stabilite împreună cu organele de specialitate din compartimentele regiei; participă la stabilirea locurilor de muncă cu condiții deosebite; urmăreşte şi asigură în colaborare cu conducătorii formațiilor de lucru şi a personalului tehnic realizarea propagandei vizuale şi a instructajelor corespunzătoare pe linie de siguranța circulației, sănătate şi securitate în muncă, protecția mediului, SU, prelucrează cu tot personalul cazurile şi evenimentele de indisciplină; participă la întocmirea dosarelor de cercetare a accidentelor; organizează instruire pe linie de sănătate şi securitate în muncă a întregului personal al secției; ține evidența nominală a echipamentului de lucru şi de protecție, a duratei lui de folosire; asigură procurarea şi distribuirea alimentației de protecție şi a materialelor igienico-sanitare prevăzute în normativele în vigoare; organizează şi urmăreşte prezentarea la examinarea periodică a personalului tehnic şi administrativ pe probleme de sănătate şi securitate în muncă; foloseşte mijloace de propagandă vizuală pentru popularizarea normelor şi instrucțiunilor de tehnică a securității muncii; asigură aplicarea şi respectarea de către personalul secției a regulilor şi măsurilor privind sănătatea şi securitatea în muncă, protecția mediului şi paza contra incendiilor. h) Mecano - energetic, aprovizionare asigură utilizarea corespunzătoare, întreţinerea şi repararea la timp a utilajelor, instalațiilor energetice, respectiv instruirea personalului în legătură cu exploatarea şi utilizarea corectă a acestora; întocmeşte necesarele de materiale, piese de schimb, carburanți, lubrifianți, rechizite, imprimate necesare activității în conformitate cu consumurile stabilite; organizează şi asigură colectarea uleiurilor uzate, a deşeurilor feroase, piese şi agregate uzate recondiționabile, deşeurilor de hârtie, conform instrucțiunilor; urmăreşte încadrarea strictă în normele de consum la toate materialele şi piesele; urmăreşte aprovizionarea cu materiale şi subansamble necesare tuturor locurilor de muncă, în care scop face calcule proprii de fundamentare a necesarului de aprovizionare pe baza normelor de consum aprobate, luând măsuri pentru corelarea strictă a aprovizionării cu necesitățile acestora; răspunde de primirea, gospodărirea şi restituirea ambalajului; răspunde de gospodărirea judicioasă şi depozitarea corespunzătoare a materiilor prime şi materialelor folosite în producție; asigură utilizarea deşeurilor şi a altor resurse secundare şi readucerea în circuitul economic a materialelor, pieselor de schimb şi subansamblurilor uzate, valorificarea acestora. asigură întreținerea clădirilor din dotarea regiei precum şi a instalațiilor de utilități aferente; întreține şi repară chioşcurile şi încăperile în care se desfăşoară activități ale regiei; asigură utilizarea eficientă a mijloacelor fixe, obiectelor de inventar precum şi a echipamentului de lucru şi protecţie din dotarea serviciului; răspunde de funcționarea instalațiilor şi aparaturii de măsurare şi monitorizare la parametrii proiectați, verificarea şi certificarea funcţionării acestora în limitele de precizie stabilite ; efectuează operații de supraveghere şi întreţinere a aparaturii de măsurare şi monitorizare; răspunde de verificările periodice ale aparaturii de măsurare şi monitorizare, conform cerințelor legale; i) Contabilitate - financiar răspunde de întreaga activitate economică şi financiar-contabilă a secției; colectează, administrează şi arhivează date economice referitoare secției, necesare ptr. evaluarea activității, efectuează periodic calcule de costuri ale producției din secție, pe termen scurt şi lung; întocmeşte analize şi sinteze economice referitoare activității secţiei; primeşte indicatorii economici şi financiari ai secției, ia măsuri pentru îndeplinirea indicatorilor planificați; organizează şi asigură evidența financiar-contabilă a secţiei conform reglementărilor; Acest document este proprietate a R.A.T.T, Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI | FUNCȚIONARE face verificarea periodică a gestiunilor din secție, participă la inventarierea bunurilor, anual sau cu ocazia schimbării gestionarului; ia masuri în limita competenţei pentru prevenirea şi lichidarea pagubelor; exercită atribuțiile de control financiar preventiv la secție; urmăreşte şi analizează lunar rezultatele financiare şi face propuneri după caz; întocmeşte şi depune formele de decontare pentru prestații efectuate de secţie; urmăreşte încadrarea în plafonul de cheltuieli ale secției, stabilit şi transmis de către regie, precum şi în fondul de salarii; efectuează operații contabile analitice conform metodologiei în vigoare; ține evidența valorică a pieselor şi materialelor consumate pentru producție şi nevoile gospodăreşti; participă la analiza periodică a rezultatelor financiare ale secției şi întocmeşte lucrările de informare în termenele stabilite; întocmeşte situațiile lunare privind realizarea prețului de cost pe articole de calculație, justificând cazurile de depăşire a admisibilului planificat pe comenzi sau mijloace de transport; ține evidența mijloacelor fixe ale secției şi a mişcării acestora, precum şi obiectelor de inventar; întocmeşte note contabile privind activitatea secţiei. 3.4.1.Atelier reparații / întreținere mijloace de transport Art.15. Atelierul reparații / întreținere mijloace de transport are următoarele atribuțiuni execută întreținerea parcului de tramvaie repartizat pe trasee, asigură confortul, curăţenia, dotarea tehnică a acestora; organizează, îndrumă, efectuează şi controlează activitatea de curățenie şi dezinfecție a mijloacelor de transport, cu personalut din subordine, respectând cerințele legale din domeniu; execută planificarea şi repartizarea, evidența lucrărilor efectuate la reviziile tehnice şi reviziile tehnice sezoniere, încadrarea în parcursurile sau termenele stabilite pentru revizii; urmăreşte termenele scadente, privind introducerea mijloacelor de transport şi a celor din parcul intern la revizii, la terți ( reprezentanțele firmelor producătoare); execută reparații accidentale la tramvaie; programează şi execută reparații, confecționări, recondiționări de piese de schimb sau subansamble conform dotării tehnice; verifică modul în care reviziile şi întreţinerea zilnică asigură durata prevăzută de funcţionare a tramvaielor până la următoarea intervenție; urmăreşte calitatea reparatiilor efectuate la mijloacele de transport şi modul de comportare în exploatare; întreține, înlocuieşte şi verifică validatoarele de pe tramvaie ; asigură depanarea tramvaielor pe trasee; răspunde de integritatea tramvaielor , ține evidența parcului de tramvaie din dotare; organizează colectarea pieselor de schimb uzate şi expedierea lor la unitățile reparatoare; dimensionează sarcinile de lucrări pe formații de lucru, organizează activitatea personalului din subordine în raport cu calificarea acestuia şi cu gradul de complexitate a lucrărilor; organizează şi dimensionează locurile de muncă, folosirea rațională a suprafețelor de producție şi a utilajelor; asigură respectarea strictă a proceselor tehnologice; asigură pe locuri de muncă necesarul de scule, dispozitive, verificatoare, echipamente şi dotări; efectuează operațiuni de dezmembrare a mijloacelor casate, recuperarea pieselor şi subansamblelor care mai pot fi utilizate, înregistrarea şi păstrarea la magazie în vederea folosirii; asigură colectarea şi predarea materialelor refolosibile, valorificarea acestora; urmăreşte încărcarea şi exploatarea utilajelor, ține evidența funcționării şi a imobilizării acestora. Şefii de garaj au următoarele atribuțiuni principale privind respectarea cerințelor SIEIC: o o o instruiesc şi verifică subalternii cu privire la modul de lucru şi a sarcinilor aferente SIEIC în conformitate cu prevederile CCM; instruiesc şi reinstruiesc personalul cu privire la verificarea practică la bordul vehiculelor conform instrucțiunilor de lucru transmise şi manualele aferente; urmăreşte scoaterea în circulație de vehicule care sunt corespunzătoare din punct de vedere al funcționalității SIEIC (validatoare şi computere de bord funcționale); la ieşirea în circulație, vor verifica dacă validatoarele sunt în regim comercial şi au selectate liniile de circulație conform sarcinilor de transport pentru ziua în curs; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

o la gararea mijlocelor de transpart, trecerea validatoarelor în regim „garaj” pentru transferul datelor sistemului. Instruiesc şi urmăresc ca fiecare conducător de vehicul să închidă schimbul. Fiecare primitor de vehicule în momentul parcării să verifice dacă s-a efectuat închiderea schimbului şi în cazul în care nu s-a efectuat să procedeze la închiderea lui, raportând situația; o asigură fixarea, curățarea şi igienizarea validatoarelor; o respectă orice alte sarcini cu privire a SIEIC, rezultate prin procedurile şi regulamentele proprii fiecărui compartiment şi loc de muncă. Sefi de garaj mai au următoarele atribuțiuni: - reprezintă secția în zilele lucrătoare pe intervalul orar 15-07”, sâmbăta, duminica şi în sărbătorile legale, atâta timp cât coordonarea secţiei nu este asigurată de alte persoane desemnate de conducerea Regiei/secției. În această perioadă Sefi de garaj se subordonează dispecerului central din cadrul Serviciului Monitorizare şi Siguranța Circulației; - urmăresc şi coordonează activitatea conducătorilor mijloacelor de transport în comun respectă programul de lucru stabilit pentru postul de dispecerat în care îşi desfăşoară activitatea, informând dispeceratul central : ora sosirii, plecările din post, ora terminării serviciului: - Participă la şedinţele de instruire privind pregătirea profesională, igienă, securitate şi sănătate în muncă, măsurile pentru prevenirea şi stingerea incendiilor; - urmăresc în permanență cum se desfăşoară activitatea de transport în comun, consemnând în registru pentru toate unitățile de pe fiecare linie, următoarele: număr tren, număr vagon ( maşină ), numele şi prenumele conducătorului, ora şi minutul intrării în depou, ora şi minutul ieşirii, timpul de staționare din cauza defecțiunilor tehnice ( pe traseu, depouri, garaj ); - trebuie să cunoască “Situaţia parcului” (vagoane la dispoziție, vagoane imobilizate, vagoane în circulație), situație pe care o transmite Serviciului Monitorizare şi Siguranța Circulaţiei; - trebuie să cunoască planificarea vagoanelor pentru ziua următoare; - trebuie să cunoască „Planul de garare (cartonul manevrantului)”; - trebuie să cunoască “Planificarea vagoanelor pe oameni”; - completează foile de parcurs pentru schimbul de vagoane (doar pentru intrările neplanificate); - urmăreşte şi ia măsurile ce se impun pentru respectarea programelor şi graficelor de circulație stabilite pentru transportul personalului, numărul de unități programate, anunțând Serviciul Monitorizare şi Siguranța Circulației, şeful de coloană ; - la apariția evenimentelor de circulație, sprijină activitatea de readucere în depouri a mijloacelor de transport; - dispune de folosirea maşinilor de intervenție numai la evenimentele ce au legătură cu activitatea direcției şi confirmă foile de parcurs; - asigură continuitate în circulație prin înlocuirea la timp a personalului lipsă şi mijloacelor de transport defecte cu ajutorul şefului de coloana; - ține legătura permanent cu şeful de coloana în vederea remedieri defecţiunilor în timp util la mijloacele de transport care urmează să iasă în circulație, informând dispecerul central; - informează dispecerul central de orice întârziere, intrare şi ieşire din depou; - scrie pe foaia de parcurs ora ieşiri ( reală ) în circulație, precum şi ora retragerii sau intrării în depou, semnează foaia de parcurs; - atunci când se impune urmărirea unor linii de transport, va nota în fisa de dispecerat ora reală de trecere a vehiculelor urmărite şi va confirma foile de parcurs, este răspunzător de corectitudinea consemnărilor; - răspunde de întocmirea corectă a documentelor specifice activității de dispecerat; - îndeplineşte corect şi la termen sarcinile suplimentare şi cele dispuse de şeful ierarhic sau conducerea R.A.T.T ; - orice neregulă constatată în timpul serviciului, va fi raportată în scris şefului de ierarhic; - respectă dispozițiile şi indicațiile de parcurs pe liniile de transport, transmise fie automat de sistem fie de şefii ierarhici; prioritate vor avea dispozițiile şefilor ierarhici; - alocă mijloacele de transport pe linii pentru asigurarea graficelor planificate, la fiecare ieşire / înlocuire în / din traseu; - urmăreste respectarea graficelor, rotirea şi refrecvențarea mijloacelor de transport în caz de abateri seminificative față de graficele planificate; - utilizează mijloacele de comunicații doar în scopuri legate de activitatea specifică locului de muncă, - informează conducătorii de vehicule pentru orice modificare apărută în schimbarea graficelor de circulație sau a vehiculelor alocate, urmare a unor necesități apărute în funcție de diverse situații Acest document este proprietate a R.A.T.T, Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă,

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE impuse, prin utilizarea mijloacelor de comunicații specifice Sistemului Integrat de Eficientizare a Încasărilor şi Cheltuielilor (SIEIC); - respectă orice alte sarcini cu privire a SIEIC, rezultate prin procedurile şi regulamentele proprii fiecărui compartiment şi loc de muncă. Şeful de atelier are şi următoarele atribuții de serviciu: - răspunde de întocmirea evidenţei primare pentru salarizarea personalului secției (condică de prezență, foaie de prezență colectivă, pontaj, notă de chemare la ore suplimentare, notă de concediu de odihnă) - organizează, coordonează şi verifică activitatea de planificare a resurselor umane din cadrul atelierului astfel încât să se respecte prevederile referitoare la timpul de lucru şi timpul de odihnă, ore suplimentare, conform legislației în vigoare, prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi a documentației specifice SMI - organizează şi verifică activitatea de acordare a sporurilor conform legislației în vigoare, prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului intern şi a documentației specifice SMI - întocmeşte planificarea concediilor de odihnă pentru personalul din subordine; - comunică, în termen, exact şi corect, Serviciului Resurse Umane, acte, date, documente referitoare la situații de modificare/suspendare/încetare a elementelor din contractul individual de muncă a salariaților din subordine în vederea completării şi transmiterii, în termenul stabilit de lege, a Registrului General de Evidență a Salariaţilor. întocmeşte necesarul de instruire pentru personalul din subordine 3.4.2, Atelier Infrastructură Art.16. Atelierul Infrastructură are următoarele atribuţiuni pe domenii: - elaborează proceduri operaționale, instrucțiuni tehnice şi de lucru împreună cu compartimentele în care se desfăşoară activitatea procedurată sau cea detaliată în instrucţiuni; - participă la menținerea şi îmbunătățirea SMI; - respectă toate atribuțiile şi responsabilitățile ce revin din documentele SMI; - răspunde de autorizarea tuturor activităților ce se desfăşoară în direcția sa, - organizează, coordonează şi verifică activitatea de planificare a resurselor umane din cadrul atelierului astfel încât să se respecte prevederile referitoare la timpul de lucru şi timpul de odihnă, ore suplimentare, conform legislației în vigoare, prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi a documentației specifice SMI - organizează şi verifică activitatea de acordare a sporurilor conform legislației în vigoare, prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi a documentației specifice SMVI - întocmeşte planificarea concediilor de odihnă pentru personalul din subordine; - comunică, în termen, exact şi corect, Serviciului Resurse Umane, acte, date, documente referitoare la situații de modificare/suspendare/incetare a elementelor din contractul individual de muncă a salariaților din subordine în vederea completării şi transmiterii, în termenul stabilit de lege, a Registrului General de Evidență a Salariaților. - întocmeşte necesarul de instruire pentru personalul din subordine - organizează activitatea de sănătate şi securitate în muncă, protecţia mediului, siguranța circulației şi SU în secție, asigură aplicarea măsurilor stabilite împreună cu organele de specialitate din compartimentele regiei; - participă la stabilirea locurilor de muncă cu condiții deosebite; - primeşte şi difuzează la personalul din subordine reglementările şi dispozițiile pe linie de siguranța circulației; - urmăreşte şi asigură în colaborare cu conducătorii formațiilor de lucru şi a personalului tehnic realizarea propagandei vizuale şi a instructajelor corespunzătoare pe linie de siguranța circulației, sănătate şi securitate în muncă, protecția mediului, S.U., prelucrează cu tot personalul cazurile şi evenimentele de indisciplină; - participă la întocmirea dosarelor de cercetare a accidentelor; - organizează instruire pe linie de sănătate şi securitate în muncă a întregului personal al secției, - tine evidența nominală a echipamentului de lucru şi de protecție, a duratei lui de folosire şi a uniformelor de serviciu; - asigură procurarea şi distribuirea alimentației de protecție şi a materialelor igienico-sanitare prevăzute în normativele în vigoare; - organizează şi urmăreşte prezentarea la examinarea periodică a personalului tehnic şi administrativ pe probleme de sănătate şi securitate în muncă; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE - foloseşte mijloace de propagandă vizuală pentru popularizarea normelor şi instrucţiunilor de tehnică a securității muncii; - asigură aplicarea şi respectarea de către personalul secţiei a regulilor şi măsurilor privind siguranța circulației, sănătatea şi securitatea în muncă, protecția mediului şi paza contra incendiilor. - asigură utilizarea corespunzătoare, întreținerea și repararea la timp a utilajelor, instalațiilor energetice în colaborare cu formațiile de mecano - energetic, asigurând înstruirea personalului în legătură cu exploatarea şi utilizarea corectă a acestora; - răspunde de funcţionarea instalațiilor şi aparaturii de măsurare şi monitorizare la parametrii proiectați, verificarea şi certificarea funcționării acestora în limitele de precizie stabilite ; - efectuează operații de supraveghere şi întreținere a aparaturii de măsurare şi monitorizare; - răspunde de verificările periodice ale aparaturii de măsurare şi monitorizare, conform cerinţelor legale; - întocmeşte necesarele de materiale, piese de schimb, carburanți, lubrifianți, rechizite, imprimate necesare activității în conformitate cu consumurile stabilite; - organizează şi asigură colectarea uleiurilor uzate, a deşeurilor feroase, piese şi agregate uzate recondiționabile, deşeurilor de hârtie, conform instrucțiunilor; - urmăreşte încadrarea strictă în normele de consum la toate materialele şi piesele; - asigură aprovizionarea cu materiale şi subansamble necesare tuturor locurilor de muncă, în care scop face calcule proprii de fundamentare a necesarului de aprovizionare pe baza normelor de consum aprobate, luând măsuri pentru corelarea strictă a aprovizionării cu necesitățile acestora; - răspunde de primirea, gospodărirea si restituirea ambalajului; - răspunde de gospodărirea judicioasă şi depozitarea corespunzătoare a materiilor prime şi materialelor folosite în producție; - asigură utilizarea deşeurilor şi a altor resurse secundare şi readucerea în circuitul economic a materialelor, pieselor de schimb şi subansamblurilor uzate, valorificarea acestora. Exploatarea, întreținerea şi repararea mijloacelor din dotarea Atelietului Infrastructura - primeşte indicatorii planificați pentru activitatea atelierului, ia măsuri de realizare a lor, de repartizare pe formații de lucru; - răspunde de exploatarea liniilor de cale, contact, a substațiilor şi rețelelor de alimentare ale regiei; - execută lucrările de întreținere şi reparații curente la linia cale şi linia contact, propune executarea de lucrările de întreținere şi reparații curente la substații de transformare; - execută reparații accidentale la linia cale, contact, substații, reţele de alimentare cu energie; - execută lucrari de reparații capitale în termenele prevazute de normative la linia cale linia contact şi propune executarea de lucrările reparații capitale în termenele prevazute de normative la substații; - execută intervenții la evenimente legate de linia cale şi linia contact; - veriflcă zilnic aparatele speciale de linie cale şi contact; - asigură funcționarea permanentă a substaţiilor, anunțând sectoarele de exploatare a mijloacelor de transport electric, din timp, despre avarii sau intreruperi la rețelele de contact; - verifică periodic starea izolației cablurilor de alimentare a rețelei de contact; - colaboreaza cu ENEL în verificarea stării tehnice a părții de înaltă tensiune a rețelelor şi stațiilor; - execută recondiționări la piese de linie cale şi linie contact; - execută piese de schimb pentru care este dotată tehnic atelierul; - asigură şi răspunde de intervenția promptă la avariile apărute în rețelele de linie cale, contact sau substații; - asigură degajarea liniilor de cale în caz de întreruperi sau evenimente grave; - ține evidența întregii reţele de linie cale şi contact, urmăreşte realizarea ciclurilor de revizii şi reparații planificate, calitatea reparațiilor; - răspunde de autorizarea tuturor activităților ce se desfăşoară în cadrul atelierului; - organizează activitatea pe formații de lucru şi persoane, dimensionează sarcinile planificate; - analizează întreruperile şi avariile pe cauze, luând măsuri de înlăturare a cauzelor, face propuneri de sancționare a vinovaţilor dacă este cazul, - monitorizează în permanență rețelele de contact tramvai şi troleibuz precum şi rețelele de cabluri de alimentare prin sistemul de telecomandă automată; - coordonează şi efectuează manevre pe medie tensiune; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă, | Î l | |

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE pr - prognozează şi transmite către Serviciul Monitorizare Energie consumul energetic în funcție de graficele de circulație şi numărul de unități zilnice tramvai şi troleibuz. - primeşte indicatorii planificați pentru activitatea atelierului, ia măsuri de realizare a lor, de repartizare pe formații de lucru; - răspunde de exploatarea substațiilor şi rețelelor de alimentare ale regiei; - propune executarea de lucrările de întreţinere şi reparații curente la substații de transformare; - propune executarea de reparații accidentale la substații, rețele de alimentare cu energie; - propune executarea de intervenții la evenimente legate de substațiile regiei; - propune executarea de lucrări accidentale la cabluri de alimentare; - asigură degajarea substațiilor în caz de întreruperi sau evenimente grave; - organizează activitatea pe formații de lucru şi persoane, dimensionează sarcinile planificate; - analizează întreruperile şi avariile pe cauze, luând măsuri de înlăturare a cauzelor, face propuneri de sancționare a vinovaţilor dacă este cazul. Şeful de atelier are şi următoarele atribuții de serviciu: - răspunde de întocmirea evidenţei primare pentru salarizarea personalului secției (condică de prezență, foaie de prezență colectivă, pontaj, notă de chemare la ore suplimentare, notă de concediu de odihnă) - organizează, coordonează şi verifică activitatea de planificare a resurselor umane din cadrul atelierului astfel încât să se respecte prevederile referitoare la timpul de lucru şi timpul de odihnă, ore suplimentare, conform legislaţiei în vigoare, prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi a documentației specifice SMI - organizează şi verifică activitatea de acordare a sporurilor conform legislației în vigoare, prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi a documentației specifice SMI - întocmeşte planificarea concediilor de odihnă pentru personalul din subordine; - comunică, în termen, exact şi corect, Serviciului Resurse Umane, acte, date, documente referitoare la situații de modificare/suspendare/încetare a elementelor din contractul individual de muncă a salariaților din subordine în vederea completării şi transmiterii, în termenul stabilit de lege, a Registrului General de Evidență a Salariaților, - întocmeşte necesarul de instruire pentru personalul din subordine 3.4.3. Muzeul Transport Public „Corneliu Mikloşi” Art.17. Compartimentul are atribuții şi răspunderi în următoarele domenii de activitate: - coordonează întreaga activitate de organizare, autorizare şi funcționare a muzeului; - ține evidența inventarului muzeului şi răspunde de întreținerea şi exploatarea acestuia; - întocmeşte documentația necesară aferentă desfăşurării activităților din cadrul muzeului; - propune măsuri cu privire la conservarea, în condiții optime, a exponatelor muzeului; - răspunde de respectarea tuturor cerințelor legale privind administrarea şi activitatea muzeului. 3.5 Secţia Transport Tramvaie Art.1. Față de responsabilitățile cuprinse în prezentul Regulament de Organizare şi Funcționare, lucrătorii regiei, desemnați urmăritori de contract, pentru contractele aflate în derulare, au ca sarcină de serviciu verificarea modului de soluționare a închiderii contractelor, aceasta presupunând inclusiv urmărirea încasării creanţelor şi întocmirea către Asistența Juridică (din cadrul RATT) a documentației necesare acționării în instanţă, în cazul neîncasării în termenii contractuali, deasemenea calcularea penalităților pentru neîncasarea în termen. Art.2. Secţia Transport Tramvaie este gestionara bunurilor încredințate în administrare şi îşi desfăşoară activitatea în următoarele domenii: a) exploatarea mijloacelor de transport, siguranța circulației b) colaboreaza cu SM la întreținerea, repararea, curăţenia şi dezinfecția mijloacelor din dotare c) planificare, salarizare, normare, d) personal, învățământ, administrare e) sănătatea şi securitatea muncii, protecția mediului, SU î) aprovizionare, mecano-energetic g) contabilitate, financiar Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă,

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE h) monitorizare, dispecerat privind transportul public de persoane ATRIBUȚII Art.3, Secţia are următoarele atribuțiuni pe domenii: elaborează proceduri operaționale, instrucțiuni tehnice şi de lucru împreună cu compartimentele în care se desfăşoară activitatea procedurată sau cea detaliată în instrucțiuni; răspunde de întocmirea evidenţei primare pentru salarizarea personalului secţiei (condică de prezenţă, foaie de prezență colectivă, pontaj, notă de chemare la ore suplimentare, notă de concediu de odihnă) participă la menținerea şi îmbunătățirea SMI; respectă toate atribuțiile şi responsabilitățile ce revin din documentele SMI; răspunde de autorizarea tuturor activităților ce se desfăşoară în sectia sa. a) Exploatarea mijloacelor de transport, siguranța circulației primeşte graficele de circulație cu tramvaiul - troleibuzul şi ia măsuri de respectare a acestora; repartizează mijloacele de transport pe trasee, conform graficelor; urmăreşte realizarea indicatorilor tehnici şi de exploatare a parcului de tramvaie, propune măsuri de îmbunătățire a acestora; ține evidența zilnic şi cumulat a realizării sarcinilor de transport; urmăreşte înregistrarea corectă a rulajului tramvaielor ; asigură condiții corespunzătoare de transport pentru publicul călător, confortul şi starea de curățenie, indicatoarele de traseu şi compostoarele; participă la determinări de flux de călători, sesizează neregulile sau modificările apărute în fluxurile de călători; face analiza retragerilor de pe traseu, nerealizările de grafice de circulație, stabilind măsuri de remediere a neregulilor şi vinovați; urmăreşte şi asigură respectarea circuitului foii de parcurs; asigura salarizarea corectă a personalului de exploatare, face calculul necesarului de personal la modificări de grafice de circulație; face instruirea personalului de exploatare pe linie profesională şi de siguranța circulației; verifică şi obligă personalul de bord la efectuarea vizitelor medicale şi psihologice conform legii; verifică pe trasee disciplina personalului precum şi respectarea măsurilor privind siguranța circulației; asigura ținerea fişei personale a conducătorilor de vehicule, întocmeşte ciclograme lunare la personalul din subordine; propune reexaminarea cunoştinţelor conducătorilor de vehicule care au produs accidente grave sau repetate; urmăreşte ca toți conducătorii de vehicule care au întrerupt activitatea mai mult de o lună, să fie instruiți şi însoțiți în cursă; verifică periodic instruirea manevranților, precum şi modul de circulație în depouri şi garaje; participă la cercetarea accidentelor grave de circulație în care au fost implicate vehiculele secţiei; organizează îndeplinirea sarcinilor stabilite pe linie de siguranța circulației, execută instruirea personalului de bord, a manevranților şi alt personal de exploatare; verifică şi supraveghează portul echipamentului de protecție, a uniformelor de serviciu; analizează şi anchetează sesizările privind neregulile în exploatarea mijloacelor de transport, sancţionează vinovații, comunică compartimentelor sau altor secții nereguli care se datorează acestora; asigură depanarea tramvaielor pe trasee, în colaborare cu dispeceratul; întocmeşte sau participă la întocmirea de dosare de cercetare a evenimentelor produse în circulația tramvaielor; urmăreşte rulajul tramvaielor şi întocmeşte documentația pentru casarea acestora; supraveghează transportul personalului de exploatare la serviciu şi de la serviciu la ore corespunzătoare graficului de circulație, în siguranță; va asigura transportul pe teritoriul membrilor Asociaţiei „Societatea Metropolitană de Transport Timişoara”, la solicitarea acestora, conform statutului de înființare a Asociaţiei. Acest document este proprietate a R.A.T.T, Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE b) Întreținerea, repararea şi igienizarea mijloacelor din dotare urmareste si raspunde de întreținerea parcului de troleibuze repartizat pe trasee, asigură confortul, curăţenia, dotarea tehnică a acestora; organizează, îndrumă, efectuează şi controlează activitatea de curățenie şi dezinfecție a mijloacelor de transport din dotare, respectând cerințele legale din domeniu; urmareste executarea, planificarea şi repartizarea, evidența lucrărilor efectuate la reviziile tehnice şi reviziile tehnice sezoniere, încadrarea în parcursurile sau termenele stabilite pentru revizii; urmăreşte termenele scadente, privind introducerea mijloacelor de transport şi a celor din parcul intern la revizii, la terți ( reprezentanțele firmelor producătoare); colaboreaza la executarea de reparații accidentale la tramvaie, în limitele dotării tehnice a secției, urmareste programarea şi executarea de reparații, confecționări, recondiționări de piese de schimb sau subansamble conform dotării tehnice; verifică modul în care reviziile şi întreținerea zilnică asigură durata prevăzută de funcționare a tramvaielor până la următoarea intervenție; urmăreşte calitatea reparațiilor efectuate la alte secţii sau unități la tramvaie sau subansamble de tramvai - troleibuz şi modul de comportare în exploatare, reclamând deficiențele constatate; întreține, înlocuieşte şi verifică validatoarele de pe tramvaie: asigură depanarea tramvaielor pe trasee; răspunde de integritatea tramvaielor, ține evidența parcului de tramvaie - troleibuze din dotare; organizează colectarea pieselor de schimb uzate şi expedierea lor la unitățile reparatoare; urmareste dimensionarea sarcinilor de lucrări pe formații de lucru, organizarea activitatii personalului în raport cu calificarea acestuia şi cu gradul de complexitate a lucrărilor in vederea confirmarii acesteia; asigură respectarea strictă a proceselor tehnologice; asigură pe locuri de muncă necesarul de scule, dispozitive, verificatoare, echipamente şi dotări; efectuează operațiuni de dezmembrare a mijloacelor casate, recuperarea pieselor şi subansamblelor care mai pot fi utilizate, înregistrarea şi păstrarea la magazie în vederea folosirii; asigură colectarea şi predarea materialelor refolosibile, valorificarea acestora; urmăreşte încărcarea şi exploatarea utilajelor, ține evidența funcţionării şi a imobilizării acestora. c) Planificarea, salarizarea, normarea, control titluri de călătorie primeşte, analizează, repartizează indicatorii de plan stabiliți; analizează periodic regimul de muncă realizat de personalul de bord luând măsuri de încadrare în limitele normale; verifică modul de aplicare a tuturor normelor, normativelor, propune regiei îmbunătățiri ale acestora; întocmeşte necesarul de forță de muncă calificată pe meserii, pentru perioada curentă şi de perspectivă, propunerile pentru planul de şcolarizare; organizează, îndrumă, efectuează şi controlează activitatea de control titluri de călătorie, cu personalul din subordine; elaborează propunerile de premiere pentru realizări deosebite ale personalului secției; întocmeşte lucrările de informare conform metodologiei şi la termenele stabilite pentru toate activitățile; ține la zi evidența operativă privind activitatea personalului şi a parcului de vehicule; participă la stabilirea volumului de prestații ce se repartizează secției luând măsuri pentru realizarea acestuia; ţine ia zi evidența formațiilor de lucru privind îndeplinirea sarcinilor personalului din secție; raportează în termen realizarea sarcinilor planificate, ține evidențele necesare; răspunde de întocmirea evidenţei primare pentru salarizarea personalului secţiei (condică de prezență, foaie de prezență colectivă, pontaj, notă de chemare la ore suplimentare, notă de concediu de odihnă) întocmeşte tabele cu personalul care beneficiază de sporuri, le supune spre aprobare. d) Personal, învăţământ, administrativ urmăreşte prezența şi întocmeşte evidența personalului secției; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE răspunde de întocmirea evidenţei primare pentru salarizarea personalului secției (condică de prezență, foaie de prezență colectivă, pontaj, notă de chemare la ore suplimentare, notă de concediu de odihnă) organizează, coordonează şi verifică activitatea de planificare a resurselor umane din cadrul atelierului astfel încât să se respecte prevederile referitoare la timpul de lucru şi timpul de odihnă, ore suplimentare, conform legislației în vigoare, prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi a documentației specifice SMI organizează şi verifică activitatea de acordare a sporurilor conform legislaţiei în vigoare, prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi a documentației specifice SMI întocmeşte planificarea concediilor de odihnă pentru personalul din subordine; comunică, în termen, exact şi corect, Serviciului Resurse Umane, acte, date, documente referitoare la situații de modificare/suspendare/încetare a elementelor din contractul individual de muncă a salariaților din subordine în vederea completării şi transmiterii, în termenul stabilit de lege, a Registrului General de Evidență a Salariaţilor. întocmeşte necesarul de instruire pentru personalul din subordine gestionează bunurile de inventar ale secţiei asigurând inventarierea periodică şi evidența mişcării acestora; întocmeşte necesarul de rechizite şi asigură distribuirea acestora; ține evidența imprimatelor cu regim special folosite în secție; asigură în incinta secţiei ordinea, curăţenia şi buna gospodărire a utilităţilor, apă, energie, încălzire, etc; organizează, îndrumă şi controlează activitatea de pază generală şi P.S. a secției, asigură procurarea mijloacelor şi echipamentelor necesare precum şi instruirea personalului afectat acestor activități din cadrul secției; se îngrijeşte şi asigură pentru personalul secţiei condiții corespunzătoare de muncă şi de viață; urmăreşte modul de respectare a disciplinei și a regulamentelor de către personalul secției, propune măsuri de sancționare pentru cazurile de abateri; stabileşte necesarul de muncitori, propune probe de lucru, supraveghează executarea acestora, avizează cererile de angajare. e) Sănătate şi securitate în muncă, protecția mediului, SU organizează activitatea de sănătate şi securitate în muncă, protecție a mediului, siguranța circulației şi SU în secţie, asigură aplicarea măsurilor stabilite împreună cu organele de specialitate din compartimentele regiei; participa la stabilirea locurilor de munca cu condiții deosebite; primeşte şi difuzează la personalul din subordine reglementările şi dispozițiile pe linie de siguranța circulației; urmăreşte şi asigură în colaborare cu conducătorii formațiilor de lucru şi a personalului tehnic realizarea propagandei vizuale şi a instructajelor corespunzătoare pe linie de siguranța circulației, sănătate şi securitate în muncă, protecția mediului, SU, prelucrează cu tot personalul cazurile şi evenimentele de indisciplină; participă la întocmirea dosarelor de cercetare a accidentelor; organizează instruire pe linie de sănătate şi securitate în muncă a întregului personal al secţiei; ține evidența nominală a echipamentului de lucru şi de protecție, a duratei lor de folosire, a uniformelor de serviciu; asigura procurarea şi distribuirea alimentației de protecție şi a materialelor igienico-sanitare prevăzute în normativele în vigoare; organizează şi urmăreşte prezentarea la examinarea periodică a personalului tehnic şi administrativ pe probleme de sănătate şi securitate în muncă; foloseşte mijloace de propaganda vizuala pentru popularizarea normelor şi instrucțiunilor de tehnică a securității muncii; asigură aplicarea şi respectarea de către personalul secției a regulilor şi măsurilor privind siguranța circulației, sănătatea şi securitatea în muncă, protecția mediului şi paza contra incendiilor, Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă,

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE f) Mecano - energetic, aprovizionare asigură utilizarea corespunzătoare, întreținerea şi repararea la timp a utilajelor, instalațiilor energetice în colaborare cu formațiile de mecano-energetic, asigurând instruirea personalului în legătură cu exploatarea şi utilizarea corecta a acestora; răspunde de funcţionarea instalațiilor şi aparaturii de măsurare şi monitorizare la parametrii proiectați, verificarea şi certificarea funcționării acestora în limitele de precizie stabilite ; efectuează operații de supraveghere şi întreținere a aparaturii de măsurare şi monitorizare; răspunde de verificările periodice ale aparaturii de măsurare şi monitorizare, conform cerințelor legale; întocmeşte necesarele de materiale, piese de schimb, carburanți, lubrifianți, rechizite, imprimate necesare activității în conformitate cu consumurile stabilite; organizează şi asigură colectarea uleiurilor uzate, a deşeurilor feroase, piese şi agregate uzate recondiționabile, deşeurilor de hârtie conform instrucțiunilor; urmăreşte încadrarea strictă în normele de consum la toate materialele şi piesele; asigură aprovizionarea cu materiale şi subansamble necesare tuturor locurilor de muncă, în care scop face calcule proprii de fundamentare a necesarului de aprovizionare pe baza normelor de consum aprobate, luând măsuri pentru corelarea strictă a aprovizionării cu necesitățile acestora; răspunde de primirea, gospodărirea şi restituirea ambalajului; răspunde de gospodărirea judicioasa şi depozitarea corespunzătoare a materiilor prime şi materialelor folosite în producție; asigură utilizarea deşeurilor şi a altor resurse secundare şi readucerea în circuitul economic a materialelor, pieselor de schimb şi subansamblurilor uzate, valorificarea acestora. g) Contabilitate - financiar răspunde de întreaga activitate economică şi financiar-contabilă a secției; primeşte indicatorii economici şi financiari ai secţiei, ia măsuri pentru îndeplinirea indicatorilor planificați; organizează şi asigură evidența financiar-contabilă a secției conform reglementărilor; face verificarea periodică a gestiunilor din secție, participă la inventarierea bunurilor anual, sau cu ocazia schimbării gestionarului; ia măsuri în limita competenţei pentru prevenirea şi lichidarea pagubelor; exercită atribuţiile de control financiar preventiv la secție; urmăreşte şi analizează lunar rezultatele financiare şi face propuneri după caz; întocmeşte şi depune formele de decontare pentru prestații efectuate de secție; urmăreşte încadrarea în plafonul de cheltuieli ale secţiei, stabilit şi transmis de către regie, precum şi în fondul de salarii; efectuează operații contabile analitice conform metodologiei în vigoare; ține evidența valorică a pieselor şi materialelor consumate pentru producție şi nevoile gospodăreşti; participă la analiza periodică a rezultatelor financiare ale secţiei şi întocmeşte lucrările de informare în termenele stabilite; întocmeşte situațiile lunare privind realizarea prețului de cost pe articole de calculație, justificând cazurile de depăşire a admisibilului planificat pe comenzi sau mijloace de transport ; ține evidența mijloacelor fixe ale secţiei şi a mişcării acestora, precum şi a obiectelor de inventar; întocmeşte note contabile privind activitatea secției. h) Monitorizare, dispecerat privind transportul public de persoane Şefii de coloană au următoarele atribuțiuni principale privind respectarea cerințelor SIEIC: instruiesc şi verifică subalternii cu privire la modul de lucru şi a sarcinilor aferente SIEIC în conforinitate cu prevederile CCM; instruiesc şi reinstruiesc personalul de exploatare şi cel tehnic cu verificarea practică la bordul vehiculelor conform instrucţiunilor de lucru transmise şi manualele aferente; urmăreşte scoaterea în circulație de vehicule care sunt corespunzătoare din punct de vedere al funcționalității SIEIC (validatoare şi computere de bord funcționale); la ieşirea în circulaţie, vor verifica dacă validatoarele sunt în regim comercial şi au selectate liniile de circulație conform sarcinilor de transport pentru ziua în curs; la gararea mijlocelor de transport, trecerea validatoarelor în regim „garaj” pentru transferul datelor Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE sistemului. Instruiesc şi urmăresc ca fiecare conducător de vehicul să închidă schimbul. Fiecare primitor de vehicule în momentul parcării să verifice dacă s-a efectuat închiderea schimbului şi în cazul în care nu s-a efectuat să procedeze la închiderea lui, raportând situația; - respectă orice alte sarcini cu privire a SIEIC, rezultate prin procedurile şi regulamentele proprii fiecărui compartiment şi loc de muncă. Şeful de sectie au următoarele atribuțiuni principale privind respectarea cerințelor SIEIC: - instruiesc şi verifică subalterni cu privire la modul de lucru şi a sarcinilor aferente SIEIC în conformitate cu prevederile CCM; - instrulesc şi reinstruiesc personalul de exploatare şi cel tehnic cu verificarea practică la bordul vehiculelor conform instrucțiunilor de lucru transmise şi manualele aferente; - se vor preocupa de asigurarea stocului tampon de validatoare şi OBC-uri pentru înlocuirea celor defecte şi va efectua operațiunile de înlocuire cu personalul tehnic propriu, asfel încât la ieşirea în circulație să nu mai apară situații de nefuncționare; - informează zilnic dispeceratul central cu privire la situațiile de nefuncționare ale validatoarelor şi OBC- urilor (computer bord); - organizează activități pentru fixarea, curățarea şi igienizarea validatoarelor vandalizate; - urmăreşte integritatea bunurilor şi întreprinde acțiuni de cercetate disciplinară, a personalului de bord, în cazul distrugerii echipamentelor îmbarcate, din vina acestora; - din punct de vedere organizatoric, se preocupă de predarea echipamentelor defecte în locaţiile Laboratorului Electric; - în caz de accidente care presupun distugeri ale echipamentelor îmbarcate se preocupă de recuperarea prin asigurări a daunelor, unde este posibil; - în cazul imobilizărilor în reparații sau în cazul conservării vehiculelor pentru perioade mai lungi de o zi organizează demontarea şi înmagazinarea validatoarelor şi a celorlalte echipamente; - respectă orice alte sarcini cu privire a SIEIC, rezultate prin procedurile şi regulamentele proprii fiecărui compartiment şi loc de muncă. Conducători mijloace de transport public de persoane au următoarele atribuțiuni principale privind respectarea cerințelor SIEIC: - identificarea conducătorului de vehicul la intrarea/ieşirea în/din schimb prin operațiunea de autentificare cu ajutorul cardului de operare; - trecerea validatoarelor în regim "comercial, cu selectarea liniilor de circulație conform sarcinilor de transport pentru fiecare moment de la computerul de bord (OBC). În cazul în care OBC-ul nu funcționează, operațiunea se va efectua de la oricare din validatoare; - trecerea validatoarelor în regim „garaj” pentru transferul datelor sistemului, la gararea mijlocelor de transport. În cazul în care OBC-ul nu funcționează, operațiunea se va efectua de la oricare din validatoare; - respectarea dispozițiilor şi indicaţiilor de parcurs pe liniile de transport, transmise fie automat de sistem fie de şefii ierarhici; prioritate vor avea dispozițiile şefilor ierarhici; - respectă orice alte sarcini cu privire a SIEIC, rezultate prin procedurile şi regulamentele proprii fiecărui compartiment şi loc de muncă. 3.6 Secţia Transport Troleibuze Art,1. Față de responsabilitățile cuprinse în prezentul Regulament de Organizare şi Funcționare, lucrătorii regiei, desemnați urmăritori de contract, pentru contractele aflate în derulare, au ca sarcină de serviciu verificarea modului de soluționare a închiderii contractelor, aceasta presupunând inclusiv urmărirea încasării creanţelor şi întocmirea către Asistenţa Juridică (din cadrul RATT) a documentației necesare acționării în instanță, în cazul neîncasării în termenii contractuali, deasemenea calcularea penalităților pentru neîncasarea în termen. Art.2, Secţia Transport Troleibuze este gestionara bunurilor încredințate în administrare şi îşi desfăşoară activitatea în următoarele domenii: a) exploatarea mijloacelor de transport, siguranța circulației b) colaboreaza cu SM la întreţinerea, repararea, curăţenia şi dezinfecția mijloacelor din dotare c) planificare, salarizare, normare, Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă,

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE d) personal, învățământ, administrare e) sănătatea şi securitatea muncii, protecția mediului, SU f) aprovizionare, mecano-energetic g) contabilitate, financiar h) monitorizare, dispecerat privind transportul public de persoane ATRIBUȚII Art.3. Secția are următoarele atribuţiuni pe domenii: elaborează proceduri operaționale, instrucțiuni tehnice şi de lucru împreună cu compartimentele în care se desfăşoară activitatea procedurată sau cea detaliată în instrucțiuni; răspunde de întocmirea evidenţei primare pentru salarizarea personalului secţiei (condică de prezență, foaie de prezență colectivă, pontaj, notă de chemare la ore suplimentare, notă de concediu de odihnă) participă la menținerea şi îmbunătățirea SMI; respectă toate atribuțiile şi responsabilitățile ce revin din documentele SMI; răspunde de autorizarea tuturor activităților ce se desfăşoară în sectia sa. a) Exploatarea mijloacelor de transport, siguranța circulației primeşte graficele de circulație cu troleibuzul şi ia măsuri de respectare a acestora; repartizează mijloacele de transport pe trasee, conform graficelor; urmăreşte realizarea indicatorilor tehnici şi de exploatare a parcului de troleibuze, propune măsuri de îmbunătățire a acestora; ține evidența zilnic şi cumulat a realizării sarcinilor de transport; urmăreşte înregistrarea corectă a rulajului troleibuzelor : asigură condiții corespunzătoare de transport pentru publicul călător, confortul şi starea de curățenie, indicatoarele de traseu şi compostoarele; participă la determinări de flux de călători, sesizează neregulile sau modificările apărute în fluxurile de călători; face analiza retragerilor de pe traseu, nerealizările de grafice de circulaţie, stabilind măsuri de remediere a neregulilor şi vinovați; urmăreşte şi asigură respectarea circuitului foii de parcurs; asigura salarizarea corectă a personalului de exploatare, face calculul necesarului de personal la modificări de grafice de circulație; face instruirea personalului de exploatare pe linie profesională şi de siguranța circulației; verifică şi obligă personalul de bord la efectuarea vizitelor medicale şi psihologice conform legii; verifică pe trasee disciplina personalului precum şi respectarea măsurilor privind siguranța circulației; asigura ținerea fişei personale a conducătorilor de vehicule, întocmeşte ciclograme lunare la personalul din subordine; propune reexaminarea cunoştinţelor conducătorilor de vehicule care au produs accidente grave sau repetate; urmăreşte ca toți conducătorii de vehicule care au întrerupt activitatea mai mult de o lună, să fie instruiți şi însoțiți în cursă; verifică periodic instruirea manevranților, precum şi modul de circulație în depouri şi garaje; participă la cercetarea accidentelor grave de circulație în care au fost implicate vehiculele secţiei; organizează îndeplinirea sarcinilor stabilite pe linie de siguranța circulației, execută instruirea personalului de bord, a manevranților şi alt personal de exploatare; verifică şi supraveghează portul echipamentului de protecție, a uniformelor de serviciu: analizează şi anchetează sesizările privind neregulile în exploatarea mijloacelor de transport, sancţionează vinovați, comunică compartimentelor sau altor secţii nereguli care se datorează acestora; asigură depanarea troleibuzelor pe trasee, în colaborare cu dispeceratul; întocmeşte sau participă la întocmirea de dosare de cercetare a evenimentelor produse în circulația tramvaielor; urmăreşte rulajul anvelopelor şi întocmeşte documentația pentru casarea acestora; supraveghează transportul personalului de exploatare la serviciu şi de la serviciu la ore corespunzătoare graficului de circulație, în siguranță; Acast document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE EMERIT | [Posin va asigura transportul pe teritoriul membrilor Asociaţiei „Societatea Metropolitană de Transport Timişoara”, la solicitarea acestora, conform statutului de înființare a Asociaţiei. b) Întreţinerea, repararea şi igienizarea mijloacelor din dotare xecută întreținerea parcului de troleibuze repartizat pe trasee, asigură confortul, curăţenia, dotarea tehnică a acestora; organizează, îndrumă, efectuează şi controlează activitatea de curățenie şi dezinfecție a mijloacelor de transport din dotare, cu personalul din subordine, respectând cerințele legale din domeniu; execută planificarea şi repartizarea, evidența lucrărilor efectuate la reviziile tehnice şi reviziile tehnice sezoniere, încadrarea în parcursurile sau termenele stabilite pentru revizii; urmăreşte termenele scadente, privind introducerea mijloacelor de transport şi a celor din parcul intern la revizii, la terți (reprezentanțele firmelor producătoare); execută reparații accidentale la troteibuze, în limitele dotării tehnice a secției; programează şi execută reparații, confecţionări, recondiționări de piese de schimb sau subansamble conform dotării tehnice; verifică modul în care reviziile şi întreținerea zilnică asigură durata prevăzută de funcţionare a troleibuzelor până la următoarea intervenție; urmăreşte calitatea reparațiilor efectuate la alte secții sau unități la troleibuze sau subansamble de troleibuz şi modul de comportare în exploatare, reclamând deficiențele constatate; întreține, înlocuieşte şi verifică validatoarele de pe troleibuze; asigură depanarea troleibuzelor pe trasee; răspunde de integritatea troleibuzelor, ține evidența parcului de troleibuze din dotare; organizează colectarea pieselor de schimb uzate şi expedierea lor la unitățile reparatoare; dimensionează sarcinile de lucrări pe formații de lucru, organizează activitatea personalului din subordine în raport cu calificarea acestuia şi cu gradul de complexitate a lucrărilor; organizează şi dimensionează locurile de muncă, folosirea rațională a suprafețelor de producție şi a utilajelor; asigură respectarea strictă a proceselor tehnologice; asigură pe locuri de muncă necesarul de scule, dispozitive, verificatoare, echipamente şi dotări; efectuează operațiuni de dezmembrare a mijloacelor casate, recuperarea pieselor şi subansamblelor care mai pot fi utilizate, înregistrarea şi păstrarea la magazie în vederea folosirii; asigură colectarea şi predarea materialelor refolosibile, valorificarea acestora; urmăreşte încărcarea şi exploatarea utilajelor, ține evidența funcționării şi a imobilizări acestora. c) Planificarea, salarizarea, normarea, control titluri de călătorie primeşte, analizează, repartizează indicatorii de plan stabiliți; analizează periodic regimul de muncă realizat de personalul de bord luând măsuri de încadrare în limitele normale; verifică modul de aplicare a tuturor normelor, normativelor, propune regiei îmbunătățiri ale acestora; întocmeşte necesarul de forță de muncă calificată pe meserii, pentru perioada curentă şi de perspectivă, propunerile pentru planul de şcolarizare; organizează, îndrumă, efectuează şi controlează activitatea de control titluri de călătorie, cu personalul din subordine; elaborează propunerile de premiere pentru realizări deosebite ale personalului secţiei; întocmeşte lucrările de informare conform metodologiei şi la termenele stabilite pentru toate activitățile; ține la zi evidența operativă privind activitatea personalului şi a parcului de vehicule; participă la stabilirea volumului de prestații ce se repartizează secţiei luând măsuri pentru realizarea acestuia; ține la zi evidența formațiilor de lucru privind îndeplinirea sarcinilor personalului din secție; raportează în termen realizarea sarcinilor planificate, ține evidențele necesare; răspunde de întocmirea evidenţei primare pentru salarizarea personalului secţiei (condică de prezență, foaie de prezență colectivă, pontaj, notă de chemare la ore suplimentare, notă de concediu de odihnă) întocmeşte tabele cu personalul care beneficiază de sporuri, le supune spre aprobare. Acest documeni este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

RENEGAT REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE DEEE ERIN | Pagina: d) Personal, învăţământ, administrativ urmăreşte prezența şi întocmeşte evidența personalului secției; răspunde de întocmirea evidenţei primare pentru salarizarea personalului secției (condică de prezență, foaie de prezență colectivă, pontaj, notă de chemare la ore suplimentare, notă de concediu de odihnă) organizează, coordonează şi verifică activitatea de planificare a resurselor umane din cadrul atelierului astfel încât să se respecte prevederile referitoare la timpul de lucru şi timpul de odihnă, ore suplimentare, conform legislației în vigoare, prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi a documentației specifice SMI organizează şi verifică activitatea de acordare a sporurilor conform legislației în vigoare, prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi a documentației specifice SMI întocmeşte planificarea concediilor de odihnă pentru personalul din subordine; comunică, în termen, exact şi corect, Serviciului Resurse Umane, acte, date, documente referitoare la situații de modificare/suspendare/încetare a elementelor din contractul individual de muncă a salariaților din subordine în vederea completării şi transmiterii, în termenul stabilit de lege, a Registrului General de Evidenţă a Salariaților. întocmeşte necesarul de instruire pentru personalul din subordine gestionează bunurile de inventar ale secţiei asigurând inventarierea periodică şi evidența mişcării acestora; întocmeşte necesarul de rechizite şi asigură distribuirea acestora; ţine evidența imprimatelor cu regim special folosite în secție; asigură în incinta secţiei ordinea, curăţenia şi buna gospodărire a utilităţilor, apă, energie, încălzire, etc; organizează, îndrumă şi controlează activitatea de pază generală şi P.S... a secției, asigură procurarea mijloacelor şi echipamentelor necesare precum şi instruirea personalului afectat acestor activități din cadrul secției; se îngrijeşte şi asigură pentru personalul secției condiţii corespunzătoare de muncă şi de viață; urmăreşte modul de respectare a disciplinei şi a regulamentelor de către personalul secției, propune măsuri de sancţionare pentru cazurile de abateri; stabileşte necesarul de muncitori, propune probe de lucru, supraveghează executarea acestora, avizează cererile de angajare. e) Sănătate şi securitate în muncă, protecția mediului, SU organizează activitatea de sănătate şi securitate în muncă, protecție a mediului, siguranța circulației şi SU în secție, asigură aplicarea măsurilor stabilite împreună cu organele de specialitate din compartimentele regiei; participa la stabilirea locurilor de munca cu condiții deosebite; primeşte şi difuzează la personalul din subordine reglementările şi dispozițiile pe linie de siguranța circulației; urmăreşte şi asigură în colaborare cu conducătorii formațiilor de lucru şi a personalului tehnic realizarea propagandei vizuale şi a instructajelor corespunzătoare pe linie de siguranța circulației, sănătate şi securitate în muncă, protecția mediului, SU, prelucrează cu tot personalul cazurile şi evenimentele de indisciplină; participă la întocmirea dosarelor de cercetare a accidentelor; organizează instruire pe linie de sănătate şi securitate în muncă a întregului personal al secției; ține evidența nominală a echipamentului de lucru şi de protecție, a duratei lor de folosire, a uniformelor de serviciu; asigura procurarea şi distribuirea alimentației de protecție şi a materialelor igienico-sanitare prevăzute în normativele în vigoare; organizează şi urmăreşte prezentarea la examinarea periodică a personalului tehnic şi administrativ pe probleme de sănătate şi securitate în muncă; foloseşte mijloace de propaganda vizuala pentru popularizarea normelor şi instrucţiunilor de tehnică a securității muncii; asigură aplicarea şi respectarea de către personalul secţiei a regulilor şi măsurilor privind siguranța circulației, sănătatea şi securitatea în muncă, protecția mediului şi paza contra incendiilor. Acest document aste proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE Mecano - energetic, aprovizionate asigură utilizarea corespunzătoare, întreţinerea şi repararea la timp a utilajelor, instalațiilor energetice în colaborare cu formațiile de mecano-energetic, asigurând instruirea personalului în legătură cu exploatarea şi utilizarea corecta a acestora; răspunde de funcționarea instalațiilor şi aparaturii de măsurare şi monitorizare la parametrii proiectați, verificarea şi certificarea funcționării acestora în limitele de precizie stabilite ; efectuează operații de supraveghere şi întreținere a aparaturii de măsurare şi monitorizare; răspunde de verificările periodice ale aparaturii de măsurare şi monitorizare, conform cerințelor legale; întocmeşte necesarele de materiale, piese de schimb, carburanți, lubrifianţi, rechizite, imprimate necesare activității în conformitate cu consumurile stabilite; organizează şi asigură colectarea uleiurilor uzate, a deşeurilor feroase, piese şi agregate uzate recondiționabile, deşeurilor de hârtie conform instrucțiunilor; urmăreşte încadrarea strictă în normele de consum la toate materialele şi piesele; asigură aprovizionarea cu materiale şi subansamble necesare tuturor locurilor de muncă, în care scop face calcule proprii de fundamentare a necesarului de aprovizionare pe baza normelor de consum aprobate, luând măsuri pentru corelarea strictă a aprovizionării cu necesitățile acestora; răspunde de primirea, gospodărirea şi restituirea ambalajului; răspunde de gospodărirea judicioasa şi depozitarea corespunzătoare a materiilor prime şi materialelor folosite în producție; asigură utilizarea deşeurilor şi a altor resurse secundare şi readucerea în circuitul economic a materialelor, pieselor de schimb şi subansamblurilor uzate, valorificarea acestora. £) Contabilitate - financiar răspunde de întreaga activitate economică şi financiar-contabilă a secției; primeşte indicatorii economici şi financiari ai secţiei, ia măsuri pentru îndeplinirea indicatorilor planificați; organizează şi asigură evidența financiar-contabilă a secției conform reglementărilor; face verificarea periodică a gestiunilor din secţie, participă la inventarierea bunurilor anual, sau cu ocazia schimbării gestionarului; ia măsuri în limita competenţei pentru prevenirea şi lichidarea pagubelor; exercită atribuțiile de control financiar preventiv la secţie; urmăreşte şi analizează lunar rezultatele financiare şi face propuneri după caz; întocmeşte şi depune formele de decontare pentru prestații efectuate de secţie; urmăreşte încadrarea în plafonul de cheltuieli ale secției, stabilit şi transmis de către regie, precum şi în fondul de salarii; efectuează operații contabile analitice conform metodologiei în vigoare; ține evidența valorică a pieselor şi materialelor consumate pentru producție şi nevoile gospodăreşti; participă la analiza periodică a rezultatelor financiare ale secției şi întocmeşte lucrările de informare în termenele stabilite; întocmeşte situațiile lunare privind realizarea preţului de cost pe articole de calculație, justificând cazurile de depăşire a admisibilului planificat pe comenzi sau mijloace de transport ; ține evidența mijloacelor fixe ale secției şi a mişcării acestora, precum şi a obiectelor de inventar; întocmeşte note contabile privind activitatea secţiei. h) Monitorizare, dispecerat privind transportul public de persoane Sefi de garaj - depouri au următoarele atribuțiuni principale: reprezintă secția în zilele lucrătoare pe intervalul orar 15-07”, sâmbăta, duminica şi în sărbătorile legale, atâta timp cât coordonarea secției nu este asigurată de alte persoane desemnate de conducerea Regiei/secției. În această perioadă Sefi de garaj se subordonează dispecerului central din cadrul Serviciului Monitorizare şi Siguranța Circulației; urmăresc şi coordonează activitatea conducătorilor mijloacelor de transport în comun respectă programul de lucru stabilit pentru postul de dispecerat în care îşi desfăşoară activitatea, informând dispeceratul central : ora sosirii, plecările din post, ora terminării serviciului; participă la şedinţele de instruire privind pregătirea profesională, igienă, securitate şi sănătate în muncă, măsurile pentru prevenirea şi stingerea incendiilor; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă,

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE urmăresc în permanență cum se desfăşoară activitatea de transport în comun, consemnând în registru pentru toate unitățile de pe fiecare linie, următoarele: număr tren, număr vagon ( maşină ), numele şi prenumele conducătorului, ora şi minutul intrării în depou, ora şi minutul ieşirii, timpul de staționare din cauza defecţiunilor tehnice ( pe traseu, depouri, garaj ); trebuie să cunoască “Situaţia parcului” (vagoane la dispoziție, vagoane imobilizate, vagoane în circulație), situație pe care o transmite Serviciului Monitorizare şi Siguranța Circulației; trebuie să cunoască planificarea vagoanelor pentru ziua următoare; trebuie să cunoască „Planul de garare (cartonul manevrantului)”; trebuie să cunoască "Planificarea vagoanelor pe oameni”; completează foile de parcurs pentru schimbul de troleibuze (doar pentru intrările neplanificate); urmăreşte şi ia măsurile ce se impun pentru respectarea programelor şi graficelor de circulație stabilite pentru transportul personalului, numărul de unități programate, anunțând Serviciul Monitorizare şi Siguranța Circulaţiei, şeful de coloană sau şeful de atelier; la apariția evenimentelor de circulație, sprijină activitatea de readucere în depouri a mijloacelor de transport; dispune de folosirea maşinilor de intervenție numai la evenimentele ce au legătură cu activitatea direcției şi confirmă foile de parcurs; asigură continuitate în circulație prin înlocuirea la timp a personalului lipsă şi mijloacelor de transport defecte cu ajutorul şefului de coloana; ține legătura permanent cu şeful de coloana în vederea remedierii defecțiunilor în timp utii la mijloacele de transport care urmează să iasă în circulație, informând dispecerul central; informează dispecerul central de orice întârziere, intrare şi ieşire din depou; scrie pe foaia de parcurs ora ieşirii (reală ) în circulație, precum şi ora retragerii sau intrării în depou, semnează foaia de parcurs; atunci când se impune urmărirea unor linii de transport, va nota în fisa de dispecerat ora reală de trecere a vehiculelor urmărite şi va confirma foile de parcurs, este răspunzător de corectitudinea consemnărilor; răspunde de întocmirea corectă a documentelor specifice activității de dispecerat; îndeplineşte corect şi la termen sarcinile suplimentare şi cele dispuse de şeful ierarhic sau conducerea R.A.T.T ; orice neregulă constatată în timpul serviciului, va fi raportată în scris şefului de ierarhic; respectă dispozițiile şi indicațiile de parcurs pe liniile de transport, transmise fie automat de sistem fie de şefii ierarhici; prioritate vor avea dispozițiile şefilor ierarhici; alocă mijloacele de transport pe linii pentru asigurarea graficelor planificate, la fiecare ieşire / înlocuire în / din traseu; urmăreste respectarea graficelor, rotirea şi refrecvențarea mijloacelor de transport în caz de abateri seminificative față de graficele planificate; utilizează mijloacele de comunicații doar în scopuri legate de activitatea specifică locului de muncă; informează conducătorii de vehicule pentru orice modificare apărută în schimbarea graficelor de circulație sau a vehiculelor alocate, urmare a unor necesități apărute în funcție de diverse situații impuse, prin utilizarea mijloacelor de comunicații specifice Sistemului Integrat de Eficientizare a Încasărilor şi Cheltuielilor (SIEIC); respectă orice alte sarcini cu privire a SIEIC, rezultate prin procedurile şi regulamentele proprii fiecărui compartiment şi loc de muncă. Şefii de coloană au următoarele atribuțiuni principale privind respectarea cerințelor SIEIC: instruiesc şi verifică subalternii cu privire la modul de lucru şi a sarcinilor aferente SIEIC în conformitate cu prevederile CCM; instruiesc şi reinstruiesc personalul de exploatare şi cel tehnic cu verificarea practică la bordul vehiculelor conform instrucțiunilor de lucru transmise şi manualele aferente; urmăreşte scoaterea în circulație de vehicule care sunt corespunzătoare din punct de vedere al funcționalități SIEIC (validatoare şi computere de bord funcţionale); la ieşirea în circulație, vor verifica dacă validatoarele sunt în regim comercial şi au selectate liniile de circulație conform sarcinilor de transport pentru ziua în Curs; la gararea mijlocelor de transport, trecerea validatoarelor în regim „garaj” pentru transferul datelor sistemului. Instruiesc şi urmăresc ca fiecare conducător de vehicul să închidă schimbul. Fiecare prirnitor de vehicule în momentul parcării să verifice dacă s-a efectuat închiderea schimbului şi în cazul în care nu s-a efectuat să procedeze la închiderea lui, raportând situația; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE Şeful respectă orice alte sarcini cu privire a SIEIC, rezultate prin procedurile şi regulamentele proprii fiecărui compartiment şi loc de muncă. de sectie au următoarele atribuţiuni principale privind respectarea cerințelor SIEIC: instruiesc şi verifică subalterni cu privire la modul de lucru şi a sarcinilor aferente SIEIC în conformitate cu prevederile CCM; instruiesc şi reinstruiesc personalul de exploatare şi cel tehnic cu verificarea practică la bordul vehiculelor conform instrucțiunilor de lucru transmise şi manualele aferente; se vor preocupa de asigurarea stocului tampon de validatoare şi OBC-uri pentru înlocuirea celor defecte şi va efectua operațiunile de înlocuire cu personalul tehnic propriu, asfel încât la ieşirea în circulație să nu mai apară situații de nefuncționare; informează zilnic dispeceratul central cu privire la situațiile de nefuncţionare ale validatoarelor şi OBC- urilor (computer bord); organizează activități pentru fixarea, curățarea şi igienizarea validatoarelor vandalizate; urmăreşte integritatea bunurilor şi întreprinde acţiuni de cercetate disciplinară, a personalului de bord, în cazul distrugerii echipamentelor îmbarcate, din vina acestora; din punct de vedere organizatoric, se preocupă de predarea echipamentelor defecte în locațiile Laboratorului Electric; în caz de accidente care presupun distugeri ale echipamentelor îmbarcate se preocupă de recuperarea prin asigurări a daunelor, unde este posibil; în cazul imobilizărilor în reparații sau în cazul conservării vehiculelor pentru perioade mai lungi de o zi organizează demontarea şi înmagazinarea validatoarelor şi a celorlalte echipamente; respectă orice alte sarcini cu privire a SIEIC, rezultate prin procedurile şi regulamentele proprii fiecărui compartiment şi loc de muncă. Conducători mijloace de transport public de persoane au următoarele atribuțiuni principale privind Art.1. Art.2 respectarea cerințelor SIEIC: identificarea conducătorului de vehicul la intrarea/ieşirea în/din schimb prin operațiunea de autentificare cu ajutorul cardului de operare; trecerea validatoarelor în regim "comercial", cu selectarea liniilor de circulație conform sarcinilor de transport pentru fiecare moment de la computerul de bord (OBC). În cazul în care OBC-ul nu funcționează, operațiunea se va efectua de la oricare din validatoare; trecerea validatoarelor în regim „garaj” pentru transferul datelor sistemului, la gararea mijlocelor de transport. În cazul în care OBC-ul nu funcționează, operațiunea se va efectua de la oricare din validatoare; respectarea dispozițiilor şi indicațiilor de parcurs pe liniile de transport, transmise fie automat de sistem fie de şefii ierarhici; prioritate vor avea dispozițiile şefilor ierarhici; respectă orice alte sarcini cu privire a SIEIC, rezultate prin procedurile şi regulamentele proprii fiecărui compartiment şi loc de muncă. 3.7 Secţia Transport Autobuze Față de responsabilitățile cuprinse în prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare, lucrătorii regiei, desemnați urmăritori de contract, pentru contractele aflate în derulare, au ca sarcină de serviciu verificarea modului de soluționare a închiderii contractelor, aceasta presupunând inclusiv urmărirea încasării creanţelor şi întocmirea către Asistenţa Juridică (din cadrul RATT) a documentației necesare acționării în instanță, în cazul neîncasării în termenii contractuali, deasemenea calcularea penalităților pentru neîncasarea în termen. - Secția Transport Autobuze este gestionara bunurilor încredințate în administrare şi îşi desfăşoară activitatea în următoarele domenii: a) Exploatarea mijloacelor de transport, siguranța circulației b) Întreținerea, repararea, curăţenia şi dezinfecția mijloacelor din dotare c) Planificare, salarizare, normare, control titluri de călătorie d) Personal, învăţământ, administrare e) Sănătate şi securitate în muncă, protecția mediului, SU f) Aprovizionare, mecano - energetic Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE g) Contabilitate, financiar h) Monitorizare, ATRIBUȚII Art.3. Secţia Transport Autobuze are următoarele atribuțiuni pe domenii: elaborează proceduri operaționale, instrucțiuni tehnice şi de lucru împreună cu compartimentele în care se desfăşoară activitatea procedurată sau cea detaliată în instrucţiuni; participă la menținerea şi îmbunătățirea SMI; respectă toate atribuțiile şi responsabilitățile ce revin din documentele SMI; răspunde de autorizarea tuturor activităților ce se desfăşoară în sectia sa. a) Exploatarea mijloacelor de transport, siguranța circulaţiei primeşte graficele de circulație cu autobuzul şi ia măsuri de respectare a acestora; repartizează mijloacele de transport pe trasee, conform graficelor; urmăreşte realizarea indicatorilor tehnici şi de exploatare a parcului de autobuze, propune măsuri de îmbunătățire a acestora; ține evidența zilnic şi cumulat a realizării sarcinilor de transport; urmăreşte înregistrarea corectă a rulajului autobuzelor; asigură condiții corespunzătoare de transport pentru publicul călător, confortul şi starea de curățenie, indicatoarele de traseu şi compostoarele; participă la determinări de flux de călători, sesizează neregulile sau modificările apărute în fluxurile de călători; propune reexaminarea cunoştinţelor conducătorilor de vehicule care au produs accidente grave sau repetate; urmăreşte ca toți conducătorii de vehicule care au întrerupt activitatea mai mult de o lună, să fie instruiți şi însoțiți în cursă; verifică periodic instruirea manevranților, precum şi modul de circulație în depouri şi garaje; face analiza retragerilor de pe traseu, nerealizările de grafice de circulație, stabilind măsuri de remediere a neregulilor şi vinovați; urmăreşte şi asigură respectarea circuitului foii de parcurs; verifică şi organizează portul echipamentului de protecţie, a uniformelor de serviciu; asigură salarizarea corectă a personalului de exploatare, face calcului necesarului de personal la modificări de grafice de circulație; face instruirea personalului de exploatare pe linie profesională şi de siguranța circulației, verifică şi obligă personalul de bord la efectuarea vizitelor medicale şi psihologice conform legii; verifică pe trasee disciplina personalului precum şi respectarea măsurilor privind siguranța circulaţiei; asigură ținerea fişei personale a conducătorilor de autovehicule, întocmeşte ciclograme lunare la personalul din subordine; participă la cercetarea accidentelor grave de circulație în care au fost implicate vehiculele secției; organizează îndeplinirea sarcinilor stabilite pe linie de siguranța circulației, execută instruirea personalului de bord, a manevranților şi alt personal de exploatare; analizează şi anchetează sesizările privind neregulile în exploatarea mijloacelor de transport, sancţionează vinovați, comunică compartimentelor sau altor secţii nereguli care se datorează acestora; asigură depanarea autobuzelor pe trasee, în colaborare cu dispeceratul; întocmeşte sau participă la întocmirea de dosare de cercetare a evenimentelor produse în circulația autobuzelor; supraveghează transportul personalului de exploatare la serviciu şi de la serviciu la ore corespunzătoare graficului de circulație, în siguranță; urmăreşte rulajul anvelopelor şi întocmeşte documentația pentru casarea acestora; repartizează parcul de transport marfă conform solicitării compartimentului; primeşte comenzile pentru curse speciale şi calculează taxarea acestora, închiriază mijloace de transport marfă sau autospeciale la comandă; ține evidența consumurilor de carburanți şi lubrifianți, anvelope; analizează şi face propuneri de înființare de noi trasee; răspunde de înscrierea în circulație a mijloacelor auto intrate în dotarea secției; răspunde de radierea mijloacelor auto din dotarea secţiei, Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă,

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE rezolvă problemele ce țin de Registrul Auto Român si ARR; va asigura transportul pe teritoriul membrilor Asociaţiei „Societatea Metropolitană de Transpor Timişoara”, la solicitarea acestora, conform statutului de înființare a Asociaţiei; asigură transportul pe canale şi fluvii interioare în baza dotării tehnice disponibile. b) Întreţinerea, repararea şi igienizarea mijloacelor din dotare execută întreținerea parcului de autobuze repartizat pe trasee, asigură confortul, curăţenia, dotarea tehnică a acestora; organizează, îndrumă, efectuează şi controlează activitatea de curățenie şi dezinfecție a mijloacelor de transport din dotare, cu personalul din subordine, respectând cerințele legale din domeniu; execută planificarea şi repartizarea, evidența lucrărilor efectuate la reviziile tehnice şi reviziile tehnice sezoniere, încadrarea în parcursurile sau termenele stabilite pentru revizii; urmăreşte termenele scadente, privind introducerea mijloacelor de transport şi a celor din parcul intern la revizii, la terți (reprezentanțele firmelor producătoare); execută reparații accidentale la autobuze, în limitele dotării tehnice a secției; programează şi execută reparații, confecționări, recondiționări de piese de schimb sau subansamble, conform dotării tehnice; verifică modul în care reviziile şi întreținerea zilnică asigură durata prevăzută de funcţionare a autobuzelor până la următoarea intervenție; urmăreşte calitatea reparațiilor efectuate la alte secții sau unităţi la autobuze sau subansamble de autobuz şi modul de comportare în exploatare, reclamând deficiențele constatate; răspunde de integritatea autobuzelor, ține evidența parcului de autobuze din dotare; organizează colectarea pieselor de schimb uzate şi expedierea lor la unitățile reparatoare; dimensionează sarcinile de lucrări pe formaţii de lucru, organizează activitatea personalului din subordine în raport cu calificarea acestuia şi cu gradul de complexitate al lucrărilor; organizează şi dimensionează locurile de muncă, folosirea rațională a suprafețelor de producție şi a utilajelor; asigură respectarea strictă a proceselor tehnologice; asigură pe locuri de muncă necesarul de scule, dispozitive verificatoare, echipamente şi dotări; efectuează operațiuni de dezmembrare a mijloacelor casate, recuperarea pieselor şi subansamblelor care mai pot fi utilizate, înregistrarea şi păstrarea la magazie în vederea folosirii; asigură colectarea şi predarea materialelor refolosibile, valorificarea acestora; urmăreşte încărcarea şi exploatarea utilajelor, ține evidența funcționării şi a imobilizării acestora; execută reparații capitale la motoare, subansamble, caroserii, conform dotării; execută revizii şi reparații curente sau accidentale la parcul de marfă şi intervenție al regiei; execută comenzi ocazionale de lucrări de întreținere sau reparare auto sau reparații subansamble şi piese, în limita dotării şi a capacităților disponibile. c) Planificarea, salarizarea, normarea, control titluri de călătorie primeşte, analizează, repartizează indicatorii de plan stabiliți; analizează periodic regimul de muncă realizat de personalul de bord luând măsuri de încadrare în limitele normale; verifică modul de aplicare a tuturor normelor, normativelor, propune regiei îmbunătățiri ale acestora; întocmeşte necesarul de forță de muncă calificată pe meserii, pentru perioada curentă şi de perspectivă, propunerile pentru planul de şcolarizare; organizează, îndrumă, efectuează şi controlează activitatea de control titluri de călătorie, cu personalul din subordine; răspunde de întocmirea evidenţei primare pentru salarizarea personalului secției (condică de prezență, foaie de prezență colectivă, pontaj, notă de chemare la ore suplimentare, notă de concediu de odihnă) elaborează propunerile de premiere pentru realizări deosebite ale personalului secţiei, cotele de participare la beneficiu a personalului; întocmeşte lucrările de informare conform metodologiei şi la termenele stabilite pentru toate activitățile; ține la zi evidența operativă privind activitatea personalului şi a parcului de vehicule; întocmeşte tabele cu personalul secției care beneficiază de sporuri, le supune spre aprobare; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE participă la stabilirea volumului de prestații ce se repartizează secției, luând măsuri pentru realizarea acestuia; ține la zi evidența formațiilor de lucru privind îndeplinirea sarcinilor personalului din secție; raportează în termen realizarea sarcinilor planificate, ține evidențele necesare. d) Personal, învățământ, administrativ urmăreşte prezența şi întocmeşte evidenţa personalului secției; organizează, coordonează şi verifică activitatea de planificare a resurselor umane din cadrul atelierului astfel încât să se respecte prevederile referitoare la timpul de lucru şi timpul de odihnă, ore suplimentare, conform legislației în vigoare, prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi a documentației specifice SMI organizează şi verifică activitatea de acordare a sporurilor conform legislaţiei în vigoare, prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi a documentației specifice SMI întocmeşte planificarea concediilor de odihnă pentru personalul din subordine; comunică, în termen, exact şi corect, Serviciului Resurse Umane, acte, date, documente referitoare la situații de modificare/suspendare/încetare a elementelor din contractul individual de muncă a salariaților din subordine în vederea completării şi transmiterii, în termenul stabilit de lege, a Registrului General de Evidență a Salariaţilor. întocmeşte necesarul de instruire pentru personalul din subordine gestionează bunurile de inventar ale direcţiei asigurând inventarierea periodică şi evidența mişcării acestora; întocmeşte necesarul de rechizite şi asigură distribuirea acestora; ține evidența imprimatelor cu regim special folosite în secţie; asigură în incinta secției ordinea, curăţenia şi buna gospodărire a utilităţilor, apă, energie, încălzire, etc; organizează, îndrumă şi controlează activitatea de pază generală şi SU. a secţiei, urmăreşte procurarea mijloacelor şi echipamentelor necesare precum şi instruirea personalului afectat acestor activități din cadrul secţiei; se îngrijeşte şi asigură pentru personalul secţiei condiții corespunzătoare de muncă şi de viață; urmăreşte modul de respectare a disciplinei şi a regulamentelor de către personalul secţiei, propune măsuri de sancționare pentru cazurile de abateri; stabileşte necesarul de muncitori, propune probe de lucru, supraveghează executarea acestora, avizează cererile de angajare. e) Sănătate şi securitate în muncă, protecția mediului, SU organizează activitatea de sănătate şi securitate în muncă, protecția mediului, siguranța circulației şi SU în secţie, asigură aplicarea măsurilor stabilite împreună cu organele de specialitate din compartimentele regiei; participă la stabilirea locurilor de muncă cu condiții deosebite; primeşte şi difuzează la personalul din subordine reglementările şi dispozițiile pe linie de siguranța circulației; urmăreşte şi asigură în colaborare cu conducătorii formațiilor de lucru şi a personalului tehnic realizarea propagandei vizuale şi a instructajelor corespunzătoare pe linie de siguranța circulației, sănătate şi securitate în muncă, protecția mediului, S.U., prelucrează cu tot personalul cazurile şi evenimentele de indisciplină; participă la întocmirea dosarelor de cercetare a accidentelor; organizează instruire pe linie de sănătate şi securitate în muncă a întregului personal al secției; ține evidența nominală a echipamentului de lucru şi de protecție, a duratei lui de folosire şi a uniformelor de serviciu; asigură procurarea şi distribuirea alimentației de protecție şi a materialelor igienico-sanitare prevăzute în normativele în vigoare; organizează şi urmăreşte prezentarea la examinarea periodică a personalului tehnic şi administrativ pe probleme de sănătate şi securitate în muncă; foloseşte mijloace de propagandă vizuală pentru popularizarea normelor şi instrucțiunilor de tehnică a securității muncii; asigură aplicarea şi respectarea de către personalul direcției a regulilor şi măsurilor privind siguranța circulației, sănătatea şi securitatea în muncă, protecția mediului şi paza contra incendiilor. Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă. | | | |

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE f) Mecano - energetic, aprovizionare - asigură utilizarea corespunzătoare, întreținerea şi repararea la timp a utilajelor, instalațiilor energetice în colaborare cu formațiile de mecano - energetic, asigurând instruirea personalului în legătură cu exploatarea şi utilizarea corectă a acestora; - răspunde de funcționarea instalațiilor şi aparaturii de măsurare şi monitorizare la parametrii proiectați, verificarea şi certificarea funcționării acestora în limitele de precizie stabilite ; - efectuează operații de supraveghere şi întreţinere a aparaturii de măsurare şi monitorizare; - răspunde de verificările periodice ale aparaturii de măsurare şi monitorizare, conform cerințelor | legale; - întocmeşte necesarele de materiale, piese de schimb, carburanți, lubrifianţi, rechizite, imprimate necesare activității în conformitate cu consumurile stabilite; - organizează şi asigură colectarea uleiurilor uzate, a deşeurilor feroase, piese şi agregate uzate recondiționabile, deşeurilor de hârtie, conform instrucțiunilor; - urmăreşte încadrarea strictă în normele de consum la toate materialele şi piesele; - asigură aprovizionarea cu materiale şi subansamble necesare tuturor locurilor de muncă, în care scop face calcule proprii de fundamentare a necesarului de aprovizionare pe baza normelor de consum aprobate, luând măsuri pentru corelarea strictă a aprovizionării cu necesitățile acestora; - răspunde de primirea, gospodărirea si restituirea ambalajului; - răspunde de gospodărirea judicioasă şi depozitarea corespunzătoare a materiilor prime şi materialelor folosite în producție; - asigură utilizarea deşeurilor şi a altor resurse secundare şi readucerea în circuitul economic a materialelor, pieselor de schimb şi subansamblurilor uzate, valorificarea acestora. £) Contabilitate - financiar - tace analiza rentabilității activităților şi traseelor, face propuneri de tarife; - conduce şi coordonează activitatea de casierie a secţiei; - răspunde de întreaga activitate economică şi financiar-contabilă a secției; - primeşte indicatorii economici şi financiari ai secţiei, ia măsuri pentru îndeplinirea indicatorilor planificați; - organizează şi asigură evidența financiar-contabilă a secției conform reglementărilor; - face verificarea periodică a gestiunilor din secție, participă la inventarierea bunurilor; - ia măsuri în limita competenţei pentru prevenirea şi lichidarea pagubelor; - exercită atribuțiile de control financiar preventiv la secției; - urmăreşte şi analizează lunar rezultatele financiare şi face propuneri după caz; - întocmeşte şi depune formele de decontare pentru prestații efectuate de secție; - urmăreşte încadrarea în plafonul de cheltuieli ale direcţiei, stabilit şi transmis de către regie, precum şi în fondul de salarii; - efectuează operații contabile analitice conform metodologiei în vigoare; - organizează şi ține evidența fizică şi valorică a consumurilor de carburanți şi lubrifianţi; - ține evidența valorică a pieselor şi materialelor consumate pentru producție şi nevoile gospodăreşti; - participă la analiza periodică a rezultatelor financiare ale direcției şi întocmeşte lucrările de informare în termenele stabilite; - întocmeşte situațiile lunare privind realizarea prețului de cost pe articole de calculație, justificând cazurile de depăşire a admisibilului planificat pe comenzi sau mijloace de transport; - ține evidența mijloacelor fixe ale direcției şi a mişcării acestora, precum şi a obiectelor de inventar; întocmeşte note contabile privind activitatea secției. h) Monitorizare, dispecerat Sefi de garaj au următoarele atribuțiuni principale: | - Teprezintă secția în zilele lucrătoare pe intervalul orar 15-07", sâmbăta, duminica şi în sărbătorile ! legale, atâta timp cât coordonarea secţiei nu este asigurată de alte persoane desemnate de conducerea Regiei/secției, În această perioadă seful de garaj de secţie se subordonează | dispecerului central din cadrul Serviciului Monitorizare şi Siguranţa Circulației; | - Urmăresc şi coordonează activitatea conducătorilor mijloacelor de transport în comun şi intervenție din cadrul sectiei; Acest document este proprietate a R.A.T.T, Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă,

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE respectă programul de lucru stabilit pentru postul de dispecerat în care îşi desfăşoară activitatea, informând dispeceratul central : ora sosirii, plecările din post, ora terminării serviciului: participă la şedinţele de instruire privind pregătirea profesională, igienă, securitate şi sănătate în muncă, măsurile pentru prevenirea şi stingerea incendiilor; urmăresc în permanență cum se desfăşoară aciivitatea de transport în comun, consemnând în registru pentru toate unitățile de pe fiecare linie, următoarele: număr înmatriculare, numele şi prenumele conducătorului auto, ora şi minutul intrării în garaj, ora şi minutul ieşirii, timpul de staționare din cauza defecţiunilor tehnice ( pe traseu, garaj ); trebuie să cunoască "Situaţia parcului” (maşini la dispoziție, imobilizate, în circulație), situație pe care o transmite la Serviciul Monitorizare şi Siguranța Circulației şi la conducerea secției; trebuie să cunoască planificarea autobuzelor pentru ziua următoare; trebuie să cunoască „Planul de garare a autovehiculelor”; trebuie să cunoască "Planificarea autobuzelor pe oameni”; completează foile de parcurs pentru schimbul de vagoane-maşini (doar pentru intrările neplanificate); urmăreşte şi ia măsurile ce se impun pentru respectarea programelor şi graficelor de circulație stabilite pentru transportul personalului, numărul de unități programate, anunțând dispecerul central „şeful de coloană; la apariția evenimentelor de circulație, sprijină activitatea de readucere în garaj a mijloacelor de transport; dispune de folosirea maşinilor de intervenție numai la evenimentele ce au legătură cu activitatea direcţiei şi confirmă foile de parcurs; asigură continuitate în circulație prin înlocuirea la timp a personalului lipsă şi mijloacelor de transport defecte cu ajutorul şefului de garaj; ține legătura permanent cu şeful de coloana în vederea remedierii defecțiunilor în timp utit a mijloacelor de transport care urmează să iasă în circulație, informând dispecerul central; informează dispecerul central de orice întârziere, intrare şi ieşire din garaj; scrie pe foaia de parcurs ora ieşirii ( reală ) în circulație, precum şi ora retragerii sau intrării în garaj, semnează foaia de parcurs; atunci când se impune urmărirea unor linii de transport, va nota în fisa de dispecerat ora reală de trecere a vehiculelor urmărite şi va confirma foile de parcurs, este răspunzător de corectitudinea consemnărilor,; răspunde de întocmirea corectă a documentelor specifice activității de dispecerat; îndeplineşte corect şi la termen sarcinile suplimentare şi cele dispuse de şeful ierarhic sau conducerea R.A.T.T ; orice neregulă constatată în timpul serviciului, va fi raportată în scris, verbal sau telefonic şefului ierarhic; respectă dispozițiile şi indicațiile de parcurs pe liniile de transport, transmise fie automat de sistem fie de şefii ierarhici; prioritate vor avea dispoziţiile şefilor ierarhici; alocă mijloacele de transport pe linii pentru asigurarea graficelor planificate, la fiecare ieşire / înlocuire în / din traseu; urmăreşte respectarea graficelor, rotirea şi refrecvențarea mijloacelor de transport în caz de abateri semnificative față de graficele planificate; utilizează mijloacele de comunicații doar în scopuri legate de activitatea specifică locului de muncă: informează conducătorii de vehicule pentru orice modificare apărută în schimbarea graficelor de circulație sau a vehiculelor alocate, urmare a unor necesități apărute în funcție de diverse situații impuse, prin utilizarea mijloacelor de comunicații specifice Sistemului Integrat de Eficientizare a Încasărilor şi Cheltuielilor (SIEIC); respectă orice alte sarcini cu privire a SIEIC, rezultate prin procedurile şi regulamentele proprii fiecărui compartiment şi loc de muncă. Şefii de garaj au următoarele atribuțiuni principale privind respectarea cerințelor SIEIC: instruiesc şi verifică subalternii cu privire la modul de lucru şi a sarcinilor aferente SIEIC în conformitate cu prevederile CCM; instruiesc şi reinstruiesc personalul de exploatare şi cel tehnic cu verificarea practică la bordul vehiculelor conform instrucțiunilor de lucru transmise şi manualele aferente; urmăreşte scoaterea în circulație de vehicule care sunt corespunzătoare din punct de vedere al funcționalități SIEIC (validatoare şi computere de bord funcţionale); la ieşirea în circulație, vor verifica dacă validatoarele sunt în regim comercial şi au selectate liniile de Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE Şeful circulație conform sarcinilor de transport pentru ziua în curs; la gararea mijlocelor de transport, trecerea validatoarelor în regim „garaj” pentru transferul datelor sistemului. instruiesc şi urmăresc ca flecare conducător de vehicul să închidă schimbul. Fiecare primitor de vehicule în momentul parcării să verifice dacă s-a efectuat închiderea schimbului şi în cazul în care nu s-a efectuat să procedeze la închiderea lui, raportând situația; asigură fixarea, curăţarea şi igienizarea validatoarelor vandalizate; respectă orice alte sarcini cu privire a SIEIC, rezultate prin procedurile şi regulamentele proprii fiecărui compartiment şi foc de muncă. de sectie au următoarele atribuțiuni principale privind respectarea cerințelor SIEIC: instruiesc şi verifică subalterni cu privire la modul de lucru şi a sarcinilor aferente SIEIC în conformitate cu prevederile CCM; instruiesc şi reinstruiesc personalul de exploatare şi cel tehnic cu verificarea practică la bordul vehiculelor conform instrucțiunilor de lucru transmise şi manualele aferente; se vor preocupa de asigurarea stocului tampon de validatoare şi OBC-uri pentru înlocuirea celor defecte şi va efectua operațiunile de înlocuire cu personalul tehnic propriu, asfel încât la ieşirea în circulație să nu mai apară situații de nefuncţionare; informează zilnic dispeceratul central cu privire la situațiile de nefuncționare ale validatoarelor şi OBC- urilor (computer bord); organizează activități pentru fixarea, curățarea şi igienizarea validatoarelor vandalizate; urmăreşte integritatea bunurilor şi întreprinde acțiuni de cercetate disciplinară, a personalului de bord, în cazul distrugerii echipamentelor îmbarcate, din vina acestora; din punct de vedere organizatoric, se preocupă de predarea echipamentelor defecte în locațiile Laboratorului Electric; în caz de accidente care presupun distugeri ale echipamentelor îmbarcate se preocupă de recuperarea prin asigurări a daunelor, unde este posibil; în cazul imobilizărilor în reparații sau în cazul conservării vehiculelor pentru perioade mai lungi de o zi organizează demontarea şi înmagazinarea validatoarelor şi a celorlalte echipamente; respectă orice alte sarcini cu privire a SIEIC, rezultate prin procedurile şi regulamentele proprii fiecărui compartiment şi loc de muncă. Conducători mijloace de transport public de persoane au următoarele atribuțiuni principale privind respectarea cerințelor SIEIC: identificarea conducătorului de vehicul la intrarea/ieşirea în/din schimb prin operațiunea de autentificare cu ajutorul cardului de operare; trecerea validatoarelor în regim "comercial”, cu selectarea liniilor de circulație conform sarcinilor de transport pentru fiecare moment de la computerul de bord (OBC). În cazul în care OBC-ul nu funcționează, operațiunea se va efectua de la oricare din validatoare; trecerea validatoarelor în regim „garaj” pentru transferul datelor sistemului, la gararea mijlocelor de transport. În cazul în care OBC-ul nu funcționează, operațiunea se va efectua de la oricare din validatoare; respectarea dispozițiilor şi indicațiilor de parcurs pe liniile de transport, transmise fie automat de sistem fie de şefii ierarhici; prioritate vor avea dispozițiile şefilor ierarhici; respectă orice alte sarcini cu privire a SIEIC, rezultate prin procedurile şi regulamentele proprii fiecărui compartiment şi loc de muncă. Capitolul 4 : ATRIBUŢIILE ŞI SARCINILE COMPARTIMENTELOR DIN Art.1. SUBORDINEA CONTABILULUI ŞEF Față de responsabilitățile cuprinse în prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare, lucrătorii regiei, desemnați urmăritori de contract, pentru contractele aflate în derulare, au ca sarcină de serviciu verificarea modului de soluționare a închiderii contractelor, aceasta presupunând inclusiv urmărirea încasării creanţelor şi întocmirea către Asistența Juridică (din cadrul RATT) a documentației necesare acționării în instanță, în cazul neîncasării în termenii contractuali, deasemenea calcularea penalităților pentru neîncasarea în termen. Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 4.1 Serviciul Financiar Contabil Art.2, Serviciul Financiar - Contabil are atribuții şi responsabilități în următoarele domenii de activitate: a) Activitatea de contabilitate: - contabilitatea financiara - contabilitateade gestiune b) Planificarea financiară c) Finanțarea investițiilor şi contabilitatea acestora d) Evidenţa mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar ATRIBUȚII Art.3. În domeniul său de activitate compartimentul financiar are următoarele atribuții: - elaborează proceduri operaționale, instrucțiuni tehnice şi de lucru împreună cu compartimentele în care se desfăşoară activitatea procedurată sau cea detaliată în instrucțiuni; - participă la menținerea şi îmbunătățirea SMI; - respectă toate atribuțiile şi responsabilitățile ce revin din documentele SMI. Şeful Serviciului Financiar Contabil va avea şi următoarele atribuții: - organizează, coordonează şi verifică activitatea de planificare a resurselor umane din cadrul atelierului astfel încât să se respecte prevederile referitoare la timpul de lucru şi timpul de odihnă, ore suplimentare, conform legislației în vigoare, prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi a documentației specifice SMI - organizează şi verifică activitatea de acordare a sporurilor conform legislației în vigoare, prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi a documentației specifice SMI - întocmeşte planificarea concediilor de odihnă pentru personalul din subordine; - comunică, în termen, exact şi corect, Serviciului Resurse Umane, acte, date, documente referitoare la situații de modificare/suspendare/încetare a elementelor din contractul individual de muncă a salariaților din subordine în vederea completării şi transmiterii, în termenul stabilit de lege, a Registrului General de Evidență a Salariaților, - întocmeşte necesarul de instruire pentru personalul din subordine a) Activitatea de contabilitate-financiar - răspunde de organizarea contabilităţii astfel încât să asigure măsurarea, evaluarea, cunoaşterea, gestiunea şi controlul activelor, datoriilor şi capitalurilor precum şi a rezultatelor obţinute în conformitate cu reglementările contabile aplicabile; - asigură înregistrarea cronologică şi sistematică, prelucrarea şi păstrarea informațiilor cu privire la poziția financiară, performanța financiară, fluxurile de trezorerie, atât pentru cerințele interne cât şi pentru clienți, instituții şi alți utilizatori; - pregăteşte şi participă la întocmirea situațiilor financiare anuale (bilanţ, cont de profit şi pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, note explicative la situațiile financiare anuale), în conformitate cu reglementările contabile aplicabile; - participă la organizarea şi valorificarea inventarierii anuale a elementelor de activ şi de pasiv potrivit reglementărilor contabile aplicabile; - răspunde de înregistrarea în contabilitate a tuturor operațiunilor economice efectuate; - conduce contabilitatea imobilizărilor pe categorii şi pe fiecare obiect de evidență; - efectuează înregistrarea în contabilitate a notelor contabile ale stocurilor din depozitele regiei şi efectuează concilieri şi verificări ale conturilor sintetice; - ține evidența creanţelor şi datoriilor şi conduce contabilitatea clienților şi furnizorilor pe categorii şi pe fiecare persoană fizică şi juridică; - întocmeşte contabilitatea cheltuielilor pe feluri de cheltuieli, după natura sau destinația lor, după caz; - conduce contabilitatea veniturilor, pe feluri de venituri, după natură sau surse, după caz; - asigură închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli şi stabilirea profitului şi pierderii; - întocmeşte şi păstrează registrele de contabilitate în conformitate cu normele elaborate de Ministerul Economiei şi Finanțelor; - întocmeşte pentru verificarea înregistrării corecte a operaţiunilor efectuate, balanța de verificare lunară, atât pentru conturile sintetice şi pentru cele analitice; - întocmeşte dările de seamă statistice specifice; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE | Pagina întocmeşte jurnalele de vânzări şi cumpărări şi decontul de TVA; efectuarea operațiunilor de încasări şi plăți cu numerar, avansuri şi deconturi din trezorerie, întocmirea şi evidența documentelor justificative privind operațiunile cu numerar; întocmirea şi depunerea deconturilor de subvenții şi înregistrarea în contabilitate a acestora; întocmirea registrelor de casă şi gestionarea documentelor cu regim special; întocmirea notelor contabile privind salariile şi calculul contribuţiilor precum şi virarea reținerilor către beneficiari; întocmirea şi depunerea declarațiilor fiscale; colaborează cu alte servicii pentru calcului indicatorilor de performanță şi furnizează informațiile necesare calculului acestor indicatori; asigură compatibilitatea cu legislația fiscală a întocmirii şi evidenţei documentelor primare şi a înregistrării acestora în contabilitatea primară şi financiară; organizează şi conduce contabilitea de gestiune adaptată la specificul activității şi anume pe destinații şi centre de cost; întocmeşte diverse rapoarte solicitate de conducere sau alte instituții; propuneri de îmbunătățire şi modernizare a activităților regiei pentru o bună desfăşurare a controlului financiar preventiv; întocmeşte situația principalilor indicatori economico — financiari lunari; exercită controlul financiar — preventiv, privind legalitatea, necesitatea, oportunitatea şi economicitatea operațiunilor; ține evidența documentelor prezentate la viza de control financiar preventiv în cadrul Registrului privind operațiunile prezentate la viza de control financiar preventiv; întocmeşte Bugetul de venituri şi cheltuieli pe regie şi secții (lunar şi anual) şi urmăreşte realizarea lui; informează conducerea asupra tuturor abaterilor constatate legate de activitatea coordonată. ia măsuri de încadrare corespunzătoare a salariaților în conformitate cu salarizarea din R.A.T.T.; răspunde de plata drepturilor salariale a angajaților regiei în baza pontajelor făcute sau a foilor de parcurs; asigură şi răspunde de aplicarea strictă a prevederilor legale privind sistemul de salarizare a muncii şi ia măsuri pentru difuzarea tuturor instrucțiunilor în probleme de salarizare; asigură aplicarea corecta a sistemului de salarizare pentru întregul personal în concordanță cu structura organizatorică şi numărul de posturi aprobate; calculează drepturile băneşti cuvenite salariaților pe baza contractelor individuale, actelor adiţionale, deciziilor şi fişelor de prezență primite, în vederea achitării acestora la datele stabilite în Regulamentul Intern întocmeşte fişele fiscale, pe baza calculului deducerilor personale cuvenite şi le transmite, în termenul legal, atât unității fiscale, cât şi personalului; ține evidența deducerilor suplimentare ale salariaților în baza reglemetărilor legale în vigoare; coordonează documentația pentru aprobarea plății orelor suplimentare pentru personal; întocmeşte statele de plată a salariilor, colectează şi introduce datele necesare calculării salariilor, stabileşte sistemul de colectare a datelor necesare calculului salariilor, formulare şi termene de înaintare; urmăreşte încadrarea în fondul planificat de salarii, eliberează, la cererea salariaților, adeverințe de salariu; b) Planificarea financiară întocmeşte situația datoriilor conform legislației în vigoare; ține evidența debitelor regiei şi colaborează cu compartimentele în cadrul cărora s-au generat debitele pentru recuperarea lor; ține evidența clienţilor şi transmite lunar situația acestora către toate secțiile, sectoarele regiei şi asistență juridică şi, pentru ca urmăritorii de contracte să întocmescă documentația necesară acționării în instanță pentru recuperarea creanţelor; ține evidența plăţilor cu carnete CEC; ține evidența garanțiilor pentru gestionarii regiei; urmăreşte permanent utilizarea eficientă a creditelor şi rambursarea acestora; efectuează plațile către furnizorii de bunuri, utilități, imobilizaii etc, precum şi plata obligațiilor către bugete în funcție de disponibilitățile regiei; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE - asigură plata la termen a sumelor care constituie obligațiile către buget şi alte obligații, în funcție de disponibil. c) Finanțarea investițiilor şi contabilitatea acestora - colaborează cu direcțiile şi compartimentele regiei cu privire la identificarea şi evidențierea corectă a surselor de finanțare a investițiilor din surse proprii şi alocații bugetare; - asigură înregistrarea corectă a investițiilor şi ține evidența fiecărui obiectiv de investiții, pe surse de finanțare. d) Evidenţa mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar - organizează şi ține evidența contabilă a mijloacelor fixe ale regiei pe fiecare obiect de evidență şi pe secții şi sectoare; - organizează evidența contabilă obiectelor de inventar şi materialelor de protecție ale regiei pe secții şi sectoare, conform organigramei aprobate, 4.2. Serviciul vanzari Art.4. Serviciul coordonează activitatea Biroului Titluri de Calatorie. Art.5. Serviciul răspunde de următoarele activități şi are ca atribuții: - elaborează proceduri operaționale, instrucțiuni tehnice şi de lucru împreună cu compartimentele în care se desfăşoară activitatea procedurată sau cea detaliată în instrucțiuni; - participă la menținerea şi îmbunătățirea SMi; - respectă toate atribuțiile şi responsabilitățile ce revin din documentele SMI; - răspunde de autorizarea tuturor activităților ce se desfăşoară în compartimentul său. ATRIBUȚII Art.8. Serviciul Vânzări, are următoarele atribuțiuni generale: - redactare corespondențe cu clienţii; - redactare contracte vânzare titluri prin terți; - Valorificare spații publicitare; - analiză petiții; - coordonarea activităților de vânzări şi verificări titluri de călătorie; - coordonarea activităților de marketing, tarifare şi analiză economică avand următoarele responsabilități: - calculare tarife transport urban; - calculare tarife alte activități ale regiei; - propunere structură ofertă tarife de transport; - concepere şi gestionare modele titluri de călătorie sau carduri; - obținere şi gestionare avize pentru titluri, carduri şi tarifele utilizate: - redactare caiete de sarcini pentru tipărirea de titluri şi achiziția de carduri; - colectare lunar tarife în țară la transport public: - colectare periodic tarife concurență în domeniile de interes şi tarife practicate de mass-media; - monitorizare indici de inflație şi cursul valutar; - coordonarea activității de facturare alte prestații decât vânzarea de titluri; - urmărire contracte de realizare a titlurilor pe suport de hârtie; - întocmire situații şi analize periodice privind evoluția vânzărilor pe tipuri de titluri de călătorie şi propuneri privind politica tarifelor acestora ținând cont de evoluția vânzărilor; - întocmeşte analize economice cu privire la eficiența activității de transport public de călători în vederea dimensionării corecte a tarifelor; - colaborează şi transmite date celorialte compartimente ale regiei în vederea eficientizării activității de bază a RATT. - realizează şi dezvoltă sistemul informațional de marketing, în scopul cunoaşterii aprofundate şi în timp util a mediului intern şi a celui extern regiei; - alege, stochează şi prelucrează într-o formă adecvată diverse informații necesare fundamentării, adoptării execuției şi controlului deciziilor de marketing; - realizează, la solicitarea conducerii, studii şi sondaje de opinie privind sistemul comunicațional dintre beneficiarii de servicii şi regie; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE - realizează planul de marketing prin care se urmăreşte cunoaşterea mai exactă a nevoilor beneficiarilor, a nivelului lor de satisfacere, imaginea regiei; - participă la organizarea de seminarii şi simpozioane; - propune şi organizează participarea regiei la târguri şi expoziții interne şi internaționale; - realizează activități din sfera cercetărilor de marketing, studii privind nevoia consumatorilor şi comportamentul acestora; - cercetări pentru fundamentarea politicii de marketing, a strategiei de piață şi a mixului de marketing; - organizează reclama comercială a activităților regiei; - transmiterea informațiilor ori de câte ori se impune Biroului Tehnologia Informației în vederea actualizării site-ului RATT şi portalului specific SAT — www.ratt.ro/taxare. - analizează şi întocmeşte situații privind necesitățile călătorilor apărute în urma implementării noului sistem de taxare şi a punerii în vânzare de carduri de călătorie; Biroul are şi atribuțiuni de valorificare a spatiilor publicitare: - ține evidența chiriilor, locațiilor, taxe de reclamă şi afişaj propriu şi solicită plata acestora Serviciului Financiar — Contabil; - ţine evidența spațiilor pe care se încasează chirie şi a încasării chiriilor; - întocmeşte contracte de închiriere pentru spațiile publicitare disponibile, conform tarifelor aprobate; - urmăreşte derularea contractelor de asociere în domeniu valorificării spațiilor publicitare disponibile; - propune măsuri de îmbunătățire a activității pentru creşterea vânzărilor; - întocmeşte lunar situația contractelor de publicitate; - urmăreşte derularea contractelor de închiriere stălpi pentru montare cablu fibra optică Şeful Serviciului Vânzări va avea şi următoarele atribuţii: - organizează, coordonează şi verifică activitatea de planificare a resurselor umane din cadrul atelierului astfel încât să se respecte prevederile referitoare la timpul de lucru şi timpul de odihnă, ore suplimentare, conform legislației în vigoare, prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi a documentației specifice SII - organizează şi verifică activitatea de acordare a sporurilor conform legislației în vigoare, prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi a documentației specifice SMI - întocmeşte planificarea concediilor de odihnă pentru personalul din subordine; - comunică, în termen, exact şi corect, Serviciului Resurse Umane, acte, date, documente referitoare la situații de modificare/suspendare/încetare a elementelor din contractul individual de muncă a salariaților din subordine în vederea completării şi transmiterii, în termenul stabilit de lege, a Registrului General de Evidență a Salariaților. - întocmeşte necesarul de instruire pentru personalul din subordine Art.7. Serviciul Vânzări, are şi atribuțiuni principale privind respectarea cerințelor SIEIC: 1, ATRIBUȚII CALL CENTER - propune soluții pentru petițiile adresate serviciului pe probleme de Sistem Automat de Taxare (SAT) din partea încasatoarelor; - preia şi transmite petițiile de la călători conducerii regiei; - asigură asistență casierelor de la centrele online în problemele întâmpinate în momentul emiterii şi reîncărcării cardurilor de călătorie, eliberării de titluri clasice de călătorie (vechile abonamente de carton) prin sistemul de taxare; - informează şefii ierarhici în legatură cu problemele apărute în teren; - înregistrează solicitări pentru introducerea sau scoaterea din lista neagră; - desfăşoară toate activitățile ce privesc eliberarea de carduri către călători, informarea călătorilor cu privire la complexitatea noului sistem de taxare, la modul de procurare, utilizare, păstrare, reîncarcare şi modificare a noilor titluri de transport ale regiei; - asigurarea asistenței şi verificarea instruirii casierilor şi controlorilor pentru aplicațiile SAT (aplicații pentru casierie, centre de vânzare on-line, inclusiv centre de personalizare cu poză Centrul de abonamente Intrarea Doinei, controlori); - desfăşurarea tuturor activităților ce privesc eliberarea de carduri către călători, informarea călătorilor - asigurarea punţii de legatură între călători şi conducerea serviciului prin informarea permanentă a acesteia cu privire la solicitările călătorilor, transmise telefonic, prin e-mail sau în scris; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris ai proprietarului nu este permisă,

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE - urmărirea, verificarea şi îndrumarea activității desfăşurate prin punctele de desfacere titluri de călătorie şi ținerea permanentă a legăturii cu casierele, informându-le pe acestea imediat, asupra oricăror modificări apărute; - prezentarea propunerilor de îmbunătățire a activității de desfacere a cardurilor Activ cât şi a cardurilor de suprataxă, dacă este cazul; - respectarea prevederilor legale privind sanatatea şi securitatea în muncă, prevenirea şi stingerea incendiilor; - participarea la instructajele periodice efectuate în sensul aliniatului de mai sus, işi însuşeşte şi respectă informațiile şi reglementările în materie; - în funcție de solicitările primite de la călători, propune soluții pentru problemele ridicate şi le înaintează către conducerea biroului în vederea adaptării activității la cerințele acestora; - centralizează problemele apărute în timpul utilizării noilor echipamente de lucru şi le trasnmite spre soluţionare către persoanelele abilitate în acest scop; - preia petițiile depuse de publicul călător referitoare la activitatea casierelor de la punctele de desfacere; - se informează asupra noutăților apărute în domeniul său de activitate şi propune introducerea acestora în activitatea compartimentului; - preia şi distribuie casierilor coordonatori, circularele şi informațiile referitoare la modificările survenite în domeniul de activitate. 2. ATRIBUTII CASIERI SISTEM - cunoaşte aparatura electronică utilizată în procesul de vânzare precum şi aplicațiile în care se operează aceste vânzări; - cunoaşte întrega procedură de vânzare on-line precum şi configurarea echipamentelor SAT; - în cazul constatării de defecte ale echipamentelor SAT (calculator, imprimantă, OMNIKEZ, carduri, programe informatice, etc.) anunță imediat personalul abilitat; - participă la cursurile de perfecționare pentru SAT; - stabileşte valoarea zilnică a gestiunilor încasatorilor în funcție de vânzările de la unitățile la care sunt repartizați şi de cantitatea de marfă existentă, Casierii de sistem au atribuții şi pentru fiecare punct/casier/schimb: - configurează pachetele cu marfa necesară vânzării; - scrie pe cardurile casierilor articolele şi cantitățile din pachetele de marfă destinată vânzării; - listează fişa de înzestrare operator; - realizează fizic pachetele de marfă destinate vânzării conform fişei de înzestrare operator; - descarcă cardurile casierilor de la punctele de vânzare; - listează fişele de descărcare operator; - preia marfa rămasă nevândută; - verifică dacă marfa primită este identică cu fişa de descărcare; - pentru situațiile în care apar probleme ta punctele de vânzare care împiedică circuitul normal al procesului de vânzare (lipsă curent, echipament defect) — operează documentele de stoc necesare pentru reglarea stocurilor din casierie şi a vânzării; - verifică şi urmăreşte ca marfa fizică existentă în casierie să coincidă cu stocurile din sistemul de gestiune (SAT), Art.8. Biroul Titluri de Calatorie, are următoarele atribuțiuni generale: Acest Vânzarea titlurilor de călătorie şi alte produse la chioşcurile şi centrul de gratuități al regiei prin aperatori / încasatori şi ghiseul de cali — center; Vânzarea titlurilor de călătorie prin merceologi către agenți economici contra comision şi urmărirea încasării creanţelor; eliberarea titlurilor de călătorie aferente acordării de facilități călătorilor, înregistrate în protocolul încheiat între RATT şi Primăria Municipiului Timişoara; verificarea dreptului şi documentelor justificative de facilitate; gestiunea documentelor justificative de facilitate; gestiunea şi urmărirea contractelor de vânzare prin merceologi; gestiunea şi urmărirea contractelor de vânzare produse de la terți; document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scrls al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE coordonarea caseriei de titluri a sistemului de tiketing; întocmire şi difuzare situații şi analize periodice; solicită adaptarea aplicațiilor software la necesitățile şi modificările legislative apărute; analizează şi întocmeşte situații privind necesitățile călătorilor apărute în urma implementării noului sistem de taxare şi a punerii în vânzare de carduri de călătorie; transmiterea informațiilor ori de câte ori se impune Serviciului Tehnologia Informației în vederea actualizări site-ului RATT şi portalului specific SAT — www.ratt.ro/taxare. soluţionează sesizările repartizate şi ține evidența acestora. 4.2.1.Biroul Titluri de Calatorie Are şi atribuțiuni principale privind respectarea cerințelor SIEIC: 1. VERIFICATORI verifică concordanța între documentele justificative scanate pentru eliberarea diverselor tipuri de gratuități şi titlul eliberat la centrul vânzare abonamente şi chioşcuri; verifică zilnic cardurile vândute să corespundă cu personalizările şi propun corecțiile după caz; verifică raportul memoriilor fiscale ale caselor de marcat; verifică şi analizează raporturile fiscale lunare ale caselor de marcat electronice; stabileşte diferențele raportate în registrele fiscale; analizează diferențele existente între rapoartele de vânzări şi raportul fiscal zilnic al casierilor; verifică zilnic încasările în Sistemul Automat de Taxare pe chioşcuri, centru de abonamente; verifică zilnic bonurile nefiscale şi z-le astfel încât sumele încasate să corespundă cu rapoartele din SAT, anunță încasatoarele să treacă în registrul fiscal diferența de vânzare constatată între bonul nefiscal ŞI z; verifică, lunar rapoartele „z” lunare, cu rapoartele SAT, depistând eventualele erori şi propune reglarea lor; verifică fişele încasatorilor cu documentele ce stau la baza acestora (fişe de înzestrare, descărcare şi bonuri fiscale, vânzarea corectă pe tarife, precum şi stocurile zilnice cu rapoartele de stocuri din cadrul SAT), verifică registrele fiscale de înregistrare a vânzărilor care nu trec prin casa de marcat; verifică rapoartele de vânzare de la centrul vânzare abonamente şi chioşcuri privind corespondența cu bonurile fiscale şi bonurile nefiscale; analizează eliberarea eronată a cardurilor active pentru care s-a emis bon fiscal şi pentru situațiile justificate de restituire a sumelor, va face documentele aferente, iar pentru situațiile din vina încasatorului va face propuneri de recuperare a sumelor de la persoanele vinovate; colaborează cu personalul abilitat în vederea soluționării problemelor ce apar vis-a-vis de stocuri: colaborează cu chioșcurile de bilete (monitorizare, instrucțiuni, consiliere); va completa în registrul de neconformități toate deficiențele constatate urmare a verificărilor efectuate la toate punctele de mai sus. . VANZATORI PUNCTE VÂNZARE cunoaşte toate procedurile de lucru din cadrul SAT şi urmăreşte permanent respectarea lor; cunoaşte toate tipurile de titluri şi legitimații de călătorie cuprinse în oferta tarifară practicată de regie incluse în SAT; cunoaşte oferta tarifară practicată de regie (tipuri titluri de transport, liniile pe care acestea sunt valabile); înainte de a efectua vânzarea se asigură că a înteles corect care este produsul solicitat de client; înainte de emiterea bonului fiscal, verifică corectitudinea datelor tipărite pe card prin butonul « Consultare card »; oferă informații corecte călătorilor despre noul sistem de taxare, iar în cazul în care nu poate oferi informațiile solicitate, îi îndrumă pe aceştia către punctele abilitate în acest sens (call center); utilizarea de către casier a cardului de călător doar în scopul efectuării vânzării sau reîncărcării titlului de călătorie; cunoaşte aparatura electronică utilizată în procesul de vânzare precum şi aplicațiile în care se operează aceste vânzări; cunoaşte întreaga procedură de vânzare on-line precum şi configurarea echipamentelor SAT ; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE - în cazul constatării de defecte ale echipamentelor SAT (TATOO, imprimanta fiscală, OMNIKEY, | carduri, programe electronice, etc.), anunță imediat personalul abilitat; - participă la cursurile de perfecţionare pentru SAT; - toate produsele stocabile-carduri de călătorie şi consumabile-bilete şi legitimații una zi, se vând numai prin casa de marcat fiscală; - se aprovizionează cu role pentru imprimantele fiscale; - casierul este obligat să ia măsuri pentru a preveni sustragerea, deteriorarea, degradarea produselor | şi aparaturii sistemului de taxare; - în cazul în care echipamentele din dotarea centrului nu funcţionează, anunță personalul abilitat cu privire la această disfuncție apărută, iar vânzarea va fi operată în registrul fiscal; - pentru înregistrările înscrise în registrul fiscal fiecare casier va întocmi un borderou cu cantitățile şi tarifele vândute pe care-l va preda la casierie; - în prima zi a fiecărei luni casierul va lista pentru luna anterioară raportul Z comprimat pe care-l va preda la ora schimbului la casierie; - la epuizarea hârtiei din imprimanta fiscala, va preda rola martor la casierie după ce scrie pe aceasta următoarele date : perioada de utilizare, punctul de vânzare, seria fizică şi fiscală a casei de marcat; - în registrul fiscal se înscriu numai produsele vândute atunci când nu funcționează casa de marcat (datorită defectării acesteia sau întreruperilor de curent electric); - închiderea schimbului prin aplicația SAT (Sistem Automat de Taxare) se va face la încheierea ! programului de lucru (sau cu 3-5 minute mai devreme); | la eliberarea legitimațiilor de călătorie pe suport — card nominal- casierul are următorele obligații: La emitere: - în baza actului de identitate prezentat de client - să completeze corect datele în sistem; - să solicite clientului informații clare cu privire la tipul titlului de cătătorie pe care acesta îl doreşte; - să completeze corect celelalte date necesare eliberării unui titlu de călătorie (selectarea corectă a tipului de călător: cetățean Timişoara, elevi, studenti, etc ). La reîncarcare: - să verifice documentele — pentru toate categoriile de utilizatori. Operații efectuate la PUNCTUL DE VÂNZARE | - pornirea programului de vânzare; - dublu clic pe iconița aplicației aflată pe Desktop; - se introduce cardul personal de operator în dispozitivul Omnikey, se tastează PIN-ul, apoi se apasă butonul "Autentifică”; i - se apasă butonul "Deschidere schimb"; | - cardul de operator trebuie să fie în Omnikey pentru a fi citit; | - din fereastra "Alege schimb de lucru” se selectează schimbul şi se apasă “Continuă”. După | deschiderea schimbului de lucru, ecranul principal al aplicației va afişa toate butoanele portocalii; - la deschiderea schimbului de lucru se face şi transferul gestiunii de pe cardul casierului online pe calculator; - cardul de operator se scoate din Omnikey; - personalizarea unui card de călător; | - se verifică imprimanta Tattoo să fie încărcată cu carduri; | - se apasă butonul “Personalizare”; - se scrie CNP-ul călătorului şi se apasă Validează; - se scriu numele, prenumele, tipul de utilizator, se completează documentele (carte identitate, carnet student, carnet elev), se apasă Salvează Documente; - se apasă Personalizează. Se aşteaptă să iasă cardul din Tattoo. La întrebarea CARD PRINTAT CORECT? se alege răspunsul corespunzător Da / Nu: - se aşează cardul în Omnikey; - se apasă butonul "Vânzare"; | - din ecranul vânzare se selectează tipul de abonament care se vinde; - se completează data de la care începe abonamentul şi, după caz, linia sau liniile pe care se | emite. Se apasă “Adaugă” pentru a adăuga produsul în lista de achiziție; | - se deschide ecranul de personalizare, unde se apasă butonul stânga jos Salvare; - se apasă butonul "Bon Fiscal”; - în ecranul de încasare, se completează suma de bani pe care o dă clientul; - se emite bonul fiscal prin acționarea butonului “Emite Bon Fiscal”; Acesi document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă,

REGULAMENT DE ORGANIZARE Şi FUNCȚIONARE - bonul şi cardul de călătorie se dau clientului; - închiderea schimbului de lucru şi a aplicației VÂNZARE; - se apasă butonul portocaliu “Închide Schimb”; - se deschide fereastra de bonuri neprintate; dacă este cazul se tipăresc bonurile neprintate; - se apasă butonul Închide (colțul dreapta jos); - aplicația scrie: Prezentați cardul de vânzător; - se aşează cardul de operator în Omnikey şi se apasă OK; - în timpul închiderii schimbului vor ieşi 2 bonuri din imprimanta fiscală: unul nefiscal (are rol de verificare) şi unul fiscal care reprezintă Z-ul casierei pe schimb (se predă în casierie); - aplicația cere să se introducă codul PIN. Se introduce PIN-ul. Se apasă Enter sau Autentifică; - se închide aplicația de la butonul portocaliu “Închidere Aplicație”. Vânzatorului_de bilete si abonamente îi sunt interzise: - utilizarea altor parole, coduri (în afara celor personale) pentru autentificarea în SAT: - utilizarea datelor personale ale călătorilor în alte scopuri în afară de personalizarea, emiterea, încărcarea cardurilor nominale; - accesarea şi utilizarea altor date cu caracter personal, în afara celor necesare îndeplinirii atribuțiunilor de serviciu; - folosirea de programe software care provin din afara R.A.T.T, Se preocupă de instruirea personalului care utilizează: Sistemul Automat de Taxare (SAT), Sistemul de Monitorizare Vehicule (SMV) şi Sistemul Integrat de Avertizare la Efracţie şi Control Acces (ca parte integrantă a SAT), ori de câte ori apar modificări noi sau este solicitat de diverşii utilizatori emite instrucțiuni specifice pentru orice modificare intervenită în sistem; asigură asistența tehnică şi comercială când este cazul, pentru toţi utilizatorii sistemului; prin personalul propriu specializat, efectuează controale în traseu privind starea echipamentelor îmbarcate (privind aplicația SIEIC); coordonează activitatea de supra-control; se preocupă de elaborarea de rapoarte de management pentru a reda o imagine cât mai corectă a situației regiei; propune spre analiză datele rezultate din rapoartele de management, contribuind la luarea deciziilor celor mai bune pentru eficientizarea activității; verifică exactitatea datelor din rapoartele SAT şi SMV comparându-le între ele, sau cu datele din realitatea din teren; acolo unde e nevoie intervine la furnizorii sistemului pentru crearea de noi rapoarte, modificarea celor existente sau pentru corectarea unor date inexacte; instruieşte utilizatorii sistemului în folosirea rapoartelor; dă informațiile necesare pentru a înlătura orice disfuncție pe care o reclamă utilizatorii sistemului; se ocupă de derularea procedurilor privind recuperarea pagubelor în cazul sustragerilor sau distrugerilor de echipamente împreună ci firma asiguratoare; răspunde de soluționarea operativă a defectelor curente apărute la punctele de vânzare din rețeaua proprie de desfacere a titlurilor de călătorie, dispecerate transport precum şi orice alte locaţii unde există instalate echipamente (privind aplicația SIEIC); propune modificări de amplasamente a punctelor de vânzare în vederea optimizării veniturilor încasate, ca urmare a analizei efectuate rezultate din prelucrarea informațiilor din cadrul rapoartelor sistemului; propune dezvoltarea aplicațiilor funcție de concluziile rezultate din analize; elaborează, revizuieşte şi transmite spre aprobare şi validare procedurile pentru Sistemul de Management al Calității utilizate în cadrul SIEIC; colaborează cu Serviciul Financiar — Contabil; furnizează, la cerere, rapoarte din cadrul sistemului; propune promovarea de noi proiecte şi investiții privind dezvoltarea regiei; urmăreşte derularea proiectelor până la recepţia lor definitivă; propune lista de investiții în funcţie de fondurile alocate de la conducerea regiei, în urma analizei urgenței şi oportunității lucrării; prevede şi propune proiecte de investiții, fondurile şi sursele de plată ale acestora; participă la alcătuirea propunerilor de proiecte noi de investiții, modernizări, extinderi, dotări cu utilaje, autodotări; participă la încheierea de contracte, pe bază de licitație; atragerea de fonduri internaţionale şi credite externe: Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă,

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE întocmeşte documentații pentru atragerea de finanţări la proiecte de dezvoltare ale regiei; » urmăreşte piața de capital şi sesizează ierarhic ofertele avantajoase sau interesante; + sondează finanțatorii posibili asupra şanselor de obținere a unor fonduri internaționale la necesitățile regiei; - caută finanțare sau creditare externă pentru lucrări de investiții fără finanțare asigurată; + asigură documentația de ofertă a proiectelor regiei, traducerea, prezentarea, negocierea condițiilor de acordare, parcurgerea tuturor etapelor preliminare finanțării sau creditării proiectelor; solicită sprijin în obținerea de fonduri internaționale de la organele administrației locale sau centrale, stabileşte legături durabile cu organizații specializate la nivel local sau central. Biroul, are şi atribuțiuni principale privind activitatea de control titluri de călătorie contractate cu terți şi asigurarea asistenței tehnice pentru aceştia şi anume: - monitorizare validări pe ore, zile, luni, linii, mijloace; - planificare ture, echipe, zone, linii; - efectuarea controlului valabilității titlurilor de călătorie conform reglementărilor specifice; - sancţionarea călătorilor care încalcă prevederile legale; - decontarea încasărilor, după caz: - înregistrarea proceselor — verbale de contravenție, gestionarea şi arhivarea lor; - urmărirea încasării proceselor — verbale de contravenție; - întocmire situații şi analize periodice; - cunoaşterea „ Manualului de utilizare pentru aplicația EA.CTRL şi dispozitivul „ PSION „; - cunoaşterea dispozitivului de control PSION şi a modului de lucru , după cum urmează: * descrierea dispozitivului; utilizarea PSION în cadrul Sistemului Automat de Taxare; utilizare echipament pentru control: "pornirea echipamentului; * configurare echipament; = transfer date; = configurarea schimbului de lucru; " preluarea datelor de control din Validator; " configurarea datelor de control: " controlul cardurilor de calatori (Card valid, Card invalid, Card validat propria raspundere, călător contravenient) "închiderea schimbului; = consultare statistică; " transferul informaţiilor către Back Office la sfârşitul tuturor sesiunilor de lucru din ziua respectivă. Detaliere mod de lucru pentru controlor tert - deschiderea sesiunii de control cu ajutorul cardului de controlor activ; în momentul în care se urcă în vehiculul ce urmeaza a fi controlat, orice membru al echipei de control îşi prezintă cardul de operator la validator pentru evidentierea prezenței, pentru blocarea validatoarelor şi trecerea acestora în modul „Control” în vehiculul verificat. În cardul de operator se înregistreaza informațiile referitoare la linia pe care circulă vehiculul. Cardul poate fi prezentat pentru blocarea validatoarelor la orice validator. Trebuie reținut că pentru controlul la validator, controlorul trebuie să prezinte cardul său la fiecare validator la care doreşte să facă control, alfel activitatea se va reflecta în raportul controlorului care a deschis sesiunea la respectivul validator; -_ membrul echipei care a trecut validatoarele în starea „Control” prezinta cardul la PSION pentru transferul datelor de control: - membrul echipei care are dispozitivul de control PSION verifică călătorii prin folosirea acestuia; - ceilalți membri ai echipei pot să folosească validatoarele pentru a controla cardurile călătorilor. Aceştia vor prezenta cardurile de călătorie ia validatoare şi vor afla dacă posesorul circulă regulamentar; - dacă un controlor care foloseşte validatorul pentru inspecție depistează un călător fraudulos, atunci acesta se va duce la membrul echipei care are aparatul PSION pentru întocmirea formalităţilor; acest controlor va prezenta cardul său de operator, care va determina selectarea în mod automat în cadrul aplicației de pe PSION, a contului asociat controlorului; 1 Acest document este proprietate a R.A.T.T, Utiiizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă,

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE - apoi se va prezenta cardul călătorului care a călătorit fraudulos, pentru înregistrarea acestuia în contul controlorului şi se va folosi funcționalitatea aplicației şi imprimanta pentru a emite bon de amendă pentru contravenient dacă va fi cazul; - în cazul în care contravenientul nu deține un card de călătorie, atunci se va introduce în sistem (prin intermediul PSION) seria notei de constatare întocmite de către controlor; - fiecare card care a fost prezentat la validator va fi înregistrat în contul controlorului care a prezentat cardul său de operator. Fiecare controlor va trebui să execute operația de inspecție la orice validator; - transferul informațiilor către Back Office; - pentru transferarea datelor din PSION care au fost colectate în timpul zilei de echipa de controlori, către Back Office, se va folosi calculatorul de la grupul de control; - la întoarcerea echipei de controlori, aplicațiile acestora vor fi dezactivate, prin intermediul inscriptorului de carduri de la sectorul de controlori. Datele vor fi transferate în prima instanță din dispozitivele PSION în calculatorul de la grupul de controlori. Ulterior datele vor fi transferate către Back Office prin intermediul rețelei de comunicații RATT; - la intrarea în depou, validatoarele din vehicule vor transfera datele către aplicația din depou, ce va transmite mai departe către zona de Back Office, informațiile asociate cardurilor de controlori, care au lucrat în ziua respectivă; - din acest moment, după transferul datelor către Back Office, se vor putea obține rapoartele de activitate ale controlorilor, pe fiecare linie sau vehicul şi ora la care aceştia au realizat controlul. Rapoarte privind activitatea controlorilor terti - centralizarea activităților controlorilor se face în cadrul biroului unde se vor preda procesele verbale; - rapoartele specifice activității de control vor fi obținute folosind interfața de raportare pusă la dispoziție în cadrul Back Office, Buletinele de activitate ale controlorilor pot fi de asemenea vizualizate din aplicaţia de gestiune a cardurilor. Capitolul 5: CONDUCEREA REGIE! ŞI PATRIMONIUL Art.1. Conducerea regiei autonome revine Directorului General şi Consiliului de Administrație, Directorul General fiind preşedintele Consiliului de Administraţie. 5.1 Consiliul de Administrație Art.2. Consiliul de Administraţie este numit prin hotarare a Consiliului Local al Municipiului Timisoara, pentru o perioadă de 4 ani. Regia este condusa de un director general care face parte din consiliul de administratie al regiei. Directorul general ocupa si functia de presedinte al Consiliului de Administratie al regiei conform prezentului regulament de organizare si functionare. Consiliul de Administraţie îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu propriul său regulament de organizare şi funcţionare şi hotărăşte în toate problemele privind activitatea regiei cu excepția celor care potrivit legii sunt date în competența altor organe. Consiliul de Administrație are următoarele atribuții de bază : - Stabileşte tactica şi strategia regiei pe anul în curs şi de perspectivă pentru realizarea obiectului de activitate. - Hotărăşte cu privire la investițiile ce urmează a fi realizate, potrivit obiectului său de activitate şi care se finanţează din surse proprii, credite bancare sau alocații de la bugetul statului, ori , după caz, de la bugetele locale. - Aprobă bugetul şi bilanțul regiei. - Stabileşte îndatoririle şi împuternicirile personalului regiei, aprobând Regulamentul de Organizare si Funcționare al regiei. - Aprobă structura organizatorică. 5.2 Director General Art.3. Directorul general al regiei coordonează activitatea următoarelor persoane şi compartimente din R.A.T, Timişoara: - Director Tehnic Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă,

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE Contabil Şef Cabinet Director General Serviciul Audit public Intern Serviciul Resurse Umane Serviciul Intern de Prevenire şi Protecție Biroul Control Financiar de Gestiune Serviciul Monitorizare şi Siguranţa Circulației Art.4, În domeniul său de activitate are următoarele atribuții principale: - asigură managementul la vârf al organizației; - aprobă Manualul SMI, Organigrama şi Schema Generală de Procese; - stabileşte şi aprobă politica şi obiectivele pentru responsabilitate socială — calitate — mediu - sănătate şi securitate în muncă; - numeşte Reprezentantul Managementului: - numeşte SBAAP şi îi atribuie autoritatea gestionării SMI; - asigură condițiile realizării politicii şi obiectivelor; - aprobă documentele SMI; - conduce analiza SMI efectuată de management; - alocă resursele necesare menținerii şi îmbunătățirii SMI; - aprobă programul de instruire a personalului; - aprobă planificarea anuală a auditurilor interne; - analizează periodic rapoartele de audit şi dispune măsurile necesare pentru a asigura eficiența SMI; - respectă toate atribuțiile şi responsabilitățile ce-i revin din documentele SMI; - angajează prin semnătura sa regia, putând delega cu drept de semnătură împuterniciți legali; - încheie contractele regiei şi efectuează rezilierea acestora; - prezintă consiliului de administrație raportul cu privire la activitatea regiei, bilanţul şi contul de profit şi pierderi, precum şi proiectul program de activitate al regiei pentru anul următor; - aprobă operațiile de plată; - revocă din funcție sau desface contractele de muncă ale personalului regiei; - stabileşte strategia de dezvoltare a regiei; - aprobă planurile anuale şi lunare; - aprobă investițiile; - aprobă schema organizatorică şi fişele postului; - organizează controlul realizării sarcinilor; - negociază contractul colectiv de muncă şi elaborează regulamentul intern; - aprobă premierea sau sancţionarea personalului regiei la propunerea şefilor de compartimente; - coordonează direct activitatea Directorului Tehnic privind următoarele domenii de activitate: activitatea tehnică, activitatea de reparații mijloace de transport, activitatea de reparații clădiri, instalații şi utilaje, activitatea de investiții, activitatea de construcții, activitatea energetică, confecții şi recondiționări piese şi subansamble de schimb, activitatea secțiilor de producție reparatoare de mijloace de transport, activitatea de aprovizionare, depozitare, organizarea recepției cantitative şi calitative, activitatea comercială şi de import-export, organizarea de licitaţii, contracte, protecția mediului, activitatea de administrare rețea, comunicații şi laborator electronic; - coordonează direct activitatea Contabilului Şef privind următoarele domenii de activitate: activitatea de contabilitate, planificarea financiară, urmărirea realizării indicatorilor financiari, finanțarea şi contabilitatea investițiilor, activitatea de casierie, activitatea de vânzări titluri de călătorie, activitatea de control titluri de călătorie, activitatea de supracontrol, prețuri şi tarife, activitatea de strategii, programe şi implementare proiecte, activitatea de marketing, valorificare spații publicitare şi control financiar preventiv; - coordonează direct activitatea Serviciului Resurse Umane privind următoarele domenii de activitate: activitatea structurii psihologice, activitate de personal, activitatea de plată a drepturilor salariale a angajaților regiei în baza pontajelor făcute sau a foilor de parcurs, activitate de recrutare, selectare, încadrare, pregătire şi dezvoltare profesională, evaluare şi motivare a personalului, activitatea de formare profesională şi perfecționare a personalului propriu, asigură necesarul de personal pe meserii, funcții şi specialități, menținerea la zi a fişelor de post. - coordonează activitatea Biroului Planificare, Organizare — Audit Intern privind următoarele domenii de activitate: normarea muncii, organizare, calcularea criteriilor şi obiectivelor de performanță, planificarea transportului public de persoane, analize economice, menținerea şi îmbunătățirea sistemului de management integrat, activitatea de audit intern, activitatea adminis rativă, activitatea Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE Art.5 Art.6, de arhivă, activitatea de primire, înregistrare, repartizare şi predare a corespondenței precum şi expedierea acesteia la destinatari, răspunde de patrimoniul regiei; coordonează direct activitatea Serviciului Intern de Prevenire şi Protecție în conformitate cu legislația în vigoare, activitatea în domeniul situațiilor de urgență, activitatea de medicina muncii, activitate stomatologică, activitatea de pază generală: coordonează activitatea Biroului Control Financiar de gestiune privind activitatea de control gestionar de fond la toate subunitățile şi gestiunile, aplicarea sancţiunilor disciplinare, convenționale sau penale, după caz, împotriva celor vinovați, stabileşte dimensiunile pagubelor, verificare a întocmirii şi circulație documentelor primare, documentelor tehnic-operative şi contabile, planificarea şi realizarea inspecțiilor în baza documentației SMI, a rapoartelor de audit intern şi a dispozițiilor managementului de vărf, supraveghează întreaga activitate a regiei privind conformitatea şi respectarea prevederilor documentației Sistemului de Management Integrat, participă la anchetele de cercetare a evenimentelor precum şi verificări pe traseu, urmăreşte respectarea obligațiilor cu termenele de garanție a reviziilor şi reparațiilor, întocmeşte petiții la furnizori împreună cu Serviciul A.P.A,, la solicitarea acestuia; coordonează direct activitatea Cabinetului DG privind următoarele domenii de activitate: activitate de secretariat, centralizează rapoartele specifice activității de bază şi conexe ale regiei, activitatea de agrement, monitorizează evidențele statistice ale regiei, întocmeşte rapoarte de informare managementului de vârf în baza datelor primite, întocmirea documentelor protocolare, activitatea de traduceri şi translatări, intrarea personalului regiei şi a persoanelor din afara instituției la directorul general;activitatea de tratare şi soluționare a petițiilor, asigură informarea interinstituţionalizată, informarea persoanelor, informarea presei şi relațiile cu presa, precum şi informarea angajaților regiei; coordonează activitatea compartimentului de gestionare a Energiei coordonează activitatea Comitetului de Securitate şi Sănătate în Muncă, conform prevederilor legale în vigoare, în calitatea de preşedinte al acestuia; coordonează activitatea Serviciului Monitorizare şi Siguranța Circulației privind următoarele domenii de activitate: siguranța circulației şi monitorizarea transportului public de persoane, activitatea de inspecții tehnice periodice; asigură funcționarea Comisiei de Disciplină conform cerințelor legale. 5.3 Director Tehnic - Directorul Tehnic, prin subordonarea directă pe care o are, răspunde de activitatea următoarelor compartimente din R.A.T. Timişoara: - Secţia Mentenanţă - Sectia Transport Tramvaie - Sectia Transport Troleibuze - Sectia Transport Autobuze - Serviciul Tehnic - Serviciul Achiziţii Publice, Aprovizionare - Serviciul Tehnologia Informației . În domeniul său de activitate are următoarele atribuții de bază: coordonează activitatea de dispecerizare a activității de transport public local de persoane; răspunde de întreaga activitate de transport în comun, pe care o organizează, îndrumă şi controlează, conform organigramei aprobate; cunoaşterea tuturor particularităților şi caracteristicilor transportului în comun pe raza oraşului Timişoara în scopul ridicării nivelului calitativ al serviciului de transport prestat pentru populație, concomitent cu reducerea costurilor de exploatare şi creşterea productivității şi rentabilității; asigură analiza rentabilității activităților pe care le coordonează şi dispune măsuri privind eficientizarea acestora; aplică strategia şi tactica optimizării transportului public local de persoane ținând cont de satisfacerea cererii de transport şi utilizarea eficientă a mijloacelor de transport, precum şi folosirea integrală a capacității parcului; asigură exploatarea parcului de autovehicule în condițiile utilizării raționale a parcului, realizarea unor indicatori tehnici şi de exploatare la cote superioare şi cu o servire optimă a călătorilor; asigură efectuarea transportului de călători în condiții de siguranță a circulației sporite; dispune asigurarea curățeniei mijloacelor de transport la ieşirea în circulație şi la capete de linii; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE asigură date de interes, pentru călători, privitoare la programe de circulaţie, modificări trasee, etc. în stațiile de oprire, dispecerate, chioşcuri, mijloace de transport; coordonează organizarea rețelei de transport public de persoane în oraşul Timişoara cu tramvaiul, troleibuzul şi autobuzul; coordonează şi răspunde de autorizarea tuturor activităților ce se desfăşoară în direcția sa; creşterea prestigiului regiei prin îmbunătățirea relațiilor conducătorilor de autovehicule, dispeceri, etc cu călătorii; respectă întocmai legile în vigoare, ROF, RI, contractul colectiv de muncă, răspunzând în fața directorului general; respectă întocmai organigrama şi statul de funcțiuni aprobate; negociază contractele de muncă individuale cu subordonații în condițiile impuse de directorul general al RATT,; pentru realizarea sarcinilor proprii cooperează cu toate compartimentele regiei; coordonează elaborarea instrucțiunilor de lucru, tehnice, procedurilor operaționale şi a specificațiilor tehnice din cadrul direcției; coordonează şi asigură efectuarea transportului pe teritoriul membrilor Asociaţiei „Societatea Metropolitană de Transport Timişoara”, la solicitarea acestora, conform statutului de înfiinţare a Asociaţiei; conduce activitatea de întreținere şi reparare linii cale, contact, substații de transformare; coordonează şi asigură efectuarea transportului de pasageri şi de marfă pe căi navigabile interioare. asigurarea efectuării la timp şi în volum complet a reparațiilor, cu respectarea prescripțiilor stabilite de uzina constructoare şi normativelor în vigoare; asigură remedierea imobilizărilor din cauze tehnice; asigură realizarea indicatorilor tehnici la limite superioare, impuse prin planul de muncă; asigură cheltuieli minime de mijloace financiare, tehnice, umane şi materiale; asigură realizarea de piese şi subansamble de schimb la nivelul necesarului şi conform prescripțiilor; conduce activitatea de planificare tehnică şi urmărirea realizării reparațiilor de calitate, cu cheltuieli minime de materiale şi manoperă; coordonează activitatea tehnică în regie, proiectarea, normarea consumurilor, inovații, evidența mijioacelor de transport, gospodărirea energiei, rezolvarea problemelor tehnice ale regiei; coordonează activitatea de mecano - energetic pe regie; coordonează activitatea de protecția mediului; conduce toată activitatea de investiții şi modernizări din regie; coordonează dezvoltarea regiei în conformitate cu strategia stabilită de directorul general, stabileşte priorități de finanțare de la buget, din surse proprii şi din fonduri internaționale; asigură încadrarea în fondurile alocate prin plan; asigură analiza rentabilității activităților pe care le coordonează şi dispune măsuri privind eficientizarea acestora; coordonează activitatea de dezvoltare, investiții, modernizări, extinderi; asigură legalitatea executării lucrărilor de reparații şi investiții; coordonează şi răspunde de autorizarea tuturor activităților ce se desfăşoară în direcția sa; asigură realizarea planului de investiții, modernizări, extinderi aprobat, evidențiază realizările aferente, face plățile şi recepţia lucrărilor de investiții, indiferent de sursa de finanțare; coordonează elaborarea de proceduri operaționale, instrucțiuni tehnice şi de lucru de către compartimentele în care se desfăşoară activitatea procedurată sau cea detaliată în instrucțiuni; coordonează activitatea de menținere şi îmbunătățire a Sistemului de Management Integrat Calitate - Mediu — SSM de către personalul din subordine; coordonează activitatea laboratorului electronic: conduce activitatea de tehnică de calcul şi rețele comunicații ale regiei; participă la menținerea şi îmbunătățirea SMI prin compartimentele din subordine; respectă toate atribuțiile şi responsabilitățile ce-i revin din documentele SMI; asigură aprovizionarea şi depozitarea cu materiale şi piese de schimb a secțiilor şi atelierelor regiei; răspunde de contractarea şi derularea contractelor privind reclamele comerciale difuzate prin mijloacele de transport în comun; gestionarea, întretinerea şi reparația rețelelor de comunicații de date şi voce prin legături fixe şi mobile din cadrul regiei; răspunde de organizarea licitaţiilor, ținerea evidenţei contractelor; promovarea de noi proiecte şi investiții privind dezvoltarea regiei; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE - derularea proiectelor până la recepţia lor definitivă; - coordonarea întocmirea caietelor de sarcini pentru lansarea contractelor de proiectare, participă la încheierea contractelor de proiectare; întocmeşte contracte pentru aprovizionarea tehnico-materială. 5.4 Contabil Şef Art.7 . Contabilul Şef prin subordonarea directă pe care o are, răspunde de activitatea următoarelor compartimente din R.A.T. Timişoara: - Serviciul Financiar - Contabil - Serviciul Vanzari Art.8 . În domeniul său de activitate are următoarele atribuții de bază: - conduce întreaga activitate financiar - contabilă a regiei, pe care o organizează, îndrumă, controlează şi răspunde pentru activitatea serviciilor din subordine; - întocmeşte Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al regiei, prezintă şi susține acest buget în fața Consiliului de Administrație, urmăreşte realizarea lui; - organizează controlul financiar preventiv; - dispune măsuri pentru realizarea veniturilor şi respectarea strictă a disciplinei financiare; - organizează ținerea evidenţei contabile în toate unitățile regiei, întocmirea balanţelor de verificare, a bilanţului şi a dărilor de seamă contabile; - avizează sub aspect financiar şi tarifar propuneri de modificări în rețeaua de transport sau orice alte activităţi noi; - urmăreşte gestionarea titlurilor de călătorie; - propune măsuri pentru creşterea rentabilității în toate activitățile regiei; - urmăreşte modul de colectare şi de circulație a numerarului şi gestionarea titlurilor de călătorie; - organizează deservirea publicului călător cu titluri de călătorie, prin organizarea şi dotarea punctelor de vânzare; - analizează realizarea încasărilor şi stabileşte cauzele eventualelor nerealizări, luând măsurile ce se impun; - întocmeşte documentația de fundamentare a preţurilor pentru titluri de călătorie, le negociază şi le supune spre aprobare; - coordonează pe linie economică şi financiar — contabilă activitatea de investiții cu finanțare internațională; - analizează şi propune măsuri pentru creşterea rentabilității în toate activitățile regiei precum şi pentru reducerea pierderilor la transportul în comun împreună cu directorii de resort; - răspunde de realizarea unui circuit informațional eficient în domeniul financiar - contabil şi de raționalizarea şi simplificarea sistemului de evidență; - dispune măsuri şi asigură aplicarea celor legate de conservarea, integritatea şi apărarea patrimoniului regiei şi pentru urmărirea recuperării pagubelor produse acestuia; - organizează inventarierea patrimoniului; - asigură la nivel de regie, în conformitate cu dispozițiile legale, îndeplinirea tuturor obligațiilor către buget, bănci şi terți; - verifică şi avizează proiectele de operațiuni care vizează credite, cheltuieli, încasări în numerar, titluri de încasare; - verifică şi avizează proiectele de operațiuni care vizează vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului sau ale regiei; - coordonează şi răspunde de autorizarea tuturor activităților ce se desfăşoară în direcția sa, dacă este cazul; - angajează regia prin semnătura sa, alături de directorul general al regiei, în toate operațiile patrimoniale; - aprobă operațiile de plată; - prezintă Consiliului de Administraţie raportul cu privire la situația economică - financiară a regiei, bilanțul şi contul de profit şi pierderi; - respectă întocmai legile în vigoare ROF, RI, C.C.M., răspunzând în fața directorului general pentru aceasta; - respectă întocmai organigrama şi statul de funcțiuni aprobat; Acest document este proprietate a R.A.T.T, Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă. i | | | ţ |

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE Art.9 Art.1. Art.2. Art.3. Art.4. Art.5. Art.6. Art.7. Art.8. colaborează cu ceilalți directori de resort ai regiei în domeniile pe care le coordonează; verifică corectitudinea întocmirii devizelor; coordonează activitatea de facturare, tarifare, control titluri de călătorie şi supracontrol; coordonează elaborarea de proceduri operaționale, instrucțiuni tehnice şi de lucru de către compartimentele în care se desfăşoară activitatea procedurată sau cea detaliată în instrucțiuni; coordonează activitatea de menținere şi îmbunătățire a Sistemului de Management integrat Calitate - Mediu — SSM de către personalul din subordine; participă la menținerea şi îmbunătățirea SMI prin compartimentele din subordine; respectă toate atribuțiile şi responsabilitățile ce-i revin din documentele SMI. 5.5 Patrimoniul Regiei - Regia Autonomă este proprietara bunurilor din patrimoniul său. În exercitarea dreptului de proprietate, regia autonomă posedă, foloseşte şi dispune, în mod autonom, de bunurile pe care le are în patrimoniul său, le culege fructele, după caz, în vederea realizării scopului pentru care a fost constituită. Capitolul 6 : DISPOZIȚII FINALE Personalul permanent, temporar sau detaşat în cadrul regiei este obligat să cunoască şi să aplice prevederile prezentului regulament, în executarea atribuțiilor, îndeplinirea sarcinilor şi desfăşurarea relațiilor. Dispoziţiile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al regiei se aduc la cunoştinţa întregului personal prin grija conducătorilor ierarhici. Atribuțiile stabilite în prezentul regulament se detaliază sub forma de sarcini de serviciu pe fiecare funcție în parte, prin fişele posturilor. Șefii de compartimente vor înmâna fiecărui angajat din statu! de funcțiuni un exemplar din fişa postului, corespunzătoare funcției ocupate de acesta sub luare de semnătură. Personalul căruia i s-au adus la cunoştinţă sarcinile de serviciu poartă răspunderea pentru exercitarea incompletă sau necorespunzătoare a atribuțiilor ce-i revin. Neîndeplinirea atribuțiilor sau neexecutarea sarcinilor încredințate de şeful ierarhic, atrage după sine răspunderea disciplinară, materială sau penală, după caz, precum şi diminuarea salariului potrivit reglementărilor în vigoare. Transmiterea şi urmărirea sarcinilor se realizează pe cale ierarhică, răspunderea îndeplinirii acestora revenind personalului căruia i-au fost trasate. În cazul că activitatea respectivă necesită îndrumare şi control, răspunderea revine şefului ierarhic direct. Delegările de atribuții se fac prin act scris cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare. Prezentul regulament a fost întocmit în conformitate cu organigrama aprobată.Modificările intervenite în atribuțiile de serviciu ale personalului se vor opera ori de câte ori este cazul, în fişele posturilor respective, de către şefii compartimentelor în cauză, cu aprobarea directorului general al regiei şi se aduc la cunoştinţa celor interesați. Prevederile prezentului regulament se completează şi se corelează cu dispozițiile din Contractul Colectiv de Muncă, sistemul de salarizare ce se aplică în cadrul RAT.T. şi prevederile Regulamentului Intern al R.A.T. Timişoara. Prezentul Regulament se pune în aplicare prin dispoziția conducătorului regiei şi se pune la dispoziția compartimentelor organizației, în format electronic, de către Biroul Planificare, Organizare Calitate prin programul LEGIS. Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

Atasament: ANEXA_1.pdf

ANKXA 1 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA PERIOADA DE IMPLEMENTARE : 12 luni de zile de la aprobare PROGRAM DE REORGANIZARE ŞI RESTRUCTURARE REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT TIMIȘOARA TIMIŞOARA — 2013

Sediu central: B-dul. Take Ionescu nr. 56, cod 300074, Timişoara, jud. Timiş. Vedere asupra sediului central. E : Tipuri de tramvaie aflate în dotarea Regiei Autonome de Transport Timişoara

a Tipuri de troleibuze aflate în dotarea Regiei Autonome de Transport Timişoara Tipuri de autoutilitare aflate în dotarea Regiei Autonome de Transport Timişoara

PREZENTARE GENERALĂ DATE DE IDENTIFICARE Temeiul juridic de constituire: Decizia nr. 99/29.01.1991 a Primăriei Municipiului Timişoara Denumirea: Consiliul Local Timişoara Regia Autonomă de Transport Timişoara Forma juridică: regie autonomă Nr. de ordine în Registrul Comertului: J35/3034/19.01.2004 Cod Unic de Înregistrare 2490570 Adresa: 300092 Timisoara, B-dul Take Ionescu nr. 56, e-mail: relatii Qratt.ro, website: www.ratt.ro Sediul social: R.A.T. Timişoara este situată în municipiul Timisoara şi are următoarele date de contact: telefon: +40 256 277700; fax: +40 256 433354 Patrimoniul regiei — 1.355.577 lei Sectorul de activitate: Cod CAEN 4931 — transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători. SCURT ISTORIC 1) Exploatarea şi circulația tramvaielor În conformitate cu actul ministerial de concesionare, la data de 27 septembrie 1868 s-au elaborat statutele societății pe acţiuni, statute care au fost aprobate de către Ministerul de Interne la 27 noiembrie 1868 cu actul nr. 13131. Societatea pe acţiuni a fost înregistrată la Tribunal sub denumirea de: „Societatea de tramvai cu cale ferată din Timişoara”. În baza actului de concesiune, societatea urma să se dizolve în anul 1909, termenul de expirare a concesiunii. Între timp însă, electrificându-se liniile, s-a acordat societății o nouă concesiune eliberată de către Ministerul de Comerț cu nr. 29.009 din 5 iulie 1897 prin care s-a prelungit durata contractului societății până la 31 decembrie 1959. Potrivit acestui contract, la data de 21 iulie 1897, societatea îşi elaborează statute noi, care au fost aprobate de către ministerul de Finanţe la data de 1 decembrie cu actul nr. 69.063, Societatea în forma ei nouă a fost înregistrată la Tribunal cu denumirea: „Tramvaiele Comunale Electrice din Timişoara”, societate pe acțiuni. În 1 ianuarie 1904 tramvaiele trec în proprietatea oraşului cu întreaga avere activă şi pasivă şi se întocmeşte un regulament pentru administrarea în continuare a întreprinderii. În conformitate cu acest regulament aprobat în şedinţa adunării municipale din 29 decembrie 1904, întreprinderea tramvaielor înregistrată la tribunal cu denumirea „Tramvaiele Comunale Timişoara”, se administrează de către Consiliul Comunal ca o întreprindere de sine stătătoare, independent de alte bunuri comunale şi în baza legilor comunale. 2) Exploatarea şi circulația troleibuzelor Introducerea trolcibuzului (firobuzului, cum era numit în acea vreme) în oraşul Timişoara este strâns legată de numele aceluia care a fost academicianul dr.ing. Corneliu Mikloşi. Timişoara a fost primul oraş din România care a introdus în circulație acest mijloc modern de transport în comun: TROLEIBUZUL. 3) Exploatarea şi circulația autobuzelor Autobuzele au fost introduse în transportul în comun cu mult timp în urma tramvaielor deoarece motoarele cu explozie nu erau destul de perfecţionate, iar şoselele pe care urma să circule erau construite din macadam sau piatră brută de munte. Tramvaiele Comunale Timişoara fac prima încercare de a introduce autobuzul în transportul public în anul 1926. Preţul autobuzelor din import era mare şi din acest motiv a fost construit în atelierele proprii ale întreprinderii un autobuz utilizându-se şasiul unui autocamion vechi. Acest autobuz având o capacitate de 20 locuri s-a pus în circulație în data de 20 iunie 1926 pe traseul Gara Fabric (Est) — Pădurea Verde. În anul 1934 au fost procurate două autobuze la mâna a doua: unul marca cu o capacitate de 28 de locuri şi altul marca „Chevrolet” cu o capacitate de 24 locuri. Acestea au fost începuturile introducerii autobuzelor în transportul în comun în oraşul Timişoara.

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A REGIEI a RETEAUA DE TRANSPORT PUBLIC DE PERSOANE Reţeaua de transport public de persoane cuprinde actual 9 trasee de tramvai, 7 trasee de troleibuz şi 17 trasee de autobuze iar pentru călătorii din localitățile limitrofe municipiului, membre ale asociației “Societatea Metropolitană de Transport Timişoara”, există 4 trasee metropolitane de autobuze. Unitati planificate zilnic KIM PARCURSI ZILNIC TI Numar lungime trasee Luni- Luni- Euni- Luni- mec retea Vineri | Vineri | Sambata | Duminica Vineri Vineri Sambata | Duminica scoala | vacanta scoala vacanta tramvai 8 109.13 43 37 30 30 8,934.73 8,303.08 805.71 7,286.00 troleibuz 7 65.25 37 27 19 17 6,381.81 5,491.71 4,439.31 4,149.25 autabuz 18 243.27 52 43 27 25 10,210.49 | 9,389.95 6,676.34 6,395.70 TOTAL 33 417.65 132 107 76 72 25,527.03 | 23,184.78 | 11,921.36 | 17,830.95 INFORMATII CU PRIVIRE LA SISTEMUL DE MANAGEMENT INTEGRAT Sistemul de Management Integrat Calitate - Mediu - Sănătate şi Securitate în Muncă - Responsabilitate Socială, proiectat şi implementat la Regia Autonomă de Transport Timişoara, în conformitate cu standardele SR. EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005, SR OHSAS 18001:2008 şi SA 8000:2008, are ca punct de plecare in continuare urmatoarele: e Dorința de a demonstra abilitatea R.A.T.T. de a furniza consecvent produse şi servicii care să satisfacă cerințele clientului, cerințele legale şi reglementate aplicabile; + Dorinţa exprimată de managementul organizației de a mări satisfacția clientului, prin aplicarea eficace a Sistemul de Management Integrat Calitate - Mediu - Sănătate şi Securitate în Muncă - Responsabilitate

Socială, inclusiv a proceselor de îmbunătățire continuă a sistemului şi prin asigurarea cofiformității cu cerințele clientului, cerinţele legale şi reglementate aplicabile; » Preocuparea managementului organizației de a acorda importanță impactului real şi potențial al activităților şi serviciilor noastre asupra mediului, în scopul îmbunătățirii controlului poluării, asigurării dezvoltării durabile şi creşterii satisfacției părţilor interesate; e Preocuparea managementului organizației de a elimina sau minimiza riscurile privind sănătatea şi securitatea în muncă a lucrătorilor şi a altor părți interesate care pot fi expuse la riscuri de sănătate şi securitate asociate activităţilor noastre; » Preocuparea managementului organizației de a realiza şi menține un mediu şi relații de muncă adecvate, bazate pe drepturile internaționale ale omului şi pe dreptul muncii la nivel național, drepturi recunoscute pentru tot personalul R.A.T.T. cât şi pentru furnizorii săi; e Conforiitatea cu cerințele de responsabilitate socială va permite organizației noastre: o Să dezvolte, să mențină şi să întărească politici si proceduri pentru gestionarea acelor probleme asupra cărora exercită influență sau control; o Să demonstreze părților interesate că politica, procedurile şi practicile existente sunt în conformitate cu prevederile SA 8000:2008,; e Preocuparea organizaţiei de a se asigura de conformitatea cu politica de calitate, mediu, sănătate şi securitate, responsabilitate socială, declarată; e Cerinţa de a demonstra această conformitate şi altora, de a satisface cerințele referențialelor amintite şi de a obţine certificarea Sistemul de Management Integrat Calitate - Mediu - Sănătate şi Securitate în Muncă, Responsabilitate Socială, de către un organism de certificare. În conformitate cu declaraţiile de politică şi a obiectivelor de management, angajamente ale conducerii pentru cele trei domenii, organizația se preocupă de îmbunătăţirea continuă a eficacității sistemului integrat implementat, având ca fundament satisfacerea cerinţelor clienților, a cerințelor legale şi reglementate aplicabile, a angajaților şi a celorlalte părţi interesate. Managementul de vârf al organizației a stabilit următoarele obiective ale managementului: Respectarea indicatorilor de performanță, conform HCL Timişoara. Fluidizarea traficului. Îmbunătăţirea continuă a calității serviciilor furnizate clienţilor. Îmbunătăţirea şi eficientizarea activității. Menţinerea unui SMI care să creeze cadrul pentru îmbunătățirea continuă. Retehnologizarea întregii activități desfăşurate de R.A.T.T, prin modernizări, achiziții de utilaje performante şi realizarea unei infrastructuri adecvate. Prevenirea poluării mediului. Asigurarea unei întreţineri corespunzătoare a infrastructurii. Reciclarea deşeurilor. Întărirea capacității de intervenție în cazul unor poluări accidentale. Protejarea sănătății lucrătorilor şi evitarea poluării solului. Întărirea imaginii R.A.T.T. prin asigurarea şi menținerea conformităţii cu reglementările în domeniu. Respectarea dispoziţiilor legale în privința păstrării și securităţii gestiunilor şi gestionarilor, decontare, circuitul documentelor. Întărirea imaginii R.A.T.T. prin respectarea documentelor internaţionale, naționale şi a interpretării lor, privind responsabilitatea socială. Îmbunătăţirea condițiilor de muncă ale personalului angajat, fidelizarea angajaţilor. Analiza periodică a politicii, obiectivelor şi PMI şi stabilirea gradului de adecvare. Realizarea unci culturi a calității şi a unei mentalități proactive a personalului R.A.T.T. şi a celor ce lucrează în numele nostru, în ceea ce priveşte protecția mediului înconjurător, responsabilitatea socială şi securitatea în muncă vyyY V YV VYYYVYYVYV YYIYIYYY Ceea mai mare pondere in cheltuielile de exploatare o reprezinta cheltuielile cu personalului. De mentionat ca in totalul datoriilor , cat si in total creante este cuprinsa suma de 40.477.092 lei , reprezentand obligatii stabilite în urma controlului fiscal, prin Decizia 69/februarie 2010, sume care au fost contestate de catre regie.

EVOLUŢIA TARIFELOR Tarifele titlurilor de călătorie in anul 2011 si 2012, au ramas la fel la abonamentele pentru populatie „ fiind modificate tarifele la bilete si portofel electronic, precum si introducerea tarifului social pentru gratuitatile acordate conform Protocolului de colaborare cu PMT. ACTIVITATEA DE INVESTITII Datorita lipsei resurselor financiare în perioada 2010, 2011 si 2012 s-a renunțat la cea mai mare parte a investițiilor proprii, in aceasta perioada efectuindu-se plati restante la obiective finalizate in 2009, achizitia de tramvaie folosite si unele dotari independente necesare autorizarii reviziilor si reparatiilor, precum si plati pentru restituirea creditului pentru achizitia de troleibuze. Una din prioritățile Primăriei Municipiului Timişoara a fost îmbunătățirea flotei de mijloace de transport , fiind achiztionate in leasing un nr. de 30 autobuze articulate , care au fost date in folosinta RATT. Neîncasarea creanţelor şi în principal a subvenţiilor de la bugetul local au condus la înregistrarea de obligații fiscale restante şi întârzieri la plata datoriilor către furnizori şi bănci, întârzieri care au generat la rândul lor majorări de întârziere şi care au dus la executări silite asupra bunurilor şi instituirii de popririi pe conturile regiei. Pentru obligațiile fiscale restante, inclusiv obligațiile stabilite prin Decizia 69/2010 în valoare de 40.477.092 lei, Ministerul finanțelor -ANAF- prin actul administrativ 34/25.11.2009, şi-a intabulat dreptul de ipoteca asupra celor 2 imobile aflate in proprietatea regiei şi a procedat la instituirea popririlor pe conturile regiei. De asemenea, ANAF a procedat /a Instituirea unor măsuri asiguratorii prin instituirea sechestrului pe bunurile imobile aflate în proprietatea RATT şi sechestru pentru bunurile mobile ale R.A.T.T, pentru obligaţiile de plata stabilite prin Decizia 69/2010, stabilite în urma controlului fiscal din perioada noiembrie 2009-ianuarie 2010. Atât decizia de impunere cât şi sechestru au fost contestate şi respectiv a fost înaintată acțiune în instanță pentru desfințarea şi anularea acestora. Lipsa resurselor a făcut ca în anul 2010, 2011 si 2012 să fie făcute, în cea mai mare parte, cheltuieli pentru investițiile efectuate în anul 2008, 2009 și 2010. Se constată că lipsa resurselor a făcut ca în perioada 2009-2010, să se renunțe la cea mai mare parte a investițiilor prevăzute prin planul de investiții. Concluzie: Reorganizarea şi restructurarea regiei ca urmare a efortului investiţional sustinut de către municipalitate nu a fost concretizată prin măsuri de reducere a cheltuielilor cu mentenanta, în special cheliuaiala cu personalul, ca element de cost principal în structura cheltuielilor totale ale regiei cu toate ca regia in anul 2010 si 2011 a realizat o imbunatatire si eficientizare a activitatii prin programul de reorganizare si restructurare aprobat de catre Consiliul Local al Municipiului Timisoara. Eficiența în transporturile publice locale de călători presupune un echilibru între numărul de personal de mentenanţă, inclusiv personalul TESA şi personalul de bord care asigură serviciul, Un optim pentru eficientizarea regiei ar fi un raport de 1 la 1 intre activitatea de baza si activitatile conexe pentru sustinerea activitatii de baza, lucru care nu a fost atins in cursul anului 2012 prin masurile luate. ANALIZA RESURSELOR UMANE Analiza resurselor umane la R.A.T.T. cuprinde următoarele aspecte, considerate semnificative: > Analiza coeficientului intrărilor - 2012; > Analiza coeficientului ieşirilor - 2012; Analiza coeficientului circulaţiei totale - 2012; > Analiza coeficientului stabilităţii la 31. 12.2012; > Analiza resurselor umane din punct de vedere a structurii de personal;

> Analiza resurselor umane referitoare la vechimea în cadrul regiei. Analiza coeficientului intrărilor aferent anului 2012 coeficientul intrarilor În perioada analizată coeficientul intrărilor a fost de 0,0037, Analiza coeficientului ieșirilor aferent anului 2012 coeficientul lesirilor i 0,01400 001200 001000 4,0800 - 0,00600 0,00400 | 1 000200 0,0000 + coeficientul circulatiei totale 0,0250 ar 0,0200 0,0156 0,0100 — 9,0050 0,0000 -: În perioada analizată coeficientul circulației totale a fost de 0,0094,

Analiza coeficientului stabilității la 31.12.2012 În cadrul analizei realizate la Regia Autonomă de Transport Timişoara, datorită vechimii firmei şi a particularității domeniului de activitate, pentru determinarea coeficient de stabilitate al personalului s-au considerat semnificative mai multe trange de vechime, respectiv: 0-5 ani, 5-10 ani; 10-20 ani; 20-30 ani şi mai mult de 30 de ani. Structura de personal la R.A.T.Ţimisoara Numărul de posturi în conformitate cu organigrama şi statul de funcții R.A.T.T., aprobate prin Hotărârea Consiliului Local Timişoara nr.106/27.03.2012 privind aprobarea Programului de reorganizare şi restructurare al Regiei Autonome de Transport Timişoara, Regulamentului de organizare şi funcţionare al Regiei Autonome de Transport Timişoara, Organigramei şi Statului de funcţii precum şi desființarea efectivă a unui număr de 25 posturi din structura regiei este de 908, repartizat astfel: CONSILIUL DIRECTOR: 3 PERSONAL TESA: 96 PERSONAL OPERATIV: 96 PERSONAL MUNCITOR: 713 STRUCTURA DE PERSONAL Persatai TESA 1% Personal operativ 1% Personalul de exploatare reprezintă categoria de personal predominantă în cadrul total personal dat fiind activitatea de transport urban, suburban şi metropolitan de persoane a regici. Structura personalului de bord formată din conducătorii de tramvai, conducătorii de troleibuz şi conducătorii de autobuz este prezentată mai jos. structura personalului de bord | | |

Structura personalului funcție de sex. Analizând structura de personal funcție de sex, se remarcă preponderența personalului masculin în total personal, fapt datorat specificului activității. structura de personal functie de sex Structura personalului funcție de vechimea în munca vechimea in munca barbati 05ani 5% Sani i n, 10-15 ani | | | | i | | ES 15-20ant 10%

3.7. ANALIZA SWOT S-a efectuat o noua analiză diagnostic fata de anul 2010 prin care s-au identificat şi inventariat principalele probleme care derivă din activitatea de bază a Regiei Autonome de Transport Timişoara. Principalele probleme care generează dificultăţi în activitatea Regiei Autonome de Transport Timişoara sunţ următoarele: > starea de uzură fizică şi morală ridicată a tramvaielor; > existența unor posibile amenințări, care pot apărea mai ales datorită creşterii accelerate a traficului urban, care va perturba puternic circulația mijloacelor de transport public de perscane în situația în care nu se vor asigura benzi de circulaţie rezervate exclusiv acestora; > creşterea circulației urbane şi blocajele de trafic, care se produc deja în prezent în special în zona centrală a oraşului; > revizuirea şi armonizarea structurii organizaționale cu structurile practicate în țările Uniunii Europene pentru companiile de transport public de persoane. În acest sens se propune teconfigurarea structurii organizaționale în funcție de stadiul de dezvoltare al Regiei Autonome de Transport Timişoara şi strategia sa de dezvoltare. > Analiza riscurilor Problemele referitoare la calitatea transportul public de persoane şi nemulțumirile populației, rezultate din sondajele proprii ale Regiei Autonome de Transport Timişoara se referă la: confortul asigurat pe durata deplasărilor; frecvența cu care sosesc mijloacele de transport; traseele alese pentru liniile de transport în comun; starea vehiculelor şi întreținerea acestora; amabilitatea personalului cu care călătorii intră în contact, începând cu obţinerea informațiilor privind transportul public de persoane şi până la efectuarea deplasării; informațiile disponibile în stații de transport public; puncţualitatea sosirii în staţii a mijloacelor de transport; prețul biletelor şi al abonamentelor; emisiile poluante generate de mijloacele de transport. SETI Organizarea circulației în oraşul Timişoara nu este realizată astfel încât să se poată acorda prioritatea transportului public. În acest sens se menționează faptul că majoritatea liniilor de tramvai sunt în zonă carosabilă amplasată de regulă pe axul arterei (în mijloc), iar pe cele în platforma proprie circulă şi poliția, pompierii şi salvarea, PUNCTE TARI tradiție şi profesionalism; resurse umane majoritar competente; infrastructura de tramvai în curs de modernizare ; parc modern de autobuze şi troleibuze; program de investiții important susținut de Primăria Municipiului Timişoara; deschiderea conducerii pentru modernizare şi eficientizare; management activ, orientat pe obieciive prioritare şi dezvoltare; RSRRRRA Pag:8

încrederea managementului din cadrul R.A.T.Timișoara că este posibil să fie demarate şi încheiate cu succes programe de eficientizare şi modernizare a activității; Y disponibilitate cu privire la dezvoltarea viitoare a transportului public de persoane în corelare cu apariția Aglomerării Urbane Timişoara (conform studiului realizat de către Direcţia de Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Y relaţii bune de colaborare, active şi profesioniste, cu Primăria Municipiului Timişoara şi alte organizații implicate în modernizarea şi organizarea corespunzătoare a transportului public de persoane, Y există un sistem modern de urmărire şi monitorizarea circulației mijloacelor de transport; Y sistemul de informare a călătorilor în stațiilor şi în mijloacele de transport în curs de implementare; Y există un sistem de tiketing modern prin care să se poată urmări numărul de călători transportați care este implementat PUNCTE SLABE Situaţia resurselor financiare: Y RATT are datorii importante; Y grad redus de incasare a creantelor provenite din subventiile acordate; Y acces dificil la credite deoarece RATT nu are cu ce garanta (mijloacele fixe de tip clădiri şi terenuri sunt proprietate publică) ; Y lipsa unei baze de date relaţionale, respectiv a unui sistem informatie integrat (de tip ERP- Enterprise _Ressource Planning) aduce mari dificultăți rejudicii întregului sistem financiar- contabil şi de comercializare; Y utilizarea incompletă a capacităților și tehnologia învechită determină cheltuieli ridicate şi în final pierderi la secţiile piese de schimb, întreţinere şi reparații; Starea mijloacelor de transport: Y tramvaiele aduse din Germania au fost fabricate în perioada 1965-1970, prezintă un grad mare de uzură fizică şi morală şi un număr de mare de tipuri, 5 tipuri, care necesită o varietate mare de piese de schimb ; Probleme de organizare generală: Y Y( Y Y necesitatea unei strategii cu privire la dezvoltarea viitoare a transportului în comun în corelare cu apariția Aglomerării Urbane Timişoara; organigrama are multe nivele ierarhice, fapt ce face, ca uneori, departamentele să fie rupte unele de altele iar colaborarea şi comunicarea se fac cu dificultate; se întâmpină greutăți în selectarea şi formarea de personal competent pentru activitatea de transport public; personal nemulțumit/nemotivat datorita salariilor mici; informatizarea este slabă, se mai lucrează cu tot felul de registre şi evidențe scrise cu mâna; Contorizarea consumurilor: Pag:9 Y există un sistem de contorizare partial implementat pe centre cost (consum) a energiei electrice, carburanţilor şi utilităţilor OPORTUNITĂŢI Y atitudine favorabilă a cetăţenilor pentru utilizarea transportului public de persoane, față de automobile datorită creşterii dificultăților de circulație tot mai frecvente ca urmare a creşterii continue a traficului; Y implicarea conducerii Primăriei pentru modernizarea transportului public de persoane şi asigurarea resurselor financiare pentru investiții şi pentru compensarea reducerilor sociale şi gratuităților; Y concurența redusă datorită inexistenţei unor soluții alternative de transport public de persoane; Y nivelul mare de încredere al cetățenilor în siguranţa călătoriilor cu transportul în comun (peste 40 % din locuitorii oraşului călătoresc cu mijloace de transport public de persoane); existența studiului privind Aglomerarea Urbană Timişoara care are în vedere extinderea transportului în comun în periurban;

Y posibilităţi de extindere locală şi regională a reţelei de transport public de persoane; Y posibilităţi de utilizarea la scară tot mai largă a sistemelor digitale de tehnologia informaţiilor şi comunicațiilor. VULNERABILITĂȚI Y tfluctuația mare de personal pentru personalul de bord; Y dezvoltarea concurenței, inclusiv din țările UE incepand cu 2007, Y constrângerile din punctul de vedere al reglementărilor Uniunii Europene atât la achiziții de mijloace de transport, cât şi la trafic şi taxare; Y dificultăți de conformitate în calitatea serviciilor de transport public de persoane şi la cerințele de mediu, față de standardele europene; Y creşterea continuă a traficului urban care va perturba puternic TC, dacă nu se asigură din timp sisteme moderne de planificare tehnică şi monitorizare on-line a traficului, asistate de echipamente digitale și măsuri de organizare şi coordonare a traficului TC pe căi rezervate şi cu priorități de circulație; Y creşterea volumului de date şi informații care nu se pot prelucra cu sistemul informatic actual. Y grad redus de incasare a creantelor provenite din subventiile acordate; MĂSURI DE REORGANIZARE ȘI RESTRUCTURARE A ACTIVITĂȚII R.A.T.TIMIȘOARA Misiunea regiei şi activitățile realizate sunt redate în cadrul a două documente, anume: M.S.M.I. - Manualul Sistemului de Management Integrat şi R.O.F. - Regulamentul de Organizare şi Funcţionare. Referiri la misiunea şi activitățile R.A.T.Timişoara, aşa cum sunt cle definite prin M.S.M.I. şi R.O.F. se prezintă în cele ce urmează: Directorul General al Regiei Autonome de Transport Timişoara stabileşte (conform celor specificate în cadrul MSMI ca politică de calitate pentru întregul personal al regiei următoarea: transportul călătorilor în condiții de confort, siguranță şi deplină încredere în serviciul efectuat de regie. Politica de calitate, mediu, sănătate şi securitate, responsabilitate socială, declarată de managementul de vârf, se mentine „se imbunatateste si cerintele acesteia sunt auditate. Baza implementării şi certificării sistemului de management integrat a constituit-o necesitatea de a se îmbunătăți aspectele activității regiei, Dorinţa CĂLĂTORULUI precum şi urgenţa de acţiune pentru îmbunătățirea unor aspecte ale activității se pot constata şi prin sondajele de opinie realizate la nivelul populației municipiului. Sondajele de opinie stabilesc direcţiile prioritare de acţiune şi de asemenea modul în care şi-au atins scopul măsurile luate anterior, Atingerea obiectivelor stabilite se face prin implementarea şi difuzarea de proceduri documentate ale SMI. Procedurile se stabilesc de către toți cei implicaţi în desfăşurarea activități, la toate nivelurile de activitate. Elaborarea documentelor SMI se realizeaza de catre proprietarii de proces, cu respectarea cerintelor legale in vigoare, fiind verificate din punct de vedere al standardelor internationale. Faţă de obiectul de activitate înscris în ROF al RATT, se consideră că toate activităţile secundare si auxiliare ale regiei reprezinta suport pentru desfasurarea activitatii principale si anume “transporturi urbane, suburbane si metropolitan de calatori” Documentatia SMI stabileşte responsabilitățile personalului din cadrul regiei, pentru fiecare nivel organizatoric, conform atributiunilor stabilite prin ROF. Pag: 10

Măsuri privind eficientizarea activității, reorganizarea si restructurarea _R.A.T.Timişoara Principiile de lucru care stau la baza măsurilor Măsurile privind eficientizarea, reorganizarea şi restructurarea activității regiei au în vedere următoarele aspecte: reducerea cheltuielilor; creşterea veniturilor; atragerea de călători de la alte tipuri de transport; asigurarea unui raport optim între numărul de călători transportați şi parcursul mijloacelor de transport, adică: o __maximizarea numărului de călători transportati și o minimizarea parcursului mijloacelor de transport. vVVYY Activitatea în cadrul RATT este apreciată în funcție de realizarea unor indicatori precum: YY VY kilometri transport urban (km); ture transport urban (ture) ore circulație (ore) C.U.P.- Coeficient de utilizare a parcului (%) Parc inventar (unit) Călători transportați (călători) Călători pe kilometru urban (calatori/km),etc. Obiectivele strategiei actuale ale_activităţii R.A.T.Timişoara Menținerea şi îmbunătățirea unui Sistem de Management Integrat Calitate — Mediu - Sănătate şi Securitate. Creşterea eficienței transportului public de călători, printr-un grad de realizare a graficelor de peste 98%. Creşterea indicatorului de satisfacție client cu 2% pe an. Întărirea imaginii regiei prin asigurarea şi menţinerea conformităţii cu reglementările în domeniu, Menţinerea pe piața oraşului Timişoara cu extindere ca operator regional. Asigurarea unui parc bun de exploatare de mijloace de transport în comun prin realizarea unei mentenanțe conform cerinţelor tehnice, urmărind realizarea unui coeficient de stare tehnică a parcului (CST) de minim70%. Investiţii în retehnologizare şi infrastructură. Preluarea în totalitate a obiectivelor şi criteriilor de performanță stabilite de către Primăria Municipiului Timişoara prin hotărâri ale Consiliului Local Timişoara şi realizarea acestora la nivel maxim. Îmbunătăţirea continuă a calității serviciilor furnizate clienţilor prin cresterea parcului de troleibuze prin achiziția de troleibuze noi în continuare şi inlocuirea celor 55 de autobuze marca Mercedes care in anul 2013 implinesc durata de serviciu prin achiziția de autobuze noi, respectiv achiziția de tramvaie noi. Prevenirea poluării mediului şi solului. Analiza periodică a politicii, obiectivelor şi programului de management şi stabilirea gradului de adecvare. Realizarea unei culturi a calității şi a unei mentalități proactive a personalului regiei şi a celor ce lucrează în numele nostru, în ceea ce priveşte protecția mediului înconjurător şi securitatea în muncă. Îmbunătăţirea condiţiilor de muncă ale personalului angajat, fidelizarea angajaților. Dezvoltarea acţiunilor cultural sociale la complexul de agrement propriu al regiei pentru toţi angajați prin programe lunare de recuperare a potenţialului de muncă, împreună cu sindicatele legal constituite.Pentru sustinerea activitatii Centrului Social Sindical respectiv a asociatiei F.C. Electrica 1889, se preda spre folosinta gratuita pe baza de contract de comodat imobilele situate in strada Renasterii nr.28,( cladire si doua bazine ) respectiv imobilul din strada Avram Imbroane ( cladire si teren de handbal), pe durata de existenta a asociatiei. Pag: 11

Documentele Sistemului de Management Integrat Calitate-Mediu-Sănătate şi Securitate în Muncă sunt astfel concepute încât să susțină această politică şi să fie în conformitate cu prevederile standardelor ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 şi cu specificația OHSAS 18001:1999. Promovarea conceptelor moderne de management reprezintă una din prioritățile organizaţiei şi este un factor determinant pentru o dezvoltare durabilă. Reorganizarea și restructurarea regiei prin proiectarea structurii organizaționale şi implementarea noii organigrame Analiza structurii organizaționale actuale şi a documentelor relevă necesitatea revizuirii acestora şi armonizarea lor cu structurile practicate în țările Uniunii Europene pentru companiile de transport public de persoane. Se va ține cont de următoarele aspecte: > necesitatea reconfigurării structurii organizaționale în funcție de stadiul de dezvoltare al companiei şi strategia sa de dezvoltare; > crearea sau reorientarea compartimentelor de strategie, dezvoltare şi planificare tehnică, dar şi a celor de marketing şi vânzări către proiecte de modernizare, cu promovarea echipamentelor şi tehnologiilor digitale; Principii pentru proiectarea structurii noii organigrame a regiei Cele mai semnificative aplicabile regiei sunt următoarele: > Definirea obiectivelor strategice ca punct de plecare în reproiectarea structurilor organizaționale; > Asigurarea condițiilor pentru proiectarea unui management participativ şi performant, la toate nivelurile structurii organizaționale. Acest principiu se materializează în proiectarea unei structuri manageriale echilibrate şi finaliste prin cuantificarea rezultatelor, asistată de un sistem TIC (Tehnologia informaţiei şi comunicații) modern şi adecvat. > Apropierea structurii manageriale de cea operațională prin reducerea numărului de niveluri ierarhice şi compartimente administrative/funcționale, care să permită transmiterea rapidă şi fluentă a deciziilor şi a informațiilor privind realizarea acestora. Acest principiu se materializează prin aplatizarea structurii organizaționale şi prin utilizarea eficientă a sistemelor moderne de TIC. > Unitatea dintre decizie şi implementarea acesteia în structura operațională. Acest principiu se materializează prin asigurarea încă de la proiectarea structurii organizaționale că la nivelul unui post cu atribuții, competențe şi responsabilități definite, decizia se transmite de la un singur manager şi rapoartele se întorc, în primă instanţă, tot la acesta pentru evaluare. > Limitarea la maxim posibil a interferențelor organizatorice în structură, astfel încât să se evite paralelismul în acţiune şi suprapunerile în controlul şi monitorizarea realizării sarcinilor. Acest principiu se materializează în analiza atribuțiilor pe posturi şi definirea sarcinilor, competențelor şi responsabilităților cu evitarea paralelismelor şi redundanțelor. În acest fel se obţine o definire armonizată a posturilor şi funcțiilor. > Acest principiu reprezintă în practică o provocare pentru cei care proiectează structuri în sensul găsirii unor compartimentări coerente şi eficiente, care să asigure un echilibru cât mai bun între criteriul frecvenței de legături şi cel al competenţei profesionale pe domeniul managerului. Această componentă a reproiectării structurii organizaționale necesită o atentă analiză și utilizarea unor metode de proiectare specifice. > Eficacitatea şi eficiența sistemului organizatoric este un principiu care cumulează cerințele de bază ale unei structuri organizaționale performante şi anume flexibilitatea structurilor organizaționale, economia de personal şi economia de informații şi comunicații. Acest principiu se regăseşte în practică prin posibilitatea de a face adaptări şi armonizări compartimentale şi de personal, în funcție de necesitatea creării de noi compartimente pentru integrarea de noi activități, comasarea altora în cazul restrângerii unor alte activități şi chiar modificarea unor compartimente. > Modificările structurale realizate la timpul oportun şi într-o abordare prospectivă, conferă atributul de flexibilitate al acestora, care măreşte capacitatea companiilor de a reacționa pozitiv la schimbările din mediul economic şi de afaceri. Urmare a acestei analize, s-a proiectat varianta de structură — cadru îmbunătățită, care este prezentată în organigrama ce se va implementa în cadrul regiei. Proiectarea variantei optime de sistem organizatoric Pag: 12

şi structură organizațională, reprezintă o cerință esențială în managementul modern. Prin aplicarea acestui principiu s-a realizat organigrama care corespunde noilor cerinţe ale strategiei regiei. În această organigramă au fost evidențiate compartimentele şi/sau activitățile, ca urmare a cerințelor impuse sistemului informațional integrat al regiei. Măsuri de reducere a cheltuielilor cu resursa umană Urmare firească a restructurării tehnice şi tehnologice la nivelul regiei este restructurarea organizatorică. Structura organizaţională, adaptată la noile cerințe tehnice şi tehnologice, este mult mai flexibilă, bazată pe cele trei mari centre de costuri: Sectia Transport Tramvaie, Sectia Transport Troleibuze şi Sectia Transport Auto, celelalte departamente asigurându-le suportul necesar bunei funcționări. Prin reducerea numărului de nivele ierarhice se realizează un flux al inflormației rapid şi eficient, evitându-se dubla comandă şi suprapunerea de responsabilități. Diminuându-se numărul de funcţii de conducere, prin comasarea unor activităţi asemănătoare se realizează o managerizare a activităţii coerentă, fără sincope, astfel încât mesajul board-ului să rămână intact şi de asemenea se realizează o reducere a cheltuielilor salariale. Au fost luate măsuri de optimizare a timpului de lucru, de reducere a timpului nelucrat, astfel încât a scăzut numărul de zile de concediu de incapacitate de muncă şi numărul de învoiri si concediu fara salariu. Cu toate aceste măsuri, pe fondul blocării angajărilor, cu exceptia posturilor vacantate, fondul de salarii desi a scazut nu poate fi asigurat din fonduri proprii in totalitate si deci ramane la o valoare ridicată în condițiile economice actuale. Pentru anul 2012 în cadrul negocierii noului Contract Colectiv de Munca la nivel de unitate cu sindicatul reprezentativ, s-a luat măsura eliminării, dimunării sau suspendarii acordarii unor facilităţi pentru salariati şi anume: Acordarea contravalorii a 50% din valoarea biletelor de tratament şi odihnă recuperatorie, inclusiv a valorii transportului, Suspendarea acordării tichetelor de masă, Eliminarea acordării unor sporuri pentru anumite categorii de personal, Scaderea numarului de zile de concediu de odihna acordat, Diminuarea valorii primei de vacanta. Diminuarea numarului de zile libere platite pentru evenimente deosebite. + În concordanță cu cele mai sus arătate a fost elaborat noul Regulament de Organizare şi Funcţionare, noua organigramă a R.A.T.Timişoara, respectiv Statul de functii, documente prezentate în Anexa 2, Anexa 3 şi în Anexa 4. Ținând cont de aceste documente şi după o analiză referitoare la noile sarcini, atribuții şi responsabilități specifice fiecărui loc de muncă, analiză realizată la nivelul fiecărui compartiment de lucru din cadrul regiei, se propune acest program de reorganizare şi restructurare, program care va fi notificat sidicatelor reprezentative, Inspectoratului Teritorial de Muncă şi A.J.O.F.M. prin desfintarea efectiva a posturilor si plata de salarii compensatorii conform contractului colectiv de munca existent la nivel de regie. Compartiment de lucru | Număr de posturi Tipologia posturilor desființate şi motivația desființate Cabinet director general 8 | Desființarea efectivă a unui post de consilier consultanta juridica prin externalizarea serviciului juridic. Desființarea efectivă a unui post de administrator prin desfintarea activitatii. Desființarea efectivă a unui post de receptioner prin desfintarea activitatii, Desființarea efectivă a doua posturi de muncitori necalificati si a trei posturi de muncitori calificati Pag: 13

prin desfintarea activitatii. Birou planificare organizare calitate Desființarea efectivă a unui post de tehnician prin desfintarea activitatii de stabilire a normelor de timp si preluarea acestei activitati de catre Serviciul tehnic. Serviciul Resurse Umane Desființarea efectivă a unui post de operativ, datorita reducerilor succesive de personal din perioada 2008- 2012 (1533 —2010, 1133- 2011, 933- ianuarie 2012, 908 - octombrie 2012) Birou relatii publice Desființarea efectivă a unui post de sef de birou si a doua posturi de referenti relatii publice ca urmare a reducerii activitatii si a transferului activitatii la cabinet director general. Serviciul intern de prevenire si protectie Desființarea efectivă a unui post de sef de birou servicii situatii de urgenta si paza. Serviciul monitorizarea energiei Desființarea efectivă a unui post de sef serviciu monitorizare energie, a unui post de inginer, a unui post de economist, a doua posturi de operativi si a unui post de muncitor ca urmare a desfintarii activitatii serviciului. Biroul achiziţii publice şi depozite Desființarea efectivă a unui post de consilier juridic ca urmare a externalizarii serviciului de asistenta juridica. Secţia mentenanta Se vor desființa efectiv un numar de 5 de posturi din activitatea de reparații şi înteţinere autobuze si troleibuze din cadrul Secţiei Reparații în locația B-dul. Dâmboviţa nr.2-3, deoarece exista structuri paralele organizate şi autorizate confom prescripților R.A.R. pentru activitatea de mentenanţă astfel: - se desființează efectiv posturile corepunzătoare activității de mentenanţă pentru autobuze deoarece parcul de autobuze se va repara şi întreţine în locaţia Calea Buziaşului nr. 2-3 unde activitatea este autorizată d.p.d.v. al funcţionării de către R.A.R., cu personalul existent în cadrul Sectie Transport Auto, ca centru de cost. - se desființează efectiv posturile corepunzătoare activității de mentenanţă pentru troleibuze deoarece parcul de troleibuze se va repara şi întreţine în locația din Str. Banatul nr. 4 unde activitatea este autorizată d.p.dv. al funcționării de către R.A.R., cu personalul existent în cadrul Atelierului Troleibuze. Birou marketing si tarife 4 | Desființarea efectivă a unui post de sef de birou, a unui post de inginer, a unui post de economist, a unui post de operativ ca urmare a desfintarii activitatii biroului. TOTAL 29 Alte posturi desfintate prin HCL / 2012 propuse pentru a fi desființate efectiv (4): Economist Biroul de achizitii publice, Referent comunicare — Cabinet Director General, inginer la formatia substatii - Sectia LCCS,, electrician substatii.În urma reorganizării şi restructurării, resursele umane din cadrul regiei vor fi repartizate conform următoarei structuri, modificându-se astfel structura de personal aprobată prin Hotărârea a Consiliului Local Timişoara din anul 2012. Pag:14

Denumire Numărul de posturi | Număr de posturi Număr de posturi Numărul de conform HCL / efectiv desființate | efectiv inființate prin | posturi in urma 2012,existente la | prin programul de programul de restructurarii, data de 01.01.2013 restructurare restructurare ianuarie 2013 TOTAL 908 29 13 posturi de soferi 892 de autobuz pentru sectia transport autobuze În Anexe sunt supuse aprobării: Regulamentul de Organizare şi Funcţionare (Anexa 2), Organigrama (Anexa 3) şi Statul de Funcţii (Anexa 4). Măsuri avute în vedere pentru limitarea numărului concedierilor Ținând cont că în cadrul regiei există un deficit de resursă umană de natura personalului de bord (conducători tramvai, conducători troleibuz, conducători autobuz) a fost oferită posibilitatea obținerii acestor calificări, dar la fel ca si in cazul celorlalte doua programe de concediere colectiva, R.A.T.Timisoara se va implica activ impreuna cu A.J.O.F.M. Timis in actiuni de reorientare si reconversie profesionala. Măsuri pentru atenuarea consecințelor concedierii Conform C.C.M. la nivel de regie, la aplicarea efectivă a reducerii de personal, prin concedieri colective sau individuale, din motive care nu țin de persoana angajatului, regia va acorda salarii compensatorii, după cum urmează: a) Salariaţii cu o vechime totală în R.A.T.T, între 0-10 ani vor beneficia de 10 salarii medii brute. b) Salariaţii cu o vechime totală în R.A.T.Tpeste 10 ani vor beneficia de 15 salarii medii brute. Sinteza măsurilor prezentate : 1) Măsurile tehnico-economice prevăzute în prezentul capitol vor determina reducerea cheltuielilor pe an, iar implementarea unui sistem informatic incepand cu anul 2012 , va genera o activitate mai eficienta a regiei. 2) Renunțarea in continuare la externalizarea activităților de mentenanta in garantie si post garantie a mijloacelor de transport, începând cu anul 2013. 3) Reorganizarea şi restructuarea regiei prin promovarea umei noi structuri organizatorice (Organigramă, ROF, Stat de funcţii) va avea drept rezultat desființarea unui numar de 29 posturi. Demersurile destiințărilor efective de posturi se vor iniția in termen de un an de la data aprobării programului în Consiliul Local al Municipiului Timişoara. 4) În cazul redresării economico-financiare a regiei şi promovării de lucrări de investiții din surse proprii sau alte surse bugetare, R.A.T.T., va apela, acolo unde este posibil si la angajaţii concediați ținând cont de competența profesională a acestora în domeniul transportului. CONCLUZII Programul de reorganizare şi restructurare a regiei prezentat, are scop final redresarea financiară a regiei şi transformarea acesteia într-un operator de transport eficient prin atingerea unui raport optim între personalul de bord şi total personal, astfel încât activitatea de prestator de servicii de transport public de persoane să se desfăşoare cu un nivel cât mai scăzut al subvenţiilor de la bugetul local. Menţionăm că la nivelul regiei, cheltuielile cu personalul au ponderea principală în structura cheltuielilor de exploatare şi reprezintă aproximativ 48% din totalul acestora. Pag: 15

Propunerile de reorganizare şi restructurare a activității, cu desființarea efectivă a unui număr de 29 de posturi se vor concretiza prin modificările organizatorice prevăzute în organigramă, R.O.F. şi statul de funcţii. Infiintarea compartimentului de audit public intern ca urmare a recomandarilor dispuse de Camera de Conturi Timis respectiv infiintarea directiei tehnologia informatiei. Propunem Consiliului Local al Municipiului Timişoara aprobarea Programului de reorganizare si restructurare a regiei (Anexa 1 ), a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ( Anexa 2), a Organigramei (Anexa 3), Statului de funcții (Anexa 4), si a desființării efective a unui număr de 29 de posturi din structura ca urmare a implementarii sistemului informatic prin care se definesc numarul de potentiali utilizatori avand in vedere sarcinile de transport ale regiei pentru urmatoarea etapa de dezvoltare. Cresterea numarului personalului de bord si anume a numarului conducatorilor de autobuze pentru a asigura activitatea de transport cu autobuzul pe teritoriu asociatiei metropolitane Timisoara care este intr-o permanenta dezvoltare respectiv asigurarea necesarului de conducatori de autobuz pentru situatii de urgenta in vederea acoperirii traseelor de transport electric la nivel de regie. Denumire Numărul de posturi | Număr de posturi Număr de posturi Numărul de conform HCL / efectiv desființate | efectiv inființate prin posturi ca 2012,existente la | prin programul de programul de urmare a data de 01.01.2013 restructurare restructurare restructurarii TOTAL 908 29 13 posturi de soferi 892 de autobuz pentru sectia transport autobuze În Anexe sunt supuse aprobării: Regulamentul de Organizare şi Funcţionare (Anexa 2), Organigrama (Anexa 3) şi Statul de Funcţii (Anexa 4). dr.ing. Goia Pag: 16

Atasament: Referat.pdf

Cod FP 53-01, ver. 1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA TEHNICĂ SERVICIUL TRANSPORT ŞI SIGURANŢA CIRCULAŢIEI BIROUL TRANSPORT SC2013-

APROBAT PRIMAR

Nicolae Robu

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 493 017 e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

REFERAT privind aprobarea Programului de reorganizare şi restructurare al Regiei Autonome de Transport

Timişoara, Regulamentului de organizare şi funcţionare al Regiei Autonome de Transport Timişoara, Organigramei şi Statului de funcţii precum şi desfiinţarea efectivă a unui număr de 29 posturi din

structura regiei Prin Hotărârea nr. 106/27.03.2012, Consiliul Local al Municipiului Timişoara a aprobat Programul de reorganizare si restructurare al Regiei Autonome de Transport Timişoara, Regulamentul de organizare si funcţionare al Regiei Autonome de Transport Timişoara, Organigrama si Statul de funcţii precum si desfiinţarea efectiva a unui număr de 25 posturi din cadrul regiei.

Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. RE2013-001864/14.02.2013, Regia Autonomă de Transport Timişoara a înaintat „Programul de reorganizare şi restructurare al Regiei Autonome de Transport Timişoara”, program care conţine următoarele anexe: Organigrama R.A.T.T.; Statul de funcţii al R.A.T.T.; Regulamentul de organizare şi funcţionare al R.A.T.T.

Programul de reorganizare şi restructurare al Regiei Autonome de Transport Timişoara cu anexele aferente, precum şi desfiinţarea efectivă a unui număr de 29 posturi din cadrul regiei, a fost aprobat de către Consiliul de Administraţie al acesteia, în data de 31.01.2013 prin Hotărârea nr. 26.

Potrivit Programului de reorganizare şi restructurare, întocmit de Regia Autonomă de Transport Timişoara măsurile privind eficientizarea, reorganizarea şi restructurarea activităţii regiei au în vedere următoarele aspecte:

reducerea cheltuielilor; creşterea veniturilor; atragerea de călători de la alte tipuri de transport; asigurarea unui raport optim între numărul de călători transportaţi şi parcursul mijloacelor de

transport, respectiv: maximizarea numărului de călători transportaţi şi minimizarea parcursului mijloacelor de transport.

Obiectivele strategice actuale ale activităţii Regiei Autonome de Transport sunt următoarele: Menţinerea şi îmbunătăţirea unui Sistem de Management Integrat Calitate – Mediu - Sănătate şi

Securitate. Creşterea eficienţei transportului public de călători, printr-un grad de realizare a graficelor de peste

98%. Creşterea indicatorului de satisfacţie client cu 2% pe an. Întărirea imaginii regiei prin asigurarea şi menţinerea conformităţii cu reglementările în domeniu. Menţinerea pe piaţa oraşului Timişoara cu extindere ca operator regional. Asigurarea unui parc bun de exploatare de mijloace de transport în comun prin realizarea unei

mentenanţe conform cerinţelor tehnice, urmărind realizarea unui coeficient de stare tehnică a parcului (CST) de minim70%.

Investiţii în retehnologizare şi infrastructură. Preluarea în totalitate a obiectivelor şi criteriilor de performanţă stabilite de către Primăria

Municipiului Timişoara prin hotărâri ale Consiliului Local Timişoara şi realizarea acestora la nivel maxim.

Îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor furnizate clienţilor prin reînoirea parcului de troleibuze prin achiziţia de troleibuze noi în continuare şi a parcului de autobuze prin achiziţia de 30 autobuze articulate noi, respective achiziţia de tramvaie noi.

Prevenirea poluării mediului şi solului. Analiza periodică a politicii, obiectivelor şi programului de management şi stabilirea gradului de

adecvare.

apte

Cod FP 53-01, ver. 1

Realizarea unei culturi a calităţii şi a unei mentalităţi proactive a personalului regiei şi a celor ce

lucrează în numele nostru, în ceea ce priveşte protecţia mediului înconjurător şi securitatea în muncă.

Îmbunătăţirea condiţiilor de muncă ale personalului angajat, fidelizarea angajaţilor. Dezvoltarea acţiunilor cultural sociale la complexul de agrement propriu al regiei pentru toţi

angajaţi prin programe lunare de recuperare a potenţialului de muncă, împreună cu sindicatele legal constituite Analiza structurii organizaţionale actuale şi a documentelor relevă necesitatea revizuirii acestora şi

armonizarea lor cu structurile practicate în ţările Uniunii Europene pentru companiile de transport public de persoane. Astfel, se va ţine cont de următoarele aspecte:

necesitatea reconfigurării structurii organizaţionale în funcţie de stadiul de dezvoltare al companiei şi strategia sa de dezvoltare;

crearea sau reorientarea compartimentelor de strategie, dezvoltare şi planificare tehnică, dar şi a celor de marketing şi vânzări către proiecte de modernizare, cu promovarea echipamentelor şi tehnologiilor digitale.

Proiectarea variantei optime de sistem organizatoric şi structură organizaţională, reprezintă o cerinţă esenţială în managementul modern. Prin aplicarea acestui principiu s-a realizat organigrama care corespunde noilor cerinţe ale strategiei regiei. În această organigramă au fost evidenţiate compartimentele şi/sau activităţile, ca urmare a cerinţelor impuse sistemului informaţional integrat al regiei.

Urmare firească a restructurării tehnice şi tehnologice la nivelul regiei este restructurarea organizatorică. Structura organizaţională, adaptată la noile cerinţe tehnice şi tehnologice, este mult mai flexibilă, bazată pe cele trei mari centre de costuri: Sectia Transport Tramvaie, Secţia Transport Troleibuze şi Secţia Transport Auto, celelalte departamente asigurându-le suportul necesar bunei funcţionări. Prin reducerea numărului de nivele ierarhice se realizează un flux al informaţiei rapid şi eficient, evitându-se dubla comandă şi suprapunerea de responsabilităţi. Diminuându-se numărul de funcţii de conducere, prin comasarea unor activităţi asemănătoare se realizează o managerizare a activităţii coerentă, fără sincope, astfel încât mesajul board-ului să rămână intact şi de asemenea se realizează o reducere a cheltuielilor salariale.

Programul de reorganizare şi restructurare a regiei prezentat, are scop final redresarea financiară a regiei şi transformarea acesteia într-un operator de transport eficient prin atingerea unui raport optim între personalul de bord şi total personal, astfel încât activitatea de prestator de servicii de transport public de persoane să se desfăşoare cu un nivel cât mai scăzut al subvenţiilor de la bugetul local. Menţionăm că la nivelul regiei, cheltuielile cu personalul au ponderea principală în structura cheltuielilor de exploatare şi reprezintă aproximativ 48 % din totalul acestora.

Propunerile de reorganizare şi restructurare a activităţii, cu desfiinţarea efectivă a unui număr de 29 de posturi se vor concretiza prin modificările organizatorice prevăzute în organigramă, R.O.F. şi statul de funcţii.

Având în vedere cele prezentate propunem spre aprobare Programul de reorganizare şi restructurare al Regiei Autonome de Transport Timişoara (Anexa 1), Regulamentul de organizare şi funcţionare al Regiei Autonome de Transport Timişoara (Anexa 2), Organigrama (Anexa 3) şi Statul de funcţii (Anexa 4), precum şi desfiinţarea efectivă a unui număr de 29 posturi din structura regiei.

VICEPRIMAR, DIRECTOR, DAN DIACONU CULIŢĂ CHIŞ

ŞEF SERVICIU, CONSILIER, ADRIAN COLOJOARĂ NASTASIA MIRCEA

AVIZAT JURIDIC,