keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 605/16.11.2018 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţii ,,Execuţie fântâni forate în municipiul Timişoara"

16.11.2018

Hotararea Consiliului Local 605/16.11.2018
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţii ,,Execuţie fântâni forate în municipiul Timişoara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018 - 025126/26.10.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018 -025126/26.10.2018 al Directiei Edilitare;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 02.11.2018 - Anexă la Raportul de Specialitate nr. SC2018 - 25126 /26.10.2018;
Având în vedere Avizul Direcţiei Economice din data de 30.10.2018 - Anexă la Raportul de Specialitate nr. SC2018 - 25126 /26.10.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru admionistraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Fişa Tehnică de verificare şi avizare a documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiţii nr. 55/15.10.2018 a Comisiei tehnico-economice;
Avand in vedere prevederile art. 36 alin. 2 lit. c) şi lit. d), precum şi alin. 9 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată;


HOTARASTE

Art. 1: (1) Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii ,,Execuţie fântâni forate în municipiul Timişoara" întocmit de S.C. EURODRAFT PROIECT DESIGN S.R.L., cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici, prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă trecerea la elaborarea Proiectului tehnic şi a Documentaţiei de execuţie.

Art. 2: Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1 se va face din bugetul local.

Art. 3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4 : Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site -ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Serviciul Şcoli - Spitale;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR Nr. SC2018- 025126 / 26.10.2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA

PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţii ,,Execuţie fântâni forate în municipiul Timişoara”

1.Descrierea situaţiei actuale

În ultimii ani s-au primit numeroase solicitări din partea Consiliilor Consultative de Cartiere cât şi

din partea cetăţenilor pentru execuţia de noi fântâni publice forate pe diferite amplasamente de pe raza

municipiului Timişoara.

2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate

Execuţia de fântâni publice forate, respectiv captări de apă din surse subterane, prin puţuri forate

asigură o sursă alternativă de apă potabilă pentru locuitorii municipiului Timişoara având o importanţă

deosebită şi din punct de vedere economic şi social. Captările au rolul de a prelua apa dintr-o sursă

naturală în vederea satisfacerii necesităţilor de consum a unor folosinţe cu caracter social.

Realizarea lucrării va duce la creşterea calităţii vieţii şi îmbunătăţirea considerabilă a nivelului de

trai al cetăţenilor din municipiu.

3. Concluzii

Urmare a celor prezentate mai sus, având în vedere importanţa investiţiilor propuse pentru municipiul

Timişoara, consider oportună promovarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate

,,Execuţie fântâni forate în municipiul Timişoara”, proiect nr. 42/2018 întocmit de către S.C. EURODRAFT

PROIECT DESIGN S.R.L., având indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexă, din surse proprii de

finanţare pentru anul 2018 şi-l supun spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al Municipiului

Timişoara.

PRIMAR, NICOLAE ROBU

DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ, CHIŞ CULITĂ

Cod FO53-03,Ver.2

Atasament: Raport_specialitate.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA EDILITARĂ

Nr.înregistrare: SC2018- 025126 / 26.10.2018_____________________________________ __

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţii

,,Execuţie fântâni forate în municipiul Timişoara”

Primăria Municipiului Timişoara are cuprins în programul de dezvoltare pe anul 2018 obiectivul de

investiţii SF+PT ,, Execuţie de fântâni publice forate în municipiul Timişoara” prin care se propune realizarea a 12 fântâni publice forate .

Execuţia de fântâni publice forate, respectiv captări de apă din surse subterane, prin puţuri forate asigură o sursă alternativă de apă potabilă pentru locuitorii municipiului Timişoara având o importanţă deosebită şi din punct de vedere economic şi social.

Sursa de apă o constituie apa subterană cantonată în straturi de medie adâncime, ce asigură un debit de exploatare maxim de până la 2 l/s. Forajele de explorare-exploatare propuse,se vor executa la adâncimea de 80-125 m cu coloana definitivă unică cu Dn 125 mm. Apa freatică va fi adusă la suprafaţă prin intermediul unui foraj echipat cu pompă submersibilă. Cabina capului de foraj va fi amplasată deasupra forajului fiind o construcţie subterană, respectiv o cameră vizitabilă din beton armat, dotată, conform proiectului, cu instalaţiile hidraulice aferente funcţionării forajului. Conductele de canalizare se vor executa din tuburi de PVC, iar conducta de apă se va executa din ţeavă de polietilenă, fiind pozate în şanţ cu respectarea adâncimii de îngheţ, dimensionarea acestora fiind stabilită pentru fiecare locaţie.

Necesarul de apă pentru o fântână publică este distribuit prin doi robineţi, capacitatea de pompare a forajului fiind estimată pentru o durată maximă zilnică alocată de 8 h . Captarea apei la fântâni se va realiza prin echiparea cu o electropompă submersibilă, recipient de hidrofor,un presostat, filtru, instalaţii hidraulice.

Studiul de Fezabilitate,,Execuţie fântâni forate în municipiul Timişoara”a fost înaintat Comisiei Tehnico- Economice de verificare şi avizare a documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiţii şi reparaţii capitale. Comisia a avizat favorabil documentaţia tehnico-economică cu avizul nr. 55/15.10.2018. Sursa de finanţare: Bugetul local capitolul Cap 70.02.05.01. – Alimentări cu apă. -Cap. C Studii şi proiecte.

Faţă de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii ,,Execuţie fântâni forate în municipiul Timişoara”, conform proiect nr. 42/2018 întocmit de S.C. EURODRAFT PROIECT DESIGN S.R.L., cu indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexa, care face parte integrantă din proiectul de hotărâre.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciez că proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii ,,Execuţie fântâni forate în municipiul Timişoara”, îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local. DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ, ŞEF SERVICIUL D.P.P.C.A.A.,

CULIŢĂ CHIŞ IOAN GANCIOV ŞEF BIROU C.A.A., CONSILIER B.C.A.A., CAMELIA CEAUŞESCU MARINELA LUCUŢ

Red. / Dact. : L.M. ; Ex:1 Cod FO 53 – 01, Ver. 1

2 (2 2 1 Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii
d A ARBATORIM IMPREUNA A d ROMÂNIA 1918-2018 | S

Atasament: Anexa.pdf

ANEXA la HCL nr. ........./...........................

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

,,Execuţie fântâni forate în municipiul Timişoara”

Studiul de fezabilitate aferent obiectivului de investiţii ,,Execuţie fântâni forate în municipiul Timişoara” , întocmit de C. EURODRAFT PROIECT DESIGN S.R.L. are principalii indicatori tehnico - economici ai investiţiei:

Lei Euro

- Valoare totală investiţie (inclusiv TVA) 1.114.465.54 239.063.31

o Din care C+M 851.570.11 182.667.35

- Eşalonare investiţie Anul I 1.114465.54

- Durata de realizare a investiţiei (luni) 6 luni

Capacităţi :

Fântâni forate propuse- 12 amplasamente Suprafaţa construită a fântânii : 2,62mp x 12 = 31,44mp Suprafaţa construită a căminului : 9,00mp x 12 = 108,00mp

Valoarea totală necesară realizării investiţiei este de 938.492,49 lei, la care se adaugă TVA,

din care: C+M este de 715.564.80 lei ,la care se adaugă TVA, respectiv:

 Amenajări pentru protecţia mediului: 12.000,00 lei  Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor: 60.000,00 lei  Construcţii :626.580,00 lei  Montaj utilaj tehnologic : 9.000,00 lei  Organizare şantier: 7.084,80 lei

DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ, ŞEF SERVICIUL D.P.P.C.A.A.,

CULIŢĂ CHIŞ IOAN GANCIOV ŞEF BIROU C.A.A., CONSILIER B.C.A.A., CAMELIA CEAUŞESCU MARINELA LUCUŢ

Red. / Dact. : L.M. ; Ex:1 Cod FO 53 – 01, Ver. 1