keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 5/29.01.2008 privind aprobarea Caietului de Sarcini pentru ocuparea domeniului public in vederea amplasarii de standuri, tonete, chioscuri, cu destinatia de comert stradal cu legume-fructe si flori, conform punctelor A) si B) din anexa nr.4 a Regulamentului privind conditiile de desfasurare a activitatilor de comert stradal pe raza Municipiului Timisoara aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.5/2007, in vederea închirierii prin licitatie publica cu strigare

29.01.2008

Hotararea Consiliului Local 5/29.01.2008
privind aprobarea Caietului de Sarcini pentru ocuparea domeniului public in vederea amplasarii de standuri, tonete, chioscuri, cu destinatia de comert stradal cu legume-fructe si flori, conform punctelor A) si B) din anexa nr.4 a Regulamentului privind conditiile de desfasurare a activitatilor de comert stradal pe raza Municipiului Timisoara aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.5/2007, in vederea închirierii prin licitatie publica cu strigare


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2008-000874/17.01.2008 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.5/30.01.2007 pentru aprobarea Regulamentului privind conditiile de desfasurare a activitatilor de comert stradal pe raza Municipiului Timisoara.
In baza art.2 din Hotărârea Guvernului nr.584/2001 privind amplasarea unor obiecte de mobilier urban.
In baza art.60 din Ordinul nr.1430/26.08.2005 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii.
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.2 lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Caietul de Sarcini privind licitatia publica deschisa cu strigare, pentru ocuparea domeniului public in vederea amplasarii de standuri, tonete, chioscuri cu destinatia de comert stradal cu legume - fructe si flori, conform punctelor A) si B) din Anexa nr.4 a Regulamentului privind conditiile de desfasurare a activitatilor de comert stradal pe raza Municipiului Timisoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.5/2007.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

1

PRIMARIA MUNICIPIULUI DE ACORD TIMIŞOARA P R I M A R DIRECŢIA PATRIMONIU Dr.ing.GHEORGHE CIUHANDU BIROUL LICITAŢII CONTRACTE NR.SC2008-000874/17.10.2008

R E F E R A T

privind aprobarea Caietului de Sarcini pentru ocuparea domeniului public in vederea amplasarii de standuri, tonete, chioscuri, cu destinatia de comert stradal cu legume-

fructe, si flori, conform punctelor A) si B) din anexa nr.4 a Regulamentului privind conditiile de desfasurare a activitatilor de comert stradal pe raza Municipiului Timisoara

aprobat prin HCL nr.5/2007, in vederea inchirierii prin licitatie publica cu strigare In baza Hotararii de Consiliu Local nr.5/30.01.2007 a fost aprobat Regulamentul privind conditiile de desfasurare a activitatilor de comert stradal pe raza Municipiului Timisoara. De asemenea a fost constituita si Comisia de licitatie in baza Dispozitiei nr.956/07.03.2007 Pentru a putea proceda la demararea proceduriii de licitatie este necesara intocmirea unui Caiet de Sarcini pentru desfasurarea licitatiei pentru activitati de comert stradal cu legume-fructe, si flori, conform punctelor A) si B) din anexa 4 la HCL nr.5/2007. În baza art.36 alin.2 lit.(c) din Legea nr.215/2001 republicată privind administraţia publică locală; In baza art.2 din HG nr.584/2001 privind amplasarea unor obiecte de mobilier urban. In baza art.60 din Ordinul nr.1430/26.08.2005 pentru aprobarea Normele Metodologice din 26.08.2005 de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

In baza HCL nr.5/30.01.2007 pentru aprobarea Regulamentului privind conditiile de desfasurare a activitatilor de comert stradal pe raza Municipiului Timisoara

Având în vedere cele menţionate mai sus, supunem atenţiei comisiilor de specialitate ale Consiliului Local următoarea

P R O P U N E R E :

Art.1. Aprobarea Caietului de Sarcini privind licitatia publica deschisa cu strigare, pentru ocuparea domeniului public in vederea amplasarii de standuri, tonete, chioscuri cu destinatia de comert stradal cu legume-fructe si flori, conform punctelor A) si B) din anexa nr.4 a Regulamentului privind conditiile de desfasurare a activitatilor de comert stradal pe raza Municipiului Timisoara aprobat prin HCL nr.5/2007.

VICEPRIMAR, DIRECTOR, ADRIAN ORZA Ec. NICUŞOR C-TIN MIUŢ Pt. ŞEF BIROU, Jr. DANIELA BEATRICE CHINDRIŞ ŞEF SERVICIU JURIDIC, Cj. MIRELA LASUSCHEVICI

Atasament: caiet_de_sarcini.pdf

1

PRIMARIA MUNICIPIUL0UI TIMISOARA PRIMAR, DIRECŢIA PATRIMONIU Dr. Ing. Gheorghe Ciuhandu BIROUL LICITATII CONTRACTE Anexa la HCL nr. 5/29.01.2008

CAIET DE SARCINI

1.OBIECTUL INCHIRIERII Ocuparea domeniului public in vederea amplasarii de standuri, tonete, chioscuri, cu destinatia de comert stradal cu legume – fructe si flori, conform punctelor A) si B) din anexa nr.4 a Regulamentului privind conditiile de desfasurare a activitatilor de comert stradal pe raza Municipiului Timisoara, aprobat prin HCL nr.5/2007, în suprafaţă de maxim 6 mp, iar in cazul chioscurilor amplasamentul va fi de maxim 5 mp. conform art.60 din Ordinul nr.1430/26.08.2005 pentru aprobarea Normelor Metodologice din 26.08.2005 de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, în vederea închirierii prin licitatie publică cu strigare. Procedura aplicată este de licitaţie publică cu strigare.

2. DURATA Domeniul public se va ocupa prin licitaţie publică cu strigare începând cu data incheierii contractului de inchiriere, pe o perioadă de maxim 5 ani. Chiriasul are obligatia de a obtine anterior incheierii contractului de inchiriere, avizul prealabil al arhitectului sef, pentru obiectele de mobilier urban si autorizatia de funcţionare, eliberata pe perioada de derulare a contractului, în conformitate cu art.60 din Ordinul nr.1430/26.08.2005 pentru aprobarea Normelor Metodologice din 26.08.2005 de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, si cu Regulamentul privind condiţiile de desfăşurare a activităţilor de comerţ stradal pe raza municipiului Timişoara, aprobat prin H.C.L. nr.5/2007.

3. ELEMENTE DE PRET Pretul de pornire al licitatiei este de 2 lei/mp/zi pentru zona B si 3 lei/mp/zi pentru zona A. Pasul de licitatie este 10 % din valoarea pretului de pornire. Dupa primii trei pasi se va trece la strigarea libera. Pretul licitat la incheiere va fi cel putin egal cu pretul de pornire a licitatiei. Plata taxei de ocupare a domeniului public se va face odata cu incheierea contractului de inchiriere si implicit a obtinerii avizului arhitectului sef si a autorizatiei de functionare .

4. DOCUMENTELE LICITAŢIEI În vederea participării la licitaţie Primăria Municipiului Timişoara pune la dispoziţia celor interesaţi următoarele documente:

- H.C.L. nr. 5/2007 - copie; - anunţul licitaţiei; - caietul de sarcini; - plan 1:500 cu pozitia amplasamentului - schita in care este prezentat mobilierul de comert stradal avizată de Direcţia

Urbanism şi Direcţia Patrimoniu - Regulamentului privind condiţiile de desfăşurare a activităţilor de comerţ stradal

pe raza municipiului Timişoara aprobat prin HCL nr.5/2007

2

5. REGULI DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE LICITATIE

Orice agent economic, persoana juridica, persoana fizica autorizata, asociatie familiala, are dreptul de a participa, individual la procedura de licitatie, in conditiile prezentului Caiet de Sarcini si a Regulamentului privind conditiile de desfasurare a activitatilor de comert stradal pe raza municipiului Timisoara aprobat prin HCL nr.5/2007.

6. DOCUMENTELE CARE SE DEPUN OBLIGATORIU IN VEDEREA OBTINERII AVIZULUI FAVORABIL PENTRU PARTICIPAREA LA LICITATIE:

certificatul fiscal la zi din care sa rezulte ca nu sunt datorii la bugetul local, obtinut de la Directia Fiscala;

acte firma (certificat de inregistrare obtinut de la ORC, autorizatie de persoana

fizica sau autorizatie de asociatie familiala pentru activitati de comert stradal, vizata pe anul 2008);

certificat constatator de la ORC, nu mai vechi de 30 de zile cu situatia firmei la zi

(fara nici un element expirat din certificat),

dovada existentei codului CAEN in obiectul de activitate, pentru activitatea desfasurata.

certificat de cazier judiciar pentru persoane fizice autorizate;

garanţie de participare este de 500 lei;

Garanţia pentru participare Participantul trebuie să prezinte garanţia pentru participare în conformitate cu

prevederile referitoare la cuantumul şi forma de prezentare a acesteia, astfel cum sunt precizate în prezentul document. Garanţia de participare se constituie de către participant în scopul de a proteja Primăria Municipiului Timişoara faţă de riscul unui eventual comportament necorespunzător al acestuia pe întreaga perioadă derulată până la incheierea contractului de inchiriere. Perioada de valabilitate a garanţiei de participare: 3 luni de la data adjudecarii. Garanţia de participare se va depune în numerar la casieria Primăriei Municipiului Timişoara, în baza unei note de plată întocmită de către Biroul Licitaţii Contracte, până cel târziu în ziua lucrătoare premergătoare termenului limită de depunere a documentatiei; se va prezenta chitanţa în original. În orice situaţie, garanţia de participare trebuie să fie prezentată cel mai târziu la deschiderea documentatiei. Orice documentatie care nu este însoţită de dovada constituirii garanţiei de participare,va fi respinsă la deschidere. Primăria Municipiului Timişoara are dreptul de a reţine garanţia pentru participare, participantul pierzând astfel suma constituită, atunci când acesta din urmă se află în oricare dintre următoarele situaţii:

- îşi retrage documentatia în perioada de valabilitate a acesteia; - adjudecatorul licitatiei nu se prezintă în termenul de 3 luni pentru ocuparea

spatiului adjudecat si pentru a incheia contractul de inchiriere.

3

Garanţia pentru participare, constituită de participantul câştigător, se restituie de către PMT in cel mult 3 zile lucrătoare de la data incheierii contractului, sau se transferă în contul chiriei la cerere. Garanţia se restituie integral si în cazul participantilor necâştigători, în baza unei cereri ce se va înregistra la Serviciul Centru de Consiliere pentru Cetăţeni, camera 12 ghişeul nr.9 sau 10.

taxa de participare de 100 lei este stabilită pentru a compensa cheltuielile efectuate cu publicitatea licitaţiei. Taxa se va depune în numerar la casieria Primăriei Municipiului Timişoara, în baza unei note de plată întocmită de către Biroul Licitaţii Contracte, cam.229, până cel târziu în ziua lucrătoare premergătoare termenului limită de depunere a documentatiei; se va prezenta chitanţa în copie .

Taxa de participare nu se restituie.

costul documentelor este de 10 lei – si se achita la casieria Primariei Municipiului Timsoara în baza unei note de plată întocmită de către Biroul Licitaţii Contracte, cam.229, până cel târziu în ziua lucrătoare premergătoare termenului limită de depunere a documentatiei; se va prezenta chitanţa în copie .

7. DEPUNEREA DOCUMENTATIEI SI DATELE LIMITĂ CARE TREBUIESC

RESPECTATE: Documentatia se va depune la sediul Primariei Municipiului Timisoara, din str.

C.D.Loga nr.1, camera 12, ghiseul 9, 10, intr-un plic inchis si netransparent marcat dupa cum urmeaza:

MUNICIPIUL TIMISOARA

BV.C.D.LOGA NR.1 Documentatie privind licitatia de ocupare a domeniului public in vederea

amplasarii de standuri, tonete, chioscuri, cu destinatia de comert stradal cu legume – fructe sau flori (dupa caz), amplasamentul nr._____ din Timisoara,

str.__________________. „A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA___________, ORA, _______

Data limită pentru depunerea documentelor este …………………………, ora

………………, pentru amplasarea de standuri, tonete, chioscuri, cu destinatia de comert stradal cu legume – fructe.

Data limită pentru depunerea documentelor este …………………………, ora

………………, pentru amplasarea de standuri, tonete, chioscuri, cu destinatia de comert stradal cu flori.

8. DOCUMENTATII INTARZIATE

Documentatia care este depusă la o altă adresă decât cea stabilită în prezentul caiet de sarcini ori care este primită de către Primăria Municipiului Timişoara după expirarea datei şi orei limită de depunere a documentatiei, se returnează nedeschisă.

4

9. DATA LICITATIEI Licitatia pentru amplasarea de standuri, tonete, chioscuri, cu destinatia de comert stradal cu legume – fructe,va avea loc in data de__________ora_____ la Sala de Consiliu, la sediul Primariei Municipiului Timisoara, str.C.D.Loga nr.1. Licitatia pentru amplasarea de standuri, tonete, chioscuri, cu destinatia de comert stradal cu flori,va avea loc in data de__________ora_____ la Sala de Consiliu, la sediul Primariei Municipiului Timisoara, str.C.D.Loga nr.1.

10. CONFIDENTIALITATEA Primăria Municipiului Timişoara are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru ca schimburile de mesaje, comunicările şi arhivarea informaţiilor sa se realizeze într-o astfel de maniera încât sa asigure integritatea şi confidenţialitatea deplina a tuturor informaţiilor. Conţinutul documentatiei trebuie sa rămână confidenţial până la data stabilită pentru licitatie.

11. EXAMINAREA DOCUMENTATIEI Documentatia va fi examinata de către comisia de licitaţie. Comisia de licitaţie are dreptul de a respinge documentatia în cazul in care nu se respectă cerinţele prevăzute în prezentul caiet de sarcini. 12. STABILIREA CASTIGATORULUI Câştigător stabilit de către comisia de licitaţie va fi cel care ofera pretul cel mai mare. In urma adjudecarii se va incheia un proces verbal de adjudecare.

13. CONSIDERATII TEHNICE Domeniul public va fi ocupat pentru amplasare de standuri, tonete, chioscuri

special amenajate cu destinatia de comert cu legume - fructe si flori. Pentru standuri, tonete amplasamentul va avea maxim 6mp, iar in cazul chioscurilor amplasamentul va fi de maxim 5 mp. conform art. 60 din Ordinul nr.1430/ 26.08.2005 pentru aprobarea Normelor Metodologice din 26.08.2005 de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii;

Costul lucrărilor de amenajare, de întreţinere şi racordare la utilităţi, cad în

sarcina câştigătorului licitaţiei.

La eliberarea amplasamentului licitat se va avea în vedere aducerea domeniului public la starea iniţială, de către adjudecătorul licitaţiei.

Documentatia ce se va depune la sediul Primăriei Timişoara de către participanţi,

trebuie să respecte cerinţele impuse prin Regulamentul privind condiţiile de desfăşurare a activităţilor de comerţ stradal pe raza municipiului Timişoara, aprobat prin H.C.L. nr.5/2007 si a prezentului caiet de sarcini.

În perioada sărbătorilor religioase programul de vanzare va fi adaptat

solemnităţilor şi activităţilor desfăşurate de cultele religioase în perimetrul în care sunt amplasate .

Ofertantul va trebui să ocupe suprafaţa unui amplasament fără a o depăşi.

5

In cazul in care pe terenul inchiriat intervin lucrari edilitare si de interes local, care nu mai permit desfasurarea activitatii, contractul de inchiriere se va desfiinta de drept, fara daune in sarcina locatorului. Chiriasul fiind obligat de a-si achita datoriile pana in ziua in care a desfasurat activitate pe terenul inchiriat.

In cazul in care, pe perioada iernii, chiriasul nu doreste sa desfasoare activitatea comerciala, se va adresa cu o cerere Serviciului de Publicitate si Comert, pentru a se sista plata pe aceasta perioada.

Daca in interval de 3 luni de la data adjudecarii, amplasamentul nu se ocupa de catre adjudecatorul spatiului acesta pierde dreptul de a-l mai ocupa, iar spatiul se va putea scoate din nou la licitatie.

14. DISPOZITII FINALE

Inscrierea si participarea la licitatie inseamna insusirea si acceptarea prevederilor din documentele licitatie puse la dispozitie de catre Primaria Timisoara. Prevederile prezentului caiet de sarcini se completeaza de drept cu prevederile actelor normative in vigoare si cu prevederile Regulamentului privind conditiile de desfasurare a activitatilor de comert stradal pe raza municipiului Timisoara cuprins in HCL 5/2007. VICEPRIMAR DIRECTOR Ing.Adrian Orza Ec.Constantin Nicusor Miut pt. SEF SERVICIU PUBLICITATE SI COMERT Ing.Adrian Ilin pt. SEF BIROU LICITATII CONTRACTE Jr. Daniela Beatrice Chindris